Bersandarkan kepada Al Quran, saya kutipan ayat tersebut seperti dibawah ini:

Kesalahan 1. QS 19:23

Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia (bersandar) pada pangkal pohon kurma, ia berkata: “Aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi sesuatu yang tidak berarti, lagi dilupakan”.

Benarkah Al Maseeh lahir dibawah pohon kurma sesuai keterangan Quran diatas, apa tak silap Allah SWT bacakap seperti itu????

Kesalahan 2. QS 7:157

(Yaitu) orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang umi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka…

Benarkah zaman musa ada Injil????

Kesalahan 3.QS 27:18-19

Hingga apabila mereka sampai di lembah semut berkatalah seekor semut: Hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari”; maka dia tersenyum dengan tertawa karena (mendengar) perkataan semut itu. Dan dia berdoa: “Ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakku dan untuk mengerjakan amal saleh yang Engkau ridai; dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba- Mu yang saleh”.

Bisakah semut bicara???

Kesalahan 4. QS 2:62

Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Shabiin, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal saleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak (pula) mereka bersedih hati.

Tapi di ayat lainnya, Muhammad menyangkal apa yang telah dikatakannya.

QS 5:72

Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata: “Sesungguhnya Allah adalah Al Masih putra Maryam”, padahal Al Masih (sendiri) berkata: “Hai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu” Sesungguhnya orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka, tidaklah ada bagi orang-orang lalim itu seorang penolong pun.

QS 3:85

Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi.

Jadi dalam hal ini masuk syurgakah kaum kaum seperti dalam QS 2:62????

Kesalahan 5. QS 7: 123 – 124

Fir`aun berkata: “Apakah kamu beriman kepadanya sebelum aku memberi izin kepadamu?, sesungguhnya (perbuatan ini) adalah suatu muslihat yang telah kamu rencanakan di dalam kota ini, untuk mengeluarkan penduduknya dari padanya; maka kelak kamu akan mengetahui (akibat perbuatanmu ini); demi, sesungguhnya aku akan memotong tangan dan kakimu dengan bersilang secara bertimbal balik, kemudian sungguh-sungguh aku akan menyalib kamu semuanya.”

Benarkah zaman firaun ada penyaliban?? ??

Kesalahan 6. QS 4:157

QS 4:157. dan karena ucapan mereka: “Sesungguhnya kami telah membunuh Al Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah”, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak (pula) menyalibnya, tetapi (yang mereka bunuh ialah) orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang (pembunuhan) Isa, benar-benar dalam keragu-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka, mereka tidak (pula) yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa.

tetapi Quran menyangkal Al Maseeh wafat dikayu salib, sila lihat ayat Quran dibawah ini:

QS 19:31. dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada, dan Dia memerintahkan kepadaku (mendirikan) shalat dan (menunaikan) zakat selama aku hidup;

QS 19 : 33. Kesejahteraan atas dirinya pada hari ia dilahirkan dan pada hari ia meninggal dan pada hari ia dibangkitkan hidup kembali.

QS 5 : 116 – 117. Hai putra Maryam adakah kamu mengatakan kepada manusia: “Jadikanlah aku dan ibuku dua orang tuhan selain Allah? Isa menjawab: Maha suci Engkau….. Aku tidak pernah mengatakan kepada MEREKA kecuali apa yang Engkau perintahkan kepadaku…. .maka setelah Engkau wafatkan aku, Engkaulah yang mengawasi MEREKA”.

QS 3:54 – 55. “And they (the Jews) plotted, and Allah plotted too. And Allah is the Best of the plotters. Allah said: “O ‘Iesa! I will amortize you and raise you to myself and clear you of those who disbelieve”

Yang menjadi pertanyaan saya kepada Islamic Scholar:

Jika Sayidina Al Maseeh tiada wafat di Kayu salib (sila lihat rujukan QS 4:157), berarti beliau sekarang lagi membayar zakat dan shalat (sila lihat rujukan QS 19:31), kepada siapa Sayidina Al Maseeh membayar zakat dan dimana Sayidina Al Maseeh Shalat sekarang??!!

Jika Sayidina Al Maseeh tiada wafat di Kayu salib (sila lihat rujukan QS 4:157), berarti untuk apa Al Maseeh berbicara tentang kelahiran, kematian, dan kebangkitan beliau (sila lihat rujukan QS 19:33)??!!

Jika Sayidina Al Maseeh tiada wafat di Kayu salib (sila lihat rujukan QS 4:157), berarti untuk apa Sayidina Al Maseeh berbicara tentang kematian beliau dan tentang pengawasan Allah untuk pengikut Al Maseeh (sila lihat rujukan QS 5:116 – 117)??!!

Jika Sayidina Al Maseeh tiada wafat di Kayu salib (sila lihat rujukan QS 4:157), berarti untuk apa Allah berkata untuk mewafatkan Al Maseeh dan mengangkat Al Maseeh disisi-Nya di Sorga serta mengangkat pengikut Al Maseeh diatas orang kafir, hingga akhir zaman (sila lihat rujukan QS 3:54 – 55)??!!