Dari anarki perang kini kita beralih ke anarki seksual. Umat Muslim menganggap bahwa Muhammad adalah seorang nabi agung tetapi Muhammad sendiri menyatakan: “Aku hanya manusia biasa seperti kamu.” (Qs18:110 dan 41:6).

Al Qur’an memberikan lebih banyak keistimewaan kepada Muhammad dan sedikit kewajiban, Allah yang memberikan kepada Muhammad banyak isteri dan gundik sedangkan untuk kaum Muslim hak untuk menikah maksimum empat isteri.

“Wahai Nabi, sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu isteri-isterimu yang telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu, dan perempuan mu’min yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mau mengawininya, sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mu’min supaya tidak menjadi kesempitan bagimu.” (Qs 33:50)

Kesempitan? Ya, agar tidak kesempitan, maka Allah tidak membatasi jumlah dan jenis wanita yang boleh dinikahi Muhammad! Malahan ia juga boleh mengambil wanita manapun yang diinginkannya, termasuk yang telah menikah, atau memaksa si suami untuk menceraikan isterinya ketika Muhammad menginginkannya, bahkan juga termasuk membunuh suaminya tatkala Muhammad menginginkan isterinya. Bukankah itu anarki sex yang parah?

Para ahli penafsir Al Qur’an tak dapat menjawab apakah ayat yang sedemikian egosentris masih akan tetap diturunkan Allah apabila Khadijah isteri Muhammad yang pertama masih hidup disamping Muhammad. Tidak ada sejarahnya dimana seorang nabi “teladan kemanusiaan” dikenai hukum Allah yang berbeda dengan umat yang dituntunnya. Bahwa Sulaiman beristeri 1000 itu karena keinginan dagingnya sendiri, bukan karena adanya pengkhususan hukum Allah kepada dirinya. Dia manusia biasa berpoligami bukan atas beban nama Allah.

Al-Halabi salah seorang ulama Muslim yang terkemuka dalam bukunya yang terkenal Al-Sira Al-Halabia, menyatakan:
“Jika Muhammad menginginkan wanita yang belum menikah, dia bahkan mempunyai hak untuk menikahinya tanpa upacara pernikahan dan tanpa saksi atau wali. Persetujuan wanita itu juga tidak diperlukan. Namun jika wanita itu sudah menikah dan Muhammad menunjukkan keinginannya terhadap dirinya, adalah sebuah keharusan bagi suaminya untuk menceraikannya, agar Muhammad dapat menikahinya. Muhammad juga mempunyai hak untuk memberikan wanita yang dinikahinya itu kepada lelaki manapun yang ia pilih tanpa persetujuan wanita tersebut. Dia bahkan juga dapat menikah pada musim naik haji, sebagaimana yang dia lakukan dengan Maemunah. Dia juga mempunyai hak untuk memilih para tawanan, siapapun yang dia inginkan, sebelum pembagian hasil jarahan perang.” (Al-Sira Al-Halabia, vol.III, hal 377).

Menikah tanpa saksi atau upacara pernikahan atau tanpa persetujuan wanitanya, apa yang menurut syariat Islam disebutkan sebagai tindakan perzinahan dan akan berakhir dalam api neraka ternyata tidak berlaku bagi Muhammad. (Lihat Hadits Sahih Bukhari, vol.2, Book 23 #468 dan vol.9, Book 67 #171).

Ketika orang-orang menanyakan hal tersebut, dengan cepat Allah melalui Jibril menurunkan ayat-ayat untuk membela Muhammad, seperti ayat yang disebutkan diatas. Muhammad berhubungan dengan tigapuluh wanita lebih namun dikatakan bahwa dia menikah secara sah hanya dengan duapuluh dua wanita. Diantara pengiringnya, enam wanita diantaranya telah menawarkan diri kepada sang Nabi namun hanya empat yang diinginkan. (Lihat Al-Sira Al-Halabia oleh Al-Halabi, hal.417). Juga diriwayatkan bahwa Muhammad mempunyai kemampuan menggilir isteri-isterinya dalam satu malam sebanyak sembilan isteri. (HSB 181).

Ilmuwan dan negarawan Muslim Ali Dashti melaporkan daftar wanita dalam kehidupan Muhammad:
1. Khadijah 12. Hindun
2. Sawdah 13. Asma bt Saba
3. Aisha 14. Zainab bt Khuzaimah
4. Ummu Salama 15. Habla
5. Hafsah 16. Asma bt Noman
6. Zainab bt Jahsy 17. Maria (Kristen)
7. Juwariyyah 18. Rihana
8. Ummu Habiba 19. Ummu Sharik
9. Safiyah bt Huyai 20. Maimunah
10. Maimunah bt Harits 21. Zainab
11. Fatimah 22. Khaula

Keterangan:
– Wanita no. 1 s/d 16 adalah isteri-isteri Muhammad.
– Wanita no. 17 dan 18 adalah budak atau gundik.
– Wanita no. 19, 20, 21, 22 adalah wanita-wanita Muslim yang menyerahkan diri mereka sendiri untuk memuaskan Muhammad.

Kepada para Muslimah tersebut, Nabi Suci berani memberikan janjinya sebagai berikut: “Siapa yang menjamin kepadaku kelaminnya dan lidahnya niscaya aku menjamin surga kepadanya.” (HSB 1816), sementara wahyu Allah tidak memastikan surga apapun bagi Muslim kecuali neraka: “Dan tidak ada seorangpun dari padamu, melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kepastian yang sudah ditetapkan” (Surat 19:71).

Khadijah.
Ketika Muhammad berumur 25 tahun, ia dilamarkan kawin dengan majikannya Siti Khadijah, seorang pengusaha kaya dan terpandang, yang telah berumur 40 tahun. Muhammad menemukan dalam diri Khadijah belas kasih seorang ibu yang tidak dia dapatkan pada masa kecilnya.
(The Wives of the Prophet oleh Dr bint al-Shati, hal.54).

Muhammad punya tujuh anak dengan Khadijah, anak-anaknya ini didapat ketika Muhammad berumur 25 tahun sampai 40 tahun. Ketika Muhammad berumur 50 tahun, Khadijah meninggal dalam usia 65 tahun. Selama 25 tahun hidup bersama Khadijah, Muhammad hidup secara monogami.
Tetapi entah kenapa setelah kematian Khadijah, Muhammad mulai mengawini isteri-isterinya yang baru.

Sawda bint Zam’a.
Ini adalah kisah pernikahan Muhammad dengan Sawda bint Zam’a (Saodah), dia adalah satu-satunya isteri Muhammad yang tidak cantik tetapi banyak ahli Muslim menggambarkan Sawda adalah seorang yang baik dan cantik didalam hati.
Ketika Khadijah meninggal, Khawla bint Hakim mendatangi Muhammad dan bertanya kepadanya: “Apakah engkau menginginkan seorang perawan atau janda?” Muhammad meminta kedua-duanya.
Yang perawan adalah anak perempuan Abu Bakar sedangkan yang janda adalah Sawda. Namun dia terkejut setelah mengetahui pada malam pernikahannya bahwa Sawda tidak cantik. Muhammad memarahi Khawla karena memperkenalkannya dengan Sawda.

Ibn Hajar Asqalani menulis: “Khawla, guna memperbaiki kesalahannya menawarkan dirinya kepada Muhammad. Dan Khawla tinggal bersama Muhammad sebagai layaknya suami isteri, dan itu terjadi hanya dua bulan setelah pernikahan Muhammad dengan Sawda.” (Al-Isabafi tamyis al-Sahaba oleh Ibn Hajar, vol.IV, hal.284).

Dr. bint Al Shati mengatakan dalam bukunya:
“Ketika suatu malam Muhammad akan tidur dengan Sawda, sang nabi memberitahukannya tentang keputusannya untuk menceraikan Sawda. Dia sangat terkejut mendengar berita itu dan dia merasa seolah-olah dinding-dinding sedang roboh menim-panya. Sawda memohon kepadanya: “Tolong simpan aku, wahai Rasul Allah.” Muhammad menjawab: “Dengan satu syarat, bahwa kamu memberikan jatah malam-malammu kepada Aisha.” Daripada menghabiskan malam-malam tersebut dengan Sawda, dia menghabiskannya dengan Aisha ditambah malam-malam lain yang sudah dijatahkan baginya. Sawda sepakat, sambil mengatakan: “Mulai sekarang saya tidak akan mengingini apa yang diinginkan oleh seorang wanita, karena saya memberikan jatah malam saya kepada Aisha.” Akibatnya Muhammad menyimpan Sawda sebagai seorang isteri tetapi tidak lagi mengunjunginya. (The Wives of the Prophet oleh bint Al-Shati, hal 66-67). Itulah pembagian yang adil versi Muhammad dalam menggilir isteri-isterinya!

Sawda banyak mengasuh anak-anak Muhammad dari Khadijah.
Banyak para ulama Muslim mengatakan bahwa hanya Muhammad yang bisa berlaku adil kepada isteri-isterinya, walaupun faktanya tidak begitu.

Aisha / Aisyah.
Muhammad meminang Aisha binti Abu Bakar.
Abu Bakar menolak pinangan Muhammad secara halus dan berkata: “Saya ini saudaramu.”
Tetapi Muhammad menjawab: “Engkau saudaraku dalam agama Allah dan Kitabnya, sedang Aisyah itu boleh saya kawini.” (Bukhari vol.7, buku 62, no.16).
Dan terhadap Aisyah kecil Muhammad berkata dengan kata-kata rayuan: “Saya melihat engkau dalam mimpi, dibawa malaikat kepada saya dalam kerudung kain sutera. Malaikat berkata: “Inilah isterimu!” Setelah kerudung saya buka, rupanya engkau.” (Bukhari vol.7, buku 62, no.67).
Muhammad mengawini Aisyah waktu masih dibawah umur, Muhammad sudah berumur 51 tahun, sedangkan Aisyah baru berumur 6 tahun. Mereka serumah ketika Aisyah berumur 9 tahun dan Muhammad 53 tahun.
Zaman sekarang, ia akan disebut sebagai pedofil, akan dicekal dan dikenakan hukuman berat. Ia bukan contoh teladan seperti yang dinubuatkan jelas-jelas dalam Al Qur’an. (Qs 33:21).

Aisyah berkata: “Rasulullah pernah mencium dan mencumbu aku dengan mesra ketika beliau sedang berpuasa. Tetapi beliau sanggup mengendalikan nafsunya.” (HSM 1073).

Muhammad mengunjungi isteri-isterinya kadang semuanya dalam satu malam, melakukan pemanasan. Ada hadits yang mence-riterakan bahwa dia tidak selalu melakukan seks dengan isteri-isterinya, khususnya yang sedang menstruasi.
Aisha melaporkan: “Tak seorangpun dari kalian punya kekuatan untuk mengontrol nafsunya seperti sang nabi, karena dia bisa meraba-raba isteri-isterinya tetapi tidak melakukan hubungan seks.” (Bukhari, Vol 1, Book 6, No.299).
Tetapi Aisha masih anak kecil, dia mungkin tidak tahu bahwa suaminya sudah “uzur”, bukan melakukan kontrol nafsu melainkan memang tidak mampu dalam waktu-waktu tertentu.
Di tempat lain Aisha berkata: “Aku tidak pernah melihat atau menyaksikan aurat dari sang nabi.” (Tabaqat volume 1, page 368).

Muhammad mengaku mendapat wahyu-wahyu terbaik ketika tidur dibawah satu selimut dengan Aisha, isterinya yang masih anak kecil.
Setelah 9 tahun menikahi Aisyah, Muhammad meninggal dunia dalam usia 62 tahun, sedangkan Aisyah masih 17 tahun tetapi dilarang kawin lagi dengan orang lain. Larangan tersebut tertulis sebagai dosa amat besar dalam Al Qur’an sebagai berikut:

“Dan tidak boleh kamu menyakiti hati Rasulullah dan tidak pula mengawini isteri-isterinya selama-lamanya sesudah ia wafat. Sesungguhnya perbuatan itu adalah amat besar dosanya disisi Allah.” (Qs 33:53).

Keinginan Muhammad untuk tidur (berhubungan seksual) dengan anak perempuan dibawah umur tidak hanya dengan Aisha, sebagaimana dijelaskan oleh Abbas Ibn Hisham dan Ibn Hajar yang mengatakan:
Rasul Allah mengatakan, ketika dia melihat Um Habib bint Abbas yang masih balita: “Ketika dia mencapai umur selagi saya masih hidup, maka saya akan menikahinya.” Pada waktu itu, anak itu berumur tiga tahun dan Muhammad berumur enampuluh tahun. Muhammad meninggal dua tahun kemudian, dan berharap anak perempuan itu berusia enam atau sembilan tahun seperti Aisha agar dapat dinikahinya.
Ini tidak mengada-ada, anda dapat membaca apa yang ditulis oleh Ibn Hajar dalam bukunya Al-Isaba fi tamyis al-Sahaba, vol.IV, hal.422 dan yang dicatat oleh Imam Suhaili dalam Rawd al-Unuf, vol.III, hal.66.

Zainab bint Jahsh.
Khadijah isteri pertama Muhammad membeli seorang budak bernama Zaid Ibn Haritha yang kemudian diberikan kepada suaminya untuk menjadi pelayannya. Setelah Muhammad mendapat panggilan kenabian, dia membebaskan Zaid dan mengadopsinya sebagai anak dimuka umum; dimana dia berkata: “Zaid adalah anakku, saya mewarisinya dan dia mewarisiku.” Sejak itu Zaid dikenal dengan sebutan Zaid bin Muhammad, yang kemudian menikah dengan Zainab bint Jahsh. Muhammad-lah yang menikahkan keduanya atas nama Allah (surat 33:36). Zainab terkenal dengan kecantikannya yang bahenol.

Suatu hari Muhammad mengunjungi anak angkatnya yaitu Zaid. Ketika dia memasuki rumah, Zaid sedang tidak ada di rumah. Tetapi Muhammad melihat Zainab setengah telanjang di balik tirai ketika sedang berpakaian. Muhammad tersirap dan sangat menginginkannya. Sebelum dia pergi, dia berkata kepadanya: “Terpujilah Allah yang dapat merubah hati seseorang.” Zainab merasa senang dan menceriterakan hal itu kepada suaminya. Zaid langsung menemui Muhammad dan bertanya: “Apakah engkau menginginkan aku menceraikannya untukmu?”
Muhammad menjawab di luar kejujuran: “Tahanlah terus isterimu dan bertakwalah kepada Allah.” Dari luar Muhammad tidak ingin Zaid menceraikan isterinya tetapi dalam hatinya Muhammad bernafsu untuk memiliki Zainab ketika dia melihatnya setengah telanjang.
(Al-Kashaf oleh Al-Zamkhashri, vol.III, hal.54).

Namun Allahnya Muhammad mendatanginya untuk memarahi keragu-raguannya. Allah telah dibuat sebagai pihak yang menginginkan Zainab untuk meninggalkan suaminya. Dan ini tentu melanggar semua norma moralitas. Demi Muhammad bisa mendapatkan Zainab, Allah dibuat untuk menurunkan wahyu perceraian dan perkawinan sekaligus:
“Dan ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya: “Tahanlah terus isterimu dan bertakwalah kepada Allah,” sedang kamu menyembunyikan didalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap isterinya, Kami kawinkan kamu dengan dia……” (Qs 33:37).
Tidakkah Muslim melihat siapa Allah ini? Yakni Allah yang mengawinkan Zainab (dengan Zayd), lalu menceraikannya, dan mengawinkannya lagi untuk Muhammad?

Zainab berkisah:
Setelah bercerai (dari Zayd), langsung dan lihatlah Rasul Allah memasuki rumah saya saat saya sedang tidak berjilbab dan saya bertanya kepadanya: “Apakah akan seperti ini tanpa wali atau saksi?” Dia menjawab kepada saya: “Allah adalah walinya dan “Jibril” adalah saksinya.”
Akibat dari pernyataan Muhammad, Zainab menyombongkan diri di depan isteri-isteri Muhammad lainnya dengan mengatakan: “Ayah-ayahmu yang memberikan kamu dalam pernikahan, namun untuk saya, surgalah yang memberikan saya dalam pernikahan dengan Rasul Allah.” [Baca “Yurisprudensi dari Kehidupan Muhammad (Faqih Al-Sirah) oleh Sa’id Ashur, hal.126; dan Al-Isahafi tamyiz al-Sahaba oleh Ibn Hajar Asqaliani, vol.IV, hal.307].

Tetapi yang dinikahi Muhammad ini asdalah isteri dari anak angkatnya, yang telah diumumkan sebagai anaknya sendiri, Zayd bin Muhammad. Jadi agar Muhammad bisa keluar dari issue sah tidaknya ia mengawini Zainab, kembali “Jibril” dibuat untuk menurunkan ayat dari Allah untuk meniadakan adat dan tradisi sebagai anak angkat:
“Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki diantara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. Dan adalah Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (Al-Ahzab 33:40).

Ulama terpandang dalam bukunya, Al-Sira Al-Halabia, vol.III hal 377, menulis: “Jika Muhammad bernafsu atas wanita yang sudah menikah, menjadi keharusan bagi suaminya untuk menceraikannya untuk Muhammad.” Ini adalah untuk kepentingan yang lebih luas. Itu sebabnya para ulama mengatakan bahwa pernikahan-pernikahan Muhammad semata-mata untuk menguatkan Islam dan antar suku.

Kemudian hari setelah Muhammad meniadakan adat kebiasaan adopsi, datanglah Abu Hudayfa dan isterinya Sahla yang telah mengadopsi seorang anak bernama Salim. Mereka datang untuk meminta nasehat: “Rasul Allah, Salim budak yang dibebaskan oleh Abu Hudayfa tinggal bersama di rumah kita.” Kata Sahla. “Dia telah mencapai puber sebagai seorang laki-laki dan telah tahu perihal seks seperti layaknya lelaki dewasa.” Muhammad memberikan solusi: “Susui dia.” Katanya. “Bagaimana bisa kususui dia, sedangkan dia sudah dewasa” tanya Sahla terkejut. Muhammad berkata: “Aku tahu dia sudah jadi lelaki muda.” Malah Salim sudah cukup umur untuk ikut dalam perang Badar. Dalam hadits lain diceriterakan setelah pernyataan Sahla itu, Muhammad tertawa terbahak-bahak. (Hadits Sahih Muslim 8.3424, 3425, 3426, 3427, 3428).

Maksud Muhammad dengan menyusui yaitu telah ditetapkan hubungan satu tingkat antara anak-ibu, meskipun laki-laki itu bukan anak biologisnya.

Dr Izzat Atiya dari Universitas Al-Azhar Mesir, salah satu institusi Sunni Islam yang paling terkenal, terilhami oleh hadits ini mengeluarkan sebuah fatwa yang mengizinkan para wanita untuk menyusui teman kerjanya yang lelaki “langsung dari payudaranya” sedikitnya lima kali untuk menjadikan adanya ikatan keluarga dan dengan demikian mereka diizinkan untuk berdua dalam satu ruangan di tempat kerja. Fatwa mengatakan:
“Seorang wanita di tempat kerja bisa melepas kerudungnya atau memperlihatkan rambutnya di depan seseorang yang telah dia susui.”
Meskipun sebagian Muslim tidak mempunyai masalah dengan fatwa ini karena berdasar hadits yang sahih, tetapi sebagian lain menolak dan menimbulkan kemarahan di Mesir dan dunia Arab. Dr Atiya dipaksa untuk menarik fatwanya kembali, padahal itu bukan karena salah fatwanya, tetapi sumber rujukannya. (http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle-east/6681511.stm)

Juwariyyah bint Al-Harith.
Aisha yang dikenal sebagai “ibu orang beriman” mengkisahkan bahwa Juwariyyah adalah tawanan wanita yang paling cantik dari Yahudi bani Mustaliq berumur 20 tahun. Mulanya ketika Muhammad membagi-bagi jarahan dan tawanan, Juwariyyah jatuh ke tangan Thabit bin Qais tetapi karena kecantikan Juwariyyah, Muhammad mengambil Juwariyyah untuk dirinya sendiri dan menukar dengan sembilan keping emas kepada Thabit bin Qais, tetapi tidak memberi mahar kepada isterinya.
Juwariyyah adalah putri bangsawan yang telah menikah dengan sepupunya. Suami Juwariyyah dibunuh oleh Muhammad dan isterinya diambil, pada waktu mengawininya Muhammad berusia 58 tahun dan Juwariyyah berusia 20 tahun. Transaksi antara Muhammad dan Thabit bin Qais untuk mengambil Juwariyyah berlangsung dihadapan Aisha, sehingga kemudian terjadilah kisah Aisha dan Safwan lawan Ali bin Abu Talib.

Safiya bint Huyay.
Pada tahun ke-7 Hijra (629 M) Muhammad memerintahkan serangan terhadap suku Yahudi Khaybar.
Pada serangan tersebut banyak orang Khaybar tewas, hartanya dirampas dan wanita-wanitanya dijadikan tawanan. Diantara para tawanan terdapat Safiya (17 tahun), suaminya Kinana dan ayahnya. Dihya Al-Kalbi mengambil Safiya tetapi Muhammad lagi-lagi menukar Safiya dengan dua saudara sepupu Safiya kepada Dihya. Muhammad memerintahkan ayahnya dibunuh, suaminya disiksa untuk menunjukkan hartanya dan akhirnya dibunuh, sedangkan isterinya Safiya diambil Muhammad dan dibawa kedalam tendanya untuk bersetubuh dengannya pada malam yang sama dimana suaminya dibunuh itu. Ketika Muhammad menikahinya, Safiya baru berumur 17 tahun dan masih dalam bulan pertama pernikahannya dengan Kinana sedangkan Muhammad berumur 59 tahun, tiga tahun kemudian Muhammad meninggal dunia dan Safiya menjadi janda untuk yang kedua kalinya tetapi sesuai dengan Sunnah Rasul, Safiya tidak boleh kawin lagi.

Umat Muslim membela dengan mengatakan bahwa Muhammad menikahi para janda hanya sebagai symbol memuliakan para janda, karena suami-suami mereka gugur dalam pertempuran. Dikatakan, pernikahan dengan para janda adalah untuk menaikkan citra para janda di mata masyarakat waktu itu, jadi bukan untuk alasan nafsu berahi. Tetapi marilah kita renungkan, memaksa tawanan perempuan menjadi isterinya setelah suaminya disiksa dan dibunuh (bukan janda dari prajuritnya yang gugur) dan merebut dari tangan sahabatnya yang siap menikahinya, dan ditukarkan dengan perempuan lain semaunya, apakah semuanya itu menaikkan citra perempuan atau sebaliknya merendahkan citra perempuan? Bahkan apakah itu menaikkan citra Muhammad sendiri sebagai nabi Allah yang dikatakan “murah hati menolong para janda”? Muslim hanya mendustai dirinya demi melindungi dusta nabinya!

Umm Salma.
Muhammad menikah dengan wanita cantik lainnya adalah Umm Salma, atas perkawinan ini Aisha mengatakan:
“Ketika Rasul Allah menikahi Umm Salma, saya terpuruk dalam kesedihan besar saat dia membicarakan kecantikannya, namun ketika saya melihatnya, saya melihat apa yang dia gambarkan.” (The Wives of the Prophet oleh bint Al-Shati, hal.137).

Umm Salma adalah anak dari saudara perempuan Uthman bin Affan (kalifah yang ketiga). Muhammad pertama kali melihat Umm Salma di rumah Uthman lalu mengingininya. Duapuluh empat jam kemudian nabi memerintahkan suami Umm Salma yang bernama Ghassan bin Mughira untuk membawa bendera didepan pada pertempuran berikutnya. Ghassan melakukannya dan dia tewas dalam pertempuran itu. DAN …
Keesokan harinya sang nabi besar itu menikahi Umm Salma. DAN …
ulama Muslim mengatakan perkawinan antara Muhammad dan Umm Salma adalah belas kasihan sang Nabi kepada jandanya Ghassan bin Mughira.

Umm Habiba (Ramlah) bint Abu-Sufyan.
Umm Habiba adalah seorang wanita cantik berusia 23 tahun telah menikah dengan Ubayd-Allah bin Jahsh. Ubayd adalah anak dari bibi Muhammad sendiri, dan sekaligus adalah saudara kandung dari Zainab yang dikawini Muhammad seminggu sebelumnya. Ubayd dipaksa untuk pergi lalu Muhammad menikahi isterinya.
Maka Ubayd berkata kepada Muhammad:
“Engkau bukanlah seorang nabi ataupun seorang Rasul Allah. Berhentilah mengatakan demikian. Saya mengimani Isa Almasih karena Dia adalah Kebenaran, tetapi engkau adalah orang yang mementingkan diri sendiri.” (Lihat the Wives of the Prophet oleh bint Al-Shati, hal.203). Ketika menempati posisinya Ubayd barulah agaknya Muslim bisa melihat Kebenaran!

Maryam Qibtiyyah (Maria Kristen Mesir).
Muhammad mengutus Amro bin Al-Aaz membawa surat kepada Al-Muqawqis penguasa Mesir, dan memerintahkan untuk memeluk Islam. Mengetahui kelemahan Muhammad, agar tidak berisiko, dia memberikan hadiah kepada Muhammad dua orang saudara perempuannya yang sangat cantik. Salah satunya Maryam. Jika bukan karena sebuah ayat Al Qur’an yang turun sebelumnya yang melarang menikahi dua orang perempuan bersaudara, Muhammad mungkin akan menikahi keduanya. Tetapi ayah mertua Muhammad yaitu Umar menegurnya dan memberikan nasehat.
Muhammad puas dengan Maryam, menghabiskan banyak waktu siang dan malam dengannya. (Lihat Al-Isaba fitamyis al-Sahaha oleh Ibn Hajar Asqalani, bagian VII hal.291 dan The Wives of the Prophet, hal 217).

Ibn Sa’d menceriterakan seorang lelaki koptik yang suka mengunjungi Maryam, gosip beredar bahwa dia adalah kekasih Maryam. Maryam budak koptik yang cantik dengan rambut ikal tinggal di sebuah taman di utara Medinah, ia dipindahkan kesana karena isteri-isteri Muhammad yang lain cemburu dan membencinya. Gosip tentang lelaki koptik ini sampai ke telinga Muhammad yang lalu menyuruh Ali untuk membunuh lelaki tersebut. Si lelaki ketika melihat Ali menghampirinya langsung mengangkat pakaiannya dan Ali melihat lelaki itu tidak mempunyai aurat (alat kelamin), lalu Ali membiarkan dia hidup. (Tabaqat, Volume 8, Page 224).

Suatu kali Maryam ingin bertemu Muhammad, jadi dia pergi ke rumah isterinya Hafsa putri Umar, Yang waktu itu tidak ada di rumah. Ketika Hafsa tiba-tiba pulang dia menemukan Muhammad sedang berhubungan intim dengan Maryam di tempat tidurnya sendiri! Dia memprotes Muhammad:
“Di dalam rumahku dan diatas tempat tidurku dan pada hari yang ditentukan untukku……..” Nabi yang menerima perwahyuan Allah berkata: “Rahasiakanlah dan jangan katakan siapapun. Jangan katakan kepada Aisha.” (karena ia sangat takut terhadap Aisha). Dia menambahkan: “Saya tidak akan menyentuh Maryam lagi. Dan saya menyatakan kepadamu dan ayahmu serta ayah Aisha, bahwa mereka akan memimpin bangsaku setelah aku. Saya tinggalkan itu kepada mereka.” Tetapi Hafsa memberi tahu Aisha lalu Muhammad menceraikan Hafsa. (Lihat Sunan Abu Dawud, buku 12 #2276).

Ketika kabar perceraian itu terdengar oleh Umar ayah Hafsa dia menjadi sangat marah dan nyaris meninggalkan Islam. Ketika Muhammad mendengar reaksi Umar, dia mengambil kembali Hafsa dengan sebuah perintah dari Jibril yang berkata kepadanya: “Hafsa akan menjadi isterimu pada hari pengangkatan.” (Lihat hadits Bukhari, vol.3, Buku 43 #648 dan Sura Al-Ahzab).

Karena Nabi menyatakan tidak akan menyentuh Maria lagi, “terlanjur” mengharamkan Maria, maka Allah menurunkan ayat yang menghalalkan kembali sang Nabi berhubungan intim dengan Maria.
“Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah menghalalkannya bagimu, kamu mencari kesenangan hati isteri-isterimu? Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Surat Al-Tahrim / Pengharaman 66:1).

Untuk menyelesaikan masalah isteri-isteri Muhammad dan kecemburuan akibat tindakan Muhammad, Allah mengerahkan diri-Nya, Jibril dan seluruh umat beriman untuk membela sang Nabi dalam menentang dua wanita tak berdaya, Aisha dan Hafsa dengan memberikan ancaman dan ultimatum yang mematikan masa depan mereka.
“Jika kalian berdua (Aisha dan Hafsa) bertobat kepadanya, hatimu memang demikian keinginannya; namun jika kalian saling mendukung melawannya, sesungguhnya Allah adalah pelindungnya dan Jibril dan semua orang benar diantara mereka yang beriman dan lebih dari itu, para malaikat akan mendukungnya. Jikapun, bila diinginkannya sang nabi untuk menceraikan kamu semua, Allah akan memberikan kepada Muhammad sebagai gantinya, pendamping-pendamping yang lebih baik darimu.”

Dengan kata lain Allah berkata dengan nada mengancam:
“Jika kamu tidak berhenti menentang Rasul Allah, Aku Tuhannya akan membuatnya menceraikanmu dan menikahi isteri-isteri yang lebih baik daripada kalian.”
(Lebih dari 20 Sarjana Muslim mencatat ceritera ini termasuk:Al-Istiak, vol.IV, hal 1812; Oun Al-Ithr, vol.II, hal.402; Al-Samt Al-Thamin, hal.85; Al-Zamkhashri, hal.562-63; The Causes of Descendancy oleh Al-Suyuti, hal.280; Al-Ittiqan oleh Al-Suyuti, vol.IV, hal.92; Fuqaha Al-Sahaha oleh Abd.Al-Aziz Al-Shanwi, hal.38; dan The Life of Muhammad by Dr Haykal, hal.450, entitled “The Revolution of the Wives of Muhammad”).

Maryam adalah satu-satunya wanita yang melahirkan anak laki-laki bagi Muhammad ketika ia berumur 60 tahun, yang diberi nama Ibrahim. Walaupun Maryam lebih cantik dari isteri-isteri lainnya, dan memuaskan Muhammad, namun ia tidak bisa dinikahi sebagai isteri sah, karena Maryam sendiri tidak mau masuk Islam dalam barisan “the mother of believers”. Ini tentu mengherankan jikalau keteladanan Muhammad meyakinkan Maryam. Akan tetapi Maryam memilih tetap tegar dengan agama dan Juruselamat yang diyakininya.

Ketika Ibrahim lahir, Muhammad membawanya kepada Aisha dan berkata: “Lihat betapa mirip dia denganku.”
Aisha menjawab: “Tak kulihat kemiripannya denganmu.”
Muhammad bilang: “Tidakkah kau lihat pipinya yang tembam dan putih?” Aisha lalu menjawab: “Semua bayi yang baru lahir yang minum susu punya pipi tembam.” (Tabaqat, Volume 1, Page 125).

Maymuna bint al-Harith.
Muhammad melarang banyak hal untuk orang lain, tetapi dia mengizinkannya untuk dirinya sendiri. Kaum Muslim mengetahui bahwa selama musim haji (Al-Hajj) pernikahan dilarang (Al-Baqara 2:197), namun Muhammad justru menikahi Maymuna bint al-Harith pada saat musim haji. Maymuna sedang berada diatas untanya, tetapi ketika dia melihat sang Nabi, dia menjatuhkan dirinya dihadapannya dan berkata kepadanya bahwa unta dan semua yang diatasnya adalah milik Nabi. Muhammad mengingatkan dia bahwa mereka tengah dalam musim haji, namun Maymunah menjawab bahwa dia tidak ingin menunggu. Sorenya pada hari yang sama, sang Nabi mendapat solusinya dan berkata kepadanya: “Sebuah ayat diturunkan kepadaku”:
“… dan perempuan mu’min yang menyerahkan dirinya kepada Nabi, kalau Nabi mau mengawininya sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mu’min supaya tidak menjadi kesempitan bagimu…” (Qs 33:50).

Muhammad tidak dapat menunggu lebih lama lagi sampai berakhirnya musim haji, paman Nabi yaitu Al-Abbas segera meresmikan pernikahan itu walau ia pernah mengomentari bahwa Muhammad sedang dalam pakaian haji.
(Hadits Sahih Bukhari, vol.3, Book 29,# 63; vol.5, Book 59, # 559 dan Hadits Muslim, Book 8, # 3283-84; Ditegaskan pula oleh Ibn Ishaq bahwa Rasulullah menikahi Maymuna pada saat perjalanannya naik haji dan bahwa hal tersebut dilarang, lihat Al-Baqara 2:222, Hadits Sahih Muslim, Book 3, # 577-581).

Dalam soal seks, Muhammad tidak bisa diatur oleh waktu dan aturan. Dalam Hadits Sahih Muslim Vol.1, hal.590 kaum Muslim mengatakan mengutip Nawai, bahwa Aisha mengatakan:
“Jika salah satu dari kita sedang datang bulan, Rasul Allah memerintahkannya untuk datang kepadanya (Muhammad) untuk berhubungan intim, pada saat isterinya sedang berada dalam puncak datang bulannya.”
Maymuna memberi konfirmasi: “Rasul Allah biasa melakukan hubungan intim denganku ketika aku sedang datang bulan.”
Umm Salma mengatakan hal yang sama. (Hadits Sahih Muslim, Book 3, # 577-581).

Isteri-isteri Muhammad terbagi atas dua kubu, kubu Ummu Salamah dan kubu Aisha. Kubu Ummu Salamah sempat memprotes kepada Muhammad agar orang-orang yang berniat memberi hadiah kepada Muhammad jangan hanya dilakukan di rumah Aisha isteri kesayangan Muhammad, melainkan di rumah isteri mana saja ketika giliran beliau berada. Maksudnya agar Muhammad jangan pilih kasih diantara para isteri-isterinya. Tetapi apa jawaban Muhammad?
Nabi memanfaatkan wahyu Allah untuk meredam kritikan Ummu Salamah. Beliau bersabda: “Jangan saya disakiti berkenaan dengan Aisha. Sesungguhnya wahyu hanya datang kepada saya ketika saya dalam selimut seorang perempuan di rumah Aisha.” (HR Bukhari 2).

Aisha sendiri juga pernah menyindir Muhammad ketika “wahyu-wahyu yang mengatur” ini selalu turun untuk membela urusan Muhammad terhadap wanita. Ketika ayat 34:49 turun Aisha berkata kepada Muhammad: “Allah cepat-cepat memenuhi keinginan nafsumu.” (As Suyuti dalam Asbab al Nuzul tentang ayat tersebut).

Ada begitu banyak wanita-wanita cantik dalam haremnya Muhammad, tetapi mengapa gairah seksnya tidak terpuaskan. Ini menimbulkan kecurigaan, Ibn Sa’d mengutip gurunya Waqidi yang berkata: “Rasul Allah suka berkata bahwa aku adalah orang yang lemah seks. Lalu Allah memberiku satu periuk daging matang. Setelah aku memakannya, kudapatkan kekuatan kapanpun aku ingin berhubungan seks.” (Tabaqat Vol 8, Page 200).

Dalam hadits lain Muhammad berkata: “Jibril membawakanku makanan satu periuk. Kumakan makanan itu dan kekuatan seks-ku bertambah menjadi sama dengan empatpuluh orang.” (Tabaqat Vol 8, Page 200).

894 Responses to “Prestasi Muhammad”

 1. parwati muslikah Says:

  OHHHHHHHHH my God!!!

  1. girek Says:

   Pelecehan Seksual di Gereja Belanda Terungkap

   Liputan6.com, Amsterdam: Selama lebih dari 60 tahun terakhir, ribuan anak mengalami pelecehan seksual di Gereja Katolik Roma Belanda dan 800 tersangka telah diperiksa. Demikian dikatakan penyidik dalam laman CNN, belum lama ini.
   Beberapa puluhan ribu anak di bawah umur mengalami berbagai jenis pelecehan, baik ringan maupun serius. Akibatnya, para korban trauma selama bertahun-tahun. Mereka memerlukan perhatian dari keluarga korban dan konseling dari psikolog profesional.
   Menurut laporan yang dimuat dari 1945 hingga 2010, pelecehan ini masih terbilang ringan. Tapi merupakan masalah serius karena menimpa banyak korban dalam jangka waktu panjang. Seorang penyidik mengatakan, petugas gereja, seperti pendeta dan pastor harus bertanggung jawab untuk menangani para korban.
   Kasus ini berdampak pada negara, karena Katolik Roma yang merupakan agama terbesar di Belanda telah tercemar di mata masyarakat. Selama ini Katolik Roma telah berperan dalam agama, politik, media, pendidikan, dan serikat buruh.
   Sementara Komisi Penyelidikan telah menerima 1.795 laporan terkait pelecehan seks terhadap anak-anak di gereja. Laporan berisi informasi tentang 800 nama tersangka. Mereka adalah petugas gereja di dalam keuskupan Katolik Roma. Sebagian besar pelaku merupakan korban pelecehan sewaktu muda. Mereka menyesal dan meminta maaf setelah dipertemukan dengan korban.(RZK/CNN/AIS)

   1. yudi Says:

    itulah manusia yang percaya kepada Yesus tidak melakukan sesuai perintah Yesus pasti masuk neraka begitu juga sebaliknya setiap orang yang tidak percaya kepada Yesus pasti masuk neraka
    karena yang bisa menyelamatkan manusia hanya orang yang hidup sampai sekarang namanya Yesus mulai dari adam sampai muhammad sudah menjadi debu dan tanah jadi debu dan tanah tidak bisa menyelamatkan manusia muhammad setiap hari didoakan umatnya berarti posisinya dia sekarang diambang pintu neraka lain dengan Yesus orang kudus didunia Dia berada disurga menantikan umatnya sampai pada akhir zaman

   2. pugachev Says:

    dimana mana yg namanya oknum pasti ada aja. Beda dgn muhammad dia memperkosa aturan dengan menggunakan aturan.

   3. munafik Says:

    To : All

    — NABI-NABI PALSU, IBLIS YANG MENYAMAR SEBAGAI ALLAH

    Bagi sebagian orang, kehidupan tidak hanya berlaku didunia, dan bahwa setelah kehidupan di dunia yang fana ini, akan dilanjutkan dengan kehidupan kedua yang baka di akhirat, kelompok inilah yang dinamakan sebagai kelompok orang yang percaya.

    Tetapi sebagian orang lagi, memiliki keyakinan bahwa kehidupan hanyalah sekali saja, yaitu didunia ini, dan kematian didunia adalah akhir dari segalanya.

    —————ALLAH YANG ESA

    Bagi kelompok orang yang percaya, Theologia Kristen membatasi kriteria orang percaya, hanyalah kepada orang yang percaya kepada Allah Trinitas, Tuhan Yang Maha Esa dalam Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus, Pencipta Alam Semesta, yang Firman-Nya turun kedunia men
    jadi sama dengan manusia, untuk misi penebusan dosa, inilah yang disebut Injil, “Kabar Baik”, Anugerah Allah kepada semua manusia yang percaya kepada Firman-Nya yang sudah menjadi daging, manusia Yesus.

    Sebagian orang sulit menerima, jika dikatakan bahwa Esa itu berarti 3, secara sederhana mereka mengatakan, bagaimana mungkin 1=3?, tetapi Alkitab berkata demikian,:
    – John 1:1 Pada mulanya adalah Firman, Firman itu ber-sama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah.
    – John 10:30 Yesus berkata: “Aku dan Bapa adalah SATU.”
    – Markus 2:10 Tetapi supaya kamu tahu, bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa” –berkatalah Ia kepada orang lumpuh itu–: (Hanya Allah yang berhak mengampuni dosa)
    – Matius 9:6 Tetapi supaya kamu tahu, bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa” –lalu berkatalah Ia kepada orang lumpuh itu–:”Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu!”
    – Yohanes 17:5 Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah Aku pada-Mu sendiri dengan kemuliaan yang Kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. (Siapa yang ada SEBELUM DUNIA ADA?)
    – Yohanes 8:58 Kata Yesus kepada mereka: “Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, Aku telah ada.”

    Mari kita buktikan Ke-Esa-an dalam pengertian Alkitab bukanlah berarti SATU, TETAPI SATU KESATUAN.

    Kita ambil contoh Manusia yang diciptakan SEPETA dengan Wajah Allah (Kejadian 1:26-27)

    – Seorang manusia dikatakan SATU, tetapi sebenarnya terdiri dari SATU KESATUAN, Tubuh, Roh dan Akal Budi. Kita dapat merasakan sendiri adanya ketiga unsur ini dalam diri kita.

    Kita merasakan terjadinya peperangan dalam diri kita, ketika kita akan berbuat dosa, tubuh yang lemah akan cenderung menuruti godaan untuk berbuat dosa, sedangkan Roh dan Akal budi, mencoba untuk menghalangi, dan pada akhirnya, jika Roh dikalahkan oleh Tubuh, lahirlah dosa.

    Kita secara tubuh mungkin berada disatu tempat, tetapi Akal Budi kita mengembara kelain tempat.
    Ketika kita mati, Roh kita meninggalkan Tubuh, dan tubuh tidak lagi dikatakan manusia, tetapi MAYAT yang harus dikubur, sedangkan Roh akan kembali kepada-Nya.
    Ketika Akal Budi kita tidak bekerja lagi, maka Tubuh dan Roh didalam kita, disebut Orang Gila.

    Inilah yang disebut ESA- satu kesatuan dalam Alkitab.

    Benar, manusia Yesus ketika berada didunia, Dia mengajarkan manusia untuk menyembah Allah Yang Esa, Dia mengajarkan Doa Bapa Kami, dan menyatakan bahwa Dia adalah Utusan Allah, oleh karena pada waktu itu, Yesus adalah Firman Allah yang diutus menjadi manusia, dan sebagai manusia, Dia tidak mengajarkan manusia untuk menyembah manusia juga.

    – NABI-NABI PALSU & IBLIS YANG MENYAMAR JADI ALLAH

    Dari kelompok orang yang percaya didunia, Theologia Kristen mengajarkan bahwa ada kelompok yang tidak percaya kepada Allah Trinitas, tetapi kepada illah lain, iblis yang menyamar menjadi Allah.

    Tuhan Yesus telah memperingatkan umat manusia dalam Injil Matius 7:15-17, agar ber-hati-hati terhadap nabi palsu yang menyamar seperti domba, TETAPI dari buahnyalah, dari kelakuannya lah, kita dapat mengenali apakah dia berasal dari Allah atau dari Iblis yang menyamar menjadi Allah.

    (15) Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas.
    (16) Dari buahnyalah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri?
    (17) Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik.

    —- TOPIK DISKUSI DAN PERDEBATAN

    Inilah sekarang yang menjadi topik diskusi dan perdebatan dalam blog ini, yaitu MENGENAL BUAH dari Nabi yang dari Tuhan atau yang dari Iblis.

    Umat Kristen, secara fakta, mengakui Muhammad sebagai nabi Islam, tetapi MENOLAK mengakui Muhammad sebagai Nabi seluruh umat manusia, terutama Kristen, oleh karena dari apa yang diceritakan dari Quran dan Hadist, tidak dapat memenuhi Kriteria Kenabian dalam Theologia Kristen.

    Begitu juga, umat Kristen secara de facto mengakui Quran dan Hadist sebagai kitab suci umat Islam, tetapi MENOLAK mengakui sebagai kitab suci seluruh umat manusia, terutama umat Kristen, karena ajarannya tidak dapat memenuhi kriteria theologia Kristen dalam kebenaran, Nalar, Science, bersifat diskriminasi, kontradiksi dan Theologia Kristen sendiri.

    Tetapi apapun kelompok umat manusia didunia, Yang percaya, yang tidak percaya, yang beragama yang tidak beragama, semua memiliki Hak hidup didunia, karena : Allah itu Maha Adil yang memberikan kepada manusia sama, baik yang jahat maupun yang baik selama manusia ada didunia, karena hukuman sebenarnya dari Allah bukanlah didunia ini, seperti apa yang di perintahkan-Nya kepada umat-Nya dalam Injil Matius 5:45:

    “Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar.”

   4. suromenggolo Says:

    Orang nasrani, budha, hindu, bahai,dll memang ada yang suka melakukan kejahatan sex, tetapi itu karena mereka menyimpang dari ajaran agamanya, karena agama dan nabinya benar2 melarangnya. Lain dengan islam, justru pemerkosaan, pelacuran atas nama polygami itu dianjurkan oleh ajaran dan “nabi” nya. Itulah bedanya ajaran sesat islam dibanding dengan agama2 lain. Sadarlah kawan, anda sedang menuju ke neraka jahanam, keluarlah segera dari ajaran sesat itu jangan keras hati.

   5. MAMPUKAH UMMAT PAULUS ITU BERPIKIR ? Says:

    Nabi ISA sudah meramalkan
    Ummat PAULUS itu akan menjadi 2 kali lebih bejat dari PAULUS
    (Matius 23:15)

    Dan itu memang sudah terbukti
    Apabila ayat2 itu tidak direvisi

    Gara2 ayat2 bengis di Injil
    Kristen sampai dengan saat ini telah membantai 421 jt jiwa
    Yang menentang TRINITAS

    AYAT2 INJIL PALSU BUATAN PAULUS YANG HARUS DIREVISI YAITU

    – Ayat2 Kasar segera dihaluskan
    – Ayat2 Porno di sucikan lagi
    – Ayat2 Najis bersihkan
    – Ayat2 bunuh dibuang
    – Ayat minumlah darah manusia diganti darah kambing
    – Makanlah daging manusia diganti daging kambing
    – Babi termasuk babi hutan dilarang karena Isa Almasih memang jelas melarang
    – Ayat Yesus dibantai Paulus harus diganti dengan

    ”PAULUS , Akulah YESUS memintamu untuk MENYALIB AKU!”

    Ayat revisi itu jelas bahwa PAULUS bukanlah manusia kejam yang membunuh TUHAN
    – Ayat2 Paulus (Kisah Para Rasul) cerita PAULUS membantai Murid2 Yesus , Membantai Jemaat Yesus diganti menyayangi
    – Kisah Paulus dikutuk keneraka diganti kesorga
    – Yesus mengutuk kalian keneraka dan 2 kali lebih jahat diganti SORGA dan menjadi 2 kali lebih baik
    – Ayat2 Salah hitung dibenarkan
    – Ayat2 Tuhan Ragu2 dimantapkan
    – Yesus mencuri keledai dihapuskan
    – Yesus kau mengutuk kau keneraka diganti SORGA
    – Yesus kau pelihara gundik segera dikawinkan
    – Nama2 lidah Romawi diganti lidah Palestina lagi (Yerusalem) Misalnya
    – Yesus Kristus dikembalikan asalnya menjadi Isa Almasih
    – Maria dikembalikan asalnya Maryam,
    – Moses dikembalikan asalnya Musa
    – David dikembalikan asalnya Daud
    – Solomon dikembalikan asalnya Sulaiman
    – Abraham dikembalikan asalnya Ibrahim
    – Yakob dikembalikan asalnya Yakub
    – Gabriel dikembalikan asalnya Jibril

    APABILA AYAT2 ITU SUDAH DIREVISI

    MAKA :

    Barulah Injil buatan PAULUS itu boleh dinamakan kitab suci
    Kelakuan kalian tentu tidak akan BEJAT sesuai ramalan ISA
    Kalian tentu akan berkelakuan sopan
    Kalian itu jelas akan dibawa PAULUS ke SORGA PAULUS

    Kalau tidak

    Sangat jelas KELAKUAN KALIAN ITU TIDAK AKAN BERUBAH
    KELAKUAN KALIAN ITU TETAP AKAN MENJADI 2 KALI LEBIH BEJAT DARI SETAN PAULUS
    KELAKUAN KALIAN TIDAK BERUBAH PALING DOYAN MENGHINA ALLAH , NABI2NYA DAN KITAB2NYA

    KELAKUAN KALIAN TETAP SEPERTI SETAN JAHANAM
    DAN KALIAN TETAP AKAN KE NERAKA BERSAMA SETAN PAULUS SI PENDIRI KRISTEN

   6. ✳βΙλƝϬ Kλɭλ Says:

    emang ade umat Paulus..??
    aya2 wae dah elu
    yg fair dunk

    hanya orang islam yg disebut umat muhammad dan TIDAK DISEBUT UMAT ALLAH tul kagak..

   7. ✳βΙλƝϬ Kλɭλ Says:

    Ǫs 33:56. Տ℮sυnɡɡυhnγα Ιlαɧ λгαƅ ϑαƞ Ϻαlαikαt-ϻαlαikαt-Ɲγα βΞƦζHλԼλWλƬ ƲƝƬƲK Ϻυɧαϻϻαϑ. Hαi ᴏгαnɡ-ᴏгαnɡ γαnɡ ƅ℮гiϻαɳ, βΞƦζHλԼλWλƬԼλH kαmυ ƲƝƬƲK Ϻυɧαϻϻαϑ, ϑαƞ υcαρkαnlαh sαlαm PΞƝϬHOƦϺλƬλƝ k℮ραϑαnγα.

    ❶. Ιlαɧ λгαƅ βΞƦζHλԼλWλƬ υntυk Ϻυɧαϻϻαϑ
    ❷. Pαгα ϻαlαikαt βΞƦζHλԼλWλƬ υntυk Ϻυɧαϻϻαϑ
    ❸. Ʋϻαʈ Ϻυɧαϻϻαϑ βΞƦζHλԼλWλƬ υntυk Ϻυɧαϻϻαϑ

    ɲαρ℮ Ϻυɧαϻϻαϑ ϬλK βΞƦζHλԼλWλƬ γα…ʔʔ
    υϑ℮ ɡitυ..siαρ℮ γɡ ϺΞƝζHλԼλWλƬIƝ ᴏгαnɡ ʪɭαϻ ϑυnk…!!


   8. PERNAH TAHU RAMALAN YESUS KAU
    KAU 2 KALI LEBIH SETAN DARI PAULUS SI PENDIRI KRISTEN?

    KAU BACA KELEDAI TOLOL :

    Ini RAMALAN NABI ISA ALMASIH

    “Celakalah engkau Yahudi farisi. Walau satu orang kau nobatkan masuk agamamu, kau akan membawa mereka ke NERAKA , dan membuat mereka 2 kali lebih jahat dari dirimu dan agamamu!”
    Matius 23:15

    PAHAM KAU MULUT SETAN YAHUDI ?
    2 KALI LEBIH SETAN DARI PENDIRI KRISTEN ITU

    SALAH YESUS MERAMALKAN KAU 2 KALI LEBIH SETAN DARI PAULUS ?

    LANJUT KAU MENGHINA UMMAT SETAN YAHUDI ?

   9. ✳βΙλƝϬKλɭλ Says:

    kesinggung mulu bawaan elu…!!

   10. ✂βⅠλƝϬKλɭλ✈ Says:

   11. ✂βⅠλƝϬKλɭλ✈ Says:

   12. ✂βⅠλƝϬKλɭλ✈ Says:

   13. Mario Says:

    Itu oknum jahat dalam agama .
    Tp agama kristen tdk pernah mengajarkan atau mendoktrinasi hal percabulan dlm bentuk apapun.
    Cerdaslah dalam berpikir ., bodoh itu dosa.


  2. Tertawalah kalian di dunia… kalau manusia sdh mempunyai hati seperti batu, bebal, sulit menerima kebenaran. Selalu mencari-cari cara utk menjelekkan orang lain, dengan fitnah… tentu syetan telah ikut membantu kalian… Pada saat yang sama, di tangan kalian ada alkitab injil yang tak lebih seperti sampah, rongsokan yang hendak kalian tawarkan pada kami… memalukan…. Kalau kalian punya hati, tentu bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk… Tetapi hati kalian seperti batu… keras… mudah2an saja suatu saat nanti mendapat hidayah… kalau tidak, tangisan kalainlah yang akan terdengar kelak di neraka…

   1. munafik Says:

    @akbar dan faris,

    Ngomong opo koe?
    Kita tiddak berdebat tanpa referensi, dan menuduh orang lain memfitnah, masuk neraka, dengan tanpa referensi.

    Sebaliknya, kami yang telah menuduh bahwa quran hanyalah kitab abal abal yang penuh kebohongan, kebodohan dan kontradiksi, dengan menggunakan referensi ayat quran sendiri, bukan fitnah.

    Kami juga menasehatkan kalian agar jangan disesatkan dan masuk neraka, karena ajaran sesat Arab, tipu daya syaitan.

    Nich, contohnya :

    === MUHAMMAD ADALAH ROSUL SYAITAN YANG PATUH ====

    PEMBAHASAN SURAH IBRAHIM 22

    QS. 14:22
    Dan berkatalah syaitan tatkala perkara (hisab) telah diselesaikan: “Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan akupun telah menjanjikan kepadamu tetapi aku menyalahinya. Sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan (sekedar) aku menyeru kamu lalu kamu MEMATUHI seruanku, oleh sebab itu janganlah kamu mencerca aku akan tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku sekali-kali tidak dapat menolongmu dan kamupun sekali-kali tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukan aku (dengan Allah) sejak dahulu”. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu mendapat siksaan yang pedih.

    PERTANYAAN :

    1. Perkataan siapa dan kepada siapa ayat diatas.??
    2. Kalau kita bahas, itu perkataan Iblis kepada Muhammad, dan Muhammad MEMATUHINYA.
    3. Jadi, Quran bukan saja perkataan awloh swt, perkataan Muhammad, tetapi juga adalah perkataan Syaiton kepada Muhammad, dan benarlah Salman Rushdie, yang mengatakan quran adalah ayat2 setan.
    4. Quran hanyalah kitab abal abal yang penuh kebohongan, kontradiksi dan kebodohan.

   2. ✳βΙλƝϬ Kλɭλ Says:

    mereka bakal gak ngejawab kang..paling MARAH dan mengatakan MENGHINA tulkagak..!!

   3. ✳βΙλƝϬ Kλɭλ Says:

    Qs 2:102..MΞNϬIKUTI..γαnɡ DIβλCλ ᴏl℮ɧ Տγαίʈαɳ..
    1 Ƭimᴏtiυs 4:1..MΞNϬIKUTI гᴏɧ-гᴏɧ PΞNYΞSλT ϑαɳ αȷαгαɳ s℮ʈαɳ-s℮ʈαɳ.

    PΞƦINTλH Տγαίʈαɳ γɡ hαгυs ϑi PλTUHI αϑαlαh:
    ϑαгi λƅυ Hυгαiгαh гα, Ϻυɧαϻϻαϑ ƅ℮гsαƅϑα:
    “Տγαίʈαɳ MΞMΞƦINTλHKλN υntυk memƅαcα αγαt KUƦSI seƅelυm tidυг, k℮гȷαkαnlαh SUNλH PΞNDUSTλ itυ” (HƦ.βυkhαгi,2311)

    Qs 14:22..ƅ℮гkαtαlαh Տγαίʈαɳ, ‘..αƙυ TIDλK MΞMβΞNλƦKλN ρ℮гƅυαtαnmυ, MΞMPΞƦSΞKUTUKλN αƙυ, seȷαk DλHULU’..

    ɲαρ℮ λȷαгαɳ ʪɭαϻ nγυгυh MΞMλTUHI PΞƦINTλH Տγαίʈαɳ γα…ʔʔ

  3. ✳βΙλƝϬ Kλɭλ Says:

   Ǫs 33:56. Տ℮sυnɡɡυhnγα Ιlαɧ λrαƅ ϑαƞ Ϻαlαikαt-ϻαlαikαt-Ɲγα βΞƦζHλԼλWλƬ ƲƝƬƲK Ϻυɧαϻϻαϑ. Hαi ᴏrαnɡ-ᴏrαnɡ γαnɡ ƅ℮riϻαɳ, βΞƦζHλԼλWλƬԼλH kαmυ ƲƝƬƲK Ϻυɧαϻϻαϑ, ϑαƞ υcαρkαnlαh sαlαm PΞƝϬHOƦϺλƬλƝ k℮ραϑαnγα.

   ❶. Ιlαɧ λгαƅ βΞƦζHλԼλWλƬ υntυk Ϻυɧαϻϻαϑ
   ❷. Pαгα ϻαlαikαt βΞƦζHλԼλWλƬ υntυk Ϻυɧαϻϻαϑ
   ❸. Ʋϻαʈ Ϻυɧαϻϻαϑ βΞƦζHλԼλWλƬ υntυk Ϻυɧαϻϻαϑ

   ɲαρ℮ Ϻυɧαϻϻαϑ ϬλK βΞƦζHλԼλWλƬ γα…ʔʔ
   υϑ℮ ɡitυ..siαρ℮ γɡ ϺΞƝζHλԼλWλƬIƝ ᴏгαnɡ ʪɭαϻ ϑυnk…!!

 2. Dimas Says:

  Cukup baik dalam menulis , tapi yang di jual kurang mumpuni sebab sangat berbeda dengan dalil dan fakta yang ada , sehingga dapat dipastikan …..dagangan anda tidak akan laku ?

  Kudu lebih cerdik dan teliti dalam memahami apa yang tidak dipahami , yaitu dengan membuat kajian lintas agama ?

  Demikian saran dan pesan dari seorang faqir yang juga mempelajari Injil, Budha dan Confusius

  DRA

  1. ✳βΙλƝϬ Kλɭλ Says:

   itu dia..kalau ᴏrαnɡ ʪɭαϻ yg ngomong..
   pasti orang laen selalu nemu CELA mulu..!!

   ini terjadi lantaran Ajaran agamanya ude ngedoktrin otaknya menganggap agama yg paling sempurna,
   dan GAK BOLEH dipertanyakan lagi walaupun banyak yg perlu dipertanyakan.

   ʪɭαϻ secara gak langsung ude ngeciptain umatnya pada SOMBONG dan CONGKAK..!!

 3. nanya Says:

  sudah baca buku karya Michael H. Hart ( seorang yahudi amerika ) tentang bukunya yaitu 100 orang paling berpengaruh sepanjang masa, nomor 1-nya siapa tuh….

  1. eddyharry Says:

   paling berpengaruh dihadapan manusia…paling rendah dihadapan Allah….. ujungnya….neraka…..

   1. jesus Says:

    ooooo berarti baik di depan manusia belum tentu baik di depan Allah ya??berarti buruk di depan manusia juga belum tentu buruk di depan Allah dong??!!!Berarti artikel ini, yang menghina nabi karena buruk di depan manusia berarti…….

   2. girek Says:

    Ed’ coba baca yg ini deh

    Pelecehan Seksual di Gereja Belanda Terungkap

    Liputan6.com, Amsterdam: Selama lebih dari 60 tahun terakhir, ribuan anak mengalami pelecehan seksual di Gereja Katolik Roma Belanda dan 800 tersangka telah diperiksa. Demikian dikatakan penyidik dalam laman CNN, belum lama ini.
    Beberapa puluhan ribu anak di bawah umur mengalami berbagai jenis pelecehan, baik ringan maupun serius. Akibatnya, para korban trauma selama bertahun-tahun. Mereka memerlukan perhatian dari keluarga korban dan konseling dari psikolog profesional.
    Menurut laporan yang dimuat dari 1945 hingga 2010, pelecehan ini masih terbilang ringan. Tapi merupakan masalah serius karena menimpa banyak korban dalam jangka waktu panjang. Seorang penyidik mengatakan, petugas gereja, seperti pendeta dan pastor harus bertanggung jawab untuk menangani para korban.
    Kasus ini berdampak pada negara, karena Katolik Roma yang merupakan agama terbesar di Belanda telah tercemar di mata masyarakat. Selama ini Katolik Roma telah berperan dalam agama, politik, media, pendidikan, dan serikat buruh.
    Sementara Komisi Penyelidikan telah menerima 1.795 laporan terkait pelecehan seks terhadap anak-anak di gereja. Laporan berisi informasi tentang 800 nama tersangka. Mereka adalah petugas gereja di dalam keuskupan Katolik Roma. Sebagian besar pelaku merupakan korban pelecehan sewaktu muda. Mereka menyesal dan meminta maaf setelah dipertemukan dengan korban.

   3. ✳βΙλƝϬ Kλɭλ Says:

    yach..pelakunya berurusan ama Allah dunk..
    perkaranya gak ada Sunah nyuruh pelecehan seksual tulkagak..!!

   4. ✳βΙλƝϬ Kλɭλ Says:

    Ǫs 33:56…ƅ℮гmohon rahmat dan keselamatanlah kamu untuk ARWAH Muhammad, dan ucapkanlah salam penghormatan kepada TULANG BELULANG-nya.

    Kαlαυ ᴏгαnɡ ʪɭαϻ CΞRDAS, tentu bertanya dalam hati:
    nape Muhammad KUDU dishalawatin ya..??
    Sedangkan para Nabi Israel GAK ADA yg dishalawatin

    Ilah Arab, para malaikat dan orang islam adalah Team JURUSHALAWAT si Muhammad.

    JURUSHALAWAT orang islam siape dunk..??
    Sama juga menjadikan orang islamlah Nabi yg diutus menjadi JURUSHALAWAT Muhammad beserta kaum keluarga muhammad tulkagak..!!

  2. Soraya Norat Says:

   Saya setujuh sekali tuh !!!! Hart benar2 tepat sekali.
   Memang orang berperilaku seperti Muhamad di dunia ini hanya satu. Karena berhasil mempengaruhi 1.5 miliar orang, Professor, Doctor, ilmuawan pemimpin2 untuk mengikuti UNIVERSAL IMMORALITY.

   1. ✳βΙλƝϬ Kλɭλ Says:

    Ǫs 33:56…ƅ℮гmohon rahmat dan keselamatanlah kamu untuk ARWAH Muhammad, dan ucapkanlah salam penghormatan kepada TULANG BELULANG-nya.

    Kαlαυ ᴏгαnɡ ʪɭαϻ CERDAS, tentu bertanya dalam hati:
    nape Muhammad KUDU dishalawatin ya..??
    Sedangkan para Nabi Israel GAK ADA yg dishalawatin

    Ilah Arab, para malaikat dan orang islam adalah Team JURUSHALAWAT si Muhammad.

    JURUSHALAWAT orang islam siape dunk..??
    Sama juga menjadikan orang islamlah Nabi yg diutus menjadi JURUSHALAWAT Muhammad beserta kaum keluarga muhammad tulkagak..!!

  3. suromenggolo Says:

   Nomor1 ya muhammad !!! Dia memang hebat, bayangkan saja, manusia sebejad itu, perampok, pemerkosa, pembunuh, pembual dan masih banyak lagi tetapi pengaruhnya besar sekali. Coba kalau dia yang bangkainya sekarang masih terbujur di mekah dan jiwanya sekarang sedang me-raung2 di neraka adalah orang baik2, pasti pengaruhnya lebih dahsyat lagi.Tetapi setelah saya pikir, yang tolol ya pengikutnya, masak abad 21 masih bisa dibohongi oleh manusia serendah itu.

   1. otong Says:

    sudah nasib kali ya…

   2. ✳βΙλƝϬ Kλɭλ Says:

    Ǫs 33:56…ƅ℮гmohon rahmat dan keselamatanlah kamu untuk ARWAH Muhammad, dan ucapkanlah salam penghormatan kepada TULANG BELULANG-nya.

    Kalau orang islam CERDAS, tentu bertanya dalam hati:
    nape Muhammad KUDU dishalawatin ya..??
    Sedangkan para Nabi Israel GAK ADA yg dishalawatin

    Ilah Arab, para malaikat dan orang islam adalah Team JURUSHALAWAT si Muhammad.

    JURUSHALAWAT orang islam siape dunk..??
    Sama juga menjadikan orang islamlah Nabi yg diutus menjadi JURUSHALAWAT Muhammad beserta kaum keluarga muhammad tulkagak..!!

  4. suromenggolo Says:

   Nomor 1 tentu saja ya muhammad. Bayangkan nabi palsu dan bejat tak bermoral saja dia bisa mempunyai pengaruh sehebat itu. Dia memang hebat pengaruhnya karena dibantu oleh sang raja iblis. Saya kira kalau dia ada nilai baiknya sedikit saja, mungkin pengaruhnya lebih dari itu. Tetapi kalau dia dinobatkan menjadi orang paling berpengaruh no.2 oleh Michael H Hart, mungkin dia sudah difatwa untuk dibunuh. Ingat, Arswendo Atmowiloto kan langsung masuk penjara karena tidak menomer 1 kan sang penyesat ini.
   Pinter juga ya si Michael cari duit, pasti bukunya laris, orang saya sendiri punya bukunya. Muslim oh muslim saya kasihan sekali sama anda, tukang tipu kok bisa ditipu orang.

   1. ✳βΙλƝϬ Kλɭλ Says:

    Ǫs 33:56…bermohon rahmat dan keselamatanlah kamu untuk ARWAH Muhammad, dan ucapkanlah salam penghormatan kepada TULANG BELULANG-nya.

    Kalau orang islam CERDAS, tentu bertanya dalam hati:
    nape Muhammad KUDU dishalawatin ya..??
    Sedangkan para Nabi Israel GAK ADA yg dishalawatin

    Ilah Arab, para malaikat dan orang islam adalah Team JURUSHALAWAT si Muhammad.

    JURUSHALAWAT orang islam siape dunk..??
    Sama juga menjadikan orang islamlah Nabi yg diutus menjadi JURUSHALAWAT Muhammad beserta kaum keluarga muhammad tulkagak..!!

  5. ✳βΙλƝϬ Kλɭλ Says:

   Qs 33:56…bermohon rahmat dan keselamatanlah kamu untuk ARWAH Muhammad, dan uapkanlah salam penghormatan kepada TULANG BELULANG-nya.

   Kalau orang islam CERDAS, tentu bertanya dalam hati:
   nape Muhammad KUDU dishalawatin ya..??
   Sedangkan para Nabi Israel GAK ADA yg dishalawatin

   Ilah Arab, para malaikat dan orang islam adalah Team JURUSHALAWAT si Muhammad.

   JURUSHALAWAT orang islam siape dunk..??
   Sama juga menjadikan orang islamlah Nabi yg diutus menjadi JURUSHALAWAT Muhammad beserta kaum keluarga muhammad tulkagak..!!


 4. Tentu saja MUHAMMAD

  Muhammad adalah manusia terbesar dan teragung sepanjang masa.
  Terhebat dalam urusan ranjang: ngembat Aisyah tatkala masih berusia 6 tahun, ngembat Mariyah orang koptik di ranjangnya Hafsa, ngembat Zainab – isterinya Zaid anak Muhammad sendiri, memperkosa Rihanna bin Amro dan Safiyah setelah membunuh semua anggota keluarga dan suami-suami para wanita malang ini.

  Muhammad juga manusia nomor 1 sepanjang masa dalam urusan jarah menjarah harta kafir – baik harta benda orang Mekah, Yahudi dan Kristen.

  Dan terakhir, Muhammad adalah manusia nomor 1 sepanjang masa yang pernah hidup di jagat raya ini: Memenggal 900 kepala para pria dari bangsa Qurayza, menyerang orang-orang kafir baik orang Mekah, Yahudi dan Kristen tanpa peringatan terlebih dahulu.
  Teladan inilah yang saat ini ditiru oleh para teroris Islam di seluruh dunia.

  Baca berita kemarin nggak. 37 orang tewas dalam kereta api di Rusia dan ratusan luka-luka setelah 2 wanita Muslimah meledakkan bom bunuh diri di sebuah kereta api di Rusia?

  Respon Muslim:
  Seperti biasa, Islam adalah agama damai, Islam adalah Rahmatan lillamin.

  Innalillahi waina ilaihi rojiun…..

  1. denada Says:

   salah aja bangga

   1. ✳βΙλƝϬ Kλɭλ Says:

    no 1 paling hobby senggama dengan banyak wanita tulkagak..!!

  2. kevin archuletta Says:

   Aduh kasian ya Anda hatinya sudah ditutup.hm

   1. ✳βΙλƝϬ Kλɭλ Says:

    ketutup gak bisa lagi menilai mana yg harus dicontoh..senggama dengan banyak wanita atau cukup satu isteri aja kayak dicontohin ama Nabi Adam tulkagak..

  3. girek Says:

   Ta’ lo udah baca yg ini belom?????
   Pelecehan Seksual di Gereja Belanda Terungkap

   Liputan6.com, Amsterdam: Selama lebih dari 60 tahun terakhir, ribuan anak mengalami pelecehan seksual di Gereja Katolik Roma Belanda dan 800 tersangka telah diperiksa. Demikian dikatakan penyidik dalam laman CNN, belum lama ini.
   Beberapa puluhan ribu anak di bawah umur mengalami berbagai jenis pelecehan, baik ringan maupun serius. Akibatnya, para korban trauma selama bertahun-tahun. Mereka memerlukan perhatian dari keluarga korban dan konseling dari psikolog profesional.
   Menurut laporan yang dimuat dari 1945 hingga 2010, pelecehan ini masih terbilang ringan. Tapi merupakan masalah serius karena menimpa banyak korban dalam jangka waktu panjang. Seorang penyidik mengatakan, petugas gereja, seperti pendeta dan pastor harus bertanggung jawab untuk menangani para korban.
   Kasus ini berdampak pada negara, karena Katolik Roma yang merupakan agama terbesar di Belanda telah tercemar di mata masyarakat. Selama ini Katolik Roma telah berperan dalam agama, politik, media, pendidikan, dan serikat buruh.
   Sementara Komisi Penyelidikan telah menerima 1.795 laporan terkait pelecehan seks terhadap anak-anak di gereja. Laporan berisi informasi tentang 800 nama tersangka. Mereka adalah petugas gereja di dalam keuskupan Katolik Roma. Sebagian besar pelaku merupakan korban pelecehan sewaktu muda. Mereka menyesal dan meminta maaf setelah dipertemukan dengan korban.(RZK/CNN/AIS).
   Gmn tanggepan lo????

   1. Birahi Muhammad Says:

    itu oknum masbro, sya juga ada bukt beberapa ustad cabul. Maslahnya ini nabi anda nabi yang andaa gung-agungkan berbuat cabul pantas gak jadi nabi suci, apakh orang cabul bisa jadi nabi suci, jadinabi palsu pantas masbrowwww….owwwwww..owwwwwww

   2. suromenggolo Says:

    Kalau memang berita itu benar, pastilah merupakan dosa besar. Tetapi ajaran nasrani tidak mengajarkan demikian. Yang paling parah adalah bila ajaran suatu agama tertentu (tahu sendirilah agama itu, masak tidak tahu) justru mengizinkan dan menyetujui adanya pelacuran (polygami, kawin sirih), menyetubuhi budak halal (lihat tuh tkw banyak yang disetubuhi di arab Saudi), karena ajaran agamanya memang. demikian.
    Iya atau iya ??? Belum kejadian di pesantren2, itu sudah rahasia umum kan, ngaku nggak ???

   3. ✳βΙλƝϬ Kλɭλ Says:

    iye bener..itu perbuatan oknum..
    bukan sunatullah..!!

    Kalau muhammad mah ude OVERDOSIS melampaui sunatullah di quran dari batas maksimum 4 bini..!!

    muhammad adalah orang pertama PELANGGAR sunatullah yg gak dapet dijadiin contoh oleh orang islam tulkagak..!!

  4. jin Dan Jun Says:

   Untuk para pengikut Muhammad,sadarlah,lihatlah kelakuan bejad en hina nabi islam ini….luar biasa kebusukkannya…..pelajarilah quran dengan seksama,adakah Muhammad bener2 seorang utusan Tuhan,ato dia utusan Iblis dengan Tuhannya si awlooh dewa hubal/bulan itu..semoga para muslimin sadar akan itu semua..tidak perlu,terbakar emosi..selidikilah bom2bunuh diri,sambil teriak awllohuakbar,adalah warisan Muhammad.pemerkosaan kepada budak di ijinkan,..Knapa???karna Muhammad lah yg memberi suritauladan seperti itu..tidak mungkin kalo dia nabi,bisa berbuat sepaerti itu……saran saya,pelajarilah islam itu dgn sebenar2nya,,jangan takut,dengan pedang di leher,sehingga anda terpaksa mengakui Muhamammad sebagai nabi…jangan takut mengakui yesus sebagai Tuhan,,karna upahmu besar di sorga…lebih mudah mengakui yesus sebagai Tuhan dengan perbuatan2 Dan perkataan ajaibnya,daripada mengakui Muhammad sebagai nabi islam dengan perbuatan2 Dan perkataan jahatnya……..

   1. Anonymous Says:

    terkutuk lah kalian yang menghina Nabi Muhammad.


   2. LO MAU MENGHINA rOSULKU, ALLAH KU….TIDAK SECUILPUN IMANKU BERKURANG..KARNA GW DAH PELAJARI AJARAN PAULUS MENYESATKAN …PALSU..DAN ALLOH AKN MENJAGA ALQURAN…..WALAUPU KAMU KAUM MUSRIKIN MEMUSNAHKAN ALQURAN DISELURUH DUNIA ALQURAN TIDAK AKAN BERUBAH 1 AYAT PUN ,..KARNA PENGHAFAL ALQURAN JUTAAN ..TIDAK SEPERTI BIBLE….MACAM2 BAHASA..MACAM2 PULA ISINYA…..PUYENG-PUYENG DEH LO

   3. Birahi Muhammad Says:

    Nabi Muhammad memang terkutuk oleh karena perbuatan bejadnya sendiri, kutukan anda insyaalah jadi berkat karena kita bicara fakta apa adanya. siapa takut jika kita benar? Wassalam.

   4. ✳βΙλƝϬ Kλɭλ Says:

    bukti ajaran islam berisi KUTUK dan LAKNAT..!!
    musuh orang islam adalah sesama manusia yg NOLAK CIUM BATU.

    musuh orang Kristen adalah Iblis yg NYURUH CIUM BATU..!!

  5. Hamba Allah Says:

   Tantangan Allah Untuk Membuat Tandingan Al-Qur’an.

   Paling tidak ada empat ayat yang merupakan tantangan bagi mereka yang tidak mempercayai kebenaran Alquran, keempat ayat itu adalah :

   Al-Baqarah ayat 24
   فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ۖ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ
   Artinya:Dan jika kamu (tetap) dalam keraguan tentang Alquran yang kami wahyukan kepada hamba kami (Muhammad), buatlah satu surat (saja) yang semisal dengan Alquran itu dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.( al-Baqarah: 24 )

   Yunus ayat 38
   أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ ۖ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ
   Artinya:Atau (patutkah) mereka mengatakan “ Muhammad membuat-buatnya.” Katakanlah : “(kalau benar yang kamu katakan itu), maka cobalah datangkan sebuah surat seumpanya dan panggilah siapa-siapa yang dapat kamu panggil (untuk membuatnya) selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar”.

   Hud ayat 13
   أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ ۖ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ
   Artinya:Bahkan mereka mengatakan :” Muhammad telah membuat-buat Alquran itu”, katakanlah:”( kalau demikian ), maka datangkanlah sepuluh surat-surat yang dibuat-buat menyamainya, dan panggillah orang-orang yang kamu sanggup (memanggilnya) selain Allah, jika kamu memang orang-orang yang benar”.

   At-Thur ayat 34
   فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ
   Artinya:Maka hendaklah mereka mendatangkan kalimat kalimat yang semisal dengan Alquran itu jika mereka orang-orang yang benar

   Al-Isro ayat 88 yang berbunyi:
   قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا
   Artinya: katakanlah:”sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Alquran ini, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun mereka menjadi pembantu dengan yang lainnya”

   1. ✳βΙλƝϬ Kλɭλ Says:

    elu yaqin ama KOAR ilah elu itu om..??
    Perkaranya Ibrahim Al Taybili berani memenuhi TANTANGAN ilah elu itu..!!

    Ibrahim Al Taybili BERHASIL membuat dan menulis INJIL BARNABAS semisal dan serupa quran dengan Bahasa Italia dialek Arab.

  6. ✳βΙλƝϬ Kλɭλ Says:

   Agama islam hanyalah untuk memenuhi KEBUTUHAN bagi muhammad akan rahmat dan keselametan dirinya doang.

   orang islam DIPERALAT untuk wajib MENSHALAWATIN muhammad dan kaum keluarganya hanya dengan JANJI PALSU iming2 Pahala


 5. Dalam hati ini terfikir-fikir apakah agaknya musibah yg bakal diterima oleh penulis kisah-kisah palsu di atas.

  1. Adeng Hudaya Says:

   Palsu???!!!
   Ente kagak pernah membaca Quran dan Hadis ya???

   1. citra Says:

    lagu lama org Islam, tidak pernah mau menerima kenyataan dan semata2 hanya untuk menutupi kebusukan nabinya……

   2. Musyadad Says:

    Qur’an dan Hadis yg mn yg lo maksud?

    Klo Qur’an dan Hadis hasil karangan lo, Hadeng Huday, gw percaya….

    Tp Qur’an n Hadis yg gw percaya saat ni hasil ajaran dari para ahli2 dibidang nya masing2…

   3. gigloceria Says:

    si Adeng manusia rendah sekelas domba and kambing congek ada disini lagi dengan kisah ke bodohan ajarannya… ini mah manusia paling gila & paling bodoh sedunia

   4. someone Says:

    Wah ternyata benar dugaan saya selama ini. Ternyata bukan cuma saya yang merasa ada yang salah dengan akal dan nurani Adeng. Dia itu kenapa ya, psikopat?

   5. ckckck Says:

    hm..dasar bodoh…

   6. ✳βΙλƝϬ Kλɭλ Says:

    mbak ckckck..hati2 kalau pake nama itu tuh..
    entar dikirain CICAK justru berabe mbak..soalnya ada SUNAH manusia yg mengatakan bahwa:

    ϑαrί λƅυ Hυгαiгαh гα, Ϻυɧαϻϻαϑ ƅ℮гsαƅϑα:
    “MEMBUNUH ʗicαk ϑαlαm ρυkυlαn P℮гtαmα, ραlinɡ ƅαnγαk PAHALANYA!” (HƦ.Ϻυѕlίϻ,2240)

  2. Anonymous Says:

   Lagi mikir juga kira2 azab apa yang diberikan untuk karangan yang luar biasa diatas..???

   1. ✳βΙλƝϬ Kλɭλ Says:

    kebanyakan mikir entar elu ngomong sendiri lagi..
    AZAB hanya diberikan kepada iblis dan umatnya doang..

    Sedangkan bagi Umat Allah otomatis KEKAL berada bersama dengan Allah..!!

  3. ✳βΙλƝϬ Kλɭλ Says:

   Agama islam diadakan hanyalah untuk memenuhi KEBUTUHAN bagi muhammad akan rahmat dan keselametan dirinya doang.

   orang islam DIPERALAT untuk wajib MENSHALAWATIN muhammad dan kaum keluarganya hanya dengan JANJI PALSU iming2 Pahala

   orang islam adalah JURUSHALAWAT muhammad, dan TIDAK MENDAPAT SHALAWAT dari ilah arab DAN muhammad serta malaikat


 6. @ Adeng Hudaya
  yang berkata…
  Palsu???!!!
  Ente kagak pernah membaca Quran dan Hadis ya???
  ————————————————
  Baca Quran dan hadis jangan asal baca aja mas..
  Mesti dengan pemahaman.Apa yang melatarbelakangi sesuatu peristiwa.Contoh Nabi Muhammad membunuh 900 org Bani Quraizah.Ini jelas2 palsu.Yang benarnya 700 org bukan 900.Mengapa mereka dihukum mati?Sebab mereka telah melanggar perjanjian yg dibuat dengan org Islam.Ketika muslim dirongrong 10,000orang kafir Mekah dalam perang Khandaq Bani Quraizah yg telah menandatangani perjanjian dgn orang Islam untuk bantu membantu sebaliknya telah bekerjasama dgn musuh dgn menyerang Islam dari dalam.Itulah sebabnya mereka dihukum mati.Nabi Muhammad tidak membunuh mereka sembrono,malah mereka dibicarakan.Nabi telah memberi kebebasan kepada org2 Bani Quraizah utk memilih mana-mana hakim yg mereka sukai dalam kasus tersebut.Dan mereka telah memilih Saad bin Muaz sebagai hakim kerana Saad bin Muaz adalah sekutu mereka (orang Bani Quraizah) semasa jahiliah.Saad bin Muaz pula tidak menghukum mereka berdasarkan Al Quran,malah berdasarkan perjanjian lama yg mana telah termaktub di sana mana-mana qaum yg meningkari perjanmjian maka kaum tersebut harus dihukum mati.Kesimpulannya Nabi Muhammad tidak menghukum mereka.Yg menghukum mereka adalah Saad bin Muaz.Itupun berdasarkan kitab mereka sendiri.Harap maklum.Menfitnah hukumnya berdosa besar.Apalagi memfitnah nabi.

  1. Adeng Hudaya Says:

   Wah bung Ilham…
   terimakasih banyak atas pencerahan yang anda berikan.
   Sekarang gue bisa ngerti bahwa yang menabrakkan pesawat ke gedung WTC itu sebenarnya orang Kristen dan Yahudi.

   Gue juga baru baca berita kemarin bahwa Amrozi, Imam Samudera, Dr. Azahari dan Noordin M Top – mereka sebenarnya adalah orang-orang Yahudi yang tengah menyamar jadi Muslim.

   Gue setuju dah 10000 persen dengan anda, “ISLAM ADALAH AGAMA DAMAI”…
   Takfir….. Allahu Akbar……
   Duarrrrrrrr……..

   He…he…he….

   1. Musyadad Says:

    Amrozi, Imam Samudera, Dr. Azahari dan Noordin M Top, sbener ny org2 Islam, tp otakny udah dicuci dengan cara memberikan tafsir Qur’an dan Hadis ala kaum Yahudi, yg sbenernya teroris dan penjahat perang….

   2. Calon Muallaf (Doain Ya....................) Says:

    jaaa….hhh di kasih tau fakta sebenarnya malah di belok-belokin ke mana-mana yang lagi di bahas pribadi agung nabi muhammad SAW apa amrozi dkk…… belet nich orang……..kok… jadi kaya lagi ngebahas kitab yang di bongkar pasang…. di kasih tau fakta…. malah ngelayap ke mana-mana… basi……

   3. Calon Muallaf (Doain Ya....................) Says:

    nnnaaahhh….loh…. kok ketawa die….. kok kaya pencuri yang ketahuan atau penipu yang ketahuan tipuannya….. die ngelesnya kok ke mana-mana… hhhmmmmm…… jelas banget….. terlalu jelas malah…… terlalu ketahuan……. cara-caranya kalau di jawab yang benar…. di cari lagi topik atau masalah yang bisa di salah-salahkan…… ntar di jawab yang benar di cari- lagi masalah yang bisa di salah-salahkan…. bukannya menuduh ya…… tapi kok…..persis banget triknya kaya….. penipu yang ketahuan…..!!!!!!!!!!!

   4. mantan muslim Says:

    Adeng, anda begonya sudah keterlaluan ya. Tapi tidak apa-apalah, IQ cuman 2 digit, maklumlah. Pasti anda juga bisa saja bilang bahwa Paus Paulus, Mahatma Gandhi, Mother Theresia, Confusius, Dalai Lama jadi muallaf. Anda pasti SD saja tidak lulus kan? Kalau iblis jadi muallaf ya pasti benar kan ?

   5. ✳βΙλƝϬ Kλɭλ Says:

    ciri khas ajaran islam dan orang islam adalah gak mau NGAKU dan ANTI bertanggungjawab..!!
    kalau ada hal yg MALU2IN di islam..sontak mereka nyari KAMBING HITAM..

    KAMBING HITAM andalan orang islam adalah YAHUDI dan AME-RIKA tulkagak..!!

  2. inca Says:

   ngapain ngejelasin fakta ke orang ahli neraka!! wong kitab mereka aja direnovasi dan direvisi suka2,, biar laku dijual dan enak dibaca.. yg mereka dapet itu pengetahuan tentang isi alquran, hadist, dan pemahaman sejarah islam yg palsu semuanya.. alias karangan para pendeta agar otak para domba keracunan wong injil aja palsu.. semua kebaktian dan kegiatan dalam keristen karangan alias palsu.. baik 25 desember, santaclaus, pohon natal, nama agama keristen, tuhan yesus, tidak pernah ada satu ayatpun di injil menjelaskan tentang itu semua.. karangan suka-suka aja, yg penting bebas berzinah dimana2, ngerampok hak orang, mencuri, make istri orang ato teman.. bebas sebebas bebasnya.. krn sudah ditebus dosanya yg tertulis novel karangan bebas injil.. yg berdasarkan bisikan roh kudus padahal bisikan iblis kudisan.. wahahha. geblek..

   1. osama bin laden Says:

    To: inca

    Mksud mu apa???
    Km hany mebuat pembenaran thdp quran yg jelas2 sangat menjijikkan!
    Dn sebaliknya km ingin menjelek2 ajaran Yesus

    Sptny aku kenal sm km!! Km inca naibaho kn???

    Km msk islam krn nikah sm muslim??

   2. Calon Muallaf (Doain Ya....................) Says:

    wuuuuuiiiihhhh…. kok… cocok bgt….. masa pada gak liat modus operandinya (pake bahasa polisi dah gue…) persis… bgt…kaya logika para pemalsu dan pencuri….. kelihatannya pintar bgt padahal licik dan suka-suka sendiri memutar balikan fakta…. padahal fakta…faktanya udah di jelaskan berulang kali…. masih juga di paksain… sama kaya kitab yang sudah dijelaskan memiliki sangat banyak bertolak belakang dan berlawanan masih juga ada jawaban yang di benar-benarkan….. susah juga….. kaya maling teriak maling…. udah jelas nabi muhammad pribadi yang sangat agung di paksain buat di hina dengan modus yang sama dengan renovasi dan revisi yang di bongkar pasang… kayaknya persis banget…… ya… jelaslah…. wong sudah jadi kebiasaan….. dari ajarannya…… apa sih susahnya…. mengarang bebas gitu….. tinggal liat fakta sebenarnya terus di poles dan di belok-belokin……. gampangkan… yang benar di salah-salahin atau yang salah di benar-benarin…. ya… gampang…..kalau kata iklan……..” UDAH TRADISI”……….Daaaannnn…. gampang di tebak……..

   3. ✳βΙλƝϬ Kλɭλ Says:

    elu ngedumel mulu kayak keberatan aja dah om..
    tuh lisan: ‘muhammad pribadi yg sangat agung’ yg ngomong siape..??

    kalau MUJI DIRI mah congkak om..
    kalau yg ngomong orang diluar islam baru gue yaqin..!!

    ape elu gak sadar bahwa elu ude DIPERALAT muhammad buat memenuhi KEBUTUHAN pribadi muhammad,
    sementare urusan keselametan elu si muhammad justru LEPAS TANGAN, ‘kerjakan keselametan diri masing2’ katenye..!!

    orang islam adalah JURUSHALAWAT muhammad, dan TIDAK MENDAPAT SHALAWAT dari ilah arab DAN muhammad serta malaikat

  3. jin Dan Jun Says:

   To :ilham
   Makasih atas info nya telah memberi tahu,bahwa yang membunuh itu adalah zaad…Dan Memang bener,itu adalah perintah Muhammad..tidak mungkin si zaad mau membunuh 700orang itu,Tampa persetujuan Muhammad…lanjutkan terus bro kebenarannya……kini sudah terbuka bener2 kebejatan Muhammad….
   Two thumbs up untuk anda mr ilham

   1. someone Says:

    Ya kalau hukum mati tersebut disepakati orang yang dihukum mati kenapa lo pusing … pake nuduh muslim membantai mereka segala. Membunuh berdasarkan hukum disebut membantai, ckckckc

   2. munafik Says:

    —- ISRAEL – ARAB & PERANG ENAM HARI

    HARI KE-TUJUH:
    Kejadian 2:2 Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuat-Nya itu, berhentilah Ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuat-Nya itu.Kejadian 2:3Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah Ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuat-Nya itu.

    Keluaran 31:17Antara Aku dan orang Israel maka inilah suatu peringatan untuk selama-lamanya, sebab enam hari lamanya TUHAN menjadikan langit dan bumi, dan pada hari yang ketujuh Ia berhenti bekerja untuk beristirahat.”

    Dalam Perang 6 hari tahun 1967, ketika bangsa-bangsa Arab akan mengusir Israel dengan menutup teluk Aqaba, dan 7 negara Arab dengan populasi 110 juta jiwa, menyerang 2,7 juta penduduk Israel, Israel membalasnya, dan dalam tempo 6 hari saja, ribuan pesawat, tank-tank, kendaraan lapis baja dan ratusan ribu serdadu arab mati terbunuh dan dilumpuhkan.

    Dunia SHOCK dan TERPERANJAT, tidak terkecuali AMERIKA akan kehebatan serdadu Israel, dimana para pilot Israel bahkan mengungguli kemahiran para pilot Amerika, yang dalam tempo HANYA 6 HARI menghancurkan kekuatan Gabungan Negara-Negara Arab yang populasinya 50 x jumlah penduduk Israel.

    INI ADALAH FAKTA, bukan DONGENG RAKYAT ISRAEL, ada milyaran manusia yang masih hidup saat ini ketika perang itu terjadi pada tahun 1967, dunia ter-kagum-kagum dan keheranan, bagaimana mungkin itu terjadi, sehingga menimbulkan pertanyaan, KENAPA HANYA DALAM 6 HARI SAJA?, Israel dapat menghancurkan Gabungan Negara Arab, dan jika tidak dihentikan oleh Amerika dan PBB, Kabah akan tinggal nama saja.

    PERTANYAAN DUNIA, KENAPA HANYA DALAM 6 HARI SAJA??

    Dan Inilah JAWABANNYA:

    1. Inilah mujizat, karena yang berperang bukanlah orang Israel, tetapi TUHAN sendiri yang berperang untuk Israel melawan Arab.

    2. Jawaban kenapa hanya 6 hari saja, adalah KARENA ALLAH BERISTIRAHAT PADA HARI KETUJUH, sesuai Kitab Kejadian dan Keluaran diatas.

    Ya, KARENA ALLAH (SEJATI) MAU BERISTIRAHAT PADA HARI KE-7, DIA HARUS MENYELESAIKAN PEPERANGAN UNTUK UMAT ISRAEL PADA HARI KE-6.

    Gitu loch jawabannya, terhadap kenapa Allah beristirahat pada hari ke-7?

   3. Calon Muallaf (Doain Ya....................) Says:

    nah…. lloooo…… kan…… gue bilang juga apa……… pasti di cari lagi…. yang bisa di salah-salahkan……. dari jumlahnya aja udah beda 900 dan 700… padahal masalah angka absolut dan sangat-sangat mudah untuk dapat memahami perbedaan antara 900 dan 700 itu aja bisa salah atau beda….. gimana memahami yang tersirat dari setiap pernyataan terus langsung memvonis nabi muhammad bejad……… padahal udah di jelaskan oleh saudara ilham….. yang absolut dan yang tersirat masih aja di belok-belokin……. hhhhhmmmmm…….. gue jadi bisa mengerti kenapa banyak yang gak mau ngejelasin…… meskipun sangat -sangat mudah untuk dijelasin……… hhhhmmmmmmm…. belet banget…..
    triple thumb down to “jin Dan Jun”…….

   4. ✳βΙλƝϬ Kλɭλ Says:

    dari Abu Hurairah ra, Muhammad bersabda:
    “Syaitan MEMERINTAHKAN untuk membaca ayat KURSI sebelum tidur, kerjakanlah SUNAH PENDUSTA itu.” (HR.Bukhari,2311)

    Qs 14:22..berkatalah Syaitan, ‘..aku TIDAK MEMBENARKAN perbuatanmu, MEMPERSEKUTUKAN aku, sejak DAHULU’..

    SUNAH SYAITAN itu ude absolute γα ᴏϻ…ʔʔ

  4. ✳βΙλƝϬ Kλɭλ Says:

   Agama islam diadakan hanyalah untuk memenuhi KEBUTUHAN muhammad akan rahmat dan keselametan dirinya doang.

   orang islam DIPERALAT untuk wajib MENSHALAWATIN muhammad dan kaum keluarganya hanya dengan JANJI PALSU iming2 Pahala

   orang islam adalah JURUSHALAWAT muhammad, dan TIDAK MENDAPAT SHALAWAT dari ilah arab DAN muhammad serta malaikat


 7. Safiya bint Huyay.
  Pada tahun ke-7 Hijra (629 M) Muhammad memerintahkan serangan terhadap suku Yahudi Khaybar.
  Pada serangan tersebut banyak orang Khaybar tewas, hartanya dirampas dan wanita-wanitanya dijadikan tawanan. Diantara para tawanan terdapat Safiya (17 tahun), suaminya Kinana dan ayahnya. Dihya Al-Kalbi mengambil Safiya tetapi Muhammad lagi-lagi menukar Safiya dengan dua saudara sepupu Safiya kepada Dihya. Muhammad memerintahkan ayahnya dibunuh, suaminya disiksa untuk menunjukkan hartanya dan akhirnya dibunuh, sedangkan isterinya Safiya diambil Muhammad dan dibawa kedalam tendanya untuk bersetubuh dengannya pada malam yang sama dimana suaminya dibunuh itu. Ketika Muhammad menikahinya, Safiya baru berumur 17 tahun dan masih dalam bulan pertama pernikahannya dengan Kinana sedangkan Muhammad berumur 59 tahun, tiga tahun kemudian Muhammad meninggal dunia dan Safiya menjadi janda untuk yang kedua kalinya tetapi sesuai dengan Sunnah Rasul, Safiya tidak boleh kawin lagi.

  Umat Muslim membela dengan mengatakan bahwa Muhammad menikahi para janda hanya sebagai symbol memuliakan para janda, karena suami-suami mereka gugur dalam pertempuran. Dikatakan, pernikahan dengan para janda adalah untuk menaikkan citra para janda di mata masyarakat waktu itu, jadi bukan untuk alasan nafsu berahi. Tetapi marilah kita renungkan, memaksa tawanan perempuan menjadi isterinya setelah suaminya disiksa dan dibunuh (bukan janda dari prajuritnya yang gugur) dan merebut dari tangan sahabatnya yang siap menikahinya, dan ditukarkan dengan perempuan lain semaunya, apakah semuanya itu menaikkan citra perempuan atau sebaliknya merendahkan citra perempuan? Bahkan apakah itu menaikkan citra Muhammad sendiri sebagai nabi Allah yang dikatakan “murah hati menolong para janda”? Muslim hanya mendustai dirinya demi melindungi dusta nabinya!
  ————————————————
  Ini satu lagi kisah palsu.Yg membagi-bagikan tawanan itu adalah nabi sendiri.Nabi tak pandang pun kecantikan Safiyah.Sebab itulah diberikan Safiah kepada sahabatnya Dihya Al Kalbi.Tapi atas nasihat sahabat yg lain mencadangkan supaya nabi sendiri mengawini Safiah mengingat Safiah adalah anak ketua Yahudi Huyyay bin Akhthab.Sudah tentu tidak manis kalau anak seorang ketua kaum dijadikan babu.Maka para sahabat nabi mengusulkan agar nabi sendiri menikahi Safiah utk dijadikan permaisuri baginda.Ini semata-mata menjaga kehormatan kaum Yahudi juga,yang walaupun mereka itu memusuhi Islam,namun nabi dan orang-orang Islam sangat-sangat menjaga marwah pihak lawan walaupun mereka itu musuh.Harap maklum!

  1. Gue Says:

   Ini semata-mata menjaga kehormatan kaum Yahudi juga…
   Jawab: Ya tentu saja itu klaim orang Islam juga justru andalah yang berbohong, kenapa? menajga marwah apapun itu istilah anda pemenggalan kepala telah terjadi dan itu adalah teror (banyak ayat teror dalam Quran), tidak ada yg membela Safiyah yg katamya masuk Islam itu akhirnya (kayaknya gak ada beda antara masuk Islam dan dipaksa masuk Islam). Oh jadi Muhammad tidak pandang kecantikannya gimana anda tahu, memang cantik kok, mungkin saja Muhammad jadi nafsu seperti pada istri Zaid. Anda pengarang jitu bung!

   1. abdul Says:

    Hahahahahi,dari pada tuhan yesus kau, mampos e di tiang jemuran,hahahi pakai clana dalam tak pernah ganti pula’,,,ih nggak bangget jijai

   2. Calon Muallaf (Doain Ya....................) Says:

    kan apa gue bilang……. gak ngertikan…..pasti di belok-belokin……. udah tradisiiiiii……. basi banget……..

   3. ✳βΙλƝϬ Kλɭλ Says:

    Yesus itu MANUSIA yg memiliki Roh Allah..
    yg namanya MANUSIA jika ditinggalin oleh ROHNYA tentulah MATI om..

    yg MATI di salib adalah JASAD Yesus tetapi BUKAN Roh Yesus tahu..!!

   4. ✳βΙλƝϬ Kλɭλ Says:

    Qs 4:3..KλWINILλH ɯαnitα-ɯαnitα γαnɡ kαmυ SΞNλNϬI: DUλ, TIϬλ αtαυ ΞMPλT..αtαυ βλβU-βλβU γαnɡ kαmυ miliki..

    Ϻυɧαϻϻαϑ bininya lebih dari EMPAT
    berarti ude BERTENTANGAN dengan sunatullah dunk..!!

  2. mantan muslim Says:

   Tetapi setelah safiyah dibugili oleh “sang nabi terakhir”, kelihatan sangat menggiurkan maka diambil sendiri oleh si bandot tua itu, langsung saja ditubruk dan disetubuhi. Inilah moral yang sangat mulia dari sang rosul alloh, moralnya kelewat mulia dibanding dengan anjing kurap. Hiihii najis amad kelakuannya si mamad.

   1. ✳βΙλƝϬ Kλɭλ Says:

    Qs 4:3..KλWINILλH ɯαnitα-ɯαnitα γαnɡ kαmυ SΞNλNϬI: DUλ, TIϬλ αtαυ ΞMPλT..αtαυ βλβU-βλβU γαnɡ kαmυ miliki..

    muhammad bininya lebih dari EMPAT
    berarti ude BERTENTANGAN dengan sunatullah dunk..!!

  3. otong Says:

   astaga…mulia sekali ya…ckckckckckck….menjaga kehormatan/marwah bangsa yahudi….tapi kayaknya ga perlu dikawini juga kaleee, dinikmati lagiiii…..ini nyata senyatanya..pakailah logika (syahwat) seperti yang sering didengungkan oleh saudaraku yang mengagungkan logika yang sangat terbatas…

   1. ✳βΙλƝϬ Kλɭλ Says:

    Ǫs 33:56…ƅ℮гmohon гαhϻαt dan keselamatanlah kamu untuk ARWAH Muhammad, dan ucapkanlah salam penghormatan kepada TULANG BELULANG-nya.

    Kαlαυ ᴏгαnɡ ʪɭαϻ CΞRDAS, tentu bertanya dalam hati:
    nape Muhammad KUDU dishalawatin ya..??
    Sedangkan para Nabi Israel GAK ADA yg dishalawatin

    Ilah Arab, para malaikat dan orang islam adalah Team JURUSHALAWAT si Muhammad.

    JURUSHALAWAT orang islam siape dunk..??
    Sama juga menjadikan orang islamlah Nabi yg diutus menjadi JURUSHALAWAT Muhammad beserta kaum keluarga muhammad tulkagak..!!

  4. ✳βΙλƝϬ Kλɭλ Says:

   Agama islam diadakan hanyalah untuk memenuhi KEBUTUHAN muhammad akan rahmat dan keselametan dirinya doang.

   orang islam DIPERALAT untuk wajib MENSHALAWATIN muhammad dan kaum keluarganya hanya dengan JANJI PALSU iming2 Pahala

   sementara orang islam di SUMPALIN dengan berbagai KEWAJIBAN yg tidak menjamin keselamatannya.

   orang islam adalah JURUSHALAWAT muhammad, dan TIDAK MENDAPAT SHALAWAT dari ilah arab DAN muhammad serta malaikat


 8. Bahwa Sulaiman beristeri 1000 itu karena keinginan dagingnya sendiri, bukan karena adanya pengkhususan hukum Allah kepada dirinya. Dia manusia biasa berpoligami bukan atas beban nama Allah.
  —————————————–
  Ha ha ha …Pernyataan konyol!Apakah dengan itu Sulaiman tidak bersalah?Apakah seseorang yg berbuat kesalahan kerana kehendaknya sendiri tidak bersalah sementara kalo dia berbuat atas nama Allah maka dia bersalah?Kalo menikut logik Sulaiman dua kali bersalah ketimbang nabi Muhammad.Pertama dia berpoligami.Kedua dia berpoligami padahal itu bukan perintah Tuhan.Sekurang-kurangnya nabi Muhammad berpoligami kerana perintah dan ijin Tuhan.betul atau tidak itu soal lain.Tapi yg nyata Kitab perjanjian lama telah meyampaikan

  1. Samuel Hadi Says:

   Tentu saja Sulaiman bersalah!!!
   Anda tidak pernah membaca betapa tragis Tuhan menghukum Sulaiman/Salomo karena dosa penyembahan berhala akibat ajakan isteri-isterinya yang banyak, yang berasal dari kaum penyembah berhala itu?
   Baca Alkitab bro….. Tuhan Alkitab tidak pernah pandang bulu dalam menghukum dosa seseorang.
   Apa anda pikir saat Muhammad ada di Surga?
   Wah, kalau saya sih tidak berani membayangkan.


   1. @ Samuel
    Anda kata…
    “Tentu saja Sulaiman bersalah!!!
    Anda tidak pernah membaca betapa tragis Tuhan menghukum Sulaiman/Salomo karena dosa penyembahan berhala akibat ajakan isteri-isterinya yang banyak, yang berasal dari kaum”
    Jawab saya:Pantes Sulaiman dihukum memang dia bersalah kok.Makanya nabi Muhammad tidak bersalah maka nggak ada cerita dia dihukum.
    Anda kata…
    “Baca Alkitab bro….. Tuhan Alkitab tidak pernah pandang bulu dalam menghukum dosa seseorang.”
    Jawab saya:Kayaknya Tuhan Al Kitab udah salah pilih nabi tuh.
    Anda kata…
    “Apa anda pikir saat Muhammad ada di Surga?
    Wah, kalau saya sih tidak berani membayangkan.”
    Jawab saya:Saya aja sudah rasa bagaikan disyrga saatnya salat ikut ajaran Nabi muhammad.Anda belum merasa jadi seorang muslim.Cobalah jadi muslim baru anda tau.Tu liat para kiaihi yg rajin solat wajahnya memang wajah syurga.

   2. FollowHim Says:

    bung Samuel ga perlu lagi kita bahas si abang ilham othmany…
    jelas Salomo dihukum oleh ALLAH karena dia nabinya.
    tapi kalo Muhammad SAW, kalo dia dihukum abang ilham tentu sekarang ga memeluk islam donk,,,sengaja supaya abang dan kawan2 abang pada ikut ke neraka ,,,,

   3. ✳βΙλƝϬ Kλɭλ Says:

    lagi cakap apa ini cik..?
    Sunah bini banyak hanya ada di islam, di Alkitab gak disunahin..!!

    perkara Sulaiman pastinya bakal berurusan ama Allah, dan itu Ranahnya Allah bukan kewenangan kita okay..

   4. ✳βΙλƝϬ Kλɭλ Says:

    Qs 4:3..KλWINILλH ɯαnitα-ɯαnitα γαnɡ kαmυ SΞNλNϬI: DUλ, TIϬλ αtαυ ΞMPλT..αtαυ βλβU-βλβU γαnɡ kαmυ miliki..

    Ϻυɧαϻϻαϑ bininya lebih dari ΞMPλT
    berarti ude BERTENTANGAN dengan sunatullah dunk..!!

   5. ✳βΙλƝϬ Kλɭλ Says:

    PERKARA SYURGE
    ɡυe PΞϬλNϬ KUNʗI PINTU SYƲƦϬΞ..!!
    Ϻαtiυs 16:19. keραdαmυ αkαn Kυ-βΞƦIKλN KUNʗI KΞƦλJλλN SOƦϬλ..”

    Ϻυɧαϻϻαϑ αȷα MINTΞ tυlυnɡ βUKλIN PINTU SYƲƦϬλ ke ɡυe:

    ϑαrί λnαs ƅin Mαlik rα, sαɯ ƅҽrѕαƅϑα:
    “λkυ dαtαnɡ ke PINTU SYUƦϬλ ραdα hαri KIλMλT MΞMINTλ sυραγα PINTU SYUƦϬλ DIβUKλ.
    βΙλƝϬ Ƙλɭλ ƅertαnγα
    : ‘ΞNϬKλU SIλPλʔ’
    kυȷαɯαƅ: ‘Ϻυɧαϻϻαϑ!’. (HƦ.λɧɱαϑ,12143)

    ⋘✉⋙MUSIβλH⋘✉⋙
    ①. Ϻυɧαϻϻαϑ ϬλK ɡυe KΞNλL
    ②. βUKTI Ϻυɧαϻϻαϑ βΞƦλDλ di LUλƦ SYUƦϬλ
    ③. ƝλMλ Ϻυɧαϻϻαϑ ϬλK KΞDλŦTλƦ di SYƲƦϬΞ

    Wahyu 20:15. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu.

  2. ✳βΙλƝϬ Kλɭλ Says:

   Ǫs 33:56…ƅ℮гmohon гαhϻαt ϑαƞ keselamatanlah kamu untuk ARWAH Muhammad, dan ucapkanlah salam penghormatan kepada TULANG BELULANG-nya.

   Kαlαυ ᴏгαnɡ ʪɭαϻ CΞRDAS, tentu bertanya dalam hati:
   nape Muhammad KUDU dishalawatin ya..??
   Sedangkan para Nabi Israel GAK ADA yg dishalawatin

   Ilah Arab, para malaikat dan orang islam adalah Team JURUSHALAWAT si Muhammad.

   JURUSHALAWAT orang islam siape dunk..??
   mosok mau2nya menjadi JURUSHALAWAT muhammad,

   sementare muhammad DAN ilah arab LEPAS TANGAN nyuruh KERJAKAN SENDIRI KESELAMATAN masing2,

   muhammad DAN ilah arab TIDAK BERSHALAWAT untuk orang islam..!!

 9. eclips Says:

  kaya bible bukan palsu ajah…

  – Klo emang Yesus (Isa) itu mulia, knapa stelah Isa ad Muhammad ? dan setelah Muhammad tidak ad lagi Nabi / Rosul?
  sya juga yakin di Kristen ada Muhammad / Ahmad. cuman kalian iri untuk mengakuinya.

  – Klo emang Bible itu kitab yg paling mulia, knapa setelah bible ada Qur’an sementara seudah Qur’an ga ad kitab lain..?

  klo bs jawab ni scara logis.. berarti agama klian yg plng bnar.

  1. siapmurtad Says:

   Tuhan Yesus sudah berfirman, WAspadalah terhadap Nabi-Nabi Palsu yang datang dengan nebeng/memakai namaku. Yesus sudah memperingatkan para muridNya untuk WASPADA dengan kedatangan Nabi-Nabi Palsu yang suka nebeng-nebeng nama Yesus, salah satunya adalah MUhammad. Quran adalah kitab karangan Muhammad dan para pengikutnya. Masak ayat Kitab Suci bisa dimakan kambing:)hahahaha, benar-benar menyatakan bahwa Quran memang bukan Kitab Suci dari Tuhan yang sejati. Semoga anda tidak menyesal dalam kebodohan dan kefanatikan semu, dan semoga anda tidak menutup mata hati dan pikiran anda dengan kenyataan2 KEBENARAN dalam artikel2 blog ini. Kiranya Pencerahan itu juga sampai kepadamu seperti sebelumnya sudah membuka mata hati dan pikiran saya. Sakit memang rasanya ketika tahu bahwa kita dibohongi.

   Matius 7:15 “Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas.

   Matius 24:24 Sebab Mesias-mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin, mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga.
   Markus 13:22 Sebab Mesias-mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat dengan maksud, sekiranya mungkin, menyesatkan orang-orang pilihan.

   2 Pet 2:1 Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan, bahkan mereka akan menyangkal Penguasa yang telah menebus mereka dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka.

   1 Yoh 4:1 Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah; sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia.

   1 Yoh 4:4 Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu; sebab Roh yang ada di dalam kamu, lebih besar dari pada roh yang ada di dalam dunia.

   1. casper Says:

    SEKARANG GNI AJA DEH BUNG…
    sy nayna sma anda yg katanya hebat ini…
    isa sendiri mengatakan jgn menyembahku melainkan bapa….

    kenapa anda malah menyembah isa bukannya bapa yg diperintahkan isa(yesus)??????????

    mengenai hari sabat….
    kenapa kalian ibadah di hari sabtu????

    kan uda jelas” isa menyuruh hari jumat….ato karena anjuran paus kalian yg menyuruh kalian utk ibadah hari sabtu??

    jdi sebenarnya kalian itu ikutin paus atau anjuran isa sih???

    yg konsisten dong bego’,,,,

    1.perlu kalian ketahui,,,sifat makhluk hidup itu adalah mati,,
    jika sudah berurusan sama yg namanya mati,,, itu “SUDAH JELAS BUKAN TUHAN”,,,,melainkan makhluk tuhan….

    g ada yg namanya TUhan akan menebus dosa manusia,,,,,,, yg bertanggung jawab atas dosa manusia itu adalah manusia itu sendiri…….

   2. siapmurtad Says:

    CASPER/rahmatanlilalamin, jangan lupa pula, bahwa Yesus tidak menolak ketika DISEMBAH para Murid2nya dan Para Wanita, ini buktinya:
    Matius 28:9 Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata: “Salam bagimu.” Mereka mendekati-Nya dan memeluk kaki-Nya serta menyembah-Nya.
    Mat 28:10 Maka kata Yesus kepada mereka: “Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudara-Ku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat Aku.”

    dan ini:

    Mat 28:16 Dan kesebelas murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka.
    Mat 28:17 Ketika melihat Dia mereka menyembah-Nya, tetapi beberapa orang ragu-ragu.
    Mat 28:18 Yesus mendekati mereka dan berkata: “Kepada-Ku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi.
    Mat 28:19 Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Ku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus,
    Mat 28:20 dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman.”

    Isa atau Yesus Kristus tidak pernah mengajarkan sembahyang/ibadah hari Jumat, ini mah hari buatan Muhammad tuk bedakan diri dan umat Islam dengan Yahudi yg ibadah hari Sabtu dan Kristen yg ibadah hari Minggu. Nah Muhammad mengaranglah bahwa dirinya terima Wahyu, umat Islam harus ibadah hari JUMAT (padahal biar beda gitu lho:)hahahah dengan Yahudi dan Kristen). Orang ngarang cerita kayak Muhammad kok dipercaya?:) Tanya kenapa????

    Tuhan Yesus alias Firman Allah alias Kalam Allah, alias Sabda Allah, menjelma menjadi Sepenuhnya Tuhan dan sepenuhnya MANUSIA ketika lahir dari Perawan Maria, tanpa benih dari Pria. Jelas Tuhan bisa jadi MANUSIA dan menjadi Pengganti SEMUA MANUSIA BERDOSA untuk menanggung dosa mereka, Inilah Anak Domba Allah yg MENGHAPUS DOSA DUNIA. sehingga Allah dan Manusia diperdamaikan melalui Kematian Yesus Kristus sang Penebus Dosa.
    Jika Manusia bertanggung jawab atas dosanya sendiri, semua manusia pasti SUDAH BINASA, karena semua manusia SUDAH BERDOSA.

   3. casper Says:

    alhamdulillah sobat….maksudnya di sembah itu dy tdk menolak utk di hormati,,,,,klo dy minta d hormati ngpiin dy minta kalian menyembah bapa???????
    (catet)…..

    Salah satu hukum dari Sepuluh Firman Allah adalah menghormati dan mengkuduskan hari SABAT sebagai hari perhentian pada hari ke tujuh…..itu tertulis jelas dalam alkitab anda, yaitu sebagai hukum yang ke empat. Pertanyaannya, “hari apa yang anda kuduskan setiap minggu?”

   4. casper Says:

    iya lah kawanku yg ganteng( siap murtad)

    http://jalanlurus.multiply.com/journal/item/1/Debat_Islam_Kristen_Mensucikan_Hari_Sabat

    baca deh yg kmrin depat di forum freedoom…

   5. girek Says:

    Para Yahudi juga bilangin itu Yesus nabi palsu.
    Emang lu gak tau apa kalo setiap ada nabi baru pasti dicacimaki dan bahkan dibunuh.
    Tapi yg paling poasti itu Bibel cuma buat orang Yahudi harusnya.
    Emang ada dalam alkitab yg menyatakan Yesus dilahirkan untuk umat manusia seluruhnya????
    Yg gw tau itu buku selalu menyatakan ya Bani Israil.
    Salah gak gw.

    baca jg ini nih.

    Pelecehan Seksual di Gereja Belanda Terungkap

    Liputan6.com, Amsterdam: Selama lebih dari 60 tahun terakhir, ribuan anak mengalami pelecehan seksual di Gereja Katolik Roma Belanda dan 800 tersangka telah diperiksa. Demikian dikatakan penyidik dalam laman CNN, belum lama ini.
    Beberapa puluhan ribu anak di bawah umur mengalami berbagai jenis pelecehan, baik ringan maupun serius. Akibatnya, para korban trauma selama bertahun-tahun. Mereka memerlukan perhatian dari keluarga korban dan konseling dari psikolog profesional.
    Menurut laporan yang dimuat dari 1945 hingga 2010, pelecehan ini masih terbilang ringan. Tapi merupakan masalah serius karena menimpa banyak korban dalam jangka waktu panjang. Seorang penyidik mengatakan, petugas gereja, seperti pendeta dan pastor harus bertanggung jawab untuk menangani para korban.
    Kasus ini berdampak pada negara, karena Katolik Roma yang merupakan agama terbesar di Belanda telah tercemar di mata masyarakat. Selama ini Katolik Roma telah berperan dalam agama, politik, media, pendidikan, dan serikat buruh.
    Sementara Komisi Penyelidikan telah menerima 1.795 laporan terkait pelecehan seks terhadap anak-anak di gereja. Laporan berisi informasi tentang 800 nama tersangka. Mereka adalah petugas gereja di dalam keuskupan Katolik Roma. Sebagian besar pelaku merupakan korban pelecehan sewaktu muda. Mereka menyesal dan meminta maaf setelah dipertemukan dengan korban.(RZK/CNN/AIS)

   6. ✳βΙλƝϬ Kλɭλ Says:

    casper Says: kenapa anda malah menyembah isa bukannya bapa yg diperintahkan isa(yesus)??????????

    Yohanes 10:30. Aku dan Bapa adalah SATU.”

    semakna dengan:
    Qs 29:46..
    ilah kami dan Ilahmu adalah SATU..

   7. ✳βΙλƝϬ Kλɭλ Says:

    casper Says: “ibadah kalian kan uda jelas” isa menyuruh hari jumat”

    Ngomong pake DALIL dunk
    kecatet dimana Isa nyuruh ibadah hari jum’at..??

    muhammad aja ude ngasi tahu:

    ϑαrί λbυ Hυrαirαh rα, sαɯ ɓerѕαɓϑα:
    “telαh DITΞNTUKλN hαri JUM’λT υntυk KITλ,
    hαri SλβTU υntυk YλHUDI dαn
    hαri MINϬϬU υntυk NλSƦλNI.”
    (HƦ.Мυѕlίɱ,1412)

    yg konsisten dong bego’,,,,

   8. ✳βΙλƝϬ Kλɭλ Says:

    To girek
    postingan elu ude dijawab diatas..elu ikraq okay..!!

    bahwa berita yg elu copas itu perbuatan oknum..
    bukan sunatullah..!!

    sunatullah bebini banyak hanya ada di islam.
    Kalau muhammad mah ude OVERDOSIS melampaui sunatullah di quran dari batas maksimum 4 bini..!!

    muhammad adalah orang pertama PELANGGAR sunatullah yg gak dapet dijadiin contoh oleh orang islam tulkagak..!!

   9. ✳βΙλƝϬ Kλɭλ Says:

    Ilah Arab, para malaikat dan orang islam adalah Team JURUSHALAWAT si Muhammad.

    JURUSHALAWAT orang islam siape dunk..??
    mosok mau2nya menjadi JURUSHALAWAT muhammad,

    sementare muhammad DAN ilah arab LEPAS TANGAN nyuruh KERJAKAN SENDIRI KESELAMATAN masing2,

    muhammad DAN ilah arab TIDAK BERSHALAWAT untuk orang islam..!!

   10. ✳βΙλƝϬ Kλɭλ Says:

    Ǫs 33:56…ƅ℮гmohon гαhϻαt ϑαƞ keselamatanlah kamu untuk ARWAH Muhammad, dan ucapkanlah salam penghormatan kepada TULANG BELULANG-nya.

    Kαlαυ ᴏгαnɡ ʪɭαϻ CΞRDAS, tentu bertanya dalam hati:
    nape Muhammad KUDU dishalawatin ya..??
    Sedangkan para Nabi Israel GAK ADA yg dishalawatin

    ude gitu nape muhammad GAK BERSHALAWAT ye..??

  2. jin Dan Jun Says:

   Bung eclipse
   Sekedar untuk di renungkan,nabi terakhir yang datang ke duniA itu siapa?
   Tolong jawab ini:siapakah nabi yang akan datang pada saat hari penghakiman/kiamat nanti……jawabnya:isa almasih/tuhan yesus….
   Kenapa bukan Muhammad yanqg datang pas kiamat,,,kalo dia paling bener,,,karna dia sudah di siksa di neraka jahanam…Dan dia,Muhammad sudah siap menanti para pengikut setianya di neraka,utk nemenin dia….
   Salam kebenaran..

   1. ✳βΙλƝϬ Kλɭλ Says:

    ϑί λkhίrαt ƝλMλ ϻυɧαɱɱαϑ GλK DIKΞNλL!!

    ϑαrί λnαs bin Mαlik rα,
    sαɯ ɓҽrѕαɓϑα: λku datang ke PINTU SYUƦGλ pada hari KIλMλT MΞMINTλ supaya PINTU SYUƦGλ DIBUKλ.
    Penjaga surga bertanya: “ΞNGKλU SIλPλ?
    aku menjawab: “Мυɧαϻϻαϑ!”
    (HƦ. λɧɱαϑ, 12143)

    MUSIβλH
    ①. Ϻυɧαϻϻαϑ ϬλK ɡυe KΞNλL
    ②. βUKTI Ϻυɧαϻϻαϑ βΞƦλDλ di LUλƦ SYUƦϬλ
    ③. ƝλMλ Ϻυɧαϻϻαϑ ϬλK KΞDλŦTλƦ di SYƲƦϬΞ

    Wahyu 20:15. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu.

  3. yesus geblek Says:

   Tuhan yesus,mampos di tiang jemuran! Ih tragis ya,gimana umat nya ! Mati kok pakek sempak kotor,ambis maen yaaaaa ? Gmana umatnya,pezina galo oooi,,,kaum yesus tu bauk2 badan e,weeeeek,bau anjing

   1. ✳βΙλƝϬ Kλɭλ Says:

    elu lagi ngapain om..
    nape jadi KEBAKAR gak karu2an..??

    lagi STRESS ya..??

   2. ✳βΙλƝϬ Kλɭλ Says:

    ʪɭαϻ αϑαlαh λɡαϻα MƲSYƦIK λƦλβ

    Ϻυɧαϻϻαϑ TΞTΞP βΞƦTλHλN NYΞMβλH βλƬƲ
    ❶. Ϻυɧαϻϻαϑ SΞβΞLON ʪɭαϻ
    αϑαlαɦ MƲSYƦIK PΞNYΞMβλH βλƬƲ

    ❷. Ϻυɧαϻϻαϑ SΞTΞLλH menȷαdi ʪɭαϻ
    TΞTΞP αȷα βΞƦTλHλN MƲSYƦIK NYΞMβλH βλƬƲ

    ϑαгί Jαƅiг Iƅnυ Sαmυrα rα, sαɯ ƅerѕαƅϑα:
    βλƬƲ Hitαm sυdαh αkυ HOƦMλTI seȷαk dυlυ SΞβΞLUM menȷαdi ƝλβI sαmραi SΞKλƦλNϬ.” (HƦ.βυƙɧαrί,30:5654)

  4. otong Says:

   jawabnya sederhana saja bro…kenapa alquran ada bagiannya pake niru kitab suci sebelumnya….orisinil dong seperti kitab agama hindu dan budha (orisinil) …kitab alquran pake niru sejarah penciptaan dan seterusnya ( cerita nabi2 yang Yahudi).. giliran sampai cerita Ismael dibelokkan ….yang dikorbankan adalah Ismail dari istri Hagar/siti hajjar….orisinil dong..katanya diturunkan dari syurga yang dipenuhi bidadari..hehehehe…

   1. ✳βΙλƝϬ Kλɭλ Says:

    islam hanya untuk KEMASLAHATAN muhammad doang

    Ǫs 33:56. Տ℮sυnɡɡυhnγα Ιlαɧ λrαƅ ϑαƞ ϻαlαikαt-ϻαlαikαt-Ɲγα βΞƦζHλԼλWλƬ ƲƝƬƲK Ϻυɧαϻϻαϑ. Hαi ᴏrαnɡ-ᴏrαnɡ γαnɡ ƅ℮riϻαɳ, βΞƦζHλԼλWλƬԼλH kαmυ ƲƝƬƲK Ϻυɧαϻϻαϑ, ϑαƞ υcαρkαnlαh sαlαm PΞƝϬHOƦϺλƬλƝ k℮ραϑαnγα.

  5. ✳βΙλƝϬ Kλɭλ Says:

   islam hanya untuk KEMASLAHATAN muhammad doang

   Ǫs 33:56. Տ℮sυnɡɡυhnγα Ιlαɧ λrαƅ ϑαƞ ϻαlαikαt-ϻαlαikαt-Ɲγα βΞƦζHλԼλWλƬ ƲƝƬƲK Ϻυɧαϻϻαϑ. Hαi ᴏrαnɡ-ᴏrαnɡ γαnɡ ƅ℮riϻαɳ, βΞƦζHλԼλWλƬԼλH kαmυ ƲƝƬƲK Ϻυɧαϻϻαϑ, ϑαƞ υcαρkαnlαh sαlαm PΞƝϬHOƦϺλƬλƝ k℮ραϑαnγα.

   SEHARUSNYA Ayat itu berbunyi:

   Ǫs 33:56. Տ℮sυnɡɡυhnγα Ιlαɧ λrαƅ ϑαƞ ϻαlαikαt-ϻαlαikαt-Ɲγα βΞƦζHλԼλWλƬ ƲƝƬƲK ᴏrαnɡ ʪɭαϻ. Hαi Ϻυɧαϻϻαϑ, βΞƦζHλԼλWλƬԼλH kαmυ ƲƝƬƲK ᴏrαnɡ ʪɭαϻ, ϑαƞ υcαρkαnlαh sαlαm KλSIH k℮ραϑα ᴏrαnɡ ʪɭαϻ.

 10. i love satan Says:

  boss, punya nick name di FFI gak??

  1. ✳βΙλƝϬ Kλɭλ Says:

   islam hanya untuk KΞMλζLλHλTλN muhammad doang

   Ǫs 33:56. Տ℮sυnɡɡυhnγα Ιlαɧ λrαƅ ϑαƞ ϻαlαikαt-ϻαlαikαt-Ɲγα βΞƦζHλԼλWλƬ ƲƝƬƲK Ϻυɧαϻϻαϑ. Hαi ᴏrαnɡ-ᴏrαnɡ γαnɡ ƅ℮riϻαɳ, βΞƦζHλԼλWλƬԼλH kαmυ ƲƝƬƲK Ϻυɧαϻϻαϑ, ϑαƞ υcαρkαnlαh sαlαm PΞƝϬHOƦϺλƬλƝ k℮ραϑαnγα.

 11. i love satan Says:

  Boss, ada nickname di FFI gak??

  1. ✳βΙλƝϬ Kλɭλ Says:

   islam hanya untuk KΞMλζLλHλTλN Ϻυɧαϻϻαϑ doang

   Ǫs 33:56. Տ℮sυnɡɡυhnγα Ιlαɧ λrαƅ ϑαƞ ϻαlαikαt-ϻαlαikαt-Ɲγα βΞƦζHλԼλWλƬ ƲƝƬƲK Ϻυɧαϻϻαϑ. Hαi ᴏrαnɡ-ᴏrαnɡ γαnɡ ƅ℮riϻαɳ, βΞƦζHλԼλWλƬԼλH kαmυ ƲƝƬƲK Ϻυɧαϻϻαϑ, ϑαƞ υcαρkαnlαh sαlαm PΞƝϬHOƦϺλƬλƝ k℮ραϑαnγα.

 12. Zamzam Says:

  Apapun yg anda katakan, akan anda terima sendiri akibatnya… secara Logis pun, pasti kita meyakini bahwa Tuhan itu Satu (Ahad), ko malah jadi Tiga sih…
  Kami umat Islam tidak perlu menanggapi Tulisan-tulisan anda…
  Kita Buktikan saja nanti di hari Akhir…
  Semoga Allah menunjukan anda jalan yang benar… Terima kasih atas Kritiknya… saya harapakan anda terus mendalami Islam.. anda akan menemukan kebenaran sejati..

  1. Hamba Isa Says:

   @zamzam: kelamaan bung nunggu di akhirat, lagian gimana mo bisa ketemu, lah wong sampean ama kita beda tempat, kita dah pasti di sorga and sampean kan masih insyallah, blon pasti tuh masuknya kemana..

   1. Mirza Says:

    Adakah setiap orang dari orang-orang kafir itu ingin masuk ke dalam surga yang penuh kenikmatan?, sekali-kali tidak!(Al Ma’aarij :38-39)Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak.(Al-Lahab :3)Dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka) (Al Insyiqaq :12)Tidak ada yang masuk ke dalamnya kecuali orang yang paling celaka,yang mendustakan (kebenaran) dan berpaling (dari iman).(Al Lail :15-16)

    Dan mereka (Yahudi dan Nasrani) berkata: “Sekali-kali tidak akan masuk surga kecuali orang-orang (yang beragama) Yahudi atau Nasrani”. Demikian itu (hanya) angan-angan mereka yang kosong belaka. Katakanlah: “Tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu adalah orang yang benar”. (Al Baqarah :111 )

    Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami dan menyombongkan diri terhadapnya, sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit dan tidak (pula) mereka masuk surga, hingga unta masuk ke lubang jarum. Demikianlah Kami memberi pembalasan kepada orang-orang yang berbuat kejahatan.(Al A’raf :40 )

    Dan Tuhanmu berfirman: “Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembah-Ku akan masuk neraka Jahannam dalam keadaan hina dina”. (Al Mu’min :60 )

    Barangsiapa mengerjakan perbuatan jahat, maka dia tidak akan dibalasi melainkan sebanding dengan kejahatan itu. Dan barangsiapa mengerjakan amal yang saleh baik laki-laki maupun perempuan sedang ia dalam keadaan beriman, maka mereka akan masuk surga, mereka diberi rezeki di dalamnya tanpa hisab.(Al Mu’min :40 )


   2. PD amat….ayat palsu dipercaya dan di imani , Selama masih Islam dah pasti masuk surga, hanya stiap amal kebaikan akan di hisab, dan dosa yg tdk sempat bertaobat maka akan di perhitungkan , ini yg masuk akal sehingga Umat islam lebih bermartabat…..karena gk akan berbuat dosa semabarangan…gw liat dgn mata kepala sendiri ..dimana ada kelompok kristen disitu ada mabok maksiat zina….ya mereka bilang gw kristen dan dosa gw udah ditebus sama Tuhan yesus..jd nyantai aja bro….maka nya Ancuuurrr

   3. ✳βΙλƝϬ Kλɭλ Says:

    orang Kristen kalau gak menghasilkan BUAH mah bakal dibakar om..!!
    aya2 wae dah OTAK elu..

   4. ✳βΙλƝϬ Kλɭλ Says:

    ʪɭαϻ hαnγα υntυk KΞMλζLλHλTλN Ϻυɧαϻϻαϑ doang

    Ǫs 33:56. Տ℮sυnɡɡυhnγα Ιlαɧ λrαƅ ϑαƞ ϻαlαikαt-ϻαlαikαt-Ɲγα βΞƦζHλԼλWλƬ ƲƝƬƲK Ϻυɧαϻϻαϑ. Hαi ᴏrαnɡ-ᴏrαnɡ γαnɡ ƅ℮riϻαɳ, βΞƦζHλԼλWλƬԼλH kαmυ ƲƝƬƲK Ϻυɧαϻϻαϑ, ϑαƞ υcαρkαnlαh sαlαm PΞƝϬHOƦϺλƬλƝ k℮ραϑαnγα.

  2. jin Dan Jun Says:

   Bung zamzam
   Saya justru menasihati anda supaya lekas sadar…..pelajarilah islam dengan seksama,,,jangan takut dengan ancaman pedang di leher….jika andamendapatkan hidayah,niscaya anda akan meninggalkan islam…

   1. aku muslimah Says:

    kamu itu ya ngapain to??? nyuruh orang pindah agama??!
    agama itu adalah hak kita untuk memilih!!!

    menurut kamu itu benar ya udah!!!! gak usah ngurus orang lain!!!!

   2. Anonymous Says:

    Agamaku Agamaku, Agamamu Agamamu !!! Nggak usah kamu menghina kitabku dan nabiku..silahkan kamu dengan kepercayaanmu dan kami (Muslim) dengan kepercayaan kami..karena kami lebih tahu kitab kami dAripada kamu!!

   3. ✳βΙλƝϬ Kλɭλ Says:

    ude keluar kalimat PASRAH tuh..
    kalimat yg GAK BERKARAKTER..!!

   4. ✳βΙλƝϬ Kλɭλ Says:

    ʪɭαϻ hαnγα untuk KΞMλζLλHλTλN Ϻυɧαϻϻαϑ doang

    Ǫs 33:56. Տ℮sυnɡɡυhnγα Ιlαɧ λrαƅ ϑαƞ ϻαlαikαt-ϻαlαikαt-Ɲγα βΞƦζHλԼλWλƬ ƲƝƬƲK Ϻυɧαϻϻαϑ. Hαi ᴏrαnɡ-ᴏrαnɡ γαnɡ ƅ℮riϻαɳ, βΞƦζHλԼλWλƬԼλH kαmυ ƲƝƬƲK Ϻυɧαϻϻαϑ, ϑαƞ υcαρkαnlαh sαlαm PΞƝϬHOƦϺλƬλƝ k℮ραϑαnγα.

  3. ✳βΙλƝϬ Kλɭλ Says:

   ʪɭαϻ hanya untuk KΞMλζLλHλTλN Ϻυɧαϻϻαϑ doang

   Ǫs 33:56. Տ℮sυnɡɡυhnγα Ιlαɧ λrαƅ ϑαƞ ϻαlαikαt-ϻαlαikαt-Ɲγα βΞƦζHλԼλWλƬ ƲƝƬƲK Ϻυɧαϻϻαϑ. Hαi ᴏrαnɡ-ᴏrαnɡ γαnɡ ƅ℮riϻαɳ, βΞƦζHλԼλWλƬԼλH kαmυ ƲƝƬƲK Ϻυɧαϻϻαϑ, ϑαƞ υcαρkαnlαh sαlαm PΞƝϬHOƦϺλƬλƝ k℮ραϑαnγα.


 13. MUHAMMAD
  (570-632 AD)

  1. Kehidupan Muhammad
  Kelahiran: 570 AD di Mekkah
  Ayah: Abdallah
  Ibu: Amina

  595 : Menikah dengan Khadijah (15 tahun lebih tua)
  610 : Menerima pewahyuan pertama kali di padang gurun (Sura 96)
  610-622 : Muhammad = sebagai nabi yang memberikan peringatan dengan cara-cara
  damai di Mekkah
  622 : Pindah ke Medinah dengan 80 orang pengikut mula-mula (permulaan Kalender
  Islam)
  622-632 : Muhammad (seorang Pemimpin Perang di Medinah). Ia mati dan dikuburkan di
  Medinah pada tahun 632.

  2. Penyerangan dan Perang Muhammad (setelah 622): Total 70 kali

  624 : Badr – kemenangan 300 Muslim melawan 1000 kafir Mekkah.
  627 : Khandaq (dekat Medinah) – Tidak ada kemenangan bagi 3000 Muslim.
  630 : Mekkah – Penaklukan hampir tanpa pertumpahan darah oleh 10.000 Muslim.

  3. Muhammad dan Yahudi

  622 : di Medinah 3 Yahudi dan 2 suku kafir.
  624 : Mengenyahkan suku Yahudi dari bani Qaynuga.
  625 : Mengenyahkan suku Yahudi dari bani An-Nadiir.
  627 : Menumpas habis suku Yahudi dari bani Qurayza
  628 : Khaibar – Menghapuskan orang Yahudi secara politis di tanah Arabia.

  4. Istri-Istri Muhammad

  Hingga 619 hanya ada 1 istri: Khadijah.
  Dari wanita ini, Muhammad memperoleh 4 anak perempuan yaitu: Zainab, Rukayah, Fatimah dan Umm Kulthum.

  620 : Saudah
  621 : Aisyah – dinikahi pada usia 6 tahun, dan disetubuhi ketika usia 9 tahun
  624 : Hafsah
  625 : Zainab 1
  626 : Umm Salamah
  625 : Zainab 2, istri Yahudi dari anak angkatnya Zaid
  627 : Juwariyah
  627 : Rihana (budak Yahudi)
  628 : Maria (orang Kristen)
  628 : Safiyah (perempuan Yahudi) yang disetubuhi setelah Muhammad membunuh
  suami dan keluarga perempuan ini.
  628 : Umm Habibah
  629 : Maimunah
  Di samping itu, Muhammad juga berhubungan seks dengan banyak wanita tanpa menikahi mereka.

  1. KEHIDUPAN MUHAMMAD

  Muhammad dilahirkan sekitar tahun 570 AD di sebuah kota di sebelah Barat peninsula
  Arabia yaitu Mekkah. Kota ini pada waktu itu didiami oleh orang-orang yang mempraktekkan penyembahan berhala. Pada hakekatnya, kota ini adalah pusat keagamaan dari orang-orang Bedouin yang ada di Arabia. Banyak yang pergi berziarah ke pusat-pusat penyembahan dewa-dewi mereka di Mekkah. Industri ziarah seperti ini merupakan sumber pendapatan utama bagi orang-orang Mekkah.

  Ayah Muhammad bernama Abdallah, anak dari Abd al-Muttalib, dan ibunya bernama Aminah. Ayahnya meninggal sebelum Muhammad lahir, dan ibunya beberapa tahun kemudian. Karena itu Muhammad bertumbuh sebagai seorang yatim-piatu. Pertama-tama kakeknya (ayah dari ayahnya) merawatnya. Kemudian, setelah kematian kakeknya, salah seorang pamannya (Abu Talib, saudara dari ayahnya) merawatnya. Pamannya inilah yang mengajarinya bagaimana berdagang dengan menggunakan karavan unta.
  Ketika Muhammad berusia sekitar 25 tahun, ia menikah dengan seorang pengusaha wanita kaya raya di Mekkah bernama Khadijah yang usianya lebih tua 15 tahun dari Muhammad. Muhammad adalah suami ke-4 Khadijah. Dua dari suami Khadijah telah meninggal, dan yang ketiga telah disingkirkan Khadijah dari kehidupannya. Khadijah sendiri, sebagai bos dan majikan Muhammad, melamar Muhammad. Melalui hubungan ini, ia dipercaya mengelola bisnis istrinya. Ia berdagang dengan bantuan unta-unta. Setelah membeli barang-barang, misalnya di Damaskus, Siria (di sebelah utara Mekkah), barang-barang ini dikirim dengan karavan ke Mekkah, dan selanjutnya ke sebelah Selatan (misalnya, ke Yaman dekat Lautan India), yang mana barang-barang ini dijual atau dipertukarkan dengan barang-barang lainnya; yang kemudian dibawa ke bagian utara untuk dijual kembali atau dipertukarkan. Muhammad memimpin karavan dari bisnis istrinya, dan oleh sebab itu ia dapat melihat kota-kota yang berbeda dan juga bertemu dengan berbagai macam orang, termasuk orang Kristen dan Yahudi.

  Sekitar tahun 610 AD, tradisi mencatat bahwa Muhammad, mengikuti contoh-contoh orang-orang yang ada di Mekkah, pergi bertapa di padang gurun untuk berdoa, bermeditasi dan berpikir. Pada salah satu kesempatan, ia mengalami sebuah pengalaman yang luar biasa besar, yang kemudian digambarkan sebagai sebuah PEWAHYUAN. Sesosok makhluk supranatural menampakkan diri kepadanya dan memaksanya untuk mengulangi apa yang ia katakan padanya. Hal ini ia lakukan setelah beberapa kali Muhammad merasa ragu-ragu. Orang Muslim percaya bahwa isi dari pewahyuan ini dapat ditemukan dalam Sura Al-Alaq, misalnya Sura 96 dari Quran. Dikemudian hari, Muhammad mengidentifikasikan makhluk supranatural yang menyampaikan pewahyuan ini kepadanya sebagai malaikat Jibril (yang dia anggap sama dengan Gabriel yang ada dalam Alkitab).

  Pengalaman-pengalaman seperti ini muncul berulangkali dalam hidup Muhammad. Dalam ‘wahyu-wahyu’ yang menyertainya, sebuah otoritas absolute memanifestasikan dirinya kepada Muhammad yang memerintahkan Muhammad untuk berdoa, memperingati saudara-saudara sebangsanya dan memberitahukan kepada mereka, bahwa mereka harus merubah perilaku mereka. Otoritas ini disebut Allah (Tuhan), atau Tuhanmu, misalnya: Tuhannya Muhammad, atau Tuhan umat manusia. Muhammad taat pada penugasan ini dan ia mulai mengkotbahkan apa yang diinspirasikan kepadanya. Pertama kali hanya saudara-saudaranya yang dekat saja yang mendengarkannya, dan kemudian sejumlah orang dari strata yang lebih rendah dalam masyarakat Mekkah mulai mempercayainya. Orang pertama yang menjadi Muslim adalah istrinya Khadijah dan pria pertama yang melakukan hal yang sama adalah kemenakannya yang kecil, Ali.

  Sementara Muhammad berkotbah dan lebih banyak lagi orang yang menjadi pengikutnya, orang-orang terkemuka di Mekkah mulai menunjukkan perlawanan. Mereka melihat, jika Muhammad meneruskan keberhasilannya dengan mengkotbahkan iman hanya kepada satu Allah, dan melarang praktek penyembahan kepada banyak dewa di Mekkah, maka akan semakin sedikit orang-orang Bedouin yang akan datang untuk berziarah ke Mekkah, dan hal itu akan menimbulkan ancaman yang sangat serius terhadap kesejahteraan ekonomi dari kota di sebelah Barat Arabia ini. Sebab itu mereka mulai menentang Muhammad. Mereka mulai dengan perdebatan damai dengannya, kemudian mereka mulai mengancam dan mengolok-olok, dan selanjutnya tekanan mereka semakin keras dimana mereka memukuli para pengikut Muhammad dan membunuh beberapa orang dari pengikutnya itu. Ini adalah sebuah fakta yang penting untuk diperhatikan dalam sejarah awal penyebaran Islam. Para Muslim tahu apa artinya untuk bersabar dan bertahan dalam sebuah situasi yang melibatkan penganiayaan dan cemoohan. Banyak orang Muslim, baik di Barat maupun di tempat-tempat lain di dunia hidup sebagai masyarakat minoritas, dan tak jarang mereka menghadapi masalah-masalah yang sama seperti yang dihadapi Muhammad ketika ia dan para pengikutnya dianiaya di Mekkah. Dalam situasi seperti ini, kaum Muslim mencoba untuk mengikuti teladan yang diberikan oleh Muhammad dan para pengikutnya mula-mula, yaitu ketika mereka tidak mundur melainkan tetap bertekun dalam agama Islam mereka, meskipun mereka mengalami tekanan secara eksternal.

  Periode pertama dalam hidup Muhammad dapat dirangkum dalam statement berikut: antara 610-622 AD, Muhammad berperilaku sebagai seorang Nabi yang mewartakan pesan-pesannya secara damai di Mekkah. Situasi ini terus bereskalasi. Karena itu Muhammad perlu untuk menemukan sebuah solusi. Pertama-tama ia mencoba untuk menyelamatkan agama Islamnya dengan mengirimkan para pengikutnya sebagai pengungsi ke sebuah Kerajaan Kristen di Ethiophia, melintasi Laut Merah. Usaha ini tidak terbukti berhasil, meskipun untuk sementara waktu orang-orang Kristen yang ada di seberang Laut Merah setuju untuk menerima para pengungsi Muslim itu. Namun ketika penganiayaan mencapai klimaksnya setelah kematian paman Muhammad dan isterinya Khadijah, maka Muhammad hampir-hampir merasa putus asa di padang gurun. Tetapi sebuah solusi muncul yaitu ketika pada saat-saat terakhir, penduduk Yahthrib, sebuah kota sekitar 350 km di sebelah utara Mekkah, mengundang Muhammad dan para pengikutnya untuk hidup di sana dengan damai. Muhammad memanfaatkan kesempatan ini dan pindah ke kota itu yang kemudian hari kota itu berganti nama menjadi Medinah, yang dalam bahasa Arab artinya “Kota”, yaitu kota dari Nabi Muhammad. Pada waktu itu, sekitar 80 orang Muslim mengikutinya ke pembuangan.

  Muslim menyebut peristiwa ini sebagai pembentukan moment paling penting dalam sejarah mereka. Karena itu, beberapa tahun kemudian, mereka memilih tanggal dari Hijrah ini (kata Arab untuk: “bermigrasi”) pada musim panas tahun 622 AD sebagai hari pertama dan bulan pertama dari tahun pertama Islam. Bagi orang Kristen, pemilihan tanggal ini adalah sesuatu yang aneh. Mengapa Muslim tidak memilih tanggal kelahiran Muhammad (sekitar 570 AD) sebagai permulaan kalender Muslim, sebagaimana halnya orang Kristen melakukan penghitungan tahun setelah kelahiran Tuhan dan Juru Selamat Yesus Kristus? Setidaknya mengapa mereka tidak memilih saja tanggal dari pewahyuan yang pertama kepada Muhammad (610 AD), sebagai tahun pertama Islam? Mengapa justru mereka memilih itu, yang bagi kita, peristiwa aneh dari kepergian Muhammad dari kota ayahnya ke sebuah kota yang jauhnya ratusan kilometer sebagai permulaan Islam? Jawabannya sebenarnya sederhana. Sebuah fase yang baru dari Islam dimulai dengan perpindahan ke Medinah. Di sana Muhammad membangun sebuah Negara Agama dan dari sanalah ia memperluas pemerintahan Islam ke seluruh peninsula Arabia. Sejak tanggal ini dan seterusnya, kita tidak lagi bisa memisahkan antara Islam dan Negara, antara Negara dan Pemerintahan. Sejak waktu itu, Islam bergerak maju sebagai sebuah kesatuan yang tidak bisa dipisahkan antara agama dan pemerintahan. Inilah alasan mengapa Muslim memahami permulaan Islam menjadi sebuah kenyataan melalui pelantikan kota agama di Medinah. Karena itu hingga hari ini, Muslim tidak melihat Islam sebagai sesuatu yang benar-benar eksis dalam sebuah Negara hingga ia sepenuhnya mengontrol system politik di negara tersebut. Banyak Muslim di seluruh dunia yang sedang berperang agar hal ini terjadi di negara-negara mereka. Sikap mereka ini direfleksikan dalam kenyataan pada kaum Muslim secara universal, bahwa sejarah Islam dimulai dengan pencengkeraman kekuasaan politik oleh kaum Muslim di kota Medinah. Segala sesuatu yang terjadi sebelum waktu itu, hanyalah sebuah perkembangan awal yang akan tetap tidak lengkap jika tidak mencapai klimaksnya dengan kekuasaan politik.

  Tentu saja para penyembah berhala di Mekkah tidak berhenti menentang Muhammad ketika ia pindah ke Medinah. Mereka masih mencoba untuk menghancurkannya dengan memboikot secara ekonomi dan melakukan penggerebekan-penggerebekan. Dalam situasi seperti ini, Muhammad melakukan sebuah yang tak kalah kerasnya. Ia memutuskan untuk bertindak dengan menggunakan kekerasan. Sebagai hasilnya ia pun terlibat dengan kekerasan dan peperangan terhadap musuh-musuhnya, pertama-tama berperang dengan orang-orang Mekkah yang menyembah berhala, dan kemudian dengan suku-suku Yahudi dan orang-orang Kristen, serta bangsa-bangsa yang menentang dia. Pada fase kedua dari aktifitas misi Muhammad dapat dirangkum sebagai berikut: Ia tidak lagi seorang nabi yang mewartakan pesan-pesannya secara damai sebagaimana halnya di Mekkah, tetapi sekarang sebagai tambahan, ia telah menjadi seorang Pemimpin Perang Allah di Medinah.

  Adalah sangat penting untuk membedakan kedua fase ini dalam kehidupan Muhammad. Pertama-tama adalah keagamaan yang damai dan murni di Mekkah, dan kedua sebagai tambahan penuh dengan kekerasan dan politik di Medinah. Kebanyakan Muslim di Barat mencoba untuk menggambarkan Islam sebagai sebuah agama yang toleran dan damai dengan tujuan untuk mendapatkan simpati dari orang-orang Eropa, Amerika dan Negara-negara lainnya. Ketika mereka mengatakan hal ini, mereka mengatakan kebenaran, tetapi pada saat yang sama mereka berdusta. Mereka berkata benar karena memang benar bahwa Muhammad dalam bagian pertama dari misinya tampak sebagai seorang pria damai, toleran terhadap pada penyembah berhala, yaitu mereka yang telah menganiaya dia. Dan karena itu Islam dapat dilihat sebagai agama damai. Meskipun begitu, orang yang sama yang mengucapkan hal itu, juga berbohong, sebab mereka mengabaikan fakta bahwa ada periode lainnya dalam kehidupan Muhammad, sebuah fase dari politisasi agama dan perang suci (jihad) sebagai sebuah elemen utama dalam agama ini. Bahkan mereka terlebih lagi berdusta dengan mengabaikan fakta bahwa Islam barulah sempurna jika ia dapat diterapkan sebagai kekuasaan politik di sebuah Negara, sebagaimana telah terjadi dalam sejarah permulaan Islam di Medinah. Taktik Muslim yang licik ini dapat diamati di seluruh dunia. Ketika mereka adalah kaum minoritas maka mereka cenderung bersikap damai. Tetapi segera jumlah mereka menjadi banyak dalam sebuah masyarakat, maka tanpa ragu mereka akan menggunakan tekanan dan taktik-taktik politik dengan tujuan memperluas kekuasaan dan kontrol mereka terhadap Negara yang bersangkutan. Tujuan Islam selalu dan selalu untuk mengimplementasikan sebuah Negara Agama!!!

  Keberhasilan Muhammad tidak hanya dalam hal menstabilkan Islam Politiknya di Medinah, tetapi dari sana ia juga mengatur untuk memperluas kontrol politik dan agama terhadap wilayah-wilayah tetangga. Pada tahun kematiannnya (632 AD), ia telah berhasil mendominasi sebagian besar peninsula Arabia, menghancurkan setiap usaha yang menentang pemerintahan agama dan politik yang ia bentuk. Muhammad mati di Medinah, dan disanalah ia dikuburkan. Muslim, setelah melakukan ritual naik haji ke Mekkah, biasanya akan melaksanakan ziarah berikutnya ke kubu nabi mereka di Medinah, untuk melakukan penghormatan kepada sang pendiri Islam.

  Ini adalah sebuah pandangan sekilas mengenai peristiwa-peristiwa yang paling signifikan dalam hidup Muhammad. Selanjutnya, saya akan menunjukkan lebih dekat lagi 3 elemen dari kehidupan Muhammad untuk mengkontraskan Muhammad dengan Yesus, sang pendiri agama Kristen. Ketiga elemen ini untuk merangkum serangan-serangan dan perang-perang Muhammad, kemudian hubungannya dengan orang-orang Yahudi di Arabia dan akhirnya hubungannya dengan para wanita.

  2. Serangan dan perang Muhammad

  Merupakan hal yang sangat penting untuk selalu mengingat bahwa Muhammad adalah
  seorang yang mengangkat pedang. Muhammad mengambil batu dalam peperangan dan melemparkannya pada orang-orang dengan tujuan untuk melukai ataupun membunuh mereka. Muhammad juga mengambil panah, menaruhnya di lengannya, mengarahkannya ke musuh-musuhnya dan berusaha untuk membunuh mereka. Muhammad juga memerintahkan para pengikutnya untuk membunuh dan mencincang orang lain. Melalui Muhammad, banyak orang di Arabia yang terbunuh selama masa hidupnya. Dua pertiga dari biography Muhammad berhubungan dengan serangan-serangan dan peperangan-peperangan yang dilakukan oleh Muhammad. Jika anda menghitungnya, maka anda akan menemukan jumlah total lebih dari 70 serangan militer yang dilakukan oleh Muhammad dan para pengikutnya. Dari ke-70 pertempuran ini, secara singkat saya hanya akan menggambarkan 3 peperangan:

  Februari 624 AD
  Sebuah pertempuran terjadi dekat oasis di Badr. Situasinya adalah sebagai berikut: Hanya 2 tahun sebelumnya Muhammad lari dari penganiayaan yang terjadi di Mekkah dan kemudian tinggal dengan para pengikutnya di Medinah. Kota ini, banyak kesamaannya dengan Mekkah, terletak di padang gurun. Tidak ada makanan yang cukup untuk orang-orang Muslim yang sekarang tinggal di sana. Karena itu harus menjamin tersedianya makanan untuk dia dan para pengikutnya. Ia memutuskan untuk menyerang sebuah karavan dan merampok barang-barangnya dan oleh sebab itu mereka bisa tetap hidup. Ia tahu bahwa ada kelompok karavan yang besar dari Mekkah tengah dalam perjalanan dari Damaskus, Syria ke Mekkah. Terdiri dari sekitar 1000 unta, dimana para pedagang yang berbeda-beda menempatkan unta-unta mereka bersama-sama menjadi sebuah karavan yang besar, yang akan lebih mudah untuk mempertahankan diri jikalau ada serangan. Muhammad mengetahui dengan baik rute yang dilalui oleh karavan ini, karena ia sering bepergian dengan karavan seperti ini saat ia menjalankan bisnis istrinya Khadijah. Karena itu ia merencanakan untuk menyerang karavan tersebut di sebuah oasis dekat Badr sekitar 80 km Barat-Daya Medinah dekat dengan Laut Mati.

  Satu-satunya masalah bagi rencana Muhammad adalah bahwa pemimpin Karavan, Abu Sufyan – yang di kemudian hari menjadi penentang paling keras Muhammad di Mekkah – mengetahui rencana Muhammad. Abu Sufyan melakukan dua hal untuk menyelamatkan karavannya: Pertama-tama, ia memerintahkan karavan ini untuk berjalan dua kali lebih cepat dari biasanya, dan kedua, ia mengirimkan beberapa utusan ke Mekkah meminta bantuan pasukan untuk melindungi karavan tersebut. Sebagai hasilnya, ketika Muhammad mencapai oasis di Badr dengan 300 Muslim yang sudah siap untuk menyergap karavan itu, karavan itu sudah melewati tempat istirahat dan sebaliknya Muhammad harus menghadapi 1000 tentara Mekkah yang sudah siap untuk menghancurkannya. Namun kemudian sesuatu yang tidak diharapkan terjadi. Muhammad dengan jumlah pasukan yang sedikit sanggup mengalahkan kekuatan pasukan orang-orang kafir Mekkah yang jauh lebih besar. Kemudian ia menggunakan hasil ini sebagai sebuah bukti yang meyakinkan bahwa ia benar-benar adalah utusan Allah. Hanya Allah sendiri yang membuat kemenangan ini menjadi sesuatu yang mungkin terjadi. Dalam bahasa manusia, ia dan orang-orang Muslim yang menjadi pengikutnya seharusnya sudah gagal. Tetapi Allah berperang bagi mereka. “Bukan engkau yang membunuh mereka, tetapi Allah sendiri yang melakukannya. Bukan engkau yang menarik busur panah, tetapi Allah sendiri yang menarik busur panah itu! Dalam kesemuanya itu, ia mau supaya orang-orang percaya (yaitu Muslim) mengalami sebuah pengalaman yang indah” (Sura an Anfal 8:17). Inilah yang diyakini oleh Muhammad sebagai sesuatu yang Allah telah nyatakan kepadanya setelah pertempuran itu. Dan mengapa Allah melakukan hal ini? Untuk membuktikan bahwa Islam benar-benar berasal dari Allah dan bukan sesuatu yang ditemukan oleh Muhammad! Dengan liciknya Muhammad memanfaatkan kemenangan ini untuk menggali pesan-pesan keagamaannya. Sejak waktu itu, pengajaran bahwa Muslim berperang bagi Allah dan Allah berperang bagi mereka telah menjadi gambaran sentral dari Islam.

  Muhammad tidak selalu beruntung dalam peperangan yang ia lakukan. 3 tahun kemudian (627 AD), dalam pertempuran di Khandaq ia tidak berhasil memenangkan pertempuran melawan orang-orang Mekkah, meskipun pada saat itu ia sudah memiliki 3000 pasukan Muslim disampingnya. Tidak mudah baginya untuk menjelaskan kekalahan ini kepada para pengikutnya. Ia berkata: “Kita gagal, karena engkau tidak bertempur dengan segenap hati bagi Allah. Karena itu ia mendesak mereka untuk memberikan segala sesuatu yang mereka miliki bagi Allah.”

  Peringatannya itu ditambah dengan diplomasinya yang licik menghasilkan buah di tahun 630 M ketika ia berdiri diluar Mekkah kota asal ayahnya bersama dengan 10.000 tentara muslim, siap untuk menaklukkan kota itu. Ia ingin merebut kota itu dengan sesedikit mungkin menumpahkan darah. Hingga saat ini ia telah menggunakan strategi yang licik. Ia sangat memahami mengapa orang-orang Mekkah memeranginya. Mereka takut jika Islam menang, maka pendapatan mereka yang berasal dari para peziarah yang berkumpul di kuil-kuil berhala di kota mereka akan terhenti, dan mereka akan mengalami kehancuran ekonomi. Oleh karena itu Muhammad menawarkan pada mereka kompromi berikut ini: “Hai, kalian orang-orang Mekkah, jadilah Muslim sehingga dengan demikian kamu menaati Allah, Quran dan saya, utusan Allah, dengan menghancurkan semua berhala di Mekkah dan saya akan menjamin bahwa kamu akan mempunyai sumber pendapatan yang tak berkesudahan. Oleh karena di masa yang akan datang bukan penyembahpenyembah berhal yang akan berziarah ke Mekkah tetapi orang-orang Muslim, dan kamu akan memperoleh pendapatanmu”. Untuk membuktikan hal ini ia meminta Allah mewahyukan beberapa ayat rujukan di dalam Quran yang memerintahkan orang Muslim untuk melaksanakan ibadah Haji (ziarah) ke Mekkah, yang memuat perintah untuk tinggal disana selama beberapa hari dan sebagai tambahan ia sendiri mendemonstrasikan kesungguhannya dengan melakukan perjalanan ziarah ke Mekkah setahun sebelumnya, yang sudah tentu dengan dikawal oleh sejumlah besar orang Muslim yang adalah pengikut-pengikutnya. Ketika ia sedang berkemah diluar Mekkah pada 630 M, pejabat-pejabat tinggi dari kota asal ayahnya memeluk agama Islam. Maka kemudian Muhammad bergerak masuk ke kota Mekkah, dan ia beserta para pejuangnya hanya mendapatkan perlawanan yang tidak berarti dan hanya sedikit orang yang terbunuh. Namun berapakah harga sesungguhnya? Hingga saat ini orang Muslim harus membayar peristiwa ini dengan kewajiban untuk melaksanakan sebuah ritual dalam ibadah Haji yang dalam banyak hal tidak ada kena mengenanya dengan monoteisme murni dalam Islam. Berjalan mengelilingi sebuah bangunan dengan batu hitam di sudutnya, mencium dan menyentuh batu itu, berlari kesana kemari diantara 2 bukit kecil tak jauh dari sana, berdiri berjam-jam di bawah terik matahari di sebuah tanah lapang (dataran Arafat) 25 kilometer diluar Mekkah, bergegas ke sebuah lembah (lembah Mina) yang menghubungkan dataran ini dengan Mekkah untuk kemudian melempar banyak batu kea rah 3 tiang yang berdiri disana: semua hal ini tidak ada sangkut-pautnya dengan monoteisme dalam Islam tetapi adalah sisa-sisa praktek penyembahan berhala dari masa sebelum Islam. Namun demikian, contoh ini menunjukkan bagaimana Muhammad melakukan kompromi dalam menjawab hal-hal keagamaan. Hal yang sama dapat dilihat dalam relasi Muhammad dengan orang Yahudi dan orang Kristen pada masa hidupnya. Berulangkali ia melakukan pendekatan yang sama yang menghasilkan kenyataan bahwa bagian-bagian penting dalam Quran merupakan isi dari Alkitab.
  Betapa berbedanya Yesus dan Muhammad dalam hal ini. Yesus tidak mengambil pedang, namun berkata kepada Petrus: “Barangsiapa menghunus pedang, akan mati oleh pedang”(Mat.26:52). Yesus tidak memerintahkan untuk membunuh orang namun Ia justru membangkitkan orang mati. Yesus tidak memerintahkan pengikut-Nya untuk berperang atau membunuh musuh-musuh-Nya. Tetapi Ia berkata kepada mereka: “Kasihilah musuhmu, berkatilah mereka yang mengutukmu, berbuatlah kebajikan bagi mereka yang membencimu dan berdoalah untuk mereka yang menganiaya kamu, maka kamu akan disebut anak-anak Bapamu yang di Sorga!”(Mat.5:44-45). Betapa berbedanya dengan Muhammad! Saya tidak mengenal ada 2 pendiri agama lain selain Yesus dan Muhammad yang sangat beroposisi dengan radikal dalam hal peperangan dan perdamaian.

  Muhammad dan Orang Yahudi
  Ketika Muhammad datang ke Medinah, bukan hanya penyembah berhala yang ada disana, tetapi juga suku-suku Yahudi. Medinah didiami oleh 5 suku: 2 suku besar penyembah berhala dan 3 suku kecil Yahudi. Mereka bersengketa satu sama lain dan mengundang Muhammad untuk menjadi penengah diantara mereka. Muhammad menerima undangan ini dengan satu syarat: penduduk Medinah harus menjamin keamanannya dan para pengikutnya, dan jika ia dan para pengikutnya diserang maka mereka harus siap membelanya. Penduduk Medinah, termasuk kaum Yahudi menyetujui persyaratan ini. Mungkin anda bertanya-tanya, “mengapa orang-orang Yahudi melakukan hal ini?” Alasannya sederhana. Pada masa pelayanannya itu, Muhammad berusaha terlihat sebagai seorang nabi Yahudi. Banyak praktek agama Yahudi yang juga dilaksanakannya. Ia berkata,”Ini adalah sesuatu yang baik, kita akan memasukkan hal ini juga ke dalam Islam’. Sebagai contoh, orang Muslim tidak bersembahyang ke arah Mekkah seperti yang mereka lakukan pada masa kini, tetapi mereka berdoa kearah Yerusalem; mereka tidak berpuasa selama bulan Ramadhan, yang adalah bulan ke-9 dalam kalender Muslim, tetapi mereka berpuasa pada hari raya tobat sebagaimana yang dilakukan orang Yahudi hingga masa kini. Jadi, banyak orang Yahudi yang dibutakan dan berpikir, “Ia baik terhadap orang Yahudi”. Bisa jadi ini mendorong mereka untuk menandatangani kontrak tertulis itu dengan Muhammad. Namun demikian, segera setelah Muhammad tiba di Medinah mereka mulai melihat bahwa ada roh yang berbeda yang bekerja di dalam Islam. Maka orang-orang Yahudi itu mulai berusaha untuk keluar dari perjanjian dengan nabi Islam itu. Muhammad, dalam rangka menyelamatkan mukanya, harus melakukan sesuatu mengenai hal ini. Ia memutuskan untuk menghukum suku-suku Yahudi itu.
  Akibatnya, suku Yahudi yang pertama di Medinah, yaitu suku Bani Qaynuga, diusir pada tahun 624 M: itu artinya rumah dan tanah mereka disita Muhammad dan dibagikan sebagai jarahan untuk para pengikutnya, dan mereka harus meninggalkan Medinah. Mengapa? Karena mereka tidak sepenuh hati mendukung Muhammad dalam perang melawan penyembah-penyembah berhala di Mekkah dalam perang Badar sebulan sebelumnya.

  Suku Yahudi kedua yang dihukum oleh Muhammad bukannya dilarang melainkan diusir keluar dari Medinah pada tahun 625 AD. Hal ini berarti bahwa semua harta benda mereka dirampas, termasuk segala sesuatu yang ada di dalam rumah-rumah mereka. Mereka hanya berhasil menyelamatkan hidup mereka yang telanjang. Mengapa? Karena suku Yahudi ini, Bani An-Nadhir, dituduh melakukan intrik-intrik menentang Muhammad. Mereka telah membuat perjanjian dengan suku-suku Bedouin di luar Medinah dengan tujuan menyingkirkan Muhammad.

  Suku Yahudi ketiga yang menerima penghukuman adalah Bani Qurayza pada tahun 627 AD, dimana mereka bukan dilarang atau diusir keluar dari Medinah, melainkan dimusnahkan, karena dianggap salah seorang dari mereka berusaha membunuh Muhammad. Sekitar 300 orang laki-laki dari suku ini dicincang di Medinah atas perintah Muhammad, dan anak-anak laki-laki, gadis-gadis dan kaum wanita lainnya didistribusikan sebagai budak-budak diantara orang Muslim di Medinah. Muhammad mengambil salah seorang dari wanita-wanita Yahudi ini untuk menjadi budaknya.

  Ini adalah sebuah poin yang sangat penting untuk dicatat dari kehidupan Muhammad. Sebelum akhir hidupnya, Muhammad berhasil menjadikan Medinah sebagai basis kekuasaannya, menjadi sebuah daerah yang bebas dari pengaruh Yahudi. Sisa-sisa dari orang-orang Yahudi di Arabia berkumpul di oasis yang subur di Khaybar yang letaknya lebih dari 100 mil sebelah utara Medinah. Muhammad di awal tahun 628 AD pergi ke sana, mengepung orang-orang Yahudi, dan setelah dua minggu pengepungan maka mereka pun menyerah. Dan kemudian para pemimpin oposisi terhadap Muhammad dari orang-orang Yahudi ini diperlakukan dengan cara yang persis sama sebagaimana terhadap suku Qurayza di Medinah. Artinya, sekali lagi kaum pria dicincang dan para wanita dan anak-anak didistribusikan sebagai budak-budak diantara para pejuang Muslim.

  Sungguh sebuah fakta sejarah yang luar biasa: sebelum akhir hidupnya Muhammad telah menghancurkan secara sempurna, bahkan melenyapkan sama sekali, semua yang berhubungan secara keagamaan dan politis dengan Yudaisme di Arabia.

  Sekali lagi di sini, benar-benar sebuah hal yang sangat berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Kristus! Adalah benar bahwa keduanya, Kristus dan Muhammad mengkritik orang-orang Yahudi pada masa mereka hidup. Dan begitu juga halnya orang-orang Yahudi pun mengkritik keduanya pada masa hidup mereka. Tetapi bagaimana Yesus dan Muhammad bereaksi terhadap kritikan orang-orang Yahudi terhadap pribadi mereka, disinilah anda menemukan perbedaan yang benar-benar fundamental. Muhammad tidak pernah mentolerir kritik tersebut, tetapi memutuskan untuk menghukum orang-orang Yahudi hingga akhirnya mereka benar-benar dilenyapkan. Berbeda dengan Yesus, yang dengan sabar menanggung perlawanan dari orang-orang Yahudi, dimana Ia tidak pernah membunuh satu pun dari mereka, bahkan Yesus mengijinkan orang-orang Yahudi itu membunuhNya agar mereka pun bisa diselamatkan. Muhammad menanggapi kritikan orang Yahudi pada masa ia hidup dengan cara menghancurkan mereka. Kristus sebaliknya menginjinkan mereka tetap mengkritikNya hingga pada akhirnya mereka membunuhNya. Sekali lagi di sini, kita bisa mempelajari dua pendiri agama yang keduanya berkaitan dengan orang-orang Yahudi, namun sangat bertentangan satu sama lain seperti Kristus dan Muhammad.

  Jika anda memperhatikan fakta-fakta ini, maka anda tidak akan lagi terheran-heran mengenai apa yang sedang terjadi di Timur Tengah saat ini. Orang-orang Yahudi memiliki ingatan yang panjang. Mereka tahu apa yang dilakukan oleh Muhammad dan para pengikutnya terhadap mereka sejak awal mula berdirinya Islam. Tentu saja orang Muslim dengan bangga berkata bahwa mereka menghormati orang Yahudi. Dan mereka benar: ada banyak hal-hal yang baik yang disebutkan dalam Quran mengenai orang-orang Yahudi. Jika orang-orang Yahudi mau tunduk dibawah kekuasaan dan otoritas Muslim di sebuah Negara Islam, maka mereka akan diperlakukan dengan baik. Tetapi segera setelah mereka memberontak terhadap pemerintahan Islam, segera setelah orang-orang Yahudi berkata, “Kami tidak mau menjadi orang-orang kelas dua dibawah kekuasaan Islam”, maka anugerah terhadap orang-orang Yahudi dalam Islam berakhir. Dan inilah hal yang sesungguhnya terjadi di Palestina atau di Israel hari-hari ini. Muslim berkata, “Kami adalah mayoritas, orang-orang Yahudi harus ada di bawah pemerintahan kami.” Orang-orang Yahudi tidak mau tunduk, maka dalam pandangan orang Muslim, mereka harus, bukan hanya sebaiknya, tetapi mereka harus diserang, hingga akhirnya mereka dilenyapkan, sebab hal ini sudah tertulis ke dalam pondasi yang paling dalam dari Islam. Teladan yang diperlihatkan oleh Muhammad sendiri yang memimpin Muslim untuk melakukan hal itu.

  3. MUHAMMAD DAN WANITA
  Sebelum tahun 619 M, Muhammad hanya mempunyai seorang istri. Anda tentunya ingat ia menikahi seorang wanita kaya bernama Khadija. Dengan bantuannya, Muhammad dapat mengunjungi banyak negara di tanah Arab dan juga Negara-negara di sekelilingnya, sehingga ia dapat berkenalan dengan berbagai macam orang. Semasa Khadija masih hidup, ia adalah istri satu-satunya. Dari Khadija yang lebih tua 15 tahun, Muhammad memiliki 4 orang puteri, yaitu: Zainab, Ruqayyah, Fatima, dan Umm Kulthum. Yang paling menonjol adalah Fatima.
  Namun, setelah Khadija wafat pada 619 M, Muhammad menikah lagi dan memiliki 1, 2, 3 dan lebih banyak istri lagi hingga akhirnya ia telah secara sah bertunangan dengan 13 atau 14 wanita. Tambahan lagi, ia dicatat mempunyai hubungan seksual dengan banyak wanita lain, ada yang dengan sukarela memberikan diri pada Muhammad, ada pula yang diinginkannya. Nama-nama wanita yang dinikahinya secara sah dan perkiraan tahun ia menikahi mereka adalah: pada 620 AD Saudah, pada 621 AD Aisyah, pada 624 AD Hafsah, pada 625 AD Zainab (yang pertama), pada 626 AD Umm Salama, pada 626 AD Zainab (yang kedua, seorang Yahudi), pada 628 AD Mariyyah (seorang budak wanita beragama Kristen Koptik dari Mesir), pada 628 AD Safiyyah (juga seorang Yahudi), pada 628 AD Umm Habibah dan pada 629 AD Maymunah.
  Dari semua wanita ini kita hanya akan memperhatikan 3 saja, yang situasi perkawinannya sangat menunjukkan adanya perbedaan yang mendalam antara standar moral Muhammad dengan standar kekudusan Yesus. Yang pertama adalah pernikahannya dengan Aisyah. Ia menikahi Aisyah pada sekitar 621 AD sebelum ia meninggalkan Mekkah menuju Medinah. Hal yang memalukan mengenai pernikahan ini bukanlah karena Aisyah adalah puteri dari sahabat karibnya Abu Bakar – yang kemudian hari menjadi kalifah yang pertama setelah Muhammad – tetapi karena ia menikahi Aisyah yang masih berumur 6 tahun dan melakukan hubungan suami-istri dengannya ketika ia masih berusia 9 tahun. Ada catatan-catatan dalam tradisi orang-orang Muslim mengenai Aisyah yang selalu membawa mainannya dan bahwa Muhammad bermain dengannya. Apabila anda melakukan hal-hal seperti ini di negara-negara Barat, anda akan dijebloskan ke dalam penjara – pelecehan seksual terhadap anak bukanlah sesuatu yang secara intrinsic buruk atau tidak dikenal oleh orang Muslim, karena Muhammad melakukannya. Dan dalam alam berpikir orang Muslim apa saja yang dilakukan Muhammad tidak bisa salah, karena jika tidak demikian Allah tidak mungkin memilihnya untuk menjadi pembawa pesan/wahyu Allah bagi manusia. Inilah sebabnya selama berabad-abad, dan di beberapa belahan dunia, bahkan sampai hari ini, anak-anak perempuan diserahkan untuk dinikahkan dengan pria kaya walau mereka belum cukup umur, terutama jika mereka berasal dari keluarga miskin. Bagaimanapun, sejujurnya, secara umum hal ini dilarang oleh syariah Islam, atau setidaknya tidak dianjurkan oleh syariah agar anak-anak perempuan dinikahkan sebelum masa pubertas. Namun demikian, seorang Muslim akan berkata, “Muhammad melakukannya, maka saya juga dapat melakukannya”.
  Contoh yang kedua lebih menjijikkan lagi. Muhammad mengadopsi seorang anak laki-laki bernama Zaid Ibn Thadit. Ia menikah dengan seorang wanita muda yang cantik. Dan Muhammad jatuh cinta pada menantu perempuannya ini, istri dari anak angkatnya. Pada awalnya ia sangat ingin untuk mengambil menantunya ini, tetapi oleh karena ada wahyu khusus dari Allah, ia diijinkan untuk memutuskan ikatan perkawinan anak angkatnya dan Zainab menantu perempuannya itu sebagai isrinya. Hal ini terjadi sekitar tahun 626 AD. Ia adalah wanita Yahudi yang kedua yang diperistri Muhammad (Muhammad menikahi 4 wanita Yahudi, salah satunya orang Kristen dan yang lainnya berasal dari latar-belakang bukan orang percaya). Menurut standar Alkitab ini bukan saja perzinahan, tetapi perzinahan yang teramat buruk: memperistri menantu perempuannya sendiri dan mensahkannya dengan wahyu khusus dari Allah. Ayat-ayat wahyu khusus yang menggemakan situasi ini masih dapat ditemukan dalam Quran pada masa kini dalam Sura al-Ahzab 33:36-38.
  Kemungkinan besar kasus yang terparah adalah Safiyah. Sekali lagi Muhammad menikahi seorang Yahudi. Tetapi itu bukan hal yang memalukan. Yang menjijikkan dari pernikahan yang terjadi pada 628 M ini adalah ia berasal dari suku Yahudi an-Nadhir. Ayahnya adalah pemimpin oposisi terhadap Muhammad ketika suku Yahudi tersebut masih tinggal di Medinah. Safiyah, bersama dengan seluruh anggota keluarganya, kerabatnya dan kelompok sukunya diusir dari Medinah dan berlindung di Khaybar, sebuah oasis dengan benteng yang kemudian diduduki Muhammad. Setelah kejatuhan Khaybar ke tangan orang-orang Muslim ia harus menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bagaimana suaminya, lalu ayahnya dan kemudian seluruh kerabatnya dibantai di hadapannya. Salah seorang kerabatnya adalah bendahara kekayaan orang-orang Yahudi. Muhammad sangat menginginkan harta kaum Yahudi. Kemudian orang ini disiksa di depan matanya dan ia harus menyaksikan derita dan kematian brutal kerabatnya itu. Setelah semuanya itu, Muhammad mengambilnya dan melakukan hubungan seksual dengannya dalam kemah Muhammad. Tak dapat dibayangkan apa yang ada dalam hati wanita yang mengalami hal seperti ini. Bagaimana anda harus menyaksikan bukan hanya suamimu dibantai di depan matamu namun, juga kemudian seluruh kerabat dekatmu, dan sebelum pulih benar secara emosi dari bencana ini, diambil untuk ditiduri pada malam hari di kemah di luar Khaybar: betapa kebencian yang mendalam menguasai hati Safiyah!
  Orang-orang Muslim berusaha untuk menutupi kejadian ini dalam biografi Muhammad dengan mengatakan bahwa Muhammad menghormatinya dan memperlakukannya dengan baik. Namun ada tradisi-tradisi Muslim yang lebih realistis. Salah satunya adalah bahwa pada malam itu seorang pejuang Muslim yang setia berdiri berjaga dengan pedang terhunus di luar tenda Muhammad, takut kalau-kalau Safiyah akan balas dendam dan mencoba membunuh Muhammad yang sedang memperkosanya. Ia ingin melompat masuk ke dalam tenda dan menyelamatkan Muhammad dari wanita Yahudi ini yang telah mengalami ketidakadilan. Tradisi-tradisi seperti ini telah membawa para ahli Islam dari Barat menduga bahwa ia bisa jadi terlibat dalam usaha meracuni Muhammad di kemudian hari. Orang Muslim mengakui bahwa insiden itu memang terjadi, yaitu saat Muhammad akan dibunuh dengan racun. Nampaknya ia merasa ada racun dalam makanannya sehingga segera dimuntahkannya, tetapi 2 orang lain yang makan bersamanya mati karena racun itu. Apapun yang sesungguhnya terjadi, satu hal yang diakui orang Muslim: Muhammad di kemudian hari berkata, ‘racun orang Yahudi menghancurkan hidupku’. Besar kemungkinan Muhammad kemudian meninggal karena efek setelah peracunan itu. Jika hal ini benar, jika Safiyah terlibat dalam usaha pembunuhan Muhammad dan dengan demikian secara tidak langsung bertanggungjawab atas kematiannya, maka Muhammad menuai apa yang ditaburnya. Ia menabur kekerasan dan menuai kekerasan. Semua kalifah besar yang pertama, para pemimpin komunitas Muslim setelah Muhammad – Abu bakar, Umar, Uthman dan Ali – tidak mengalami kematian yang wajar, namun mereka dibunuh. Seakan telah dibangun di dalam struktur Islam bahwa kekerasan dan kekuatan memainkan peranan yang utama dalam penyingkapan sejarahnya- sejak awal mulanya dan seterusnya.
  Sebagai kesimpulan, mari kita perhatikan disini perbedaan yang sangat besar antara Muhammad dan Kristus. Yesus tidak menikah. Yesus tidak berzinah. Yesus mengatakan bahwa anda berzinah jika memperistri menantu perempuanmu dan menidurinya, tetapi lebih daripada itu anda sudah berzinah jika anda memandang seorang perempuan dengan nafsu (Mat.5 :28). Betapa ini suatu perbedaan yang sangat besar : Muhammad dengan semua wanita ini; Muhammad melakukan semua hal yang dari sudut pandang Alkitab sangat menjijikkan sedangkan Yesus menghormati kaum wanita dan membawa suatu standar kekudusan yang baru ke dalam dunia kita ! Sekali lagi disini saya mendapati tidak ada yang sama seperti kedua pendiri agama ini yang saling bertentangan satu sama lain seperti Muhammad dan Yesus.
  Jika anda mempelajari Islam, anda akan mensyukuri apa yang diajarkan Yesus. Anda akan menemukan dimensi baru dalam menghargai Injil yang adalah berita mengenai hidup Yesus. Ia tidak mengobarkan perang tetapi Ia adalah seorang guru dengan otoritas penuh. Ia adalah Putera Tuhan YAHWEH. Ia mempunyai segala kuasa di bumi dan di Sorga. Namun demikian ia rendah hati dan dalam kerendahanNya Ia berjalan dengan ketaatan, dan Ia tidak membunuh orang-orang Yahudi pada masa hidup-Nya tetapi mengijinkan mereka untuk mengambil tanggung-jawab atas penghukuman yang dijatuhkan pada-Nya. Dan Ia memperlakukan wanita dengan cara yang belum pernah dilakukan orang, sebelum dan sesudah masa hidup-Nya. Ia membawa standar kekudusan yang indah ke dalam relasi antara 2 jender yang berbeda ini (laki-laki dan perempuan) yang masih mempengaruhi sebagian besar dunia pada masa kini.
  Setiap kali saya berefleksi atas hal-hal ini sekali lagi saya sangat menghargai kasih, kerendahan hati, dan sukacita kudus Tuhan dan Juruselamat kita Yesus Kristus. Kiranya studi yang singkat ini menolong anda untuk mempunyai penghargaan baru akan apa yang anda miliki dalam Yesus! Dan jika mungkin, jangan ragu untuk melakukan apa yang anda bisa lakukan untuk menyampaikan berita kasih, kerendahan hati dan sukacita kudus kepada tetangga-tetangga anda orang-orang Muslim, hingga ke ujung-ujung bumi. Tidak ada solusi bagi permasalahan-permasalahan yang datang bersama dengan Islam kecuali di dalam pribadi Yesus! Ia telah mengalahkan dunia (Yoh.16:33), termasuk dunia Islam, dengan mati di atas kayu salib bagi dosa seluruh dunia, termasuk dosa-dosa Muhammad dan semua pengikutnya. Hanya melalui iman di dalam Yesus, hanya melalui dipenuhi oleh Roh Kudus akan ada harapan bagi orang-orang dan bangsa-bangsa di dunia, termasuk dunia Islam. Apakah anda bagian dari hal ini? Maukah anda mengijinkan Yesus untuk menggunakan anda sebagai bejana untuk menyampaikan kasih-Nya, kerendahan hati dan sukacita kudus kepada tetangga anda dan sampai ke ujung bumi? Kiranya Yesus menolong anda untuk melakukannya melalui Roh Kudus-Nya yang dicurahkan-Nya bagi kita dari Bapa-Nya yang di Sorga!


  1. @ Nunung
   Sejarah yg panjang.Tanggapan saya pendek aja-Firman Allah di dalam Al Quran “wamaa muhammadun illarrasuul qad khalat min qablihir rusul”Ertinya Muhammad tiada lain hanyalah rasul,sesungguhnya telah berlalu sebelumnya para rasul.Jadi apa yg dilakukan oleh nabi Muhammad spt berperang,menaklukkan musuh,berkawin ramai,menjatuhkan hukum,berkawin dgn anak kecil, semuanya pernah dilakukan oleh para rasul Allah sebelum baginda.Jadi tidak aneh itu.
   Pecayalah,rasul yg dijanjikan oleh nabi Isa(periklitus)itu adalah Muhammad.Bukan Paulus.Kerana Isa sebelum pergi telah berkata,masih banyak lagi yg ingin ku katakan kepada mu kerana kamu belum dapat menanggungnya.Paulus adalah nabi Palsu,kerana dia tidak menambah ajaran Isa yg masih banyak belum disampaikan.Banyak ajaran Isa yg dibuang.Beda Muhammad,ajarannya mencakupi segenap bidang kehidupan dan dia hanya wafat setelah turun firman Tuhan “Al yauma akmaltulakum diinakum wa atmamtu ‘alaikum ni’mati waradhiitu lakumul Islaama diinaa”Ertinya pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian dan telah aku cukupkan untuk nikmatku dan aku redhalah Islam itu menjadi agama kalian.

   1. Donny Sukma Says:

    Ilham Othmani says, “Pecayalah,rasul yg dijanjikan oleh nabi Isa(periklitus)itu adalah Muhammad.Bukan Paulus.Kerana Isa sebelum pergi telah berkata,masih banyak lagi yg ingin ku katakan kepada mu kerana kamu belum dapat menanggungnya.”

    Pertanyaan saya:

    Jika Muhammad adalah parakletos (kata Yunani yang benar, artinya: Penghibur), koq dia bisa mati karena diracun sih??????!!!!

   2. Gue Says:

    Anda memang pandai mengarang sudara Othman. Anda belum membaca kesaksian Hambran Amrie (hehe kira2 gitu deh) sekian puluh tahun dia jadi Muslim dan meyakini Muhammad ada nubuatan di Perjanjian Lama singkatnya mirip Musa begitulah padahal yang mirip Musa itu bukan Muhammad, Muslim mengatakan Musa kawin seperti Muhamad kalo begitu banyak bung setiap orang juga kawin, yang menyamakan Isa dan Musa adalah, mereka sama2 keluar dari Mesir dan sama-sama mendapat ancaman mati ini sulit disamai. Oh ya bung, giman anda bisa dapat kebenaran jika kebeneran ada hanya menurut ppendapat anda doang dan kroni anda?

   3. ✳βΙλƝϬ Kλɭλ Says:

    si ilham itu berprofesi sebagai JURUSHALAWAT si muhammad..
    sementara dirinya GAK ADA yg NYELAWATIN..
    kesian nasib dan taqdir si ilham ye..!!

  2. taktaktak Says:

   numpang lewat aja…

   sejauh menilai yg digunakan dalam blog ini sebagai rujukan kisah-kisah tentang Muhammad SAW adalah sanatnya jatuh dan bathil jadi saya anggap hanya bualan sebagai peluruh iman saja dan sy yakin sahabat muslim banyak yg mengerti akan pendustaan-penistaan kaum kafir agar Islam tidak berkembang, karena mereka para kafir sudah pusing dengan begitu banyaknya orang yg menjadi mu’alaf di seluruh pelosok bumi ini, akhirnya cara tradisional mereka selalu dijalankan yaitu dengan membelajarkan doktrin-doktrin dusta seperti dalam blog ini baik di dalam intern mereka maupun di jejaring internet agar kaum mereka tidak menjadi mu’alaf sukur-sukur mereka berharap ada muslim yg murtad, jadi do’akan saja agar pendusta akan terlihat sebagai pendusta.

   Mereka menyebutkan bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah mendatangi rumah Zaid bin Haritsah radhiallahu ‘anhu untuk mencarinya, tetapi ternyata dia sedang keluar rumah. Tiba-tiba Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam melihat Zainab bin Jahsy radhiallahu ‘anha tengah berdiri mengenakan kerudung, dan dia adalah termasuk wantia Quraisy yang paling cantik. Nabi pun tertarik dan jatuh cinta padanya, kemudian beliau pergi seraya mengatakan, “Maha suci Allah Subhanahu wa Ta’ala, Dzat Yang membolak-balik hati.’

   Ibnu Jarir meriwayatkan dengan sanadnya dari Qotadah bahwa beliau mengatakan: “Yang disembunyikan oleh Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam hatinya adalah harapan seandainya Zaid radhiallahu ‘anhu menceraikannya.”
   Derajat Kisah

   BATHIL. Kisah ini secara sanad adalah bathil sebagaimana ditegaskan oleh para ulama, di antaranya:

   Imam Ibnul Arobi berkata: “Riwayat-riwayat ini, semua sanadnya jatuh dan bathil.”
   Imam Ibnu Katsir berkata, “Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim menyebutkan atsar-atsar dari salaf tentang hal ini, kami tidak ingin mencantumkannya di sini karena semua tidak shahih.”
   Syaikh Dr. Muhammad Abu Syuhbah berkata bahwa kisah ini bathil, tidak memiliki penguat secara dalil maupun akal dan hanyalah kisah buatan musuh-musuh agama. Oleh karenanya kisah ini tidak disebutkan kecuali oleh ahli tafsir dan ahli sejarah yang hanya meriwayatkan semua berita baik yang shahih maupun lemah dan tidak ada dalam kitab-kitab hadis yang terpercaya.”

   Selanjutnya beliau mengatakan, “Kesimpulannya, kalau memang kisah ini keadaannya seperti yang Anda lihat, yakni tidak memiliki sanad dan bertentangan dengan kehidupan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, maka tidak tersisa kecuali bahwa kisah ini adalah palsu.”
   Mengkritisi Matan Kisah

   Kisah ini dimanfaatkan dengan baik oleh orang-orang kafir dan sejawatnya dari orang-orang yang memiliki penyakit dalam hatinya bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam sangat mementingkan kebutuhan seksual sehingga sampai hati menyuruh anak angkatnya sendiri menceraikan istrinya agar dia bisa menikahi istrinya hanya sekedar untuk kepuasan seksual!

   Subhanallah!! alangkah kotornya ucapan yang keluar dari mulut mereka! Mereka tidak mengucapkan kecuali kedustaan.

   Tahukah mereka, seandainya Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam menikahi karena kebutuhan seksual semata niscaya beliau akan memilih para gadis yang lebih cantik?! Tahukah mereka bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam sudah sering melihat Zainab radhiallahu ‘anhu sejak kecilnya?! Lantas, apakah masuk akal kalau Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam baru melakukan hal itu setelah pernikahan Zainab radhiallahu ‘anha dengan Zaid?

   Sesungguhnya akal sehat manusia pasti akan mengingkari hal ini. Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam adalah seorang Nabi yang dikenal di tengah-tengah kaumnya memiliki akhlak yang mulia dan tinggi, amanah, dan jujur sehingga mendapatkan pujian langsung dari Allah Subhanahu wa Ta’ala? Lantas, mungkinkah setelah itu beliau memiliki hubungan rusak seperti itu?

   Barangsiapa yang mau adil dan mempelajari sejarah sebab pernikahan dan poligami Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, niscaya dia akan mengetahui secara pasti bahwa pernikahan dan poligami beliau dibangun di atas hikmah-hikmah yang mengagumkan. Seperti penyebaran Islam, membantu wanita janda yang lemah, menjelaskan sebuah hukum syariat dan lain sebagainya. Jadi bukan hanya sekadar kepuasan seksual semata seperti tuduhan orang-orang yang benci kepada Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam. Wallahu a’lam.

   Tafsir yang Benar

   Pendapat yang benar bahwa maksud sesuatu yang disembunyikan dalam hati Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam adalah berita dari Allah Subhanahu wa Ta’ala kepada beliau bahwa Zainab radhiallahu ‘anha kelak akan menjadi istrinya.

   Imam Az-Zuhri berkata, “Jibril turun kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam memberitahukan kepada beliau bahwa Allah Subhanahu wa Ta’ala akan menikahkannya dengan Zainab binti Jahsy radhiallahu ‘anha, itulah yang disembunyikan oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam hatinya.”

   Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata, “Kesimpulannya bahwa yang disembunyikan oleh Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam adalah berita Allah Subhanahu wa Ta’ala bahwa Zainab binti Jahys radhiallahu ‘anhu, akan menjadi istrinya. Sedangkan yang membuat beliau menyembunyikan hal itu adalah karena beliau khawatir omongan orang bahwa beliau menikahi istri anaknya.

   Allah Subhanahu wa Ta’ala ingin membatalkan keyakinan Jahiliyah seputar hukum menikahi mantan istri anak angkat yang dipraktikkan sendiri oleh imam kaum muslimin sehingga lebih mudah diterima oleh mereka.”

   Oleh: Ustadz Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar as-Sidawi

   1. ✳βΙλƝϬ Kλɭλ Says:

    Qs 4:3..KλWINILλH ɯαnitα-ɯαnitα γαnɡ kαmυ SΞNλNϬI: DUλ, TIϬλ αtαυ ΞMPλT..αtαυ βλβU-βλβU γαnɡ kαmυ miliki..

    Ϻυɧαϻϻαϑ bininya lebih dari ΞMPλT
    berarti ude BERTENTANGAN dengan sunatullah dunk..!!

  3. ✳βΙλƝϬ Kλɭλ Says:

   kang ζIλǷ Ϻυгʈαϑ..
   tulung gue dunk..setiap gue ngeposting menggunakan FONT Resident Evil kadang gak TAMPIL.

   perkaranya hampir semua font/ huruf ayat Alkitab, quran dan hadits ude gue tuker ama font RS, buat ngerubahnya kembali butuh waktu ‘huruf’ per ‘huruf’

   TQ kang, Salam Damai..
   Ƭυɧαɳ Memberkati.

 14. asadulusuud Says:

  liat,ada orang yang hatix dah ketutup,,,, emang agama antum sekarang apa???


  1. Saya hairan dgn saudara2 keristian.Di bible mengatakan Ya’kub berpoligami.Istrinya Laya dan Rahil binti Laban malah bersaudara.Musa berperang menetang org kafir.Begitu juga Ysyak.Sulaiman berpoligami hingga 1000 org wanita.Tapi malah tetap menerima bibel sbg kitab tuhan.Tapi,bila nabi Muhammad berpoligami dan berperang melawan org2 kafir mereka mengatakan “OOoo..salah tu!Muhammad doyan perempuan.Sukak nya bunuh org!Maka dia bukan nabi.Pasti bukan nabi!”
   Inikan namanya standar ganda.Mencari pembenaran bukan kebenaran.


 15. @ Donny
  Anda berkata…
  “Pertanyaan saya:

  Jika Muhammad adalah parakletos (kata Yunani yang benar, artinya: Penghibur), koq dia bisa mati karena diracun sih??????!!!!”
  Saya jawab:
  Anda salah.Nabi Muhammad tidak mati kena racun.Dia mati kerana memang telah sampai ajalnya.Kerana kalau dia mati kena racun pastilah baginda mati pada hari dia diracun.Anda mesti ingat kenyataannya Nabi muhammad hidup sampai turun ayat “Al yauma akmaltu lakum diinakum..”Ini adalah ayat yg terakhir di dalam Al quran dan selepas turun ayat ini tidak turun lagi ayat yg menceritakan hukum hakam.Dgn turun ayat tersebut bererti agama telah sempurna dan ini bererti kehadiran nabi di dunia sudah tidak perlu lagi.Makanya beliau dijemput Allah swt.Saya tidak nafikan kesan racun Yahudi barangkali menyumbang kpd kewafatannya.Tapi itu hanya sebagai asbab sahaja.Ini kerana Tuhan mau memuliakan baginda sebagai syuhada(mati syahid)sehingga terkumpul dalam diri baginda dua kemuliaan yaitu kemuliaan sebagai nabi dan kemuliaan sebagai syuhada.Adapun Paulus emang nabi palsu kerana dia mati di Roma dgn dihikum pancung tanpa sempat menghabiskan ajarannya.

 16. sudahterbalik Says:

  …..

  Oh, tidak … Dunia sudah terbalik. Tetapi ini adalah cara yang cukup mutakhir untuk menghadapi intelejen “hidden force”. Hal yang sama (sebaliknya) juga pernah dibuat.

  Sesungguhnya, apa yang ditulis di blog ini tidak ada yang salah. Semua ditulis apa adanya.

 17. suv1_za1nk@yahoo.com Says:

  anjing murtad aja lo ndiri!!!!!!

  1. jin Dan Jun Says:

   To:SUV1_za1ink
   Terimah Kasih atas koment anda yang jujur tentang islam…memnag begitulah islam..penuh kekerasan,munafik,penipu,pembunuh,pemerkosa…

   1. aku muslimah Says:

    kamu itu cuman asal ngomong!!!!
    GAK PENTING!!
    PEMBUAL!!!!

 18. rio si rio Says:

  yesus udah ngingetin murid nya bahwa akan ada nabi palsu yang akan mutar balikin ajaran NYA,,dan nabi palsu itu adalah…PAULUS…!!!!..PAULUS YANG AJARANNYA 100% BEDA MA JESUS…yg bilng Muhammad diracun hadis versi faithfreedom.com kaleee…asal kristen tau,, klw kristen percaya muhammad mati dracun krna hadis..itu sma aja kristen prcya ma muhammad krna hadis adalah perkataan muhammad,,tpi klw kristen g percya muhammad..so pasti kristen jg g bkl percaya ma hadis..otomatis kristen sendiri yg bakal bantah hadis ttg muhammad dracun trsbut..krna dasar nya kristen mang g prcaya ma muhammad

  1. apa2an neh Says:

   paulus sama muhammad itu sama..sama2 suka membunuh..bedanya. Paulus segera insaf dan mengenhentikan tindakannya. sementara muhamad menikmati kejahatannya.Ga percaya ? coba di buka lagi qurannya…ada disitu tertulis auloh menghalalkan hasil rampokan muhammad..auloh macam apa itu yg melegalkan barang jahat jadi baik.perasaan waktu di SD kita diajarkan tak boleh mencuri tuh..apa karna muhammad tak berpendidikan ya makanya tbruk sana tubruk sini..welehh


   1. Weleh2,,,
    Wez tah Ora Usah Gelut2,,
    Kabeh Iku Podho sok Ngerti ne,,
    (Q.S Al-Kafirun) yang artinya
    1. Katakanlah: Wahai orang-orang yang menyangkal kebenaran (kafir)!
    2. Aku tidak menyembah apa yang kamu sembah,
    3. Dan kamu tidak menyembah apa yang aku sembah.
    4. Dan aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah,
    5. Dan kamu pun tidak akan menyembah apa yang aku sembah.
    6. Untukmu agamamu dan untukku agamaku!


 19. MUHAMMAD
  (570-632 AD)

  PENGANTAR

  Artikel singkat ini adalah summary dari hal-hal terpenting dalam kehidupan Muhammad sebagaimana yang dipercaya sebagai Nabi Teragung dan Terakhir. Penulisan ini dirangkum dengan padat dan teramat obyektif dan faktuil dari sejumlah besar literatur Islam yang shahih seperti yang diakui sendiri oleh sarjana-sarjana besar Muslim. Ini adalah hasil karya bareng team sarjana Timur dan Barat yang menjunjung fakta dan setia akan kelurusan, dan benci akan kelancungan dan rekayasa tipu-daya. Kita sadar ada banyak kisah-kisah diseputar kehidupannya yang dipeti-es kan, disamarkan atau diplintirkan demi menghindari batu sandungan. Namun berakibat saling menabrak dalam ketidak-serasian dan diluar common sense yang nyata. Jadi, ketika Anda menemukan disini isu-isu yang masih berbeda dengan apa yang Anda ketahui selama ini, baiklah Anda menyidik lebih luas dan jauh lagi akan hal-hal tersebut. Kebenaran yang Anda jumpai akan membebaskan Anda dari kebodohan dan pembodohan. Silahkan Anda menikmati kebenaran yang memerdekakan.

  1. Kehidupan Muhammad
  Kelahiran: 570 AD di Mekkah
  Ayah: Abdallah
  Ibu: Amina

  595 : Menikah dengan Khadijah (15 tahun lebih tua)
  610 : Menerima pewahyuan pertama kali di padang gurun (Sura 96)
  610-622 : Muhammad = sebagai nabi yang memberikan peringatan dengan cara-cara
  damai di Mekkah
  622 : Pindah ke Medinah dengan 80 orang pengikut mula-mula (permulaan Kalender
  Islam)
  622-632 : Muhammad (seorang Pemimpin Perang di Medinah). Ia mati dan dikuburkan di
  Medinah pada tahun 632.

  2. Penyerangan dan Perang Muhammad (setelah 622): Total 70 kali

  624 : Badr – kemenangan 300 Muslim melawan 1000 kafir Mekkah.
  627 : Khandaq (dekat Medinah) – Tidak ada kemenangan bagi 3000 Muslim.
  630 : Mekkah – Penaklukan hampir tanpa pertumpahan darah oleh 10.000 Muslim.

  3. Muhammad dan Yahudi

  622 : di Medinah 3 Yahudi dan 2 suku kafir.
  624 : Mengenyahkan suku Yahudi dari bani Qaynuga.
  625 : Mengenyahkan suku Yahudi dari bani An-Nadiir.
  627 : Menumpas habis suku Yahudi dari bani Qurayza
  628 : Khaibar – Menghapuskan orang Yahudi secara politis di tanah Arabia.

  4. Istri-Istri Muhammad

  Hingga 619 hanya ada 1 istri: Khadijah.
  Dari wanita ini, Muhammad memperoleh 4 anak perempuan yaitu: Zainab, Rukayah, Fatimah dan Umm Kulthum.

  620 : Saudah
  621 : Aisyah – dinikahi pada usia 6 tahun, dan disetubuhi ketika usia 9 tahun
  624 : Hafsah
  625 : Zainab 1
  626 : Umm Salamah
  625 : Zainab 2, istri Yahudi dari anak angkatnya Zaid
  627 : Juwariyah
  627 : Rihana (budak Yahudi)
  628 : Maria (orang Kristen)
  628 : Safiyah (perempuan Yahudi) yang disetubuhi setelah Muhammad membunuh
  keluarga perempuan ini.
  628 : Umm Habibah
  629 : Maimunah
  Di samping itu, Muhammad juga berhubungan seks dengan banyak wanita tanpa menikahi mereka.

  1. KEHIDUPAN MUHAMMAD

  Muhammad dilahirkan sekitar tahun 570 AD di sebuah kota di sebelah Barat peninsula
  Arabia yaitu Mekkah. Kota ini pada waktu itu didiami oleh orang-orang yang mempraktekkan penyembahan berhala. Pada hakekatnya, kota ini adalah pusat keagamaan dari orang-orang Bedouin yang ada di Arabia. Banyak yang pergi berziarah ke pusat-pusat penyembahan dewa-dewi mereka di Mekkah. Industri ziarah seperti ini merupakan sumber pendapatan utama bagi orang-orang Mekkah.

  Ayah Muhammad bernama Abdallah, anak dari Abd al-Muttalib, dan ibunya bernama Aminah. Ayahnya meninggal sebelum Muhammad lahir, dan ibunya beberapa tahun kemudian. Karena itu Muhammad bertumbuh sebagai seorang yatim-piatu. Pertama-tama kakeknya (ayah dari ayahnya) merawatnya. Kemudian, setelah kematian kakeknya, salah seorang pamannya (Abu Talib, saudara dari ayahnya) merawatnya. Pamannya inilah yang mengajarinya bagaimana berdagang dengan menggunakan karavan unta.
  Ketika Muhammad berusia sekitar 25 tahun, ia menikah dengan seorang pengusaha wanita kaya raya di Mekkah bernama Khadijah yang usianya lebih tua 15 tahun dari Muhammad. Muhammad adalah suami ke-4 Khadijah. Dua dari suami Khadijah telah meninggal, dan yang ketiga telah disingkirkan Khadijah dari kehidupannya. Khadijah sendiri, sebagai bos dan majikan Muhammad, melamar Muhammad. Melalui hubungan ini, ia dipercaya mengelola bisnis istrinya. Ia berdagang dengan bantuan unta-unta. Setelah membeli barang-barang, misalnya di Damaskus, Siria (di sebelah utara Mekkah), barang-barang ini dikirim dengan karavan ke Mekkah, dan selanjutnya ke sebelah Selatan (misalnya, ke Yaman dekat Lautan India), yang mana barang-barang ini dijual atau dipertukarkan dengan barang-barang lainnya; yang kemudian dibawa ke bagian utara untuk dijual kembali atau dipertukarkan. Muhammad memimpin karavan dari bisnis istrinya, dan oleh sebab itu ia dapat melihat kota-kota yang berbeda dan juga bertemu dengan berbagai macam orang, termasuk orang Kristen dan Yahudi.

  Sekitar tahun 610 AD, tradisi mencatat bahwa Muhammad, mengikuti contoh-contoh orang-orang yang ada di Mekkah, pergi bertapa di padang gurun untuk berdoa, bermeditasi dan berpikir. Pada salah satu kesempatan, ia mengalami sebuah pengalaman yang luar biasa besar, yang kemudian digambarkan sebagai sebuah PEWAHYUAN. Sesosok makhluk supranatural menampakkan diri kepadanya dan memaksanya untuk mengulangi apa yang ia katakana padanya. Hal ini ia lakukan setelah beberapa kali Muhammad merasa ragu-ragu. Orang Muslim percaya bahwa isi dari pewahyuan ini dapat ditemukan dalam Sura Al-Alaq, misalnya Sura 96 dari Quran. Dikemudian hari, Muhammad mengidentifikasikan makhluk supranatural yang menyampaikan pewahyuan ini kepadanya sebagai malaikat Jibril (yang dia anggap sama dengan Gabriel yang ada dalam Alkitab).

  Pengalaman-pengalaman seperti ini muncul berulangkali dalam hidup Muhammad. Dalam ‘wahyu-wahyu’ yang menyertainya, sebuah otoritas absolute memanifestasikan dirinya kepada Muhammad yang memerintahkan Muhammad untuk berdoa, memperingati saudara-saudara sebangsanya dan memberitahukan kepada mereka, bahwa mereka harus merubah perilaku mereka. Otoritas ini disebut Allah (Tuhan), atau Tuhanmu, misalnya: Tuhannya Muhammad, atau Tuhan umat manusia. Muhammad taat pada penugasan ini dan ia mulai mengkotbahkan apa yang diinspirasikan kepadanya. Pertama kali hanya saudara-saudaranya yang dekat saja yang mendengarkannya, dan kemudian sejumlah orang dari strata yang lebih rendah dalam masyarakat Mekkah mulai mempercayainya. Orang pertama yang menjadi Muslim adalah istrinya Khadijah dan pria pertama yang melakukan hal yang sama adalah kemenakannya yang kecil, Ali.

  Sementara Muhammad berkotbah dan lebih banyak lagi orang yang menjadi pengikutnya, orang-orang terkemuka di Mekkah mulai menunjukkan perlawanan. Mereka melihat, jika Muhammad meneruskan keberhasilannya dengan mengkotbahkan iman hanya kepada satu Allah, dan melarang praktek penyembahan kepada banyak dewa di Mekkah, maka akan semakin sedikit orang-orang Bedouin yang akan datang untuk berziarah ke Mekkah, dan hal itu akan menimbulkan ancaman yang sangat serius terhadap kesejahteraan ekonomi dari kota di sebelah Barat Arabia ini. Sebab itu mereka mulai menentang Muhammad. Mereka mulai dengan perdebatan damai dengannya, kemudian mereka mulai mengancam dan mengolok-olok, dan selanjutnya tekanan mereka semakin keras dimana mereka memukuli para pengikut Muhammad dan membunuh beberapa orang dari pengikutnya itu. Ini adalah sebuah fakta yang penting untuk diperhatikan dalam sejarah awal penyebaran Islam. Para Muslim tahu apa artinya untuk bersabar dan bertahan dalam sebuah situasi yang melibatkan penganiayaan dan cemoohan. Banyak orang Muslim, baik di Barat maupun di tempat-tempat lain di dunia hidup sebagai masyarakat minoritas, dan tak jarang mereka menghadapi masalah-masalah yang sama seperti yang dihadapi Muhammad ketika ia dan para pengikutnya dianiaya di Mekkah. Dalam situasi seperti ini, kaum Muslim mencoba untuk mengikuti teladan yang diberikan oleh Muhammad dan para pengikutnya mula-mula, yaitu ketika mereka tidak mundur melainkan tetap bertekun dalam agama Islam mereka, meskipun mereka mengalami tekanan secara eksternal.

  Periode pertama dalam hidup Muhammad dapat dirangkum dalam statement berikut: antara 610-622 AD, Muhammad berperilaku sebagai seorang Nabi yang mewartakan pesan-pesannya secara damai di Mekkah. Situasi ini terus bereskalasi. Karena itu Muhammad perlu untuk menemukan sebuah solusi. Pertama-tama ia mencoba untuk menyelamatkan agama Islamnya dengan mengirimkan para pengikutnya sebagai pengungsi ke sebuah Kerajaan Kristen di Ethiophia, melintasi Laut Merah. Usaha ini tidak terbukti berhasil, meskipun untuk sementara waktu orang-orang Kristen yang ada di seberang Laut Merah setuju untuk menerima para pengungsi Muslim itu. Namun ketika penganiayaan mencapai klimaksnya setelah kematian paman Muhammad dan isterinya Khadijah, maka Muhammad hampir-hampir merasa putus asa di padang gurun. Tetapi sebuah solusi muncul yaitu ketika pada saat-saat terakhir, penduduk Yahthrib, sebuah kota sekitar 350 km di sebelah utara Mekkah, mengundang Muhammad dan para pengikutnya untuk hidup di sana dengan damai. Muhammad memanfaatkan kesempatan ini dan pindah ke kota itu yang kemudian hari kota itu berganti nama menjadi Medinah, yang dalam bahasa Arab artinya “Kota”, yaitu kota dari Nabi Muhammad. Pada waktu itu, sekitar 80 orang Muslim mengikutinya ke pembuangan.

  Muslim menyebut peristiwa ini sebagai pembentukan moment paling penting dalam sejarah mereka. Karena itu, beberapa tahun kemudian, mereka memilih tanggal dari Hijrah ini (kata Arab untuk: “bermigrasi”) pada musim panas tahun 622 AD sebagai hari pertama dan bulan pertama dari tahun pertama Islam. Bagi orang Kristen, pemilihan tanggal ini adalah sesuatu yang aneh. Mengapa Muslim tidak memilih tanggal kelahiran Muhammad (sekitar 570 AD) sebagai permulaan kalender Muslim, sebagaimana halnya orang Kristen melakukan penghitungan tahun setelah kelahiran Tuhan dan Juru Selamat Yesus Kristus? Setidaknya mengapa mereka tidak memilih saja tanggal dari pewahyuan yang pertama kepada Muhammad (610 AD), sebagai tahun pertama Islam? Mengapa justru mereka memilih itu, yang bagi kita, peristiwa aneh dari kepergian Muhammad dari kota ayahnya ke sebuah kota yang jauhnya ratusan kilometer sebagai permulaan Islam? Jawababnya sebenarnya sederhana. Sebuah fase yang baru dari Islam dimulai dengan perpindahan ke Medinah. Di sana Muhammad membangun sebuah Negara Agama dan dari sanalah ia memperluar pemerintahan Islam ke seluruh peninsula Arabia. Sejak tanggal ini dan seterusnya, kita tidak lagi bisa memisahkan antara Islam dan Negara, antara Negara dan Pemerintahan. Sejak waktu itu, Islam bergerak maju sebagai sebuah kesatuan yang tidak bisa dipisahkan antara agama dan pemerintahan. Inilah alasan mengapa Muslim memahami permulaan Islam menjadi sebuah kenyataan melalui pelantikan kota agama di Medinah. Karena itu hingga hari ini, Muslim tidak melihat Islam sebagai sesuatu yang benar-benar eksis dalam sebuah Negara hingga ia sepenuhnya mengontrol system politik di negara tersebut. Banyak Muslim di seluruh dunia yang sedang berperang agar hal ini terjadi di Negara-negara mereka. Sikap mereka ini direfleksikan dalam kenyataan pada kaum Muslim secara universal, bahwa sejarah Islam dimulai dengan mencengkeram kekuasaan politik oleh Islam di kota Medinah. Segala sesuatu yang terjadi sebelum waktu itu, hanyalah sebuah perkembangan awal yang akan tetap tidak lengkap jika tidak mencapai klimaksnya dengan kekuasaan politik.

  Tentu saja para penyembah berhala di Mekkah tidak berhenti menentang Muhammad ketika ia pindah ke Medinah. Mereka masih mencoba untuk menghancurkannya dengan memboikot secara ekonomi dan melakukan penggerebekan-penggerebekan. Dalam situasi seperti ini, Muhammad melakukan sebuah yang tak kalah kerasnya. Ia memutuskan untuk bertindak dengan menggunakan kekerasan. Sebagai hasilnya ia pun terlibat dengan kekerasan dan peperangan terhadap musuh-musuhnya, pertama-tama berperang dengan orang-orang Mekkah yang menyembah berhala, dan kemudian dengan suku-suku Yahudi dan orang-orang Kristen, serta bangsa-bangsa yang menentang dia. Pada fase kedua dari aktifitas misi Muhammad dapat dirangkum sebagai berikut: Ia tidak lagi seorang nabi yang mewartakan pesan-pesannya secara damai sebagaimana halnya di Mekkah, tetapi sekarang sebagai tambahan, ia telah menjadi seorang Pemimpin Perang Allah di Medinah.

  Adalah sangat penting untuk membedakan kedua fase ini dalam kehidupan Muhammad. Pertama-tama adalah keagamaan yang damai dan murni di Mekkah, dan kedua sebagai tambahan penuh dengan kekerasan dan politik di Medinah. Kebanyakan Muslim di Barat mencoba untuk menggambarkan Islam sebagai sebuah agama yang toleran dan damai dengan tujuan untuk mendapatkan simpati dari orang-orang Eropa, Amerika dan Negara-negara lainnya. Ketika mereka mengatakan hal ini, mereka mengatakan kebenaran, tetapi pada saat yang sama mereka berdusta. Mereka berkata benar karena memang benar bahwa Muhammad dalam bagian pertama dari misinya tampak sebagai seorang pria damai, toleran terhadap pada penyembah berhala, yaitu mereka yang telah menganiaya dia. Dan karena itu Islam dapat dilihat sebagai agama damai. Meskipun begitu, orang yang sama yang mengucapkan hal itu, juga berbohong, sebab mereka mengabaikan fakta bahwa ada periode lainnya dalam kehidupan Muhammad, sebuah fase dari politisasi agama dan perang suci (jihad) sebagai sebuah elemen utama dalam agama ini. Bahkan mereka terlebih lagi berdusta dengan mengabaikan fakta bahwa Islam barulah sempurna jika ia dapat diterapkan sebagai kekuasaan politik di sebuah Negara, sebagaimana telah terjadi dalam sejarah permulaan Islam di Medinah. Taktik Muslim yang licik ini dapat diamati di seluruh dunia. Ketika mereka adalah kaum minoritas maka mereka cenderung bersikap damai. Tetapi segera jumlah mereka menjadi banyak dalam sebuah masyarakat, maka tanpa ragu mereka akan menggunakan tekanan dan taktik-taktik politik dengan tujuan memperluas kekuasaan dan control mereka terhadap Negara yang bersangkutan. Tujuan Islam selalu dan selalu untuk mengimplementasikan sebuah Negara Agama!!!

  Keberhasilan Muhammad tidak hanya dalam hal menstabilkan Islam Politiknya di Medinah, tetapi dari sana ia juga mengatur untuk memperluas kontrol politik dan agama terhadap wilayah-wilayah tetangga. Pada tahun kematiannnya (632 AD), ia telah berhasil mendominasi sebagian besar peninsula Arabia, menghancurkan setiap usaha yang menentang pemerintahan agama dan politik yang ia bentuk. Muhammad mati di Medinah, dan disanalah ia dikuburkan. Muslim, setelah melakukan ritual naik haji ke Mekkah, biasanya akan melaksanakan ziarah berikutnya ke kubu nabi mereka di Medinah, untuk melakukan penghormatan kepada sang pendiri Islam.

  Ini adalah sebuah pandangan sekilas mengenai peristiwa-peristiwa yang paling signifikan dalam hidup Muhammad. Selanjutnya, saya akan menunjukkan lebih dekat lagi 3 elemen dari kehidupan Muhammad untuk mengkontraskan Muhammad dengan Yesus, sang pendiri agama Kristen. Ketiga elemen ini untuk merangkum serangan-serangan dan perang-perang Muhammad, kemudian hubungannya dengan orang-orang Yahudi di Arabia dan akhirnya hubungannya dengan para wanita.

  2. Serangan dan perang Muhammad

  Merupakan hal yang sangat penting untuk selalu mengingat bahwa Muhammad adalah
  seorang yang mengangkat pedang. Muhammad mengambil batu dalam peperangan dan melemparkannya pada orang-orang dengan tujuan untuk melukai ataupun membunuh mereka. Muhammad juga mengambil panah, menaruhnya di lengannya, mengarahkannya ke musuh-musuhnya dan berusaha untuk membunuh mereka. Muhammad juga memerintahkan para pengikutnya untuk membunuh dan mencincang orang lain. Melalui Muhammad, banyak orang di Arabia yang terbunuh selama masa hidupnya. Dua pertiga dari biography Muhammad berhubungan dengan serangan-serangan dan peperangan-peperangan yang dilakukan oleh Muhammad. Jika anda menghitungnya, maka anda akan menemukan jumlah total lebih dari 70 serangan militer yang dilakukan oleh Muhammad dan para pengikutnya. Dari ke-70 pertempuran ini, secara singkat saya hanya akan menggambarkan 3 peperangan:

  Februari 624 AD
  Sebuah pertempuran terjadi dekat oasis di Badr. Situasinya adalah sebagai berikut: Hanya 2 tahun sebelumnya Muhammad lari dari penganiayaan yang terjadi di Mekkah dan kemudian tinggal dengan para pengikutnya di Medinah. Kota ini, banyak kesamaannya dengan Mekkah, terletak di padang gurun. Tidak ada makanan yang cukup untuk orang-orang Muslim yang sekarang tinggal di sana. Karena itu harus menjamin tersedianya makanan untuk dia dan para pengikutnya. Ia memutuskan untuk menyerang sebuah karavan dan merampok barang-barangnya dan oleh sebab itu mereka bisa tetap hidup. Ia tahu bahwa ada kelompok karavan yang besar dari Mekkah tengah dalam perjalanan dari Damaskus, Syria ke Mekkah. Terdiri dari sekitar 1000 unta, dimana para pedagang yang berbeda-beda menempatkan unta-unta mereka bersama-sama menjadi sebuah karavan yang besar, yang akan lebih mudah untuk mempertahankan diri jikalau ada serangan. Muhammad mengetahui dengan baik rute yang dilalui oleh karavan ini, karena ia sering bepergian dengan karavan seperti ini saat ia menjalankan bisnis istrinya Khadijah. Karena itu ia merencanakan untuk menyerang karavan tersebut di sebuah oasis dekat Badr sekitar 80 km Barat-Daya Medinah dekat dengan Laut Mati.

  Satu-satunya masalah bagi rencana Muhammad adalah bahwa pemimpin Karavan, Abu Sufyan – yang di kemudian hari menjadi penentang paling keras Muhammad di Mekkah – mengetahui rencana Muhammad. Abu Sufyan melakukan dua hal untuk menyelamatkan karavannya: Pertama-tama, ia memerintahkan karavan ini untuk berjalan dua kali lebih cepat dari biasanya, dan kedua, ia mengirimkan beberapa utusan ke Mekkah meminta bantuan pasukan untuk melindungi karavan tersebut. Sebagai hasilnya, ketika Muhammad mencapai oasis di Badr dengan 300 Muslim yang sudah siap untuk menyergap karavan itu, karavan itu sudah melewati tempat istirahat dan sebaliknya Muhammad harus menghadapi 1000 tentara Mekkah yang sudah siap untuk menghancurkannya. Namun kemudian sesuatu yang tidak diharapkan terjadi. Muhammad dengan jumlah pasukan yang sedikit sanggup mengalahkan kekuatan pasukan orang-orang kafir Mekkah yang jauh lebih besar. Kemudian ia menggunakan hasil ini sebagai sebuah bukti yang meyakinkan bahwa ia benar-benar adalah utusan Allah. Hanya Allah sendiri yang membuat kemenangan ini menjadi sesuatu yang mungkin terjadi. Dalam bahasa manusia, ia dan orang-orang Muslim yang menjadi pengikutnya seharusnya sudah gagal. Tetapi Allah berperang bagi mereka. “Bukan engkau yang membunuh mereka, tetapi Allah sendiri yang melakukannya. Bukan engkau yang menarik busur panah, tetapi Allah sendiri yang menarik busur panah itu! Dalam kesemuanya itu, ia mau supaya orang-orang percaya (yaitu Muslim) mengalami sebuah pengalaman yang indah” (Sura an Anfal 8:17). Inilah yang diyakini oleh Muhammad sebagai sesuatu yang Allah telah nyatakan kepadanya setelah pertempuran itu. Dan mengapa Allah melakukan hal ini? Untuk membuktikan bahwa Islam benar-benar berasal dari Allah dan bukan sesuatu yang ditemukan oleh Muhammad! Dengan liciknya Muhammad memanfaatkan kemenangan ini untuk menggali pesan-pesan keagamaannya. Sejak waktu itu, pengajaran bahwa Muslim berperang bagi Allah dan Allah berperang bagi mereka telah menjadi gambaran sentral dari Islam.

  Muhammad tidak selalu beruntung dalam peperangan yang ia lakukan. 3 tahun kemudian (627 AD), dalam pertempuran di Khandaq ia tidak berhasil memenangkan pertempuran melawan orang-orang Mekkah, meskipun pada saat itu ia sudah memiliki 3000 pasukan Muslim disampingnya. Tidak mudah baginya untuk menjelaskan kekalahan ini kepada para pengikutnya. Ia berkata: “Kita gagal, karena engkau tidak bertempur dengan segenap hati bagi Allah. Karena itu ia mendesak mereka untuk memberikan segala sesuatu yang mereka miliki bagi Allah.”

  Peringatannya itu ditambah dengan diplomasinya yang licik menghasilkan buah di tahun 630 M ketika ia berdiri diluar Mekkah kota asal ayahnya bersama dengan 10.000 tentara muslim, siap untuk menaklukkan kota itu. Ia ingin merebut kota itu dengan sesedikit mungkin menumpahkan darah. Hingga saat ini ia telah menggunakan strategi yang licik. Ia sangat memahami mengapa orang-orang Mekkah memeranginya. Mereka takut jika Islam menang, maka pendapatan mereka yang berasal dari para peziarah yang berkumpul di kuil-kuil berhala di kota mereka akan terhenti, dan mereka akan mengalami kehancuran ekonomi. Oleh karena itu Muhammad menawarkan pada mereka kompromi berikut ini: “Hai, kalian orang-orang Mekkah, jadilah Muslim sehingga dengan demikian kamu menaati Allah, Quran dan saya, utusan Allah, dengan menghancurkan semua berhala di Mekkah dan saya akan menjamin bahwa kamu akan mempunyai sumber pendapatan yang tak berkesudahan. Oleh karena di masa yang akan datang bukan penyembahpenyembah berhal yang akan berziarah ke Mekkah tetapi orang-orang Muslim, dan kamu akan memperoleh pendapatanmu”. Untuk membuktikan hal ini ia meminta Allah mewahyukan beberapa ayat rujukan di dalam Quran yang memerintahkan orang Muslim untuk melaksanakan ibadah Haji (ziarah) ke Mekkah, yang memuat perintah untuk tinggal disana selama beberapa hari dan sebagai tambahan ia sendiri mendemonstrasikan kesungguhannya dengan melakukan perjalanan ziarah ke Mekkah setahun sebelumnya, yang sudah tentu dengan dikawal oleh sejumlah besar orang Muslim yang adalah pengikut-pengikutnya. Ketika ia sedang berkemah diluar Mekkah pada 630 M, pejabat-pejabat tinggi dari kota asal ayahnya memeluk agama Islam. Maka kemudian Muhammad bergerak masuk ke kota Mekkah, dan ia beserta para pejuangnya hanya mendapatkan perlawanan yang tidak berarti dan hanya sedikit orang yang terbunuh. Namun berapakah harga sesungguhnya? Hingga saat ini orang Muslim harus membayar peristiwa ini dengan kewajiban untuk melaksanakan sebuah ritual dalam ibadah Haji yang dalam banyak hal tidak ada kena mengenanya dengan monoteisme murni dalam Islam. Berjalan mengelilingi sebuah bangunan dengan batu hitam di sudutnya, mencium dan menyentuh batu itu, berlari kesana kemari diantara 2 bukit kecil tak jauh dari sana, berdiri berjam-jam di bawah terik matahari di sebuah tanah lapang (dataran Arafat) 25 kilometer diluar Mekkah, bergegas ke sebuah lembah (lembah Mina) yang menghubungkan dataran ini dengan Mekkah untuk kemudian melempar banyak batu kea rah 3 tiang yang berdiri disana: semua hal ini tidak ada sangkut-pautnya dengan monoteisme dalam Islam tetapi adalah sisa-sisa praktek penyembahan berhala dari masa sebelum Islam. Namun demikian, contoh ini menunjukkan bagaimana Muhammad melakukan kompromi dalam menjawab hal-hal keagamaan. Hal yang sama dapat dilihat dalam relasi Muhammad dengan orang Yahudi dan orang Kristen pada masa hidupnya. Berulangkali ia melakukan pendekatan yang sama yang menghasilkan kenyataan bahwa bagian-bagian penting dalam Quran merupakan isi dari Alkitab.
  Betapa berbedanya Yesus dan Muhammad dalam hal ini. Yesus tidak mengambil pedang, namun berkata kepada Petrus: “Barangsiapa menghunus pedang, akan mati oleh pedang”(Mat.26:52). Yesus tidak memerintahkan untuk membunuh orang namun Ia justru membangkitkan orang mati. Yesus tidak memerintahkan pengikut-Nya untuk berperang atau membunuh musuh-musuh-Nya. Tetapi Ia berkata kepada mereka: “Kasihilah musuhmu, berkatilah mereka yang mengutukmu, berbuatlah kebajikan bagi mereka yang membencimu dan berdoalah untuk mereka yang menganiaya kamu, maka kamu akan disebut anak-anak Bapamu yang di Sorga!”(Mat.5:44-45). Betapa berbedanya dengan Muhammad! Saya tidak mengenal ada 2 pendiri agama lain selain Yesus dan Muhammad yang sangat beroposisi dengan radikal dalam hal peperangan dan perdamaian.

  Muhammad dan Orang Yahudi
  Ketika Muhammad datang ke Medinah, bukan hanya penyembah berhala yang ada disana, tetapi juga suku-suku Yahudi. Medinah didiami oleh 5 suku: 2 suku besar penyembah berhala dan 3 suku kecil Yahudi. Mereka bersengketa satu sama lain dan mengundang Muhammad untuk menjadi penengah diantara mereka. Muhammad menerima undangan ini dengan satu syarat: penduduk Medinah harus menjamin keamanannya dan para pengikutnya, dan jika ia dan para pengikutnya diserang maka mereka harus siap membelanya. Penduduk Medinah, termasuk kaum Yahudi menyetujui persyaratan ini. Mungkin anda bertanya-tanya, “mengapa orang-orang Yahudi melakukan hal ini?” Alasannya sederhana. Pada masa pelayanannya itu, Muhammad berusaha terlihat sebagai seorang nabi Yahudi. Banyak praktek agama Yahudi yang juga dilaksanakannya. Ia berkata,”Ini adalah sesuatu yang baik, kita akan memasukkan hal ini juga ke dalam Islam’. Sebagai contoh, orang Muslim tidak bersembahyang kearah Mekkah seperti yang mereka lakukan pada masa kini, tetapi mereka berdoa kearah Yerusalem; mereka tidak berpuasa selama bulan Ramadhan, yang adalah bulan ke-9 dalam kalender Muslim, tetapi mereka berpuasa pada hari raya tobat sebagaimana yang dilakukan orang Yahudi hingga masa kini. Jadi, banyak orang Yahudi yang dibutakan dan berpikir, “Ia baik terhadap orang Yahudi”. Bisa jadi ini mendorong mereka untuk menandatangani kontrak tertulis itu dengan Muhammad. Namun demikian, segera setelah Muhammad tiba di Medinah mereka mulai melihat bahwa ada roh yang berbeda yang bekerja di dalam Islam. Maka orang-orang Yahudi itu mulai berusaha untuk keluar dari perjanjian dengan nabi Islam itu. Muhammad, dalam rangka menyelamatkan mukanya, harus melakukan sesuatu mengenai hal ini. Ia memutuskan untuk menghukum suku-suku Yahudi itu.
  Akibatnya, suku Yahudi yang pertama di Medinah, yaitu suku Banu Qaynuga, diusir pada tahun 624 M: itu artinya rumah dan tanah mereka disita Muhammad dan dibagikan sebagai jarahan untuk para pengikutnya, dan mereka harus meninggalkan Medinah. Mengapa? Karena mereka tidak sepenuh hati mendukung Muhammad dalam perang melawan penyembah-penyembah berhala di Mekkah dalam perang Badar sebulan sebelumnya.

  Suku Yahudi kedua yang dihukum oleh Muhammad bukannya dilarang melainkan diusir keluar dari Medinah pada tahun 625 AD. Hal ini berarti bahwa semua harta benda mereka dirampas, termasuk segala sesuatu yang ada di dalam rumah-rumah mereka. Mereka hanya berhasil menyelamatkan hidup mereka yang telanjang. Mengapa? Karena suku Yahudi ini, Bani An-Nadhir, dituduh melakukan intrik-intrik menentang Muhammad. Mereka telah membuat perjanjian dengan suku-suku Bedouin di luar Medinah dengan tujuan menyingkirkan Muhammad.

  Suku Yahudi ketiga yang menerima penghukuman adalah Bani Qurayza pada tahun 627 AD, dimana mereka bukan dilarang atau diusir keluar dari Medinah, melainkan dimusnahkan, karena dianggap salah seorang dari mereka berusaha membunuh Muhammad. Sekitar 300 orang laki-laki dari suku ini dicincang di Medinah atas perintah Muhammad, dan anak-anak laki-laki, gadis-gadis dan kaum wanita lainnya didistribusikan sebagai budak-budak diantara orang Muslim di Medinah. Muhammad mengambil salah seorang dari wanita-wanita Yahudi ini untuk menjadi budaknya.

  Ini adalah sebuah poin yang sangat penting untuk dicatat dari kehidupan Muhammad. Sebelum akhir hidupnya, Muhammad berhasil menjadikan Medinah sebagai basis kekuasaannya, menjadi sebuah daerah yang bebas dari pengaruh Yahudi. Sisa-sisa dari orang-orang Yahudi di Arabia berkumpul di oasis yang subur di Khaybar yang letaknya lebih dari 100 mil sebelah utara Medinah. Muhammad di awal tahun 628 AD pergi ke sana, mengepung orang-orang Yahudi, dan setelah dua minggu pengepungan maka mereka pun menyerah. Dan kemudian para pemimpin oposisi terhadap Muhammad dari orang-orang Yahudi ini diperlakukan dengan cara yang persis sama sebagaimana terhadap suku Qurayza di Medinah. Artinya, sekali lagi kaum pria dicincang dan para wanita dan anak-anak didistribusikan sebagai budak-budak diantara para pejuang Muslim.

  Sungguh sebuah fakta sejarah yang luar biasa: sebelum akhir hidupnya Muhammad telah menghancurkan secara sempurna, bahkan melenyapkan sama sekali, semua yang berhubungan secara keagamaan dan politis dengan Yudaisme di Arabia.

  Sekali lagi di sini, benar-benar sebuah hal yang sangat berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Kristus! Adalah benar bahwa keduanya, Kristus dan Muhammad mengkritik orang-orang Yahudi pada masa mereka hidup. Dan begitu juga halnya orang-orang Yahudi pun mengkritik keduanya pada masa hidup mereka. Tetapi bagaimana Yesus dan Muhammad bereaksi terhadap kritikan orang-orang Yahudi terhadap pribadi mereka, disinilah anda menemukan perbedaan yang benar-benar fundamental. Muhammad tidak pernah mentolerir kritik tersebut, tetapi memutuskan untuk menghukum orang-orang Yahudi hingga akhirnya mereka benar-benar dilenyapkan. Berbeda dengan Yesus, yang dengan sabar menanggung perlawanan dari orang-orang Yahudi, dimana Ia tidak pernah membunuh satu pun dari mereka, bahkan Yesus mengijinkan orang-orang Yahudi itu membunuhNya agar mereka pun bisa diselamatkan. Muhammad menanggapi kritikan orang Yahudi pada masa ia hidup dengan cara menghancurkan mereka. Kristus sebaliknya menginjinkan mereka tetap mengkritikNya hingga pada akhirnya mereka membunuhNya. Sekali lagi di sini, kita bisa mempelajari dua pendiri agama yang keduanya berkaitan dengan orang-orang Yahudi, namun sangat bertentangan satu sama lain seperti Kristus dan Muhammad.

  Jika anda memperhatikan fakta-fakta ini, maka anda tidak akan lagi terheran-heran mengenai apa yang sedang terjadi di Timur Dekat saat ini. Orang-orang Yahudi memiliki ingatan yang panjang. Mereka tahu apa yang dilakukan oleh Muhammad dan para pengikutnya terhadap mereka sejak awal mula berdirinya Islam. Tentu saja orang Muslim dengan bangga berkata bahwa mereka menghormati orang Yahudi. Dan mereka benar: ada banyak hal-hal yang baik yang disebutkan dalam Quran mengenai orang-orang Yahudi. Jika orang-orang Yahudi mau tunduk dibawah kekuasaan dan otoritas Muslim di sebuah Negara Islam, maka mereka akan diperlakukan dengan baik. Tetapi segera setelah mereka memberontak terhadap pemerintahan Islam, segera setelah orang-orang Yahudi berkata, “Kami tidak mau menjadi orang-orang kelas dua dibawah kekuasaan Islam”, maka anugerah terhadap orang-orang Yahudi dalam Islam berakhir. Dan inilah hal yang sesungguhnya terjadi di Palestina atau di Israel hari-hari ini. Muslim berkata, “Kami adalah mayoritas, orang-orang Yahudi harus ada di bawah pemerintahan kami.” Orang-orang Yahudi tidak mau tunduk, maka dalam pandangan orang Muslim, mereka harus, bukan hanya sebaiknya, tetapi mereka harus diserang, hingga akhirnya mereka dilenyapkan, sebab hal ini sudah tertulis kedalam pondasi yang paling dalam dari Islam. Teladan yang diperlihatkan oleh Muhammad sendiri yang memimpin Muslim untuk melakukan hal itu.

  3. MUHAMMAD DAN WANITA
  Sebelum tahun 619 M, Muhammad hanya mempunyai seorang istri. Anda tentunya ingat ia menikahi seorang wanita kaya bernama Khadija. Dengan bantuannya, Muhammad dapat mengunjungi banyak negara di tanah Arab dan juga Negara-negara di sekelilingnya, sehingga ia dapat berkenalan dengan berbagai macam orang. Semasa Khadija masih hidup, ia adalah istri satu-satunya. Dari Khadija yang lebih tua 15 tahun, Muhammad memiliki 4 orang puteri, yaitu: Zainab, Ruqayyah, Fatima, dan Umm Kulthum. Yang paling menonjol adalah Fatima.
  Namun, setelah Khadija wafat pada 619 M, Muhammad menikah lagi dan memiliki 1, 2, 3 dan lebih banyak istri lagi hingga akhirnya ia telah secara sah bertunangan dengan 13 atau 14 wanita. Tambahan lagi, ia dicatat mempunyai hubungan seksual dengan banyak wanita lain, ada yang dengan sukarela memberikan diri pada Muhammad, ada pula yang diinginkannya. Nama-nama wanita yang dinikahinya secara sah dan perkiraan tahun ia menikahi mereka adalah: pada 620 AD Saudah, pada 621 AD Aisyah, pada 624 AD Hafsah, pada 625 AD Zainab (yang pertama), pada 626 AD Umm Salama, pada 626 AD Zainab (yang kedua, seorang Yahudi), pada 628 AD Mariyyah (seorang budak wanita beragama Kristen Koptik dari Mesir), pada 628 AD Safiyyah (juga seorang Yahudi), pada 628 AD Umm Habibah dan pada 629 AD Maymunah.
  Dari semua wanita ini kita hanya akan memperhatikan 3 saja, yang situasi perkawinannya sangat menunjukkan adanya perbedaan yang mendalam antara standar moral Muhammad dengan standar kekudusan Yesus. Yang pertama adalah pernikahannya dengan Aisyah. Ia menikahi Aisyah pada sekitar 621 AD sebelum ia meninggalkan Mekkah menuju Medinah. Hal yang memalukan mengenai pernikahan ini bukanlah karena Aisyah adalah puteri dari sahabat karibnya Abu Bakar – yang kemudian hari menjadi kalifah yang pertama setelah Muhammad – tetapi karena ia menikahi Aisyah yang masih berumur 6 tahun dan melakukan hubungan suami-istri dengannya ketika ia masih berusia 9 tahun. Ada catatan-catatan dalam tradisi orang-orang Muslim mengenai Aisyah yang selalu membawa mainannya dan bahwa Muhammad bermain dengannya. Apabila anda melakukan hal-hal seperti ini di negara-negara Barat, anda akan dijebloskan ke dalam penjara – pelecehan seksual terhadap anak bukanlah sesuatu yang secara intrinsic buruk atau tidak dikenal oleh orang Muslim, karena Muhammad melakukannya. Dan dalam alam berpikir orang Muslim apa saja yang dilakukan Muhammad tidak bisa salah, karena jika tidak demikian Allah tidak mungkin memilihnya untuk menjadi pembawa pesan/wahyu Allah bagi manusia. Inilah sebabnya selama berabad-abad, dan di beberapa belahan dunia, bahkan sampai hari ini, anak-anak perempuan diserahkan untuk dinikahkan dengan pria kaya walau mereka belum cukup umur, terutama jika mereka berasal dari keluarga miskin. Bagaimanapun, sejujurnya, secara umum hal ini dilarang oleh syariah Islam, atau setidaknya tidak dianjurkan oleh syariah agar anak-anak perempuan dinikahkan sebelum masa pubertas. Namun demikian, seorang Muslim akan berkata, “Muhammad melakukannya, maka saya juga dapat melakukannya”.
  Contoh yang kedua lebih menjijikkan lagi. Muhhammad mengadopsi seorang ank laki-laki bernama Zaid Ibn Thadit. Ia menikah dengan seorang wanita muda yang cantik. Dan Muhammad jatuh cinta pada menantu perempuannya ini, istri dari anak angkatnya. Pada awalnya ia sangat ingin untuk mengambil menantunya ini, tetapi oleh karena ada wahyu khusus dari Allah, ia diijinkan untuk memutuskan ikatan perkawinan anak angkatnya dan Zainab menantu perempuannya itu sebagai isrinya. Hal ini terjadi sekitar tahun 626 AD. Ia adalah wanita Yahudi yang kedua yang diperistri Muhhammad (Muhammad menikahi 4 wanita Yahudi, salah satunya orang Kristen dan yang lainnya berasal dari latar-belakang bukan orang percaya). Menurut standar alkitab ini bukan saja perzinahan, tetapi perzinahan yang teramat buruk: memperistri menantu perempuannya sendiri dan mensahkannya dengan wahyu khusus dari Allah. Ayat-ayat wahyu khusus yang menggemakan situasi ini masih dapat ditemukan dalam Quran pada masa kini dalam Sura al-Ahzab 33:36-38.
  Kemungkinan besar kasus yang terparah adalah Safiyah. Sekali lagi Muhammad menikahi seorang Yahudi. Tetapi itu bukan hal yang memalukan. Yang menjijikkan dari pernikahan yang terjadi pada 628 M ini adalah ia berasal dari suku Yahudi an-Nadhir. Ayahnya adalah pemimpin oposisi terhadap Muhammad ketika suku Yahudi tersebut masih tinggal di Medinah. Safiyah, bersama dengan seluruh anggota keluarganya, kerabatnya dan kelommpok sukunya diusir dari Medinah dan berlindung di Khaybar, sebuah oasis dengan benteng yang kemudian diduduki Muhammad. Setelah kejatuhan Khaybar ke tangan orang-orang Muslim ia harus menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bagaimana suaminya, lalu ayahnya dan kemudian seluruh kerabatnya dibantai di hadapannya. Salah seorang kerabatnya adalah bendahara kekayaan orang-orang Yahudi. Muhammad sangat menginginkan harta kaum Yahudi. Kemudian orang ini disiksa di depan matanya dan ia harus menyaksikan derita dan kematian brutal kerabatnya itu. Setelah semuanya itu, Muhammad mengambilnya dan melakukan hubungan seksual dengannya dalam kemah Muhammad. Tak dapat dibayangkan apa yang ada dalam hati wanita yang mengalami hal seperti ini. Bagaimana anda harus menyaksikan bukan hanya suamimu dibantai di depan matamu namun, juga kemudian seluruh kerabat dekatmu, dan sebelum pulih benar secara emosi dari bencana ini, diambil untuk ditiduri pada malam hari di kemah di luar Khaybar: betapa kebencian yang mendalam menguasai hati Safiyya!
  Orang-orang Muslim berusaha untuk menutupi kejadian ini dalam biografi Muhammad dengan mengatakan bahwa Muhammad menghormatinya dan memperlakukannya dengan baik. Namun ada tradisi-tradisi Muslim yang lebih realistis. Salah satunya adalah bahwa pada malam itu seorang pejuang Muslim yang setia berdiri berjaga dengan pedang terhunus di luar tenda Muhammad, takut kalau-kalau Safiyah akan balas dendam dan mencoba membunuh Muhammad yang sedang memperkosanya. Ia ingin melompat masuk ke dalam tenda dan menyelamatkan Muhammad dari wanita Yahudi ini yang telah mengalami ketidakadilan. Tradisi-tradisi seperti ini telah membawa para ahli Islam dari Barat menduga bahwa ia bisa jadi terlibat dalam usaha meracuni Muhammad di kemudian hari. Orang Muslim mengakui bahwa insiden itu memang terjadi, yaitu saat Muhammad akan dibunuh dengan racun. Nampaknya ia merasa ada racun dalam makanannya sehingga segera dimuntahkannya, tetapi 2 orang lain yang makan bersamanya mati karena racun itu. Apapun yang sesungguhnya terjadi, satu hal yang diakui orang Muslim : Muhammad di kemudian hari berkata, ‘racun orang Yahudi menghancurkan hidupku’. Besar kemungkinan Muhammad kemudian meninggal karena efek setelah peracunan itu. Jika hal ini benar, jika Safiyah terlibat dalam usaha pembunuhan Muhammad dan dengan demikian secara tidak langsung bertanggungjawab atas kematiannya, maka Muhammad menuai apa yang ditaburnya. Ia menabur kekerasan dan menuai kekerasan. Semua kalifah besar yang pertama, para pemimpin komunitas Muslim setelah Muhammad – Abu bakar, Umar, Uthman dan Ali – tidak mengalami kematian yang wajar, namun mereka dibunuh. Seakan-akan telah dibangun di dalam struktur Islam bahwa kekerasan dan kekuatan memainkan peranan yang utama dalam penyingkapan sejarahnya- sejak awal mulanya dan seterusnya.
  Sebagai kesimpulan, mari kita perhatikan disini perbedaan yang sangat besar antaraMuhammad dan Kristus. Yesus tidak menikah. Yesus tidak berzinah. Yesus mengatakan bahwa anda berzinah jika memperistri menantu perempuanmu dan menidurinya, tetapi lebih daripada itu anda sudah berzinah jika anda memandang seorang perempuan dengan nafsu (Mat.5 :28). Betapa ini suatu perbedaan yang sangat besar : Muhammad dengan semua wanita ini; Muhammad melakukan semua hal yang dari sudut pandang Alkitab sangat menjijikkan sedangkan Yesus menghormati kaum wanita dan membawa suatu standar kekudusan yang baru ke dalam dunia kita ! Sekali lagi disini saya mendapati tidak ada yang sama seperti kedua pendiri agama ini yang saling bertentangan satu sama lain seperti Muhammad dan Yesus.
  Jika anda mempelajari Islam, anda akan mensyukuri apa yang diajarkan Yesus. Anda akan menemukan dimensi baru dalam menghargai Injil yang adalah berita mengenai hidup Yesus. Ia tidak mengobarkan perang tetapi Ia adalah seorang guru dengan otoritas penuh. Ia adalah Putera TUHAN YAHWEH. Ia mempunyai segala kuasa di bumi dan di Sorga. Namun demikian ia rendah hati dan dalam kerendahanNya Ia berjalan dengan ketaatan, dan Ia tidak membunuh orang-orang Yahudi pada masa hidup-Nya tetapi mengijinkan mereka untuk mengambil tanggung-jawab atas penghukuman yang dijatuhkan pada-Nya. Dan Ia memperlakukan wanita dengan cara yang belum pernah dilakukan orang, sebelum dan sesudah masa hidup-Nya. Ia membawa standar kekudusan yang indah ke dalam relasi antara 2 jender yang berbeda ini (laki-laki dan perempuan) yang masih mempengaruhi sebagian besar dunia pada masa kini.
  Setiap kali saya berefleksi atas hal-hal ini sekali lagi saya sangat menghargai kasih, kerendahan hati, dan sukacita kudus Tuhan dan Juruselamat kita Yesus Kristus. Kiranya studi yang singkat ini menolong anda untuk mempunyai penghargaan baru akan apa yang anda miliki dalam Yesus! Dan jika mungkin, jangan ragu untuk melakukan apa yang anda bisa lakukan untuk menyampaikan berita kasih, kerendahan hati dan sukacita kudus kepada tetangga-tetangga anda orang-orang Muslim, hingga ke ujung-ujung bumi. Tidak ada solusi bagi permasalahan-permasalahan yang datang bersama dengan Islam kecuali di dalam pribadi Yesus! Ia telah mengalahkan dunia (Yoh.16:33), termasuk dunia Islam, dengan mati di atas kayu salib bagi dosa seluruh dunia, termasuk dosa-dosa Muhammad dan semua pengikutnya. Hanya melalui iman di dalam Yesus, hanya melalui dipenuhi oleh Roh Kudus akan ada harapan bagi orang-orang dan bangsa-bangsa di dunia, termasuk dunia Islam. Apakah anda bagian dari hal ini? Maukah anda mengijinkan Yesus untuk menggunakan anda sebagai bejana untuk menyampaikan kasih-Nya, kerendahan hati dan sukacita kudus kepada tetangga anda dan sampai ke ujung bumi? Kiranya Yesus menolong anda untuk melakukannya melalui Roh Kudus-Nya yang dicurahkan-Nya bagi kita dari Bapa-Nya yang di Sorga!


  1. Jangan berpura-puralah nonong!
   Kami tau apa yg kristen buat selamaini.Jesus cuma alat.Anda semua hanya diperkudakan oleh barat.Siapa juara dasar arpatheid.Siapa yg telah menconteng arang ke muka bangsanya dgn pembunuhan beramai2.Kalau pendeta diliputi roh kudus kenapa melakukan pedofil?Walaupun anda katakan jesus lebih baik dari nabi Muhammad,tapi umat nabi Muhammad lebih baik daripada umat Jesus.Umat nabi Muhammad mengesakan Tuhan.Umat Jesus tidak.Umat nabi muhammad menyembah Tuhan 5 kali sehari.Umat Jesus tidak menyembah Tuhan.

 20. anto Says:

  referensi yang baik… untuk kita renungkan benar dan tidaknya…

 21. alex Says:

  sebenarnya orang yg nulis nih artikel adlah muslim, yang menyuruh kalian untuk membaca alquran n hadits. karena sekarang banyak yg udah lupa sama alquran n hadits. [ini adalah trik utk menyuruh kalian membaca alquran]

  Yuk, mari membaca alquran n hadits…..

 22. ar-rahman Says:

  untuk semua teman2 yang posting maupun yang comment… coba difikirkan lagi. apa manfaat kita bersitegang. saling menghujat, saling menghina. disemua kitab yang kita percaya (saya percaya Qur’an).. saya yakin tidak ada ajaran yang membenarkan sifat ini (saling menghujat). mari kita bangun bumi ini dengan kedamaian.. tenggang rasa. kita berasal dari satu keturunan (adam & hawa)… untk saudara2ku yang muslim: kita hargai & hormati mereka yang non muslim. dan cukup kita pertebal keimanan kita… sedangkan untuk teman2 yang non muslim: harap bersabar dan juga menghormati kami yang muslim.
  smoga keselamatan bagi kita semua..

  1. pelajar indonesia Says:

   setujuh…
   klo kita bangsa Indonesia seperti ini terus kapan negara kita ini mau maju

   saling hormati sajalah satu sama lain…

  2. PJ Says:

   Tapi ada satu masalah, yaitu Al-Qur’an dan Islam telah dihujat dan difitnah habis-habisan oleh mereka. yang kami lakukan di sini hanyalah meluruskan persepsi mereka yang salah, supaya berhenti menghujat dan memfitnah padahal tidak tau apa-apa tentang Islam yang sejati.

 23. ilham othmany Says:

  @ All kriastiani
  Nih kenali pencipta agama anda sebelum anda mengadap Tuhan supaya anda mengadapNya dengan hujah yg kukuh..Air yg tenang usah di sangka kagak ada buayanya..he he he…

  Dikenali juga sebagai St. Paul atau Paulus. Nama sebenarnya Saul, berasal dari Tarsus. Dia tidak pernah bertemu dengan Jesus. Pada mulanya Paul bertindak zalim ke atas ajaran dan pengikut-pengikut Jesus, malah membunuh mereka. Kemudian secara tiba-tiba sahaja dia dia mengakui menerima wahyu daripada Jesus lalu berubah sebagai seorang yang paling alim. Paul banyak mengubah ajaran-ajaran Jesus. Daripada ajaran-ajarannyalah wujudnya agama Kristian hari ini.

  Oleh kerana gagal menghapuskan penganut ajaran Jesus yang asal melalui cara kekerasan, Paul mengubah strateginya kepada cara halus pula. Dia mengaku menerima wahyu dan insaf, berpura-pura jadi orang alim ajaran Jesus. Rupanya situasi ini memang lebih memudahkannya untuk menghapuskan ajaran Jesus dengan cara mengubahnya beransur-ansur.

  Untuk menambahkan kekuatan pengaruhnya, Paul mendakwahkan ajaran Jesus yang telah diubahsuainya kepada orang-orang bukan Yahudi yang rata-ratanya menyembah berhala. Para hawari tidak berdakwah kepada bangsa selain Yahudi kerana memang ajaran Jesus hanya untuk umat Yahudi. Kesempatan ini diambil oleh Paul untuk mempromosikan ajaran Jesus versinya tanpa ada gangguan daripada para hawari.

  Paul sedar para penyembah berhala itu tidak mudah-mudah menerima ajaran Jesus yang mengandungi pelbagai hukum-hakam itu. Mereka telah bergelumang dalam ajaran triniti purba dan menyembah patung-patung sejak sekian lama. Maka Paul mengubahsuai ajaran Jesus mengikut ilhamnya agar mudah diterima oleh kaum–kaum bukan Yahudi. Antaranya memasukkan fahaman triniti dan memuliakan patung-patung ke dalam ajarannya.

  Masyarakat tersebut memang sebati dengan penyembahan anak-anak Tuhan seperti anak kepada Zeus dan Jupiter. Mereka mengimani bahawa tuhan-tuhan telah mati untuk menebus dosa-dosa manusia dan kemudiannya hidup kembali. Mereka juga percaya dengan Tuhan Penyelamat, makan daging Tuhan (sebagaimana ajaran Kristian hari ini), minum darah Tuhan dan sebagainya.

  Kata Paul::

  “Kerana tidak ada perbezaan di antara orang Yahudi dan orang Greek. Allah yang satu itu, TUHAN SEMUA ORANG. Dia melimpahkan berkatnya kepada semua orang yang meminta pertolongan-Nya. Setiap orang yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan.”

  (Rom 10:12-13)

  Apabila para penyembah berhala itu melihat ajaran Paul banyak persamaan dengan agama mereka, berduyun-duyunlah mereka mengimaninya. Lebih-lebih lagi ajarannya mudah sekali, iaitu cukup dengan percaya sahaja (iman buta) tanpa perlu bersusah-payah.

  “Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu, bahwa Jesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu, bahawa Allah telah membangkitkan dia dari kalangan orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Kerana dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan.”

  (Roma 10:9-10)

  Cukup dengan percaya Jesus sebagai Tuhan dan percaya Jesus telah bangkit daripada kematian, maka seseorang itu akan masuk ke dalam syurga.

  Dengan doktrin sebegini, maka sudah tentulah pengikut-pengikut Paul jauh lebih banyak daripada pengikut-pengikut para hawari. Kemudian Paul mendapatkan sokongan pemerintah pula iaitu Maharaja Rom- Constantine yang asalnya penyembah berhala.

  Dengan adanya kekuatan sebesar ini, mudah sekali Paul menghapuskan pengikut dan ajaran Jesus sebenar. Para hawari tidak boleh berbuat apa-apa untuk membetulkan ajaran Paul kepada kaum-kaum itu kerana tugas mereka hanyalah untuk Bani Israel. Semakin luaslah ajaran Paul dan semakin hilanglah ajaran para hawari. Semua gospel yang tidak selari dengan ajaran Paul dimusnahkan secara sistematik dan ada juga yang ditulis semula mengikut acuan gereja Paul kemudiannya.

  Jesus Meramalkan Kedatangan Paul

  Jesus telah meramalkan kedatangan dan kejahatan Paul dengan katanya:

  ” Akan tiba masanya sesiapa yang membunuh kamu menyangka bahawa dengan perbuatan itu dia mengabdi kepada Allah. Mereka akan melakukan perkara-perkara ini terhadap kamu, kerana mereka belum mengenal Bapa atau pun aku. Tetapi sekarang aku sudah mengatakan semuanya ini kepada kamu, supaya kamu akan ingat bahawa aku sudah memberitahu kamu.”

  (Yohanes 16:2-4)

  Sebelum Paul menyebarkan fahamannya, para hawari (sahabat-sahabat Jesus) dan penganut ajaran Jesus yang lain beribadah di dalam rumah ibadah Yahudi, kerana memang Jesus membawa agama Yahudi. Jesus sendiri beribadah di dalam saumaah. Tetapi Paul telah mengubah ajaran Yahudi yang dibawa Jesus kepada agama Kristian. Maka tidak boleh lagi beribadah di dalam saumaah.

  Selepas mendapat sokongan yang besar, Paul kembali menzalimi dan membunuh para pengikut ajaran Jesus yang sebenar dengan anggapan bahawa dia melakukan perbuatan yang baik, iaitu untuk menyucikan ajaran Jesus yang baru diwahyukan kepadanya.

  Menurut Jesus, Paul dan para pendokongnya akan melakukan itu semua kerana sesungguhnya mereka tidak mengenal Bapa (Tuhan) dan Jesus, mereka tidak faham ajaran Tuhan dan Jesus. Mereka tidak kenal mana satu Bapa dan mana satu Jesus. Mereka sangka Bapa dan Jesus itu satu peribadi.

  Jesus juga meramalkan:

  “Penyelamat palsu dan nabi palsu akan datang. Mereka akan MELAKUKAN MUKJIZAT dan keajaiban untuk menipu orang, Malah umat pilihan Allah pun akan tertipu.”

  (Matius 24:24)

  Banyak penyelamat dan nabi palsu akan muncul, dan Paul ialah salah seorang daripada mereka. Kedatangan mereka ini dikuatkan lagi dengan keupayaan mereka melakukan perkara-perkara luar biasa termasuklah sihir, sehinggakan dengan mudah orang ramai terpedaya. Bahkan orang-orang yang menjadi pilihan Tuhan pun akan tertipu juga kerana hebatnya nabi-nabi palsu tersebut.

  “Waspadalah terhadap nabi palsu. Mereka datang kepadamu dengan rupa domba, tetapi mereka sebenarnya seperti serigala buas.

  (Matius 7:15)

  Nabi palsu itu dijangka datang seperti rupa seekor domba- nampak begitu baik sekali (untuk mengaburi mata orang ramai). Namun sebenarnya mempunyai niat jahat. Pakaiannya pakaian orang-orang soleh dan mendakwa mendapat wahyu, padahal mereka membawa virus perosak.

  Dalam Danial 7:25 mengatakan bahawa ciri-ciri Penyelamat palsu yang terbesar adalah:

  “Dia akan mengucapkan perkataan yang menentang Yang Maha Tinggi, dan akan menzalimi orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi; dia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama satu masa dan dua masa dan setengah masa.”

  (Danial 7:25 )

  Memang terbukti ajaran Paul bertentangan dengan ajaran Tuhan yang dibawa oleh Jesus. Paul menzalimi orang-orang kudus iaitu para sahabat Jesus. Paul mengubah segala ajaran tersebut.

  “Jesus berkata kepada mereka: Berjaga-jagalah supaya kamu tidak tertipu. Banyak orang akan datang dengan namaku dan berkata : “Akulah dia!. Mereka akan menipu banyak orang.”

  (Markus 13:5-6 RSV)

  Terbukti Paul datang dengan menggunakan nama Jesus, kononnya dia menerima wahyu daripada Jesus. Para hawari sendiri tidak menerima wahyu, bagaimana Paul yang tidak pernah melihat Jesus, tidak belajar daripada Jesus ataupun para hawari dan pernah menzalimi pengikut-pengikut Jesus tiba-tiba mengaku menerima wahyu. Paul seolah-olah Jesus kedua kerana dia boleh mengubah apa sahaja ajaran Jesus mengikut kesukaan hatinya dengan alasan menerima wahyu daripada Jesus sendiri. Inilah yang dimaksudkan dengan : “Akulah dia”. Banyak sekali orang-orang yang ditipunya.

  “Tetapi kamu ini, hati-hatilah! Kamu akan diserahkan kepada majlis agama dan kamu akan dipukul di rumah ibadat dan kamu akan dihadapkan ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja karena aku, sebagai kesaksian bagi mereka.”

  (Markus 13: 9)

  Penderitaan yang bakal dihadapi oleh para pengikut ajaran Jesus sebenar telahpun diramalkan.

  Apa kesudahan hidup Paul menurut Bible?

  “Tetapi seorang nabi, yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaKu perkataan yang tidak Kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama allah lain, nabi itu harus mati.”

  (Ulangan 18:20)

  Kita tahu Paul menyebarkan ajaran barunya menggunakan nama Jesus (iaitu Tuhan menurut kepercayaan Paul), melalui wahyu daripada Tuhan sendiri. Padahal Jesus tidak pernah mengajarkan sedemikian. Menurut sebahagian riwayat, akhirnya Paul ditahan di Jerusalem, dibawa ke Rom lalu dihukum mati pada 22 Februari 62 Masehi.

  Amaran Tuhan:

  “Janganlah kamu menambah apa yang Kuperintahkan kepadamu dan janganlah kamu menguranginya, dengan demikian kamu berpegang kepada perintah Tuhan, Allahmu, yang kusampaikan kepadamu.”

  (Ulangan 4:2)

  Tetapi Paul telah mengubah hampir kesemua ajaran-ajaran Jesus.

  Paul-Paul Yang Datang Kemudian

  “Penyelamat palsu dan nabi palsu akan datang. MEREKA AKAN MELAKUKAN MUKJIZAT dan DAN KEAJAIBAN UNTUK MENIPU ORANG, malah umat pilihan Allah pun akan tertipu.”

  (Matius 24:24)

  Antara St. Paul zaman moden ialah seorang pendakwah Kristian bergelar “Reverend Moon” kelahiran Korea Utara. Dia membentuk mazhab baru dengan nama “Gereja Unification” pada tahun 1954. Matlamat utamanya ialah untuk menyatukan semua mazhab Kristian yang ada di dunia ini. Suatu ketika dia mengaku menerima wahyu daripada Jesus. Ini kerana dakwanya wahyu daripada Jesus belum turun habis kesemuanya. Kemudian Moon menulis kitab sucinya sendiri iaitu “Devine Priciple” atau “Panduan Suci” dan meminggirkan kitab Bible.

  Saling tak tumpah seperti Paul. Nama sebenarnya Saul tetapi lebih dikenali dengan gelaran “St. Paul” kelahiran Tarsus. Dia juga membentuk mazhab baru yang berlainan dengan mazhab para hawari Jesus yang lebih dikenali sebagai “Gereja Paul”. Matlamat utamanya juga untuk menyatukan semua bangsa di dunia ini di bawah agama Kristian versi mazhabnya. Paul juga mengakui menerima wahyu daripada Jesus, kononnya wahyu Jesus belum habis diturunkan. Kemuncaknya ialah dalam Persidangan Nicea di mana Gereja Paul dengan sokongan pemerintah menentukan kitab suci mereka sendiri dengan menghapuskan Injil-Injil sedia ada.

  Markas dan para pengikutnya tersebar luas di Amerika, Eropah, Rusia, Jepun, Korea dan lain-lain. Di England, Moon mempunyai lebih daripada 50 cawangan. Sehingga tahun 1985, Moon berjaya mengumpul dana sebesar US 746 juta dari Jepun sahaja.

  Apa yang dilakukannya sama dengan apa yang dilakukan Paul. Sepatutnyalah umat Kristian seluruh dunia memasukkan kitab “Devine Principal” ke dalam Perjanjian Baru. Kitab-kitab Paul boleh dimasukkan, mengapa yang ini tidak dimasukkan sekali?

  Seorang lagi ialah James Thurman Jones yang lebih dikenali dengan gelaran “Reverend Jim Jones’. Seperti Paul, asalnya dia juga seorang yang ganas- bekas ahli parti komunis di Amerika pada tahun 50-an. Seperti Paul, mendakwa menerima ilham daripada Jesus pada tahun 1961. Strateginya untuk mendapatkan sokongan ialah dengan mempromosikan persamaan kaum dan kasta, sama seperti Paul yang mempromosikan persamaan Tuhan, Anak Tuhan, penebusan dosa dan kebangkitan semula agar para penyembah berhala mudah menerima dakwahnya. Akhirnya mati membunuh diri bersama lebih 900 pengikutnya.

  Seorang lagi St. Paul moden ialah Victor Houteff dari Bulgaria. Mendakwa menerima wahyu daripada Tuhan dengan gelaran “Nabi dari Timur”. Mazhabnya dikenali sebagai “Branch Davidian”. Setelah Victor mati, datang pula seorang nabi baru bernama Ben Roden. Ben Roden meninggal dan digantikan pula oleh seorang nabi baru lagi iaitu David Koresh- satu nama besar.

  Para pengikutnya menganggap Koresh adalah jelmaan Jesus Christ. Dia sendiri mendakwa dirinya utusan Tuhan ketujuh dan yang terakhir sebagaimana yang dinyatakan dalam fasal Revelation, Bible. Antara mukjizatnya ialah kononnya dia pernah naik ke langit dengan menunggang kuda putih. Akhirnya Koresh mati membunuh diri bersama puluhan pengikutnya setelah dikepung tentera.

  Sebenarnya sepanjang 2000 tahun usia agama Kristian, entah berapa puluh orang lagilah nabi-nabi palsu dengan mukjizat-mukjizat hebat seperti Paul datang dan menyesatkan umat Kristian. Caranya mudah- mengaku menerima wahyu atau ilham daripada Tuhan/ Jesus/ Roh Kudus, mendakwa ajaran Jesus belum turun habis kesemuanya, mencipta mazhab baru yang bertentangan dengan mazhab asal Jesus, membina kitab suci sendiri yang bertentangan dengan kitab suci Jesus dan seumpamanya.

  Kata Jesus:

  “Penyelamat palsu dan nabi palsu akan datang. MEREKA AKAN MELAKUKAN MUKJIZAT dan DAN KEAJAIBAN UNTUK MENIPU ORANG, malah umat pilihan Allah pun akan tertipu.”

  (Matius 24:24)

  Umat pilihan lagikan tertipu, apatah pula kita manusia biasa. Maka mulai hari ini bolehlah kita campakkan ke tepi segala ajaran Paul dan menerima semula ajaran Jesus yang asal.

  Paul Membatalkan Ajaran-ajaran Jesus

  Pesan Jesus:

  “Ingatlah! Selagi langit dan bumi masih ada, titik atau huruf yang terkecil sekali pun di dalam Taurat TIDAK AKAN DIHAPUSKAN jika semua belum berlaku. Oleh itu, sesiapa melanggar hukum yang paling tidak penting sekali pun, serta mengajar orang lain berbuat demikian, orang itu akan menjadi yang paling terbawah antara orang yang menikmati Pemerintahan Allah. Sebaliknya, sesiapa mentaati Taurat dan mengajar orang lain berbuat demikian, orang itu akan menjadi paling utama antara orang yang menikmati Pemerintahan Allah.”

  (Matius 5:18-19)

  Inilah pesan Jesus sebelum dia pergi. Katanya, semua ajaran Taurat tidak akan terhapus sehinggalah langit dan bumi musnah. Tidak boleh melanggar walau satu hukum yang tidak penting sekalipun di dalam Taurat. Apakah yang dilakukan oleh Paul? Dia melanggar pelbagai hukum-hukum Taurat dan ajarannya itulah yang menjadi agama Kristian hari ini.

  Kata Jesus lagi:

  “Tetapi lebih mudah bagi langit dan bumi ini lenyap daripada satu titik pun dalam Taurat ditiadakan.”

  (Lukas 16:17)

  Maksudnya, mustahil ajaran-ajaran Taurat itu akan ditarik balik oleh Tuhan sebagaimana yang dilakukan oleh Paul.

  Ini disahkan pula oleh kitab suci Al Quran- Perjanjian Akhir:

  “Dan (ingatlah) ketika Isa (Jesus) putera Maryam berkata: ‘Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Tuhan kepadamu, (untuk) membenarkan kitab (yang turun) sebelumku, iaitu Taurat…”

  (Al-Qur’an, Al-Saf :6)

  Kata Jesus:

  “Jika kamu mengasihi aku (Jesus), kamu akan mentaati perintah-perintahku”

  (Yohanes 14:15)

  “Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya barangsiapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari pada itu.”

  (Yohanes (14:12)

  Malangnya dunia Kristian hari ini mentaati perintah-perintah Paul dan membatalkan perintah-perintah Jesus. Paul mendakwa hukum-hukum Tuhan yang diajarkan dalam Taurat (ajaran Nabi Musa) tidak bernilai lagi, telah lapok dan mesti dipinggirkan. Satu-satunya cara untuk mendapatkan keselamatan ialah dengan mempercayai penyaliban, cukup. Siapakah yang dipatuhi oleh umat Kristian, Paul atau Jesus? Pastinya Paul! Mereka menerima bulat-bulat segala perkataan Paul dan mentafsirkan segala kata-kata Jesus dalam konteks kata-kata Paul. Mereka tidak pula mengambil kata-kata Jesus bulat-bulat dan mentafsirkan kata-kata Paul dalam konteks kata-kata Jesus. Inilah silapnya. Siapakah yang akan tolong membetulkan semua ini kalau bukan kita?

  Menurut Paul, cukuplah dengan mempercayai Jesus dan penyalibannya untuk dijamin keselamatan dan masuk ke dalam syurga. Tidak perlu segala undang-undang Tuhan. Alangkah mudahnya Paul berkata:

  “Kesimpulannya begini: seseorang berbaik semula dengan Allah, kerana dia percaya kepada Jesus Kristus, dan bukan kerana dia melakukan apa yang diwajibkan oleh Taurat”

  (Rom 3:28)

  Malangnya Jesus tidak pernahpun mengesahkan sebarang kata-kata Paul. Malah para hawari juga tidak satu kepala dengan idea-idea Paul.

  Paul tidak mahu mengambil ajaran-ajaran Jesus daripada para hawari kerana tidak akan menguntungkannya, tetapi menggunakan akal fikirannya sendiri. Untuk memastikan tindakannya ini tidak dipersoalkan, Paul membuat kesaksian palsu dengan mengatakan yang dia menerima wahyu daripada Jesus. Katanya:

  “Saudara-saudaraku, kamu harus tahu bahawa berita baik yang aku khabarkan itu tidak berasal daripada manusia. Aku tidak menerima berita itu daripada manusia. Tidak seorang pun mengajarkannya kepadaku. Jesus Kristus sendirilah yang menyatakan berita baik itu kepadaku.”

  (Galatia 1:11-12)

  Dengan cara ini orang ramai tidak lagi mempersoalkan sumber-sumber ajarannya.

  “Kamu lepas dari Jesus, jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat; kamu hidup di luar kasih kurnia.”

  (Galatia 5:4)

  Menurut Paul, sesiapa yang mengikut ajaran Jesus yang asal iaitu ajaran-ajaran Taurat, orang itu tidak akan mendapat kasih dan kurnia Tuhan.

  “Karena kami yakin, bahwa manusia dibenarkan karena iman, dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat.”

  (Roma 3:28)

  Ini berlawanan dengan ajaran Bible:

  “SEGALA TULISAN YANG DIILHAMKAN ALLAH memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran.”

  (Timotius 2 3:16)

  Selepas pemergian Jesus, beginilah amalan para pengikutnya:

  “Tiap-tiap hari mereka berkumpul di Rumah Tuhan”

  (Kisah Rasul-rasul 2:46)

  Kalau benarlah Jesus pernah mengajarkan para pengikutnya bahwa dirinya Tuhan, sudah tentulah mereka akan diusir daripada saumaah bahkan Rumah Tuhan yang menjadi tempat ibadah orang-orang Yahudi. Maksudnya, para pengikut Jesus masih kekal dalam agama Yahudi dan tidak pernah menolak hukum-hukum Taurat.

  Kalau benarlah cukup dengan percaya sahaja untuk masuk syurga, mengapa para hawari Jesus setiap hari mengusahakan ibadah? Padahal mereka sudah amat percaya dengan Jesus. Bukankah itu mencukupi untuk mereka ke syurga?

  Ucapan Jesus yang lebih jelas lagi:

  “Aku sentiasa berkata-kata dengan terus-terang di hadapan umum. Aku selalu mengajar di rumah ibadat dan di Rumah Tuhan, tempat semua orang Yahudi berkumpul. Tidak pernah aku berkata apa-apa dengan sembunyi-sembunyi.”

  (Yohanes 18:20)

  Di mana Jesus mengajar? Di rumah ibadat Yahudi.

  “Lima belas biskop pertama di Jerusalem adalah berbangsa Yahudi dan mereka disunatkan; dan ibadat mereka menyatukan Undang-undang Musa dan Doktrin Kristus”

  (“Decline and Fall of the Roman Empire”, II, Gibbons, m.s. 119)

  Kata Jesus:

  “Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk menghapuskan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan UNTUK MENGGENAPINYA.”

  (Matius 5: 17)

  Apakah maksud menggenapi? Kita lihat ayat-ayat ini:

  “Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya: “Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita MENGGENAPKAN seluruh kehendak Allah.” Dan Yohanespun menurutinya.”

  (Matius 3: 15)

  “Akan tetapi semua ini terjadi SUPAYA GENAP yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi.” Lalu semua murid itu meninggalkan Dia dan melarikan diri.”

  (Matius 26: 56)

  “Lalu Jesus menjawab, katanya kepadanya: “Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita MENGGENAPKAN seluruh kehendak Allah.” Dan Yohanespun menurutiNya.”

  (Matius 3: 15)

  “Menggenapi” maksudnya memenuhi, menjalankan, melaksanakan, melengkapkan, membuktikan dan seumpamanya. Mengapa Paul menghapuskan pula hukum-hukum Taurat? Sebab dia menerima wahyu daripada Jesus? Kalau benar Jesus hendak menghapuskan segala hukum Taurat, tak perlu tunggu beri wahyu, semasa dia masih di bumi lagi dia sudah boleh maklumkan kepada para hawarinya. Biasalah, apabila manusia tiada apa-apa hujah kuat untuk menyokong pandangannya, maka dia akan berhujah secara misteri kononnya terima wahyu daripada Tuhan agar orang lain tunduk kepada kata-katanya.

  Sokongan Perjanjian Akhir:

  “Wahai Ahli Kitab! Kamu tidak dikira beragama sehinggalah kamu menegakkan ajaran Taurat dan Injil dan apa yang diturunkan kepada kamu daripada Tuhan kamu (Al Quran).”

  (Surah Al-Maidah: 68)

  Ayat terakhir Injil Matius, yang juga pesanan terakhir Jesus:

  “Dan AJARLAH MEREKA ( manusia) melakukan SEMUA yang telah kuperintahkan kepadamu.”

  (Matius 28: 20)

  Pesanan terakhir Jesus ialah supaya semua ajarannya mestilah dilakukan, bukan ditinggalkan atau dibatalkan.

  “Tetapi orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, TERKUTUKLAH MEREKA” (Yohanes 7: 49)

  Apa Yang Mempengaruhi Fahaman Gereja Paul?

  Jesus dikatakan Tuhan dan Anak Tuhan dalam agama Kristian. Mitra dikatakan Tuhan bangsa Parsi, juga anak Tuhan. Osiris dikatakan anak Tuhan bangsa Mesir. Baachus dikatakan Tuhan bangsa Yunani, anak Dewa Jupiter. Krishna dikatakan Tuhan agama Hindu, anak Dewa Vishnu. Apollo dikatakan anak Tuhan. Daripada sinilah idea itu diciplak.

  Jesus lahir daripada seorang perawan, seorang perempuan yang belum “disentuh’ mana-mana lelaki. Begitu juga dengan Mithra, Osiris, Baachus, Krishna dan Zoroaster.

  Jesus dipercayai lahir pada 25 Disember. Begitu juga dengan tokoh-tokoh lain yang dipercayai pada 25 Disember atau sekurang-kurangnya dalam bulan Disember iaitu Mithra, Osiris, Baachus, Krishna, Buddha dan Zoroaster.

  Jesus adalah Messiah (Al Masih) yang ditunggu. Mithra Pengantara yang ditunggu. Osiris penebus dosa yang ditunggu. Zoroaster Pelita Tuhan yang ditunggu.

  Jesus adalah Tuhan yang pernah mati 3 hari 3 malam. Mithra juga Tuhan yang pernah dikuburkan beberapa hari lalu dibangkitkan semula. Osiris hidup kembali setelah mati 2 hari 3 malam. Krishna juga dipercayai bangkit daripada kematian.

  Kebanyakan mereka pernah disalib.

  Kebanyakan mereka dijangka akan datang semula ke dunia.

  Ramalan Paul Tidak Terjadi

  Paul membuat ramalan tentang kemunculan Jesus untuk kali kedua:

  “Pada masa itu malaikat agung akan berseru dengan suara yang kuat dan trompet Allah dibunyikan, lalu Tuhan (Jesus) sendiri akan turun dari syurga. Mereka yang percaya pada Kristus dan telah meninggal dunia akan dihidupkan dahulu. Kemudian kita yang masih hidup pada masa itu akan diangkat bersama-sama mereka ke awan untuk bertemu Tuhan di angkasa. Lalu kita akan bersama-sama Tuhan selama-lamanya.”

  (Tesalonika 1 4:16-18)

  Paul mengumumkan bahawa Jesus akan turun tak lama lagi. Paul dan para pengikutnya akan diangkat ke awan dan bertemu dengan Jesus di angkasa. Adakah ini semua terjadi? Tidak! Paul dan pengikut-pengikutnya ketika itu telah lama mati, dan Jesus belum juga muncul-muncul. Sudah 2000 tahun ramalan Paul tidak menjadi.

  Ini amat jelas sekali menunjukkan bahawa segala ilham dan wahyu yang diterimanya selama hari ini hanyalah buah fikirannya sendiri, bukan berasal daripada Tuhan. Ataupun mungkin juga datang daripada makhluk-makhluk ghaib lain.

  Kesimpulan

  Asalnya Paul yang tidak pernah bertemu Jesus menzalimi para penganut ajaran Jesus.
  Tiba-tiba dia mengaku menerima wahyu daripada Jesus lalu berlagak alim
  Ajaran Paul bertentangan dengan ajaran para hawari.
  Paul memasukkan idea-idea agama penyembahan berhala ke dalam ajaran Jesus untuk membolehkan dia mendapat sokongan yang besar
  Paul membatalkan begitu banyak ajaran-ajaran Taurat dan Injil Jesus
  Kedatangan Paul sebagai penyesat sebenarnya telah diramal oleh Jesus.
  Banyak lagi Paul-Paul yang datang selepas St. Paul, dan semuanya berperanan menyelewengkan ajaran sebenar Jesus.
  Ajaran Taurat sama sekali tidak boleh dibatalkan, menurut Jesus.
  Ramalan Paul tidak menjadi menunjukkan selama ini dia sebenarnya tidak menerima apa-apa wahyu

  Paul merupakan anasir utama yang menyebabkan ajaran sebenar Jesus terseleweng sehinggalah ke hari ini. Marilah kita membetulkan kembali apa yang pernah diajar oleh Jesus.

  1. Gue Says:

   5 : Lima LIMA ALASAN-ALASAN POKOK TENTANG ISI AL-QURAN YANG MENYEBABKAN KAMI MENINGGALKAN AGAMA ISLAM DAN BERALIH MENJADI PEMELUK AGAMA KRISTEN DISADUR DARI PENGAKUAN LISAN DAN TULISAN-TULISAN PARA ANAK-ANAK, HAMBA-HAMBA TUHAN YANG DAHULUNYA BERLATAR BELAKANG AGAMA ISLAM KATA PENGANTAR Tulisan ini yang berjudul : LIMA ALASAN-ALASAN POKOK TENTANG ISI ALQURAN YANG MENYEBABKAN KAMI MENINGGALKAN AGAMA ISLAM DAN BERALIH MENJADI SEORANG KRISTEN”, adalah saduran-saduran pokok dari pengakuan-pengakuan dan tulisan-tulisan para anak-anak/hamba-hamba TUHAN yang menguraikan tentang apa sebabnya mereka yang dari “sono”nya beragama Islam turun-temurun, namun pada akhirnya dengan sadar telah meninggalkan agama-nya itu beralih menjadi pemeluk agama Kristen bahkan sebagian dari mereka malahan menjadi pendeta-pendeta dan evangelist-evangelist Kristen yang gigih, ulung, tegar dan tangguh. Bekas umat Islam ini termasuk 12 mantan Muslimin termasuk almarhum HAMRAN AMBRIE cs, dan ribuan lainnya yang tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu disini kerena terbatasnya ruang dan tempat. Ada berpuluh-puluh ayat dalam ALQURAN yang setelah mereka adakan perbandingan dengan nats-nats dalan ALKITAB, membuat mereka pada akhirnya meninggalkan MUHAMMAD dan memilih YESUS KRISTUS sebagai JURUSELAMAT-nya, namun nats-nats/ayat-ayat tersebut kami anggap tidak perlu di sitir satu per satu disini, karena SADURAN kami ini khusus semata-mata di fokuskan atau disorotkan pada ALQURAN itu sendiri, yang akhirnya dianggapnya sebagai BUKANLAH KITAB ILLAHI yang suci, yang memuat wahyu, karya, firman, hukum, janji, nubuat ALLAH sebagaimana halnya dengan isi ALKITAB, melainkan hanya satu kitab INSANI belaka, yaitu satu kitab isinya terdiri dari ± 75% hasil saduran dan jiplakan dari ALKITAB (Taurat dan Injil) di tambah ± 25 % dengan hasil pikiran, rekaan, imaginasi, pendapat dan tafsiran dari Muhammad dan rekan-rekannya yang menulis ALQURAN itu sendiri seperti antara lain Zaid bin Tsabit, Muawiyah, Utsman bin Affan, Ubay bin Kaab dan lain-lain. Ada 5 (lima) inti pokok, dari ajaran Alquran tersebut yang mereka tolak sebagai wahyu Allah, padahal ke lima hal tersebut sebenarnya landasan fital/soko guru dari ajaran agama Islam itu sendiri. Ke 5 (lima) inti pokok tersebut adalah seperti berikut : 1. Menolak perintah wajib sholat 5 kali sehari semalam dengan berdoa dalam bahasa Arab, berkiblat ke Kaabah + Batu Hitamnya yang ada di Mekah. 2. Menolak surat 72 Al Jin sebagai wahyu Allah karena bersifat kontradiksius. 3. Menolak kewajiban melakukan “doa syalawat bagi Muhammad” 4. Menolak hukum syariah Islam sebagaimana ditetapkan dalam Alquran karena kejam, tidak adil dan “outdated”/ketinggalan zaman. 5. Menganggap nats 68 Al Kalam 10 yang berbunyi “JANGANLAH KAMU IKUTI SETIAP ORANG YANG BANYAK BERSUMPAH LAGI HINA” sebagai nats yang tidak disadari oleh Muhammad sendiri, telah membuka kedok apa isi Alquran itu sebenarnya. Dalil-dalil atau rincian-rincian lebih lanjut tentang ke lima pokok penolakan mereka atas Alquran sebagai satu KITAB YANG DIWAHYUHKAN OLEH ALLAH dan menganggapnya hanya sebagai KITAB INSANI belaka, hasil karya Muhammad + rekan-rekannya yang diaku-akui sebagai Wahyu Allah, rincian adalah seperti di jabarkan berikut ini. ————————————————————————————————————— PENOLAKAN PERTAMA : PENOLAKAN ATAS PERINTAH WAJIB SOLAT 5 (LIMA) KALI SEHARI SEMALAM DALAM BAHASA ARAB DENGAN KIBLAT KE MEKAH. Sebelum kami membahas PENOLAKAN tersebut di atas, dianggap perlu untuk memberikan informasi-informasi terlebih dahulu sebagai berikut : a. Bahwa isi Alquran di imani oleh umat Islam sebagai 100 % wahyu Allah yang didiktekan/di imlakan kepada nabi Muhammad secara langsung oleh Allah atau lewat malaikat Jibril dengan kalimat demi kalimat, kata demi kata sampai ke titik komanya, sehingga isi Alquran tersebut sama sekali bebas dari buah pikiran dan karangan manusia, termasuk Nabi Muhammad sendiri. b. Bahwa ajaran Islam yang terpokok adalah “TAUHID” yaitu pengakuan: “TIADA TUHAN LAIN SELAIN DARI ALLAH/LAILA HAILALLAH dan HANYA KEPADA DIALAH MEREKA WAJIB SEMBAH SUJUD DAN MEMINTA PERTOLONGAN” (QS.1 Al Fatitah 5) c. Pada waktu Muhammad dan pengikut-pengikutnya tiba di Medinah karena terpaksa Hijrah dari Mekah, di kota itu terdapat banyak bangsa Yahudi yang walaupun tidak berupa kelompok mayoritas namun punya pengaruh besar khususnya di bidang pemerintahan, ekonomi dan sosial budaya. Bangsa Yahudi ini dengan fanatik beragama dan setiap harinya melaksanakan ibadah sembahyangnya dengan kiblat ke YERUSALEM. d. Karena posisi Muhammad dan pengikut-pengikutnya pada waktu itu masih lemah dan berstatus “menumpang” di negeri orang, maka arah kiblat shalat mereka di tetapkan oleh Muhammad juga kearah YERUSALEM sebagai satu taktik penyesuaian, karena Muhammad mengklaim Agama Islam yang dibawanya itu adalah AGAMA kelanjutan dari Agama Yahudi dan Agama Kristen. e. KIBLAT kearah YERUSALEM ini berjalan bertahun-tahun lamanya sampai pada satu saat Muhammad + pengikut-pengikutnya merasa cukup kuat untuk mendominasi kota Medinah dengan mengusir bangsa Yahudi ke luar dari sana yang memang betul-betul dapat di laksanakan dengan kekuatan pedang (perang). Serentak dengan terusirnya bangsa Yahudi ke luar dari Medinah, dengan alasan mendapat wahyu dari Allah, KIBLAT Sholat kearah Yerusalem di batalkan oleh Muhammad dan digantinya dengan arah baru yaitu ke arah MEKAH karena di sana ada BAITHOLLAH/RUMAH ALLAH yaitu apa yang kita kenal dengan KAABAH + BATU HITAMNYA sekarang ini ( Qs 2 Al Baqarah 142-145 dan 149-150). f. Selain adanya perobahan KIBLAT ini, juga di tetapkan oleh Muhammad bahwa sholat dilakukan 5 kali sehari-semalam dengan total 17 X ruku dan sujud dan sholatnya harus dilakukan dalam BAHASA ARAB. Juga ditetapkan bahwa setiap orang Islam yang mengaku dirinya “MUKMIN” diwajibkan melaksanakan IBADAH HAJI ke Mekkah dengan kewajiban mengelilingi KAABAH + BATU HITAM yang ada di dalamnya sebanyak 7 X putaran dan pada setiap selesainya satu putaran harus Ruku dan Sujud menyembah serta mencium BATU HITAM di Kaabah itu sembari mengucapkan doa “ALLAHUMA LABAIK BISMILLAHILAHU AKBAR” yang artinya: “KAMI MEMENUHI PANGGILANMU YA ALLAH !!!. Note : 1) Bilamana ketentuan 7X mengelilingi KAABAH dengan melaksanakan ritus ruku sujud menyembah serta mencium BATU HITAM di sertai dengan kata-kata doa tersebut di atas, tidak dilaksanakan oleh para calon-calon Haji, maka berarti bahwa pelaksanaan rukun-nya tidaklah lengkap. 2) Setiap umat Islam harus dan wajib melaksanakan sholat 5X sehari-semalam dengan total 17X Ruku dan Sujud dengan Kiblat kearah Kaabah/baithollah di Mekkah itu dengan memakai bahasa Arab, karena bilamana mereka mengabaikannya maka tanpa ampun lagi mereka akan diganjar dengan hukuman API NERAKA, karena sholat 5X sehari-semalaman ini adalah Tiang-Utama atau SOKO GURU dari Agama Islam itu sendiri. Sekarang mari kami sampaikan kepada uraian dan dalil-dalil kenapa kami menolak ajaran ALQURAN tersebut di atas sebagai satu ajaran yang tidak di WAHYUKAN oleh ALLAH melainkan hanya sebagai buah pikiran, bikin-bikinan dan rekaan dari Muhammad + kawan-kawannya saja dengan maksud tertentu dengan diselubungi sebagai “WAHYU cq. PERINTAH ALLAH”. 1) Mulut umat Islam minimal 5X sehari komat-kamit, bahkan adakalanya dengan suara yang keras-lantang dibantu dengan loundspeaker pula, mengumandangkan “BAHWA TIADA TUHAN SELAIN DARI ALLAH – LAILAHAILALLAH DAN KEPADANYA SAJALAH MEREKA WAJIB SUJUD MENYEMBAH” (kalau dalam Alkitab seturut Yesaya 45:5a dan 21b dan Matius 4:10), namun beberapa saat kemudian mereka Ruku, Sujud menyembah kepada Allah yang sudah berubah wujudnya menjadi BATU HITAM yang ada dalam bangunan tersebut dari batu-bata sebelumnya dengan kain hitam yang diberi predikat BAITULLAH/KABAH yang ada di Mekah itu. 2) Mulut umat Islam selalu kumat-kamit mengakui bahwa Allah itu pada satu titik yang bersamaan ada di-mana2 di setiap sudut dan penjuru dimensi dunia dan alam semesta ini, namun kenyataannya minimal 5 x dalam sehari-semalam. Allah hanya berada di Mekah dalam Kabaah dalam bentuk BATU HITAM itu saja. 3) ALQURAN cq ajaran Agama Islam – DALAM TEORINYA, tegas2 melarang umatnya menyembah PATUNG dan BERHALA karena hal itu berarti SYIRIK/MENDUAKAN ALLAH dan bertentangan diametral dengan inti syahadad “LAILAHAILALLAH ” namun dalam praktek kenyataannya dalam melaksanakan ibadah haji, berjuta2 umat Islam telah melakukan syirik dengan ruku, syujud menyembah Kaabah dan mencium BATU HITAM yang ada di dalamnya sambil mengucapkan doanya “ALLAHUMA, BISMILAHILAHU sebanyak 7 x ber-turut2. 4) Hal atau kenyataan yang di kemukakan dictum 3 diatas, adalah sekali gus membantah alas an umat Islam yang menyatakan: “Memang adalah benar bahwa kami melaksanakan 5 x sholat sehari dengan 17 x ruku dan syujutnya dengan kiblat ke Kabaah/Baitullah di Mekah itu, namun itu hanya manifestasi dari “TITIK PERSATUAN ARAH SHOLAT UMAT ISLAM SEDUNIA” saja, dan pada waktu kami melaksanakan sholat tersebut sama sekali tidak terlintas dalam fikiran kami untuk sembah sujud kepada Kaabah + Batu hitam didalamnya itu karena Kaabah + Batu kayu hitam tsb adalah hanya benda atau materi yang tiada manfaat dan melarat belaka” (lihat buku tafsir Alquran karangan Mahmud Yunus), dan disamping itu umat percaya dan iman bahwa Allah itu di satu detik yang bersamaan ada di-mana2 seantero muka bumi dan jagat. Disamping bantahan di dictum 3 di atas kalau seandainya belum diaggap cukup, ada lagi 2 dalil bantahan dari kami bahwa alasan umat Islam tersebut di atas adalah teori yang di-cari2 dan di-buat2 saja seumpamanya menegakkan “BENANG BASAH” sebagai berikut: a. Berdasarkan TEORI, bila seekor ayam jantan yang seluruh bulunya hitam, kawin dengan seekor ayam betina yang juga seluruh bulunya hitam (tanpa ada perkawinan dengan ayam jantan lain) maka pastilah anak ayam hasil perkawinan itu juga berbulu hitam. Eeh, sesudah telur menetas ternyata anak ayam itu bukan berbulu hitam tetapi merah. Sekarang tentu timbul pertanyaan yang mana yang benar “TEORI-nya atau KENYATAANNYA? Jawabannya sudah pasti “KENYATAANNYALAH YANG BENAR”, karena kenyataannya bulu anak ayam itu merah, bukan hitam. Kalau hal ini dikaitkan dengan pernyataan atau alasan umat Islam tersebut di atas yang teorinya tidak Ruku, Sembah Sujud ke Kaabah/baitullah + Batu Hitam yang ada di dalamnya di Mekkah itu, melainkan hanya semata-mata satu manifestasi dari TITIK persatuan ARAH Sholat saja, jelaslah bahwa teori ini tidak benar atau TER-HUJAH, karena dalam PRAKTEK KENYATAANNYA yang dapat di lihat dengan mata kepala setiap orang pada setiap waktu dan setiap harinya bahwa umat Islam minimal 5 X dalam sehari semalam melakukan 17X ruku dan sembah Sujud kearah Kaabah/baitullah + Batu Hitam yang ada di Mekkah itu. Ini kenyataan dan bukan teori !!!. b. Pernyataan umat Islam bahwa mereka beriman dan percaya bahwa Allah pada satu detik yang bersamaan berada dimana-mana di seantero sudut dan dimensi dunia dan alam semesta ini, kami anggap hanya teori belaka saja, karena dalam PRAKTEK KENYATAANNYA yang dapat dilihat dengan mata kepada setiap orang setiap harinya ALLAH selama 5X jangka waktu sholat hanya berada di Mekkah saja, yaitu kalau tidak berubah bentuk menjadi Kaabah + Batu Hitamnya, sekurang-kurangnya dia berdiam di dalamnya, karena di sujud sembahi sebanyak 17X rakaat oleh umat Islam. Dan kalau kenyataan inipun di bantah juga, maka sekali sentuhan, seluruhnya dunia dan jagad raya ini menjadi kosong ditinggalkan oleh Allah, karena Allah hanya berada di Mekkah saja yaitu telah berubah wujud menjadi Batu Hitam yang ada di Kaabah/baitullah itu, berdasarkan kenyataan yang dapat dilihat jutaan orang secara langsung ditempat dan ratusan juta secara tidak langsung lewat siaran TV-Satelit dimana umat Islam sembah sujud dan mencium Batu Hitam itu dengan dibarengi doa “KAMI MEMENUHI PANGGILANMU YA ALLAH !!!”. Dengan mengucapkan doa/kata-kata seperti ini masih adakah orang yang berfikiran waras dapat menyangkal bahwa ALLAH yang Maha Kuasa dan Esa itu tidak/berubah wujud menjadi Batu Hitam tersebut? Ini adalah kenyataan dan bukan teori !!. 5) Bahwa Muhammad dengan Al qurannya mewajibkan umatnya melakukan doa dan sholat dalam bahasa Arab berdasarkan wahyu Allah yang diterimanya dari Allah, adalah satu hal yang diragukan. Apakah benar bahwa Allah itu hanya mengerti bahasa Arab saja? Bukankah Allah itu bersifat universal milik semua bangsa di dunia ini sehingga dengan sendirinya tidak terbatas pada satu bahasa saja? Kenapa berdoa-sholat harus mutlak menggunakan bahasa Arab dan kenapa Sholatnya harus berkiblat ke Mekkah saja, sepertinya Allah hanya ada di situ saja? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah hanya satu dan singkat yaitu “INI ADALAH POLITIK DOMINASI ARABISME” saja, karena harus di ingat bahwa Muhammad + rekan-rekannya yang menulis dan menerbitkan Alquran itu adalah orang-orang Arab sebagaimana kita ketahui bahwa Muhammad bukan saja menyatakan dirinya sebagai Nabi Rasul Allah, melainkan juga selama dasawarsa-dasawarsa bagaimana akhir hidupnya adalah Raja atau Amirul Mukminin seluruh Jazirah Arab (Saudi Arabiah sekarang ini). 6) Apakah masuk akal bahwa Allah yang Esa itu, Yang Maha Kuasa, yang Roh, Yang tidak ada persamaannya, Yang Kekal dan tidak berubah itu bahkan umat Islam sendiri mengklassifikasikan Allah itu dengan 20 sifat dan 90 predikat kok disamakan begitu saja dengan BATU HITAM yang ada dalam Kaabah/Baitullah di Mekah. Tegasnya ALQURAN itu bersifat dualistis, kontradiksius dan oxiomolitis (berisi pertentangan-pertentangan dalam dirinya sendiri), karena disatu pihak ALQURAN itu menjunjung, mengkultus, memuliakan ALLAH sebagai satu oknum yang tidak ada setara-Nya, namun dilain pihak segera sesudah itu AL QURAN menghina ALLAH dengan menyamakan-NYA dengan BATU HITAM yang ada di dalam Kaabah/Baitullah di Mekah itu, terbukti pada waktu sang calon Haji mencium BATU HITAM itu dia melafazkan kata-kata doa: “KAMI MEMENUHI PANGGAILANMU YA ALLAH!”, jadi BATU HITAM itulah ALLAH !!!. 7) Apa masuk di akal bahwa Allah yang adalah pencipta langit dan bumi itu beserta segala isinya baik yang kelihatan maupun yang tidak, mempunyai rumah atau bait di dunia ini adanya khusus di Mekah saja dan harus di Sujud sembahi 5X dalam sehari-semalam yaitu waktu Subuh, Lohor, Asyar, Magrib dan Isya karena pada waktu-waktu itulah ALLAH ada di rumah-Nya ? NOTE : Ajaran ALKITAB ialah bahwa ALLAH tidak punya RUMAH di dunia ini, karena langit adalah TAHTANYA dan bumi adalah TUMPUAN KAKINYA …(Kis. 7:48-50), yang berarti bahwa ALLAH dalam satu detik yang bersamaan ada dimana-mana, ada disetiap milimeter ruang dimuka bumi dan di jagad raya ini, sehingga bilamana kita berdoa kepada Allah tidak perlu ada kiblat-kiblatan, kearah mana saja kita berdoa disitu ada ALLAH, selain itu kita tidak perlu gerak-gerik jasmani tertentu (ruku) dan tidak perlu doa dilafalkan dengan suara-suara yang berirama, melainkan berdoalah dengan roh dan kebenaran karena Allah itu Roh adanya (Yoh. 4:21-24). ————————————————————————————————————————————————– PENOLAKAN ke-2: MENOLAK SURAT 72 AL’JIN SEBAGAI ANEH DAN TIDAK MASUK AKAL SERTA KONTRADIKSIUS. Dalam Alquran ada terdapat satu SURAT No. 72 yang dinamakan “AL-JIN” yang isinya al: 1) Bahwa di dunia ini ada jin jin yang SALEH/MUKMIN dan ada jin-jin yang kafir (Mukadimah Surat Al-Jin dan 72 Aljin 11-14). 2) Bahwa manusia boleh atau dapat meminta pertolongan dan perlindungan pada Jin-Jin yang Saleh/Mukmin tersebut (Qs 72 AL-JIN 6). 3) Bahwa Jin-jin dapat memberi rezeki yang banyak kepada manusia (Qs.72 AL-JIN 16) 4) Pada waktu Muhammad sedang sholat, dia dikerumuni oleh banyak Jin-Jin (Qs. 72 Al-JIN 19). Hal yang seperti inilah contoh dari apa yang telah kami jabarkan dalam PENOLAKAN ke-1, Diktum 6 – terdahulu, bahwa ALQURAN atau tegasnya ajaran agama Islam itu bersifat kontradiktif, dualistis dan axiomalistis (berisi pertentangan2 dalam dirinya sendiri), karena di satu pihak ALQURAN mengajarkan TAUHID/Meng-ESA-kan ALLAH (Lailahhailallah) dan hanya kepada DIA-lah umat Islam boleh sujud menyembah dan minta pertolongan (Qs 1 Al Fatihah 5), namun di lain pihak segera sesudah itu dalam ALQURAN yang sama di Surat 72 Al-JIN 6 dan 16, ALQURAN memerintahkan bahwa umat Islam boleh sujud menyembah JIN JIN untuk meminta pertolongan, perlindungan dan rezeki-rezeki (meskipun diselimuti dengan predikat Saleh/Mukmin). Apakah hal ini tidak kontradiktif? Apa serendah inikah Wahyu Allah itu?? Apakah hal ini tidak berarti “Menyekutukan” ALLAH YANG MAHA ESA itu?? Kita mengetahui bahwa alam roh atau alam gaib hanya ada dua kekuatan atau golongan saja, yang dipisahkan oleh satu jurang yang tak terseberangi (Luk 16:26) laksana satu “TEMBOK BERLIN” yang tak terjangkau tingginya, yaitu: 1) ALLAH + ribuan malaikat-malaikat Suci yang setia kepada-Nya dibawah pimpinan Malaikat Akhbar : Mikhael, Jibril, Rufail dan lain-lain. 2) Iblis + ribuan malaikat-malaikat jahat sebagai pengikut-pengikutnya yang telah ALLAH usir/lempar ke luar dari sorga karena memberontak terhadap-Nya, yang dipimpin oleh setan-setan dan JIN-JIN antara lain: Baal, Moloch, Legion, dll. Karena adanya tembok atau jurang pemisah secara TOTAL antara golongan ALLAH dan golongan IBLIS tersebut diatas, apakah masuk diakal sehat dan logis bahwa diantara pengikut-pengikut IBLIS ada terdapat JIN-JIN yang Saleh dan Mukmin? Tidak mungkin dan tidak masuk diakal bukan?? Oleh karenanya maka Surat 72 Al-JIN ini tidak mungkin wahyu ALLAH, melainkan hanya buah pikiran Muhammad sendiri saja, karena dia melihat disekelilingnya banyak sekali orang-orang Arab minta pertolongan, perlindungan dan rezeki-rezeki kepada JIN-JIN sebagaimana jelas terungkap di Surat 72 Al jin 6 dan catatan kaki No. 1524 dari nats tersebut (Alquran terjemahan Departemen Agama R.I. tahun 1978). Selanjutnya dengan adanya Surat 72 Al jin 6 ini, sama saja artinya bahwa Muhammad memberi peluang atau “lampu hijau” kepada umatnya untuk berbuat SYIRIK, menyekutukan ALLAH yang mereka agung-agungkan MAHA-ESA dengan JIN-JIN/IBLIS dan dalam PRAKTEK KENYATAANNYA sehari-hari memanglah demikian adanya, karena bukan rahasia umum lagi dan adalah logis dan pantas berjuta-juta umat Islam memanfaatkan idzin Muhammad + ALQURAN nya itu dengan sujud menyembah serta bersekutu dengan JIN-JIN tersebut untuk mendapat: Kekebalan tahan tembak, tahan bacok, mendapat ilmu santet dan ilmu pelet, mendapat kekuatan sexual-exstra strong, memperoleh kekayaan-kekayaan, kenaikan pangkat dan lain sebagainya. Apakah arti dan makna kumandang 5X sehari “LAILAHAILALLAH” dari umat Islam itu dan apakah dengan Surat 72 Al Jin dalam ALQURAN masih ada seorang Muslim yang jujur pada diri dan suara hati nuraninya untuk masih percaya bahwa ALQURAN itu berisi 100 % Wahyu ALLAH?? Ajaran ALKITAB milik umat Kristen itu, tentang hal dan masalah yang sama, dengan tegas dan tuntas menyatakan: TIADA TUHAN LAIN SELAIN DARI ALLAH YANG ESA ITU-LAILAHAILAHLLAH” (Yes 45:5a, 21b; Kel 20:2-3, Ul 4:35; Ul 6:4; Yoh 17:3; I Tim 1:17 dan banyak lagi nats-nats yang meng-ESA-kan ALLAH), dan tegas serta tuntas pula MELARANG MENYEMBAH PATUNG, BERHALA, SETAN-SETAN, dan JIN-JIN dalam bentuk, kwalitas atau predikat apapun (Kel 20:4-5; Kel 34:17; Im 26:1; Ul 4:15-19; Yes 44:9-20 dan banyak lagi nats-nats lain yang serupa dengan itu), dan khusus mengenai JIN-JIN yang oleh ALQURAN boleh disujud sembahi dan minta pertolongan serta perlindungannya. ALKITAB (Yaitu, Bible) milik umat Kristen itu tegas-tegas melarangnya dalam Im 17:7 demikian: “Janganlah mereka (Umat Israel) mempersembahkan lagi korban mereka kepada JIN-JIN, sebab JIN-JIN itu adalah zinah dan inilah ketetapan yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagi mereka turun-temurun”. Tegas dan tuntas bukan! ALKITAB menyatakan dengan tegas dan tuntas pula bahwa hanya kepada ALLAH yang ESA itu sajalah kita sujud-sembah dan berbakti (Matius 4:10), dan hanya kepada Dialah satu-satunya Oknum atau Alamat tempat kita minta pertolongan, perlindungan, rezeki dan apa saja yang kita butuhkan dalam hidup ini (Mzm 121:8; Mat 7; Mat 11:28, Luk 12:22-23). Dan terhadap IBLIS + JIN-JIN pengikutnya, ALKITAB dengan sangat tegas pula menyatakan bahwa mereka itu adalah: Pendusta/Bapa segala Pendusta (Yoh 8:44), mempunyai malaikat-malaikat jahat (Matius 25:41), sehingga kita harus selalu waspada dan berjaga-jaga karena iblis juga adalah PENIPU (II Korintus 2:11) bahkan sedemikian hebat tipunya sehingga iblis bisa merayu seolah-olah dia adalah Malaikat terang yang suci (II Korintus 11:14), jadi bertentangan secara diametral dengan ajaran ALQURAN yang membenarkan kita bersekutu dengan JIN-JIN dan meminta rezeki, pertolongan serta perlindungan dari padanya. Oleh karena itu, siapapun yang masih berpikiran sehat dan secara jujur mengikuti suara hati nuraninya – seperti halnya kami selagi masih Islam tempo hari – tidak mungkin dapat mengakui lagi bahwa ALQURAN dengan Surat 72 AL-JIN nya itu, sebagai Wahyu ALLAH. ————————————————————————————————————————————————–. PENOLAKAN KE-3 PENOLAKAN ATAS PERINTAH MELAKSANAKAN DOA “SHALAWAT NABI” PADA SETIAP KALI SELESAI MELAKSANAKAN SHOLAT Dalam ALQURAN ada terdapat Surat No.33 yang dinamakan AL-AHZAB yang antara lain dalam ayat 56 menyatakan demikian: “Sesungguhnya ALLAH dan Malaikat-malaikat-Nya BERSHALAWAT untuk Nabi (Muhammad). Hai orang yang beriman (umat Islam), ber-Shalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkan salam penghormatan kepadanya”. NOTE : 1) Dalam catatan “kaki/footnote” No. 1230 dan 1231 atas nats 33-AL AHZAB-56 ini ditafsir ALQURAN Departemen Agama R.I tahun 1978 dikatakan sbb : a. Bershalawat artinya : • Kalau dari ALLAH artinya adalah: Memberi Rahmat • Kalau dari Malaikat2 artinya adalah: Meminta Ampunan (Dosa??). • Kalau dari umat Islam/Mukmin artinya adalah: Berdoa supaya kepada Nabi Muhammad diberi Rahmat (dan kemuliaan) seperti misalnya “ALLAHU-MA SHALLIALA MUHAMMAD”. b. Dengan mengucapkan perkataan seperti “ASSALAMU ALAIKA AYYUHAN NABI” artinya ialah “Semoga keselamatan tercurah kepadamu Hai Nabi (Mohammad). 2) Konsekuensi atau tindak lanjut dari perintah : “SHALAWAT NABI” ini, maka ALQURAN mewajibkan semua umat Islam menutup Sholatnya yang 5X sehari-semalam itu dengan mengucapkan /melafazkan Doa “SHALAWAT NABI” ini yang isinya bermacam-macam, namun intisarinya adalah mendoakan agar ALLAH melimpahkan kepada Nabi Muhammad Kemuliaan, Kebesaran dan Keselamatan, yang untuk sekedar contoh kami ambil tentang apa yang tiap-tiap hari ditayangkan di TV Malaysia yang berstatus NEGARA ISLAM itu, bunyi doa SHALAWAT NABI” ini adalah demikian : “Ya-ALLAH, karuniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad keselamatan, kemuliaan dan tempat serta derajat yang tinggi yang telah ENGKAU janjikan”. Kalau seandainya nats 33-AL AHZAB-56 ini benar-benar Wahyu ALLAH, segera nampak beberapa kejanggalan-kejanggalan yang fatal bagi umat Islam sendiri yang mau mempelajari ALQURAN-nya memakai akal budi dan rasio yang sehat dan mau berlaku jujur untuk mendengarkan bisikan hati nuraninya sendiri (seperti halnya dengan kami selagi masih Islam tempo hari) sebagai berikut : 1) Seorang Nabi yang benar-benar diutus ALLAH seperti misalnya Nabi Musa (Bapak TAURAT) dan SAYIDINA ISA/ISA AL-MASIH (Bapak INJIL), jika mereka mati, sudah pasti beroleh Rahmat dan Keselamatan masuk Sorga, kembali kepada ALLAH yang mengutusnya dan tidak perlu di doakan keselamatan mereka. Oleh karena itulah seantero isi ALKITAB tidak ada secuilpun terdapat nats dimana Nabi Musa meminta kepada umatnya untuk melakukan doa SHALAWAT bagi dirinya, lebih-lebih lagi Sayidina Isa. Jangankan meminta umatnya ber-Doa SHALAWAT bagi Dia, malahan Dia-lah yang mendoakan keselamatan umat-Nya (Yoh 17:1-26), bahkan Sayidina Isa sendirilah yang memberikan keselamatan itu (Yoh 14:1-3). Dari fakta ini saja, sudah jelas bahwa nats 33-AL AHZAB-56 tersebut mustahil WAHYU ALLAH adanya dan lebih fatal lagi ialah bahwa nats “SHALAWAT NABI” ini secara tidak disadari oleh Muhammad, secara langsung atau tidak langsung mengungkapkan suatu dalil yang meragukan ke-Nabian dan ke- Rasulan Muhammad itu sendiri sebagai Nabi atau Rasul yang benar-benar disuruh/diutus oleh ALLAH. 2) Dengan adanya perintah melaksanakan Doa-SHALAWAT NABI ini,timbul kesan atau kesimpulan sbb: • Bahwa Muhammad sendiri ragu atau tidak yakin bahwa kalau dia mati akan beroleh Rahmat Keselamatan Sorgawi (hal ini ternyata memang demikian, lihat nats 46-AL AHQAAF-9, sehingga perlu melalui nats-33 AL AHZAB-56 dengan mengatas-namakan ALLAH dan Malaikat2-Nya, dia memerintahkan kepada umatnya untuk mendoakan keselamatan dirinya dalam bentuk apa yang disebut Doa-SHALAWAT NABI itu. • Bahwa Muhammad dengan sendirinya tidak mampu dan tidak kuasa menjamin keselamatan umatnya, bahkan keselamatan anak tunggalnya FATIMAH sendiripun dia tidak bisa jamin dihadapan ALLAH (Hadits Shahih BUCHORI). Dengan demikian, berarti bahwa Muhammad sama sekali tidak perduli apakah umatnya, pengikut yang setiap hari minimal 5X mendoakan keselamatannya, beroleh keselamatan sorgawi atau tidak. Yang pokok/utama baginya ialah: DIA SELAMAT (dengan adanya Doa SHALAWAT itu) sedangkan apakah ratusan juta umat pengikutnya beroleh selamat atau tidak itu soal ke dua dan terserah saja kepada ALLAH nantinya (Insya-Allah). • Dengan tidak tahunya Muhammad sendiri apakah dia nanti setelah mati beroleh selamat atau tidak (nats 46-AL AHQAAF-9) dan ditambah pula bahwa dia tidak mampu menyelamatkan anak satu-satunya FATIMAH di hadapan ALLAH (Hadits Shahih BUCHORI), bagaimana nasib ratusan juta umat yang hanya merupakan pengikut-pengikutnya saja, maka dengan sendirinya akan timbul pertanyaan di hati setiap Muslim yang mau berpikir dengan tenang dan jujur serta yang mau mendengarkan suara hati nuraninya yang paling dalam (seperti halnya kami dulu selagi masih Islam) sbb : Pantesan seluruh umat Islam di dalam masalah “KESELAMATAN SORGAWI” ini hanya berani mengucapkan kata-kata : INSYAALLAH/MUDAH-MUDAHAN” anda diselamatkan oleh ALLAH dan diberi-Nya tempat yang layak disisi-Nya di Sorga nanti”, dan kesan yang pasti muncul sebagai kelanjutannya ialah : “Buat apa kami tetap mau ikut Agama Islam yang jelas-jelas tidak dapat menjamin keselamatan Sorgawi kami, bahkan Muhammad sampai-sampai meminta kepada umatnya untuk ber-Doa SHALAWAT bagi dirinya, apa lagi kami yang hanya pengikut-pengikutnya saja”. Nats ALQURAN 33 AL AHZAB-56 yang kami jabarkan diatas tadi inilah salah satu contoh konkrit dari puluhan bahkan ratusan nats-nats yang terdapat dalam ALQURAN yang kami kategorikan : Bahwa isi ALQURAN itu sifatnya dualistis, kontradiktif, axiomalistis yaitu mengandung pertentangan-pertentangan dalam dirinya sendiri, karena misalnya di dalam masalah Doa-SHALAWAT NABI ini disatu pihak ALQIURAN dengan segala daya dibarengi dengan segala jenis sumpah menyakinkan umat Islam bahwa Muhammad itu Nabi dan Rasul yang benar-benar diutus/disuruh Allah (bukan Nabi/Rasul aku-akuan), namun dipihak lain dalam waktu yang hampir bersamaan – misalnya nats 33-AL AHZAB-56 ini keluarlah Wahyu ALLAH yang memerintahkan agar umat Islam minimal 5X sehari pada waktu selesai sholat memanjatkan Doa-SHALWAT yang memohon kepada ALLAH agar TUHAN memberikan keselamatan, kemuliaan dan kebesaran kepada Nabi Muhammad. Apakah hal ini tidak kontrakdiktif dan aneh? karena kalau Muhammad benar-benar seorang Nabi atau Rasul yang ALLAH sendiri utus, maka dengan sendirinya pada waktu Muhammad mati, dia pasti masuk keselamatan Sorgawi – dipanggil kembali kesisi ALLAH yang menyuruh/mengutusnya dan tidak perlu pakai Doa-SHALAWAT NABI segala, seperti halnya NABI MUSA dan SAYIDINA ISA/NABI ISA yang tidak pernah meminta umat/pengikutnya untuk mendoakan keselamatan dirinya. NOTE : Pada penjabaran-penjabaran kami berikutnya nanti kami akan merinci lebih dalam lagi tentang sifat Dualistis, Kontradiksi dan Axiomalistis dari isi ALQURAN ini, yang membuat kami akhirnya memutuskan bahwa kami tidak percaya lagi bahwa isi ALQURAN itu adalah Wahyu ALLAH. Lain halnya dengan Sayidina Isa Al-Masih Nabinya umat Kristen, Dia tidak pernah memerintahkan umatnya memanjatkan Doa-SHALAWAT memohon Keselamatan, Kebesaran dan Kemuliaan bagi diri-Nya, malahan Dia-lah yang mendoakan keselamatan bagi umat-Nya (Yoh 17:1-26), bahkan Dia sendirilah yang memberikan keselamatan Sorgawai itu (Yohanes 14:1-3). Dan kalau Muhammad ragu-ragu dan bimbang bahkan tidak mengetahui apakah dia sendiri nanti akan ALLAH selamatkan atau tidak, sehingga segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah “KESELAMATAN SORGAWAI” diembel-embeli dengan kata-kata “INSYA-ALLAH” atau MUDAH-MUDAHAN”, sebaliknya Sayidina Isa yang dalam ALQURAN disebut Nabi Isa Almasih itu, dengan tegas dan tuntas mengatakan :  AKU-lah Jalan dan Kebenaran dan Hidup, tidak ada seorangpun yang datang kepada Bapa (Allah) kalau tidak melalui Aku (Yohanes 14:6).  Barangsiapa mendengar perkataan-Ku dan percaya kepada Dia (Allah) yang mengutus Aku, ia mempunyai hidup yang kekal/keselamatan Sorgawai (Yoh 5:24).  Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau (yaitu penjahat yang disalibkan disebelah kanan Sayidina Isa) akan ada bersama-sama dengan Aku di dalam Firdaus/Sorga (Lukas 23:43).  Janganlah kamu heran akan hal ini (sabda Sayidina Isa kepada murid-murid pengikut-Nya), sebab saatnya akan tiba, bahwa semua orang yang ada di dalam kuburan akan mendengar suara-Nya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal (Keselamatan Sorgawai) tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum” (Yohanes 5:28).  Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal (Sayidina Isa) supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal (Yohanes 3:16). Dan berpuluh-puluh nats lagi bisa kami sitir yang serupa dengan ini, bahwa Sayidina Isa itulah satu-satunya Nabi yang Allah utus membawa Syariat Injil yang bisa menjamin keselamatan Sorgawi bagi siapa saja yang percaya dan beriman kepada-Nya. Kita boleh pilih antara dua, ikut Sayidina Isa + Alkitab yang menjamin keselamatan Sorgawai kita atau Muhammad + Alquran yang disamping tidak menjamin keselamatan sorgawi kita, malahan dia sendiri belum tentu selamat (nats 46-AL AHQAAF-9) sehingga lewat Alquran-nya 33-AL AHZAB-56 perlu mengeluarkan perintah kepada kita untuk memanjatkan Doa-SHALAWAT NABI untuknya. Jangan salah pilih, karena kalau kita salah pilih akan berakibat penyesalan yang tidak terkoreksi lagi untuk selama-lamanya. ___________________________________________________________________________________ PENOLAKAN KE-4 MENOLAK HUKUM SYARIAT ISLAM SEBAGAI TIDAK ADIL, KEJAM DAN KETINGGALAN ZAMAN/OUTDATED. Berdasarkan penelitian kami, dalam ALQURAN yang terdiri dari 30-JUZ, 114 Surat dan 6666 ayat itu yang berkaitan dengan ke-Imanan, Hukum dan Syariat Agama Islam, secara umum dapat ditarik 3 (tiga) inti dari pokok yaitu : 1) Kewajiban penyebaran Agama Islam oleh pemeluk2nya adalah dengan tujuan mendirikan NEGARA ISLAM sejagad, dimana Hukum Syariat Islam sajalah yang diberlakukan di negara tersebut. Hal ini dapat kami simpulkan dari nats 5-ALMAIDAH-52 yang berbunyi: “Hai orang-orang beriman (umat Islam) janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi Wali (pemimpin)-mu ….” Dan “Mengapa kau angkat orang-orang kafir menjadi pemimpin-pemimpinmu” (Hadist Nabi Muhammad). Hal ini berarti bahwa bilamana umat Islam mendiami sesuatu Negara yang belum berbentuk NEGARA TEOKRASI ISLAM, misalnya satu Negara yang rajanya atau Presidennya + anggota2 pemerintahannya beragama non Islam (misalnya Pilipina atau Muang Thai) atau suatu negara yang meskipun rajanya atau Presidennya + anggota-anggota pemerintahannya beragama Islam namun Hukum yang diberlakukan bukan Hukum Syariat Islam (misalnya republik Indonesia), maka adalah kewajiban suci dari umat Islam untuk mengupayakan agar Negara tersebut cepat atau lambat menjadi suatu NEGARA TEOKRASI ISLAM. 2) Penyebaran agama Islam dan Syariatnya tidak dilakukan dengan landasan KASIH melainkan dilakukan berlandaskan PERANG DAN TOTALITER, yang sebagai bukti kami sitir nats ALQURAN terkait antara lain sbb :  Maka berperanglah kamu pada jalan Allah, kobarkanlah semangat para Mukmin untuk berperang … (Qs.4-AN NISSAA-84).  “Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang beriman kepda Allah dan RasulNya (Muhammad) dan kemudian mereka tidak ragu-ragu untuk berjihad/berperang ….” (Qs.49-AL HUJURAAT-15).  “Katakanlah kepada orang-orang Badui yang tertinggal, Kamu akan diajak untuk memerangi kaum yang mempunyai kekuatan yang besar, kamu akan memerangi mereka atau mereka menyerah masuk Islam. Maka jika kamu penuhi ajakan ini niscaya Allah akan memberikan pahala kepadamu ….”(Qs.48-AL FATH-16).  Dan banyak lagi nats-nats yang serupa dengan itu misalnya antara lain: Qs.2-AL BAQARAH-216; 8-AL ANFAAL 15-16; 9-AT TAUBAH-29,38-55,123 dan lain-lain. 3) Hukum/Syariat Islam (Pidana + Perdata) tidak berlandaskan KASIH, melainkan berdasarkan IN-TOLERANSI, KERAS/KEJAM dan TIDAK ADIL, yang sebagai buktinya kami sitir antara lain : a. Potong tangan dan kaki serta bunuh dan tumpas (Qs. 5-AL MAIDAH-33) bagi orang2 yang melawan Muhammad. b. Potong tangan bagi pencuri-pencuri (Qs. 5-ALMAIDAH-38) c. d. Kerangkeng-kan seumur hidup (adakalanya diganti dengan dirajam dengan batu) bagi wanita-wanita WTS (Qs.4-AN NISSAA-15). e. Sesah dengan 100X pukulan rotan atau pentungan bagi mereka yang ketangkap basah berzinah (Qs. 24-AN NUUR-2). f. Paksaan untuk tetap memeluk agama Islam (walaupun sudah tidak betah lagi) dengan membatalkan HAK HARTA WARISAN bagi orang-orang yang murtad/keluar dari agama Islam (Hadits Nabi Muhammad). g. Tidak adil, dengan menetapkan pembagian harta warisan antara laki-laki yang mendapat dua bagian dan satu bagian untuk wanita (Qs.4-AN NISSAA-11). Lebih-lebih lagi ketidakadilan ini nampak dengan jelas sekali dengan adanya Hukum POLYGAMI, dimana seorang laki-laki/suami boleh beristri sampai 4 istri sekaligus + sekian banyak selir kalau mampu, sedangkan si wanita/istri jangankan main-main dengan laki-laki lain, salah atau lalai sedikit saja memenuhi kewajibannya terhadap suaminya, bisa dengan serta merta ditalaq suaminya. Dan disamping itu si suami bisa saja meninggalkan istrinya begitu saja tanpa memberikan surat talaq, sedangkan si istri sama sekali tidak punya hak untuk mentalaq suaminya. Sehingga sering terjadi di sistri sampai seumur hidupnya tidak bisa bersuami baru lagi karena belum ditalaq/dicerai oleh suaminya yang sudah tidak mau tahu dengannya (status si istri: dibilang istri bukan dan dibilang janda juga bukan). h. Penuh ancaman-ancaman api neraka bagi mereka-mereka yang alpa Sholat, menolak ikut perang, menolak berpuasa, menolak memberikan zakat, melarikan diri dari medan perang, menolak mengkafirkan orang2 yang bukan Islam termasuk orang2 Kristen yang walaupun dalam Qs. 5-AL MAAIDAH-82 jelas dan tegas dikatakan bahwa orang-orang Kristen itu adalah sahabat-sahabat umat Islam yang terdekat dan ditambah pula pengakuan Muhammad/umat Islam bahwa agama mereka itu adalah kelanjutan dari agama Taurat dan Injilnya umat Kristen itu. Tegasnya Hukum/Syariat Islam itu bertentangan secara diametral dan antagonis dengan HUKUM KASIH yang diajarkan oleh Sayidina Isa dalam Matius 22:39 yang berbunyi: “KASIHILAH SESAMAMU MANUSIA SEPERTI DIRIMU SENDIRI” dengan penjabarannya yang lebih rinci lagi terdapat dalam : Mat 5:1-12; Mat 5:21-43; Luk 6:27-41 Note : Karena panjangnya rincian HUKUM KASIH itu, kami persilahkan Anda membaca nats-nats diatas di dalam ALKITAB. Bahwa terdapat satu perbedaan atau pertentangan yang bersifat diametral atau antagonis itu antara ALQURAN + Hukum Syariatnya dengan ALKITAB + HUKUM Syariatnya itu adalah satu hal yang logis dan memang senang atau tidak, begitulah konsekwensinya, karena antara keduanya terdapat satu perbedaan yang pokok dan fundamentalis yaitu : a. Yang hendak didirikan oleh Muhammad dengan ALQURANNYA sebagai sarananya adalah satu KERAJAAN DUNIAWI, yaitu satu IMPERIUM TEOKRASI ISLAM yang dia harapkan akan meliputi seluruh muka bumi ini, dimana oleh Muhammad sendiri telah dimulai realisasinya dan pada waktu dia meninggal dunia tahun 632 dapat diwujudkannya sebagai langkah awal dimana seluruh zajirah Arab telah dia jadikan satu Kerajaan Teokrasi Islam yang pertama, dimana dia sendiri adalah Raja atau Amir atau Amirul Mukminimnya. Karena yang menjadi tujuan atau target akhir adalah IMPERIUM TEOKRASI ISLAM di dunia ini, maka realisasinya adalah dengan sendirinya mengikuti cara-cara duniawi pula yaitu: perang, kekerasan, pemaksaaan, ancaman, pemisahan umat manusia dalam dua blok yaitu blok Islam dan blok Kafir yang harus ditumpas kalau tidak mau masuk Islam, pengkultusan individu seperti pemberian titel-titel Amirul Mukminin, Uliil Ambrie, Khalifah dll, pengaturan POLEKSOSBUDHANKAM dll hal terkait dengan penegakkan suatu kerajaan duniawi yang lazim diperlukan (Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Ke-tatanegaraan dan lain sebagainya). Kesemuanya inilah pada hakekatnya isi dari ALQURAN itu yang dinamakan Hukum Syareat Islam tersebut, sedangkan bilamana ada hal-hal yang berkaitan dengan ke-Imanan, ke-Rohanian dan ke-Tuhanan itu adalah hasil jiplakan yang lihai dari Muhammad + kawan-kawan dari isi Kitab TAURAT dan Kitab INJIL yang memang sudah ratusan tahun beredar di tanah Arab itu seperti ALKITAB terjemahan Paman Walinya sendiri yaitu WAROKAH bin NAUFAL, sehingga bila diambil secara prosentase isi ALQURAN itu adalah kurang lebih 75% hasil jiplakan dari ALKITAB (Taurat dan Injil) + kurang lebih 25% hasil pemikiran, rancangan, idea, kreasi dari Muihammad dan kawan-kawan serta sekretaris-sekretarisnya. b. Sebaliknya yang hendak didirikan oleh SAYIDINA ISA dengan ALKITAB sebagai sarananya adalah satu KERAJAAN SORGAWI dan bukan Kerajaan duniawi diatas muka bumi ini sebagaimana ditegaskan-Nya dalam Yoh 18:36: “Kerajaan-Ku bukan dari dunia ini. Jika kerajaan-Ku dari dunia ini, pasti hamba-hamba-Ku telah melawan supaya Aku jangan diserahkan kepada orang-orang Yahudi, akan tetapi kerajaan-Ku bukan dari sini” (maksudnya Kerajaan Sorga). Karena Kerajaan yang akan didirikan oleh SAYIDINA ISA itu adalah KERAJAAN SORGA yang penghuni-penghuninya adalah roh orang-orang yang sudah beroleh keselamatan sorgawi – maka dengan sendirinya untuk mewujudkannya tentu saja tidak dengan cara-cara duniawi yang lazim seperti perang, kekerasan, ancaman2 dll seperti yang diuraikan di butir a diatas, melainkan dengan cara KASIH, KELEMAH LEMBUTAN, PERSUASI dan lain-lain sebagaimana dirincikan dalam Mat 5:1-12; 21-34 serta Luk 6:27-41, dan inilah pada hakekatnya seluruh isi dari ALKITAB yang dinamakan INJIL KERAJAAN ALLAH itu (Luk 16:16). Pengikut-pengikut SAYIDINA ISA yang dinamakan umat Kristen/Nasrani itu, memang dibebani tugas oleh SAYIDINA ISA untuk “meng-Kristen-kan” semua bangsa dimuka bumi ini sebagaimana yang tersurat dalam Matius 28:19-20, namun pelaksanaannya tidak dengan mendirikan IMPERIUM TEOKRASI KRISTEN di seantero muka bumi ini, karena kerajaan yang didirikan Sayidina Isa adalah Kerajaan Sorga dengan cara-cara persuasi, lemah lembut dan kasih memberitakan kebenaran Injil Al-Masih kepada setiap orang, setiap suku dan bangsa bahwa tidak ada nama lain dibawah kolong langit ini yang diberikan kepada umat manusia yang bisa menyelamatkannya selain dari nama SAYIDINA ISA AL-MASIH (Kis 4:12). Apakah orang, suku dan bangsa yang di Injili itu mau menerimanya atau menolaknya, itu adalah 100% hak azasi dari mereka sendiri untuk memutuskannya karena Allah memang menghendaki manusia itu bebas dan merdeka. _______________________________________________________________________________ PENOLAKAN ke-5 MENGANGGAP NATS 68-AL QALAM-10 SEBAGAI NATS YANG TELAH MEMBUKA KEDOK TENTANG APA ISI ALQURAN ITU SEBENARNYA. Khusus membahas nats 68-AL QALAM-10 tersebut pada judul diatas, terlebih dahulu perlu kami ingatkan kembali kepercayaan dan ke-Imanan Islami bahwa: Isi Alquran itu adalah 100% Wahyu Allah yang didiktekan/diimlakan langsung oleh Allah kepada Nabi Muhammad (atau dengan perantaraan Malaikat Jibrail) secara kalimat demi kalimat dan kata demi kata, sehingga oleh karenanya isi Alquran itu tidak ada secuilpun hasil pemikiran, rekayasa dan perbuatan tangan manusia termasuk Nabi Muhammad. Kalau hal ini benar adanya (100% Wahyu Allah), pastilah tidak akan terdapat kejanggalan-kejanggalan, perbedaan-pertentangan antara nats/ayat yang satu dengan nats/ayat yang lainnya dalam ALQURAN itu, karena tidak mungkin ALLAH menurunkan WahyuNYA bertentangan dan lebih-lebih lagi kalau diingat bahwa Wahyu atau Firman-Nya itu ALLAH wahyukan lewat SATU ORANG saja yaitu Muhammad sendiri atau dengan kata lain “sumber Wahyu adalah satu Oknum (Allah) dan Penyampai Wahyu adalah juga satu orang (Muhammad) saja dan tidak 2, 4, 7, atau 10 orang”. NOTE : Terlalu sering umat Islam menuding umat Kristen, karena menemui nats-nats dalam ALKITAB yang satu dengan yang lainnya bertentangan dengan kata-kata: ”Alkitab yang umat Kristen anggap suci itu, tidak benar Wahyu Allah adanya, karena masakan Allah menurunkan Wahyu-Nya bertentangan/tidak sama??. OK, anggaplah tudingan umat Islam ini benar adanya (Nanti di penutup Bab ini akan kami jelaskan bahwa tudingan tersebut keliru/tidak benar adanya), kemungkinan terdapat nats-nats/ayat-ayat dalam ALKITAB yang satu dengan lainnya bertentangan adalah wajar-wajar dan logis saja, karena Wahyu dalam Alkitab tidak Allah sampaikan dengan cara dikte/imla langsung kata demi kata kepada sipenerima Wahyu dan disampaikannya tidak melalui satu orang saja (seperti kepada Muhammad), melainkan lewat lebih dari 40 (empat puluh) orang yang satu dengan yang lainnya adakalanya tidak saling kenal-mengenal dan hidupnya pun tidak dalam satu masa/periode yang sama. Sebaliknya, kalau ada terdapat pertentangan-pertentangan antara nats/ayat yang satu dengan nats yang lainnya dalam ALQURAN (dibawah ini nanti akan kami jabarkan pertentangan-pertentangan itu), inilah yang tidak wajar dan tidak logis serta tidak masuk akal, karena Wahyu yang ada dalam ALQURAN, Allah sampaikan dengan cara dikte/imla langsung kalimat demi kalimat dan kata demi kata lewat Muhammad sendiri saja, sehingga tudingan “MASAKAN ALLAH MENURUNKAN WAHYU BERTENTANGAN/TIDAK SAMA” itu paling tepat dialamatkan kepada ALQURAN itu sendiri dari pada dialamatkan kepada ALKITAB-nya umat Kristen !!! Pada penolakan pertama, ke-2,3 dan ke-4 telah kami jelaskan dasar dan dalil-dalil kenapa kami menolak ke-4 thema tersebut sebagai tidak Wahyu Allah dan sekarang ini akan kami jabarkan sebab-sebab pokok kenapa “KAMI TIDAK PERCAYA LAGI BAHWA ALQURAN ITU WAHYU ALLAH” yang menjadi penyebab utama kenapa kami meninggalkan Muhammad + Alquran dan beralih memilih Sayidina Isa + Alkitabnya sebagai junjungan dan Juruselamat kami. 1) Nats 68- AL QALAM-10 yang berbunyi: DAN JANGANLAH KAMU IKUTI SETIAP ORANG YANG BANYAK BERSUMPAH LAGI HINA,yang menjadi judul PENOLAKAN ke-5 ini, sengaja kami pilih karena kami anggap adalah faktor inti yang secara disadari oleh Muhammad sendiri telah dia suruh masukkan dalam Alquran sebagai Wahyu Allah yang sekaligus mengungkapkan kedoknya sendiri dan sekaligus pula mengungkapkan bahwa Alquran itu tidak boleh dipercayai karena penuh dusta. Kenapa kami berkesimpulan demikian? a. Terus terang saja, selama ini belum pernah kami menemui satu kitab pun yang beredar selain dari ALQURAN yang isinya penuh dengan segala jenis SUMPAH. Dari sejak awal sampai akhir dari 30 juz.114 Nats/Surat dan 6666 ayat yang ada dalam ALQURAN itu, tidak terhitung banyaknya kata-kata “SESUNGGUHNYA” (jumlahnya : 2257 kali atau ± 1/3 dari 6666 ayat2 ada terdapat kata “SESUNGGUHNYA” ini, dan kalau ditambah dengan sumpah secara langsung, jumlahnya menjadi kurang lebih 2/5 atau 40%) yang artinya bahwa ALLAH secara tidak langsung BERSUMPAH bahwa ayat yang Dia turunkan itu tidak bohong melainkan benar-benar dapat dipercaya adanya (alangkah ragu-ragunya Allah itu?). Secara khusus pula – karena masih juga ragu-ragu meskipun sudah melafazkan ribuan kali kata-kata “SESUNGGUHNYA” ALLAH menurunkan satu Nats/Surat Khusus yaitu 52-ATH THUUR yang terdiri dari 49 ayat, yang isinya 99% atau hampir seluruhnya terdiri dari SUMPAH-SUMPAH dan BANTAHAN-BANTAHAN dari ALLAH terhadap umat manusia yang daif, hina dan kotor berdosa itu.(Alangkah rendahnya derajat dan integritas Allah yang harus menurunkan nats/Surat “SUMPAH” untuk meyakinkan manusia yang NOTA BENE adalah ciptaan-Nya sendiri). b. Apa yang Allah sumpahkan pada butir a. diatas, rupa-rupanya belum dianggap cukup memadai, sehingga perlu lagi Allah tambahkan dengan SUMPAH-SUMPAH jenis lain yang tersebar ke-30 Juz dari Alquran tersebut yaitu dengan kata-kata : “DEMI ALLAH (Allah yang mana lagi?), DEMI Alquran yang penuh hikmah, DEMI MALAIKAT-MALAIKAT, DEMI LANGIT, DEMI GUGUSAN BINTANG-BINTANG, DEMI BINTANG-BINTANG, DEMI MATAHARI, DEMI ANGIN, DEMI AWAN, DEMI MALAM, DEMI SIANG, DEMI SUBUH, DEMI FAJAR, DEMI KIAMAT, DEMI BUMI, DEMI KOTA MEKAH, DEMI MASA, DEMI KALAM, DEMI JIWA MANUSIA (91-ASY SYAMS-7), DEMI BUAH TIN, DEMI BUAH ZAITUN, DEMI KUDA PERANG” Dan lain-lain jenis “Demi” yang tidak perlu kami tambahkan disini lagi karena kami anggap deretannya sudah cukup panjangnya. Tegasnya dengan begitu banyaknya Allah bersumpah dalam Alquran seperti yang kami jabarkan diatas terhadap umat manusia yang daif, hina, kotor, berdosa yang notabene pula adalah hasil ciptaan-Nya sendiri, sama saja artinya bahwa ALQURAN telah menghina ALLAH dengan tidak tanggung-tanggung dan bagi setiap orang Muslim yang sedikit saja mau memakai akal budi dan rationya serta mau jujur mengikuti suara hati nuraninya (seperti kami pada waktu masih Islam dulu), pada hakekatnya sudah cukup alasan dan dalil untuk menolak Alquran itu Wahyu Allah, karena kalau kita toh masih tetap mau menerimanya sebagai Wahyu Allah, maka berarti kita mengakui bahwa Allah kita itu “TIDAK MAHAKUASA lagi, TIDAK MAHA MENGETAHUI lagi, TIDAK MAHA KONSISTENT lagi, melainkan sudah turun posisi dan integritasnya sebagai seorang oknum yang ragu-ragu dan hina”. Apakah benar begitu? PASTI TIDAK BENAR! Yang benar ialah bahwa Muhammadlah yang tidak maha mengetahui, yang ragu-ragu, yang inkonsistent, yang tidak percaya dirinya sendiri, yang plin plan, sehingga untuk membela dirinya atas tudingan lawan-lawan dan musuh-musuhnya perlu dan harus bersumpah dengan 1001 macam “DEMI” untuk menyakinkan mereka dengan wahana ALQURAN ciptaannya sendiri yang dia nyatakan sebagai WAHYU ALLAH itu dan oleh karena saking bingungnya atau satu usaha untuk pembenaran yang tidak benar, dengan sadar diturunkannyalah dalam ALQURAN nats 68-AL QALAM-10 tersebut diatas. NOTE : Mungkin anda sebagai seorang Muslim akan menjawab : Jangan suka main tuduh, karena di dalam ALKITAB pun ALLAH juga BERSUMPAH! Bagaimana ini? Anda benar sekali, memang di dalam ALKITAB ada ALLAH bersumpah namun hanya satu kali saja yang terdapat dalam Kej 22:16 yang bunyinya : AKU BERSUMPAH DEMI DIRIKU SENDIRI demikianlah Firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian…….dan sumpah Allah ini sifatnya jauh berbeda dengan ratusan SUMPAH ALLAH yang ada dalam ALQURAN itu yang sifatnya temporer/insidentil saja, karena sumpah ini adalah SATU PERJANJIAN KEKAL antara ALLAH dengan IBRAHIM + keturunannya Bangsa Israel yang dilakukan 1 X saja namun berlakunya untuk selama-lamanya (Kej 17:7-8) dan sebagai Anda lihat sumpah-Nya adalah “DEMI DIRIKU SENDIRI” dan bukan “Demi Buah Tin, demi kuda perang, demi langit, demi fajar, dan lain-lain itu, sebagaimana yang terdapat dalam ALQURAN itu. Disamping itu Anda harus ingat bahwa ALKITAB yang hanya mengandung 1X sumpah ALLAH tersebut diatas adalah : tebalnya kurang lebih 5 X dari ALQURAN, natsnya kurang lebih 10 X lebih banyak (1.188 nats) dan ayatnya kurang lebih 5 X lebih banyak (30.442 ayat) dari ALQURAN. Agar perbedaan antara SUMPAH ALLAH dalam ALQURAN dengan SUMPAH ALLAH dalam ALKITAB menjadi tuntas, diinformasikan disini bahwa, nats-nats lain dalam Alkitab memang ada muncul kembali ALLAH BERSUMPAH ini, namun kesemuanya mengacu kepada SUMPAH ALLAH yang 1 X tersebut diatas itu saja misalnya pada Ibrani 6:13-14 yang bunyinya demikian : “Sebab ketika Allah memberikan janji-Nya kepada Abraham, Ia bersumpah demi diri-Nya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi dari pada-Nya……” Untuk lebih mentuntaskan lagi masalah BERSUMPAH ini, satu dan lain disebabkan rupa-rupanya bangsa Israel sudah ketularan kebiasaan bangsa-bangsa Kafir yang berdiam disekitar mereka, yaitu bila timbul sedikit saja persoalan atau ketidak sesuaian pendapat segera BERSUMPAH demi segala macam “DEMI” (seperti halnya yang ada dalam Alquran). KEBIASAAN BERSUMPAH telah dikecam dan dilarang oleh Sayidina Isa dengan tegas, demikian : “Tetapi Aku berkata kepadamu; Jangan sekali-kali BERSUMPAH baik demi langit karena langit adalah Tahta Allah, maupun demi bumi karena bumi adalah tumpuan kaki-Nya, ataupun demi Yerusalem karena Yerusalem adalah kota Raja Besar, janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambutpun. Jika YA, hendaklah kamu katakan YA, jika TIDAK hendaklah kamu katakan TIDAK, karena apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat-iblis/setan”(Mat 5:34-37). Ini baru namanya tegas – tuntas, tanpa tedeng aling-aling! 2) Terus terang saja, selama ini belum pernah kami menemui kitab yang beredar yang isinya: campur aduk, tidak berurutan, simpang siur, temanya meloncat-loncat, tidak diketahui dimana awal dan dimana akhirnya sesuatu perikop selain dari isi Alquran ini. Dalam setiap nats/surat yang 114 banyaknya dalam Alquran itu, terdapat ayat-ayat yang meloncat-loncat dari tema/perikop yang dibicarakan, misalnya untuk sekedar contoh, kami ambil secara “jemputan saja”. Surat 59-AL HASYR (24 ayat) Perikop/tema : PENGUSIRAN ORANG-ORANG YAHUDI DARI MEDINAH Coba kita membaca seluruh isi ke-24 ayat yang ada dalam Surat tersebut. Dengan susah payah kita mencari dimana letak kisah pengusiran orang Yahudi dari Medinah itu yang ditonjolkan oleh perikop/tema tersebut di atas. Paling banter dapat kita simpulkan yang ada kaitannya dengan perikop/tema tersebut ialah apa yang ada tertulis di sebagian ayat-ayat saja yang berbunyi: “DIALAH (ALLAH) yang mengeluarkan orang2 kafir diantara Ahli Kitab dari kampung mereka ….” Ini pun diragukan, karena berdasarkan puluhan nats-nats lain yang ada dalam Alquran, orang-orang Yahudi tidak digolongkan sebagai orang Kafir melainkan digolongkan sebagai Ahli Kitab seperti halnya dengan sebutan bagi orang Kristen dan Nasrani. Sedangkan ayat-ayat yang lainnya (ayat-1, sebagian ayat-2 dan ayat-3 s/d.24) yang dibicarakan adalah tema/perikop lain yang sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan PENGUSIRAN ORANG-ORANG YAHUDI DARI MEDINAH tersebut di atas, dan itupun sedemikian acaknya sehingga sukar untuk melacak tema apa yang sedang dibicarakan/dibahas sehingga siapapun yang membacanya akan menjadi bingung karenanya. Hal ini terdapat dihampir semua 114 Surat isi ALQURAN itu dan hal inilah yang membuat kami mengatakan bahwa isi Alquran itu campur aduk tidak berurutan dan simpang siur. NOTE : Lain halnya dengan Alkitab, isinya teratur, berurutan, kontinuitas, jelas-gamblang, tidak ada perikop/tema lain yang nyelonong masuk ke dalam perikop/tema yang dibicarakan atau dikisahkan. Oleh karena yang kami “jemput” dari Alquran adalah perikop/tema: PENGUSIRAN ORANG-ORANG YAHUDI DARI MEDINAH, maka kami ambil sebagi “jemputan” pula kisah PENGUSIRAN juga dari Alkitab yaitu: Dari Perjanjian Lama : Hakim-hakim Perikop/tema : GIBEON MENGUSIR MUSUH Karena kisahnya panjang, mari kita baca ayat 1-25 dari Kitab Hakim-hakim 7 tersebut dengan teliti dan jelimet, jelas dan tuntas bahwa tidak ada satu ayatpun yang menyimpang dari perikop/tema yang dikisahkan/dibahaskan, semuanya teratur, berurutan, berkontinuitas dari sejak awal sampai ke akhir kisah. Kalau contoh – imbangan ini belum memuaskan juga, mari kami ambil secara “jemputan” nats yang ada dalam Perjanjian Baru; Yohanes 8:21-29, perikop /tema SAYIDINA ISA BUKAN DARI DUNIA INI. Coba Anda baca seluruh ayat 21-29 tersebut yang kesemuanya berkaitan dengan masalah “Rohani”, tidak ada satu ayatpun yang keluar dari perikop/tema yang dibicarakan, semuanya jelas-tegas, gampang dimengerti, tidak berbelit-belit, teratur-berkesinambungan, meyakinkan tanpa perlu meraba-raba seperti seorang yang sedang mengisi teka-teki silang. Jelas sekali perbedaan antara Alquran dan Alkitab itu bukan? Yang satu kabur, berbelit-belit sehingga untuk mengartikannya kita perlu belajar dulu “Teori relativitas”-nya Eistein, sedangkan yang lainnya jelas-gamblang, sederhana, blak-blakkan dan langsung kesasaran sehingga seorang yang tamat SD/SMP pun dengan mudah memahaminya !!! 3) Kami selama ini tidak pernah menemui Kitab Agama lain selain dari Alquran yang isinya membeberkan bahwa Allah adalah satu oknum yang paling tidak percaya diri, paling ragu-ragu dan paling tidak konsisten sehingga perlu sampai ratusan kali harus meng-ulang2 Sabda-Nya. a. Bahwa Alquran itu benar-benar Wahyu Allah dan tidak bikin-bikinan manusia. b. Bahwa Muhammad itu adalah benar-benar Nabi Allah yang Dia utus/suruh dan tidak Nabi aku-akuan saja. Sehingga entah dari mana asal-usulnya tudingan-tudingan itu, mendadak Allah menjadi kalap sehingga menurunkan dengan BERSUMPAH Wahyu-Nya: 81-AT TAKWIR 15-25 yang berbunyi demikian : “Sungguh, Aku (Allah) bersumpah demi: Bintang-bintang yang beredar dan terbenam, demi malam apabila telah hampir meninggalkan gelapnya dan demi subuh apabila fajar mulai menyingsing, SESUNGGUHNYA ALQURAN itu benar-benar Firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia Jibrail yang mempunyai kekuatan dan mempunyai kedudukan tinggi disisi Allah yang mempunyai Arsy (Tahta), yang ditaati disana (alam Malaikat-malaikat) dan dipercaya, dan temanmu Muhammad itu bukanlah sekali-kali orang gila, karena SESUNGGUHNYA Muhammad itu melihat Jibrail (pembawa ayat-ayat Alquran) di ujuk yang terang dan Muhammad bukanlah seorang yang bakhil (pendusta) untuk menerangkan yang ghaib dan Alquran itu bukanlah perkataan syaitan yang terkutuk”. Apa Anda sebagai seorang Muslim yang berakal-budi, yang punya akal dan ratio sehat, yang jujur terhadap suara hati nurani Anda yang paling dalam, masih dapat menerima bahwa Allah yang Mahabesar, yang Mahakuasa, yang Maha Esa, yang ada dengan sendirinya, yang Kekal dan tidak pernah berobah-obah menjadi begitu kecil, begitu lemah dan tidak berdaya, sehingga harus mengeluarkan pernyataan dengan SUMPAH seperti yang tersurat dalam 81-AT THAKWIR 15-25 tersebut diatas terhadap tudingan orang-orang yang tidak percaya bahwa Muhammad itu Nabi dan Alquran itu Wahyu Allah, sedangkan orang-orang yang menuding-nuding itu adalah notabene hasil ciptaan Allah itu sendiri ??? Kami hakul-yakin bahwa Anda dengan perasaan yang tersinggung berat dengan suara lantang akan menjawab “INI PENGHINAAN BERAT TERHADAP ALLAH, INI TIDAK MUNGKIN TERJADI, INI TIDAK MASUK DIAKAL, INI BEYOND REASON dan APA YANG TERSURAT DALAM 81-AT THAKWIR 15-25 TERSEBUT ITU BUKANLAH WAHYU ALLAH” AMIN, terkecuali tentunya kalau mendadak sontak telah terjadi penukaran STATUS POSISI antara ALLAH dan Muhammad, yaitu bukan Muhammad lagi yang pesuruh Allah melainkan Allah lah yang telah berobah menjadi pesuruh Muhammad. Hal ini tentu saja TABU dan MUSTAHIL karena mengarahkan pikiran kearah itu saja sudah merupakan raja-biangnya-Syirk !!! Jadi dengan sendirinya tertinggal satu solusi atau kesimpulan yaitu: “BAHWA ALQURAN ITU TIDAK WAHYU ALLAH !!”. Yang benar tentang hal ini adalah bahwa berdasarkan logika dan ratio dari siapa saja yang mau berlaku jujur pada dirinya sendiri pasti berpendapat seperti terlukis di bawah ini : Pada waktu sebelum adanya nats 81-AT THAKWIR 15-25 tersebut, Muhammad telah dituding dan diolok-olokkan oleh orang Arab musuh-musuhnya, bahwa dia adalah seorang yang sinting dan gila serta pendusta dan ALQURAN yang katanya Wahyu ALLAH itu dicemooh sebagai perkataan/ayat-ayat setan belaka alias bukan Wahyu ALLAH. Untuk membela dirinya dari tuduhan dan tudingan musuh-musuhnya tersebut, satu dan lain karena dia sendiri tidak mampu berbuat mujizat sebagai counter bukti; maka disuruhnya Sekretarisnya Zaid bin Tsabit untuk menulis bantahan yaitu nats 81-At THAKWIR tersebut dalam ALQURAN dengan diatas namakan Wahyu ALLAH agar menjadi BERBOBOT kelihatannya”. Skenario atau analisa seperti dijabarkan di atas inilah yang masuk diakal siapapun yang berpikiran sehat dan tidak tenggelam dalam fanatisme dan taktik buta, namun Muhammad pada waktu itu sudah berada dalam posisi apa yang kita sebut sekarang ini “sudah terlanjur basah” dan “sudah tidak ada jalan mundur lagi”, karena terlanjur menyatakan “SEMUA YANG TERTULIS DALAM ALQURAN ITU ADALAH 100% WAHYU ALLAH”, sedangkan sebenarnya adalah hasil pemikiran, rekaan, imaginasi, sangka-sangkaan dia sendiri sebagai seorang insan biasa yang tidak luput dari kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangan, kekhilafan-kekhilafan dan kelemahan-kelemahan, walaupun harus diakui baik oleh kawan maupun oleh lawan bahwa dia adalah seorang yang Besar dan Briliant pada zamannya. Dan hal inilah yang membuat isi Alquran itu penuh dengan sumpah-sumpah, penuh dengan pengulangan-pengulangan, penuh dengan dualisme dan kejanggalan-kejanggalan, kontroversial dan axiomalistis, ragu-ragu dan inkonsistent yang akibat lanjutnya ialah bahwa semua hal-hal negatif tersebut itu secara tragis dan menyedihkan seluruhnya terulang kepada ALLAH dan tanggung jawab ALLAH semata-mata, karena kata Muhammad bahwa seluruh isi Alquran itu adalah 100% Wahyu Allah dan tidak ada hasil buah pikirannya atau dengan perkataan lain yang tegas dan gamblang: “Adanya sumpah-sumpah, pengulangan-pengulangan, kejanggalan-kejanggalan, dualisme, kontardiksi-kontradiksi, axioma dan inkonsitensi-inkonsitensi dalam ALQURAN, itu bukanlah tanggung jawab Muhammad, melainkan tanggung jawab Allah semata-mata karena kesemuanya itu adalah Wahyu-Nya, sedangkan Muhammad hanya menulis dan menyampaikan saja. Meskipun dengan sanggahan-sangggahan kami pada PENOLAKAN ke-1, 2, 3, 4, dan ke-5 tersebut di atas dianggap tetap cukup untuk menolak ke-Imanan Islami bahwa ALQURAN ITU WAHYU ALLAH, namun untuk lebih melengkapinya lagi dibawah ini kami tambahkan lagi hal-hal lain yang kami temui dalam ALQURAN yang sifatnya aneh dan tidak masuk diakal bilamana kita toh masih tetap percaya bahwa isi ALQURAN tersebut benar-benar 100% Wahyu ALLAH. 1) ALLAH BUTA SEJARAH DAN MELESET BERNUBUAT a. Dalam Surat 19-MARYAM-28, dinyatakan bahwa MARYAM, ibu Sayidina Isa adalah saudaranya Harun dan selanjutnya dalam Surat 3-ALI IMRAN 36-37 dikatakan bahwa MARYAM, ibu Sayidina Isa tersebut diserahkan oleh ayahnya bernama IMRAN kepada ZAKHARIA untuk dipelihara dan dibesarkan. Hal ini tidak mungkin terjadi dan terlaksana, karena HARUN sesuai sejarah adalah abangnya Nabi Musa yang hidup kurang lebih 1500 tahun sebelum Sayidina Isa dilahirkan oleh MARYAM dan HARUN tersebut memang punya seorang adik perempuan yang kebetulan pula bernama MARYAM (Kel 12:1-16), dan ayah dari ketiga bersaudara ini memang AMRAN (dalam lafaz bahasa Arabnya ALQURAN: IMRAN). MARYAM, ibu Sayidina Isa dan MARYAM adik HARUN dan adalah tidak mungkin pula terjadi IMRAN dapat menyerahkan MARYAM anaknya itu kepada ZAKHARIA untuk dipelihara dan dibesarkan karena ZAKHARIA baru nongol/dilahirkan di dunia ini kurang lebih 1500 tahun kemudian yaitu sezaman dengan MARYAM,ibu Sayidina Isa,sebagaimana tertulis dalam Surat 19-MARYAM 1-7. b. Dalam Surat 30-AR RUUM 1-4, dinubuatkan oleh Allah lewat mulut Nabi Muhammad bahwa kerajaan Romawi yang pada waktu itu telah dikalahkan oleh Kerajaan Persia, nanti sesudah wafatnya Nabi Muhammad-jadi sesudah tahun 62, akan membalas dan mengalahkan kembali bangsa Persia. Lagi–lagi ALLAH yang Maha Tahu itu menjadi buta Sejarah, karena apa yang disebut “NUBUAT” itu bukanlah NUBUAT lagi melainkan hanya pencatatan sejarah saja oleh Nabi Muhammad, sebab dikalahkannya Bangsa Romawi oleh Bangsa Persia dan dikalahkannya kembali Persia oleh Bangsa Romawi SEMUANYA terjadi dalam kurun waktu Nabi Muhammad masih hidup. Sejarah mencatat :  Tahun 614 , Bangsa Romawi dikalahkan oleh Bangsa Persia  Tahun 629, Bangsa Romawi mengalahkan kembali bangsa Persia  Tahun 632 , Nabi Muhammad meninggal dunia di Medinah c. Dalam Surat 17-AL ISRAA-1 terdapat Wahyu Allah yang berbunyi sebagai berikut: “Maha suci ALLAH yang telah memperjalankan (Miradj) hamba-Nya (Muhammad) pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram (di Mekah) ke Al-Masjidil Aksha ( di Yerusalem) yang telah KAMI berkahi sekelilingnya………” Disini ternyata lagi Allah itu buta sejarah, karena tidaklah mungkin Allah me-miradj-kan Nabi Muhammad yang hidup diantara tahun 571-632 dari …..Masjidil Haram di Mekah dalam satu alam ke Masjidil Aksha di Yerusalem, karena pada waktu Nabi Muhammad masih hidup Masjidil Aksha belum ada, sebab baru dibangun tahun 701, jadi 69 tahun sesudah Nabi Muhammad mati dan dikuburkan di Madinah tahun 632. 2) ALLAH TIDAK TERTIB DAN KACAU ALLAH yang Maha Tertib dan Maha Teratur itu telah menurunkan Kitab Wahyu-Nya yang dinamakan ALQURAN itu justru sangat kacau isinya dan kacau formulasinya. Untuk membuktikan hal ini, sebagai contoh kami petik disini satu SUB-SURAT yang terdiri dari 7 (tujuh) ayat saja dari 6666 ayat yang ada dalam Alquran itu yaitu : Surat 5-AL MAAIDAH 94-100 (7 ayat) Perikop Sub-Suratnya adalah : “MENGHORMATI KAABAH SEBAGAI SOKO GURU KEHIDUPAN MANUSIA” • Ayat-94 : Mempersoalakan korban binatang hasil perburuan • Ayat-95 : Mempersoalkan – idem – • Ayat-96 : Mempersoalkan – idem – • Ayat-97 :Mempersoalkan masalah Kaabah, jadi cocok/sesuai dengan yang dikehendaki oleh Perikop Sub-Surat di atas. • Ayat-98 : Mempersoalkan tentang bentuk siksaan dari Allah bagi orang-orang yang menentang-Nya. • Ayat-99 : Mempersolakan bahwa Rasul-rasul hanya penyampai Wahyu Allah saja. • Ayat-100 : Mempersoalkan masalah tindakan baik dan buruk Ini hanya satu contoh kecil saja (1 Sub-Surat dengan hanya 7 ayat) tentang betapa kacau dan simpang siurnya formulasi Wahyu Allah yang ada dalam Alquran itu, apapun pula kalau dibahas seluruh isi Alquran dengan cara/sistym seperti ini yang jumlahnya 114 Surat dengan ratusan Sub-Suratnya dengan total 6666 ayatnya, pastilah tidak dapat lain kesimpulannya ialah : ALLAH ITU KACAU. 3) ALLAH ITU TIDAK ADIL ALLAH yang Maha Adil, justru digambarkan tidak adil atau sekurang-kurangnya menimbulkan kejanggalan-kejanggalan. Tentang soal apa ALLAH itu tidak adil?  KETIDAKADILAN ALLAH DI DUNIA Kami hendak mempersoalkan kembali keadaan di dunia yang fana ini, dimana Allah sudah berlaku tidak adil dengan menetapkan perbedaan hak antara pria dan wanita (dengan menambahnya lagi dengan ketidakadilan-ketidakadilan jenis-jenis lain), yaitu pria dapat dua bagian harta warisan dan boleh ber-polygami sampai beristri empat, sedangkan wanita hanya dapat satu bagian dari harta warisan saja dan tidak ada hak men-talaq suaminya walaupun ditinggalkan, disia-siakan dan ditelantarkan oleh suaminya bertahun-tahun tanpa diberi surat talaq/diceraikan.  KETIDAKADILAN ALLAH DI AKHIRAT Ketidak-adilan Allah di sorga sesudah orang-orang yang beriman (pria dan wanita muslim) mati dan beroleh keselamatan sorgawi nanti (kehidupan di alam Rohani). Berdasarkan Wahyu-Nya sendiri yang ada dalam Alquran, rupa-rupanya Allah hanya menyediakan SORGA BAGI KAUM PRIA SAJA, karena jelas-jelas tertulis dalam Alquran sbb : a. Di sorga disediakan makanan dan minuman (52- ATH THUUR-19) b. Di sorga mereka (kaum pria) mempunyai istri-istri (4-AN NISAA-57) karena dikawinkan dengan
 24. rian Says:

  posting pada bnyak2 amat…..
  pgen tnya nie…
  bibble yang bner dari Jesus. bibble yang mana ???
  kan bnyak versinya tuh….
  trimz

 25. andreas Says:

  kebenaran yang murni tidak mengajarkan kebencian.
  jadi siapa yang bilang kebenaran kalo membenci itu jelas!!!! bukan kebenaran!!!
  simpel tooo….
  kebenaran yang sejati tidak mengajarkan kebencian!!
  siapa yang mengajarkan kebencian dia bukan kebenaran.
  sederhana dan selamat menikmati kebenaran yang sejati

 26. jjs Says:

  jangan fanatik ,
  terbukalah dengan kebenaran.
  bijak dalam menanggapi
  sopan dalam bertindak dan berkata-kata.
  karena kebenaran yang sejati harus digali sedemikian rupa.
  karena hanya kebenaran yang membawa kita masuk surga.
  Yesuslah kebenaran yang sejati.amen.

  1. PJ Says:

   Orang yang tidak fanatik pada agamanya (dalam hal ini maksud saya tidak menganggap agamanyalah yang benar, tapi menganggap semua agama benar atau ada kemungkinan agama lainlah yang benar atau menganggap semua agama itu sebenarnya hanyalah buatan manusia) bisa disamakan dengan komunis.
   Kami terbuka dengan kebenaran, makanya kami menanggapi artikel kalian yang tidak benar karena tanpa dasar atau sumbernya tidak layak dan tidak objektif
   Rata2 orang yang tidak sopan itu dari kubu kalian yang bebal, contohnya men, adeng hudaya, merasa aneh, siap murtad, dll
   Memang harus digali, makanya kasih tau saudara2 seiman anda supaya jangan sok pintar dan asal2an dalam menafsirkan Al-quran dan hadis.
   Hanya kebenaran yang membawa kita ke Surga, masalahnya adalah manakah kebenaran yang tidak hanya labelnya saja yang kebenaran. Apakah itu cara agama anda berfikir bahwa Tuhan itu saking hinanya mau beranak dan berwujud menyerupai makhluknya, ataukah cara Islam berpikir bahwa Tuhan itu Pencipta maha sempurna yang tanpa cacat dan tidak akan berbuat salah atau menyesali perbuatanynya serta akan meluruskan wahyu-Nya yang sudah dizalimi manusia dengan cara perombakan total.
   Bukan Yesus kebenaran sejati menurut saya, tapi Allah, Tuhan, atau apapun sebutannya menurut berbagai bahasa di dunia, yang benar2 mulia, sempurna, tanpa cacat, dan tidak dilencengkan, seperti yang tertulis di Wahyunya yang berupa Al-Qur’an.
   Mudah-mudahan anda sekalian mengerti. Amin Ya Robbal Alamin

 27. schwarzenegger Says:

  saudara seiman blog yang kayak gini gak usah di tanggepin, ini blog kacangan biar blognya rame…maz..maz hareee geneeee

  1. PJ Says:

   tapi kalau tidak ditanggapi justru fitnah dan hujatan mereka akan semakin menjadi-jadi. Coba anda lihat di artikel2 lain blog ini. Kalau sudut Muslim sudah melakukan berbagai upaya dalam menjelaskan yang sebenarnya pada mereka, dan mereka tidak menemukan upaya lain untuk memfintnah, mereka akan berhenti mengkomen.

 28. ilham othmany Says:

  PEDOFILIA BALITA DAN TEROR BIBLE

  Wanita berusia 3 tahun dipaksa untuk bermain seks dalam Bible dan Talmud. Umur diperbolehkan untuk menikah dan atau berhubungan seks di salah satu ibu kota suatu negara di Benua Amerika sekarang, yang dihuni oleh mayoritas umat Kristen, adalah 12 tahun.
  I. Pedofilia dan Pembantaian Terhadap bayi-bayi yang masih menyusui dalam Bible!
  Benar-benar ironis, satu dari sepuluh perintah (ten commandments) Hukum Musa mengatakan: “Kamu tidak boleh membunuh.” (Keluaran 20:13). Tetapi, anak-anak tidak berdosa dan wanita tidak perawan diperintahkan untuk dibantai secara masal, yang mungkin saat itu berjumlah ribuan orang! Wanita atau tepatnya balita berusia 3 tahun malah diperintahkan untuk diperkosa oleh pasukan Israel atas perintah Musa dan Tuhan.

  1-. Bunuh semua makhluk hidup yang bernafas
  Ulangan 20:16 TB
  “Tetapi dari kota-kota bangsa-bangsa itu yang diberikan TUHAN, Allahmu, kepadamu menjadi milik pusakamu, janganlah kaubiarkan hidup apapun yang bernafas,”
  Ini adalah doktrin utama Bible untuk membantai semua makhluk hidup yang bernafas mencakup manusia, hewan, dan tumbuhan yang tinggal di daerah musuh. Jika kita tidak menyebut hal ini sebagai terorisme, kejahatan perang, dan pembantaian masal, lalu apakah yang layak kita ucapkan untuk ayat Bible sadis ini.

  2-. Eksekusi mati semua balita yang masih menyusui oleh pasukan berkekuatan 210.000 orang.
  1 Samuel 15:2-4 TB
  Beginilah firman TUHAN semesta alam: Aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel, karena orang Amalek menghalang-halangi mereka, ketika orang Israel pergi dari Mesir. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai.” Lalu Saul memanggil rakyat berkumpul dan memeriksa barisan mereka di Telaim: ada dua ratus ribu orang pasukan berjalan kaki dan sepuluh ribu orang Yehuda.

  Puji-pujian karena membenturkan anak-anak kecil ke arah batu
  Mazmur 137:8-9 TB
  “Hai puteri Babel, yang suka melakukan kekerasan, berbahagialah orang yang membalas kepadamu perbuatan-perbuatan yang kaulakukan kepada kami! Berbahagialah orang yang menangkap dan memecahkan anak-anakmu pada bukit batu!

  Saya menemukan hal ini benar-benar berbeda dari apa yang sering kita dengar dari misionaris Kristen mengenai ajaran Bible “Cintailah musuhmu”, tetapi telah kita lihat pembantaian masal terhadap bayi-bayi yang masih menyusui, anak-anak tidak berdosa, gadis-gadis, pria yang tidak mengangkat senjata, wanita (baik muda atau pun tua), dan menghancurkan tumbuh-tumbuhan dan hewan-hewan oleh tentara berkekuatan 210.000 orang. Sangat jelas, ayat Bible ini benar-benar korup dan palsu, bukan wahyu ilahi.
  Saya menantang kepada setiap orang Yahudi atau Kristen untuk memberikan satu ayat al-Qur’an yang menganjurkan pembunuhan terhadap anak-anak yang tidak berdosa dan wanita dari kalangan sipil

  Lihat the Rights of Prisoners of War in Islam.
  Sekarang, mari kita melihat firman Allah dalam al-Qur’an:

  “Oleh karena itu Kami tetapkan bagi Bani Israel, bahwa barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.” (QS Al Maa’idah 32)
  Perintah Allah terhadap bani Israel justru telah diubah oleh pendeta Yahudi. Dalam Talmud kitab Sanhedrin 37a menyatakan: “Setiap orang yang menyelamatkan satu orang Yahudi adalah seakan-akan ia menyelamatkan seluruh dunia.”
  Sebagai catatan tambahan, orang Yahudi meyakini bahwa Tuhan telah berfirman kepada Musa secara oral dan tertulis. Kitab tertulis itu dinamakan Taurat sama dengan 5 kitab pertama Perjanjian lama Kristen. Sedangkan bentuk oral yaitu yang tidak tertulis atau lisan dan diingat oleh bani Israel. Dan menurut keyakinan Yahudi, tradisi oral Musa kemudian disalin kembali oleh pendeta-pendeta Yahudi di kitab Talmud.
  Berdasarkan Qur’an, saya dapat aman menyimpulkan bahwa cerita pembantaian masal terhadap orang-orang yang tidak berdosa yang terekam dalam Bible ini adalah korup buatan para pendusta yang diletakkan seolah-olah inilah firman Allah Yang Maha Agung.
  “Tidakkah mereka [Bani Israel] mengetahui bahwa Allah mengetahui segala yang mereka sembunyikan dan segala yang mereka nyatakan Dan diantara mereka [Bani Israel] ada yang buta huruf, tidak mengetahui Alkitab, kecuali dongeng bohong belaka dan mereka hanya menduga-duga.” (QS al-Baqarah 2:77-79)

  3-. Ayat Pedofilia terhadap wanita berusia 3 tahun
  Ayat Bible yang mengisahkan pedofilia terdapat dalam kitab Bilangan 31:17-18 dan Bilangan 31:35-40. Dibawah ini, Anda dapat melihat SEJARAH DETAIL dari ayat Bible ini melalui penjelasan Kitab Talmud Yahudi yang memerintahkan pedofilia terhadap budak berusia 3 tahun ke bawah dibawah komando langsung Nabi Musa.

  Umat Kristen tidak mengikuti Hukum Talmud, tetapi faktanya baik umat Kristen dan Yahudi sama-sama mempercayai Kitab Bilangan yang terdapat dalam Bible. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana “PENGIKUT KITAB BILANGAN” selama zaman Musa mencerminkan jiwa pedofilia karena memperkosa wanita atau tepatnya balita berusia 3 tahun setelah Musa dianggap menerima perintah “Ilahi” yang secara jelas mengindikasikan bahwa Bible memberkati kaum pedofilia.
  Ingatlah
  “Pengikut Kitab Bilangan” bukan hanya umat Kristen. Karena umat Yahudi pun meyakini apa yang ada dalam Kitab Bilangan milik orang Kristen.
  Camkan dibenak Anda bahwa Kristen bukan satu-satunya “Pengikut Kitab Bilangan”, karena Yahudi pun mempercayainya. Jadi jika Anda orang Kristen meyakini apa yang terdapat dalam kitab Bilangan dan ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi, maka Anda harus melihat bagaimana Yahudi memandang kitab Bilangan, yaitu dengan cara melihat Kitab Talmud.
  Perintah Musa untuk melakukan pedofilia terhadap wanita berusia 3 tahun
  “….Menurut Tanna�te Rabbis, Musa karena itu telah memerintahkan bani Israel untuk membunuh semua wanita berusia lebih dari tiga tahun satu hari, karena mereka adalah “layak bagi hubungan seksual.” (Karl Georg Kuhn, Der tannaitische Midrasch Sifre zu Numeri (German), Stuttgart: Kohlhammer 1959, �157, 652f)
  “Berkatalah Rabbi Joseph, “Datanglah dan catatlah: Seorang gadis berusia tiga tahun satu hari ditunangkan melalui campur gaul….” (Sanhedrin 7/55B)
  “Seorang gadis berusia tiga tahun satu hari ditunangkan melalui campur gaul.” Seorang gadis tiga tahun boleh ditunangkan melalui sebuah hukum hubungan seksual,” perkataan dari R. Meir. Dan orang-orang bijaksana mengatakan, “usia tiga tahun satu hari” (Mishnah Niddah 5:4)
  Cerita lebih detail, penjelasan yang lebih lanjut, serta bibliografi dibahas dibawah ini.

  II. Wanita berusia 3 tahun dipaksa untuk bermain seks dan menikah dalam Talmud dan Bible
  Dibawah ini adalah fakta yang diperoleh dari http://www.infidels.org/library/modern/guido_deimel/judaism.html dalam mengungkap Kitab Bilangan pasal 31 dalam Bible.

  Anak-anak
  Terkadang orang perlu membaca sebuah ayat sebanyak dua kali untuk mempercayai apa yang tertulis dalam kitab suci Yudaisme: apa yang telah dinyatakan mengenai jalan untuk mencapai sebuah kehidupan kudus melalui memory orang-orang bijaksana… yang perkataannya adalah natural.[131]

  Said Rabbi Joseph, “Come and take note: A girl three years and one day old is betrothed by intercourse. And if a Levir has had intercourse with her, he has acquired her. And one can be liable on her account because of the law prohibiting intercourse with a married woman. And she imparts uncleanness to him who has intercourse with her when she is menstruating, to convey uncleanness to the lower as to the upper layer [of what lies beneath]. If she was married to a priest, she may eat food in the status of priestly rations. If one of those who are unfit for marriage with her had intercourse with her, he has rendered her unfit to marry into the priesthood. If any of those who are forbidden in the Torah to have intercourse with her had intercourse with her, he is put to death on her account, but she is free of responsibility [M.Nid. 5:4]. Sanhedrin 7/55B [132]

  R. Nahman bar Isaac said. “They made the decree that a gentile child should be deemed unclean with the flux uncleanness [described at Lev.15], so that an Israelite child should not hang around with him and commit pederasty [as he does].”
  For said R. Zira, “I had much anguish with R. Assi, and R. Assi with R. Yohanan, and R. Yohanan with R. Yannai, and R. Yannai with R. Nathan b. Amram, and R. Nathan b. Amram with Rabbi [on this matter]: ‘From what age is a gentile child deemed unclean with the flux uncleanness [described at Lev.15]’ And he said to me, ‘On the day on which he is born.’ But when I came to R. Hiyya, he said to me, ‘From the age of nine years and one day.’ And when I came and laid the matter before Rabbi, he said to me, ‘Discard my reply and adopt that of R. Hiyya, who declared, “From what age is a gentile child deemed unclean with the flux uncleanness [described at Lev.15] From the age of nine years and one day.”‘
  [37A] Since he is then suitable for having sexual relations, he also is deemed unclean with the flux uncleanness [of Lev.15].”
  Said Rabina, “Therefore a gentile girl who is three years and one day old, since she is then suitable to have sexual relations, also imparts uncleanness of the flux variety.”
  That is self-evident!
  Abodah Zarah 36B-37A [133]

  The basis for these rulings is the following Mishnaic passage of Tractate Niddah (filth):

  A girl three years and one day old is betrothed by intercourse. “A girl three years old may be betrothed through an act of sexual intercourse,” the words of R. Meir. And sages say, “Three years and one day old.”
  And if a Levir has had intercourse with her, he has acquired her. And they are liable on her account because of the law prohibiting intercourse with a married woman. And she imparts uncleanness to him who has intercourse with her when she is menstruating to convey uncleanness to the lower as to the upper layer. If she was married to a priest, she eats heave offering. If one of those who are unfit for marriage has intercourse with her, he has rendered her unfit to marry into the priesthood. If one of all those who are forbidden in the Torah to have intercourse with her did so, they are put to death on her account. But she is free of responsibility.
  If she is younger than that age, intercourse with her is like putting a finger in the eye.
  (Mishnah Niddah 5:4) [134]

  Thus, one “of the many important issues worked out in the Mishnah concerns proper conduct with women,” [135] and the “entire society of Judaism � that is, the community formed by the Torah � found in the Talmud those modes of thought and inquiry, those media of order and value, that guided the formation of public affairs and private life as well.” [136]

  While it is reassuring to see there was at least some limit as to what the sages would declare holy and moral, this ruling had severe implications on the interpretation of other topics as well. The Tanna�tic Midrash Sifre to Numbers in �157 comments on the above quoted commandment of Moses to kill the Midianite women as well as the male children:

  “Now therefore, kill every male among the little ones, and kill every woman that has known a man by sleeping with him.(Num 31:17).
  [This] refers to her who has slept with a man as well as her who is suitable for intercourse, even when she has not slept with a man…
  But all the young girls who have not known a man by sleeping with him, keep alive for yourselves. From here R. Shimon b. Yohai used to say: a Proselyte girl who became a proselyte in the age of less than three years and one day, is rendered fit to marry into the priesthood.” [137]

  According to the Tanna�te Rabbis, Moses therefore had ordered the Israelites to kill all women older than three years and a day, because they were “suitable for having sexual relations.” [138]

  Bibliografi:
  [131] Ibid., vol.XXI.A-D, Tractate Bava Mesia, Atlanta: Scholars Press 1990, p.ix-x.
  [132] Ibid., vol.XXIII.B, Tractate Sanhedrin 1984, 150. See also vol.XIX.A, Tractate Qiddushin 10a-b, 1992, 33. “Menstruating” here of course refers to the ritual “flux uncleanness” described in Lev.15.
  [133] Ibid., vol.XXV.A, Tractate Abodah Zarah, 1991, 168. Emphasis original.
  [134] J. Neusner, The Talmud of Babylonia. A complete outline, Part IV. The Division of Holy Things. B. Number 37. 1995, 704.
  [135] Neusner 1993, 41.
  [136] Neusner 1995, 7.
  [137] Kuhn 1959, �157, 652f. My translation. In general, proselytes are not allowed to marry into the priesthood.
  [138] Ibid., �157, footnote 86, 653.
  Bilangan 31:17-18 TB
  “Maka sekarang bunuhlah semua laki-laki di antara anak-anak mereka, dan juga semua perempuan yang pernah bersetubuh dengan laki-laki haruslah kamu bunuh. Tetapi semua orang muda di antara perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki haruslah kamu biarkan hidup bagimu.

  Dalam kitab Bilangan Bible, setelah menaklukkan negeri Midian dan Moab, dan menimbulkan bencana hebat atas negeri tsb, Musa memerintahkan agar semua wanita yang tidak perawan dieksekusi mati, TETAPI semua gadis muda yang masih perawan tidak dieksekusi karena diperuntukkan bagi bani Israel.
  Rabbi Joseph berkata, ‘Datang dan dengar. Seorang gadis berusia 3 tahun satu hari boleh dinikahi melalui persetubuhan.’
  Mishnah: Seorang gadis berusia 3 tahun satu hari boleh ditunangkan, dengan izin ayahnya, melalui hubungan seksual.
  Gemara: Ajaran Rabbi-rabbi kita: ‘Seorang gadis berusia 3 tahun boleh ditunangkan melalui hubungan seksual.’

  Apakah Tuhan Israel (JEHOVAH) Pedofilia
  Bilangan 31:35-40 BIS
  “Musa dan Imam Eleazar melakukan seperti yang diperintahkan TUHAN. Selain yang sudah diambil para prajurit untuk mereka sendiri, hasil rampasan itu berjumlah: 675.000 ekor domba dan kambing, 72.000 ekor sapi, 61.000 ekor keledai dan 32.000 orang gadis perawan. Separuh dari jumlah itu diberikan kepada para prajurit dengan perincian ini: 337.500 ekor domba dan kambing, dan dari jumlah itu 675 ekor untuk pemberian khusus bagi TUHAN; 36.000 ekor sapi, 72 ekor untuk pemberian khusus bagi TUHAN; 30.500 ekor keledai, 61 ekor untuk pemberian khusus bagi TUHAN; 16.000 orang gadis perawan, 32 orang untuk pemberian khusus bagi TUHAN.”

  Meskipun Jehovah mendapat bagian sebanyak 32 gadis perawan adalah bahasa metafora, artinya bahwa Jehovah tidak turun dari Sorga ke bumi hanya untuk bermain seks dengan 32 gadis perawan, tetapi jika Anda kaum Kristen Ekstrimis Trinitarian Pagan Polytheisme menyebut nabi Islam Muhammad SAW sebagai seorang pedofilia atau pecinta wanita karena menikahi (bukan memaksa bermain seks) seorang gadis muda dan menikahi banyak wanita selama hidupnya, maka Anda yaitu Kaum Ekstrimis Pagan Trinitarian harus juga menyebut Jehovah dan Nabi-nabi yang namanya tercantum dalam Bible sebagai kaum pedofilia.

  Selain itu, jika Anda kaum Fundamentalis Pagan Trinitarian menyatakan Yesus sebagai inkarnasi Jehovah, maka berdasarkan kitab Bilangan, Anda pun harus menyebut Yesus sebagai seorang pedofilia!
  Sekarang Hukum Yahudi menetapkan usia pernikahan bagi wanita yaitu 11 tahun. Saya tidak tahu jika Hukum Yahudi modern masih membolehkan teori pertunangan melalui campur gaul sebagaimana dipraktekkan pada masa silam.

  30 tahun yang lalu, ahli seksiologis terkenal R.E.L. Masters dan Allan Edwardes berkata bahwa dalam studi mereka terhadap ekspresi seksual Afro-Asian (_The Cradle of Erotica_, Julian Press, New York:1962) berkata, “Sekarang,dibanyak bagian dari Afrika Utara, Afrika, dan India, gadis-gadis dinikahkan dan ditempat tiduri (bedded) antara usia lima dan sembilan; dan tidak ada self-respecting female remains unmarried beyond the age of puberty.”
  Dibawah ini penulis kutip dari http://www.answering-christianity.com/age3.htm

  I emailed a friend of mine, a former Jew who speaks Hebrew, and he further gave me more information regarding the Jewish view to marriage:

  “I have just called up a seriously orthodox friend, a dealer in manuscripts with whom I do business, and a good fellow, to double check my response, and we are in perfect agreement. He runs a strictly orthodox and observant home and life, dresses in black, etc…I checked with him about it, as my own copy of the Code of Jewish Law is the shortened version, known as the “Kitzur Shulchan Aruch”. The full book is the “Shulchan Aruch”, which means “The Well-Set Table” (The Jews have a talent for clever book-titles).

  This is the reference of brother Johnny Bravo’s Talmudic quotes

  A girl must be 12 years old for marriage, but a 3-year old may be betrothed with the father’s approval. As for the permissibility of marriage to a minor (katanah) by coition…*Fuggedaboudit!!* as they say in the Mafia. My friend assures me that *humanitarian treatment* is the final authority. If a man did that, that is, had intercourse with a minor for purposes of marriage,it would be considered a crime, even if the father approved. A girl that young would be considered unable to make a momentous decision like that. And even if she were older than 12, if it were done by force, as if she were a Moabite captive, they would be made to divorce once the circumstances were known.

  Furthermore, and very importantly, the Jews are *required* to observe the “deen hammalchut”…the laws of the country in which they reside, before applying their own halacha, or laws. So the short answer is, yes, marriage by coition is considered legal, but not with a katanah, and never by force. Betrothal to a katanah is OK, but the bride must reach puberty before actual marriage and consummation. Also, according to my own exceedingly imperfect knowledge, nowhere in the Talmud is betrothal to a minor by intercourse *recommended*. If all this were permissible in the days of the Mishna, well, those days are gone.”
  III. Usia wanita diperbolehkan menikah
  Dibawah ini adalah data Wikipedia bulan Agustus tahun 2007 mengenai batas usia minimum untuk dapat berhubungan seks secara legal dan negara mana saja yang memberlakukannya.
  Usia Minimum Negara/ Negara Bagian/ Distrik/ Provinsi
  12 tahun Distrik Federal Kota Meksiko
  13 tahun Distrik Federal Kota Meksiko
  14 tahun Madagaskar, China, Austria, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Kroasia, Estonia, Jerman, Hungaria, Italia, Lithuania, Portugal, Serbia, Brazil, Colombia, Ekuador, Paraguay, Peru, Canada
  15 tahun Thailand, Republik Ceko, Denmark, Kepulauan Faroe, Perancis, Iceland, Polandia, Rumania, Slovakia, Swedia, Uruguay
  16 tahun Aljazair, Mesir, Afrika Selatan, Zimbabwe, Hongkong, Indonesia, Malaysia, Singapura, Belanda, Kentucky, Massachusetts, New Hampshire, North Carolina, Ohio, Delaware
  17 tahun Missouri, New York, Texas
  Data diatas diperoleh dari
  – Ages of consent in Africa, Wikipedia, last modified 7 August 2007
  – Ages of consent in Asia, Wikipedia, last modified 22 August 2007
  – Ages of consent in Latin America, Wikipedia, last modified 17 August 2007
  – Ages of consent in Europe, Wikipedia, last modified 14 August 2007
  – Ages of consent in North America, Wikipedia, last modified 14 August 2007

  Karena berbagai alasan usia diperbolehkan untuk berhubungan seks adalah semakin sini semakin meningkat, Khususnya ketika kita memperoleh lebih banyak edukasi untuk survive di kehidupan masyarakan modern. Batasan usia berhubungan seks di Perancis ditingkatkan dari usia 11 menjadi usia 13 hanya seabad yang lalu. Pada tahun 1929, di Inggris usia minimum orang Kristen untuk menikahi wanita adalah usia 12.

  Di Amerika Serikat, dahulu mereka menyatakan bahwa seorang wanita usia 7 tahun adalah kompeten untuk memutuskan berhubungan seks, dan dikemudian hari, usia tsb dinaikkan. Pada tahun 1886, setelah upaya untuk menaikkan batasan umur, Delaware adalah hanya satu-satunya yang mempertahankan hukum batasan umur yaitu 7 tahun, sedangkan 25 negara bagian AS lainnya menetapkan usia minimum adalah tidak lebih dari 10 tahun.

  Catatan Penting

  1. Sebagai Muslim, kita tidak termasuk pedofilia, pemerkosa, terorisme, dan semua bentuk kejahatan biadab yang direstui dalam Bible. Kita juga tidak percaya bahwa Allah dan nabi-nabi Allah telah melakukan perbuatan biadab sebagaimana yang tertulis dalam Bible korup Kristen. Disini kita hanya mengekspos betapa korupnya Bible dan mengungkap kejahatan yang benar-benar eksis dalam kitab suci yang bernama Bible.

  2. Artikel ini sebagian besar bersumber dari Osama di http://answering-christianity.com/age3.htm. Jika pembaca menyimak artikel aslinya, ia telah mendapat reaksi “bantahan” dari Kristen bernama Sam Shamoun di http://answering-islam.org.uk/Responses/Osama/pedophilia.htm Namun, bukan Kristen namanya jika tidak omong kosong, silahkan Anda menyimak bagaimana Osama membantah Sam Shamoun di http://answering-christianity.com/pedophilia_rebuttal.htm

  1. Gue Says:

   terima kasih atas penjelasan anda: jawaban saya pendek saja atas ketidak tahuan anda yang buruk itu. Yesus menggenapi hukum taurat tapi anda sama sekali tidak mengambil satu ayat dari P Barupadahal munculnya PB telah menafikan PL, dan menulis menurut cara anda sendiri. satu lagi penjelasan anda dalam bilangan setelah saya baca sendiri dalam bilangan ternyata anda telah menambahi sendiri hebatnya anda menambahi dengan pedopilia menambahi menurut pendapat dan kesimpulan anda sendiri/penulis, matur nuwun atas kesesatan yang anda sampaikan. Ngapain panjang tapi gak berarti.

   1. atw Says:

    Hanya orang bodoh yang mau dinasehati (agama) oleh perampok…Belande en Portugis kemari bawa apaan

   2. someone Says:

    Hanya orang bodoh yang menganggap Nabi Muhammad SAW sebagai perampok, dan wajarlah jika orang bodoh menganggap orang pintar bodoh😀

 29. erwin Says:

  bagaimanapun kamu menjelek2an Muhammad SAW, menyalahkan Alqur’an, bahkan sampai menghina Tuhan kami(sebenarnya Tuhanmu juga).justru islam akan semakin besar.lihat saja umat islam tiap tahun meningkat(tidak menurun)jumlah pengikutnya.itu karena Janji Allah bahwa islam akan berjaya.ikuti saja permainan didunia ini…

  1. siapmurtad Says:

   @Erwin, Umat Islam memang bertambah Jumlahnya dari tahun ke tahun, namun itu bukan karena Janji ALLAH bahwa ISLAM AKAN JAYA, namun tepat seperti kata MUammar Khadafi, Presiden Libya, Umat Islam akan Mayoritas dengan sendirinya, karena Umat Islam punya ISTRI BANYAK dan LAHIR ANAK BUANYAKKKKK, apalagi di negara2 Arab/negara berkembang lainnya yg beranak pinak buanyak, ya wajar jadi mayoritas. Muammar Khadafi yg sama juga mengatakan UMat Islam di seluruh dunia SANGAT BODOH karena memperkaya Negara ARAB SAUDI dengan Wahyu Sesat Muhammad yg MENGAJAK Umat ISlam, NAIK HAJI dan UMROH ke TANAH SUCI untuk ketemu AULLOH dan MENEBUS DOSA dengan HARTA BENDA (alias Naik Haji dan UMROH). Untung ada MUAMMAR KHADAFI yg TIDAK MAU DIBEGO2in ama Muhammad dan negara Arab SAudi.

   Makanya MUammar Khadafi menyuruh Umat Islam jangan mau Naik Haji dan Umroh ke ARAB SAUDI, silahkan Naik Haji dan Umroh di negara masing2. Nah lho????

   1. Anonymous Says:

    Iyaaa betul tuh. Berdesak2kan resiko mati juga……Buang duit hanya untuk ritual begituan ah betapa tololnya kita2 ini. Coba bayangkan berapa uang yang digelontor buat ritual begituan dan juga hanya memperkaya orang arab. Kita ini udah goblok masih mau diplorotin lagi duwitnya ……

  2. casper Says:

   hahahahahahaha…
   sumpah mw ktwa liat si siap muratd ngomong,,,
   adowww,,sakit perut aku niy,,
   woi kawanku yg ganteng….

   g ada nmanya nebus dosa di islam RADENKU,,, kami mw ziarah d sn karena ada makam nabi kami,,,”(patuh)”

   yg ada tu di elo doang di vatikan sono,,,,gua uda kesana,,,,,
   mangkanya org kristen d eropa jd komunis karena 20% pendapatan mereka,,, kebijakan greja mengharuskan membayar pajak greja,,,

   jd keliatan kan mana yg rakus???
   knp islam mulai banyak pengikutnya????

   pertanyaan yg mantap cuy…
   karena manusia lambat laun sudah mulai melihat islam itu ada titik terang di sana,,,, gmn kalo sy bilang skrg banyak sistem bank syariah udah mulai d pake di eropa??????

   ga ngawur ngidul kya grejamu di vatikan,,,,

   pernah denger ga galileo di hukum karena paksaan greja yg mengatakan klo bumi itudi kelilingi matahari???

   lah skrg nanggung malu ngaku kalo al-quran itu bner matahari yg di kelilingi bumi…

   salah satu kegoblokan paus dalam membuat yg nma’y holly bible itu,,,

   1. muslim Says:

    sy ragu ni,,,
    dia yg pu’y blog ni sbener’y bneran murtad ato org yg pgen coba” sma isi al-quran,???

    g bkal bisa km ketemuin secuilpun,kelemahan al-quran,

    banyak pertanyaan yg di abaikan krn ketahuan dy jarang baca Quran wktu islam alias pura” murtad bwat cari bahan.


 30. hai umat islam…kalian tidak tau apa yang tersembunyi di balik alquran kalian…

  berhentilah menganut ajarn jihad kalian…

  kalian telah menentang ajran yang dulu dari awal telah muncul….islam adalah agama terakhir…

  apa yang di ketahui umat islam?

  kalian hanya sok tau dan sok suci…

  di mata Tuhan, sediktpun tak ada manusia yang suci dan sempurna.INGAT ITU!!!

  berhentilah mencari sensasi agama kalian…

  ingat orang-orang laknat seperti ambrozi dan teroris2 lainya yang menganut ajran islam dan jihad itu…

  pikir pakai otak kalian….
  sudah jelas2 dia membunuh bnyak orang…
  para teroris terkutuk itu beraninya membuat pernyataan bahwa dengan membunuh sekian ratus manusia, berarti membunuh sekian ribu setan…

  Tuhanmu sungguh kejam, jka tuhanmu memerintahkan umatnya untuk melakukan hal yang paling tercela itu…

  kalian hanya bisa iri dan dengki…

  melihat apa yang ada di dunia ini telah di kuasi oleh non islam…

  islam hanya penghambat untuk mengembangkan segala sesuatu…

  islam hanya bisa berdoa dan terus berdoa…
  tetapi kelakuannya seprti setan dan anjing yang terdampar di tepi jalanan yang menjijikan…

  yang di perlukan TUhan adalah perbuatan dan sikap…

  semua akan percuma jika doa tanpa di sertai perbuatan…

  apalgi berdoa dan terus berdoa, tetapi perbuatannya seprti babi yang mengaung di setiap malam….

  Islam tak akan abadi…
  waktu kan silih berganti…
  tiba saatnya Islam akan berperang dngn islam…

  tunggulah wakutny Islam…

  berhentilah melakukan perbuatan yang murtad…
  ajaran kalian telah jauh menyimpang dari ajaran yang telah tuhan berikan dari awal…

  Jangan pernah lagi mencoba membuat pernyataan yang menjijikan…
  seprti suami yang boleh mempunyai istri lebih dari satu….

  itu sama saja sang suami yang serakah akan hawa nafsu birahi…tidak pernah puas dengan apa yang di milikinya….

  sedangkan si istri..patut di bilang sebagai PSK…atau pun pelacur…

  di Islam wanita hanya di jadikan bahan permainan olh laki2 islam…

  sungguh laknat sekali ajraan yang menyimpang dari ajaran Tuhan itu…

  1. casper Says:

   kamu yg bodoh jack the heall…
   dari ngomongmu aj sdh pasti iq..jongkok…

   BERAPA UMAT MUSLIM YG SUDAH UMATMU BANTAI DI AFGANISTAN?????

   ISLAM HANYA TERUS BERDOA ,,KARENA KITA BUKA ORG YG SEMPURNA,,,TDK SEPERTI KALIAN BIKIN FILM PORNO SEPERTI ANJING” JALANAN,,,,
   manusia kotor…..
   sombong laknat……
   cuih,,,,,, beginilah klo sdah anjing tanah ngomong…..

   ajaramu yg jauh menyimpang sebahlah tiga tuhanmu yg g punya celana dalem…..

   SIAPA YG TERLEBIH DAHULU MENYERANG???
   CUIH,,,, pengecut laknat ngomong was..wes..wos…

   1. gondrong Says:

    tp kan ente juga menikmati film porno tsb toh…?? ha3
    sama aja bro !!!
    mgkn ente akan heran lagi klo yg main film prono pake jilbab dan cowonya pake surban/peci…ckckck
    mngkn dunia sdh mau kiamat.

   2. jin Dan jun Says:

    Laknatul muhamad bin abdulah pembunuh keji Dan bengis,maniak sex,PEDOFILIA,pencuri masih kau anggap SEBAGAI nabi?

    Apa gak ada orang lain yg lebih pantes apa?

  2. istigfar Says:

   subhanallah ya, istigfar ajh . atagfirullahhal’adzim… biarinin ajh , allah yg menjaga alquran . dan qta smua . subhanallah yahh…🙂

 31. irwansyah Says:

  intinya :
  kita lihat aja siapa yang paling benar .
  bahwa al_quran adalah kitab yang paling benar dan yang paling nyata ,isinya .
  semua yang terdapat didalam al_quran tidak bisa dirubah lagi dan tidak perlu dirubah .
  nabi umat islam aja dijadikan tuhan oleh orang kristen .
  apa lagi ALLAH ,mungkin mereka (umat kristen)menganggap ALLAH adalah tuhannya tuhan .
  TO :PEMBUAT WEBSITE INI .

  1. Anonymous Says:

   TIDAK ADA YANG BENER DUA@NYA, QUR’AN Sesat penuh dengan Dusta, Injil Juga Penuh khayalan dan kebuhungan. ” YANG BENAR ADALAH AL Kitab SABDO PALON. DARI MOYANGMU SENDIRI…”

 32. Adeng Hudaya Says:

  Hari hari ini hangat lagi isu untuk membubarkan FPI.

  Menurut gue, sekalipun FPI dibubarkan, nggak ada gunanya.

  Natur Islam (tetap) kekerasan dan terorisme.
  Meski FPI dibubarkan, SAMPAI KAPANPUN, selama Qur’an dan Hadis belum ditetapkan oleh Mahkamah Agung sebagai KITAB SUCI SESAT dan FASIS, maka masalah kekerasan, terorisme, bom bunuh diri TIDAK AKAN PERNAH BISA DISELESAIKAN.

  FPI bersama dengan ribuan teroris Islam yang ada di Indonesia sebenarnya hanya sedang MENGAPLIKASIKAN apa yang diajarkan oleh Momed SAW dalam Qur’an dan Hadis.

  Islam benar-benar membuat dunia kita ini menjadi TEMPAT YANG SANGAT BERBAHAYA!!!

  1. atw Says:

   woyy yang masuk agama imperialis acungkan jempol..liat kakek moyang loe dijajah ame kompeni tuh…dasar DOGOL

 33. casper Says:

  kkkhhhhhhhhhhkkkk……cuih!!!
  irwansyah loe mulut songong bau babi!!!!!

  sampai kiamat kristen akan munafik….
  terorist nuduh org terorist!!!!!!
  mending loe suruh sna kaum loe amerika tu pergi dri afganistan,,,,
  terorist sesungguhnya ngomong!!!!!

  improf terus loe punya berita n fitnah ttg islam terorist,,,
  anjing tanah ngomong pke tai!!!!!!!


 34. Casper…@

  justru islam yang sangat munafik…

  sholat 5 waktu yang tiada arti…
  Islam tau hanya berdoa dan terus berdoa…
  tpi kelakuan tidak lebih dari segumpulan tai babi yang berceceran di markas kubangan babi dan bertebaran di tepi2 lubang closet..

  berhentilah membela agama terorist mu…
  sudah jelas2 kg..
  1.pengoboman di bali sampai 2X(penganut jihad laknat…ambrozi si hamba muhammad…”di suruh makan tai, ikut makan tai..”
  2.gedung WTC…
  3.kelompok FPI(Front Penghancur Indonesia)
  4.Pemain wanita(beristri lebih dari 1)
  5.penghambat majunya suatu negara
  6.hanya bisa membuat pernyataan pendusta…tak terbukti
  7.di balik jilbab(jila babi)tersimpan kemunafikan…

  dan masih banyak lagi…


 35. casper@:pemikiranmu seperti anak kecil…rencana Tuhan tak dapat diperkirakan oleh pikiran kekanak-kanakkanmu itu…

  sholatlah 5 waktu…
  berteriaklah di speker Thosiba Bomba…biar Tuhanmu Mendengarkan doa 5 waktu mu itu…

  yang pastinya…Yesus adalah Allah atau Tuhan dalam wujud manusia…

  ora ngerti son?

  1. casper Says:

   ora ngerti soon!!!!!!!!!!
   rencana Tuhan???
   @hell
   tuhan g pernah berencana jelek ama manusia yg d buatnya!!!!!!!!

   lah kau bau kencur!!!!!!!!!!!
   Tuhan d samaain kya manusia,,
   kau nyanyi2 sna d geraja skalian nyanyi2in pke lgu marlyn mason!!
   mw ngomong logika sma bocah tengil kya lo g bsa selese….

   1. casper Says:

    eh kaum lo g pke jilbab banyak ngentot d sana-sni,,
    bkin film ngentot ama babi…

    wtc???????????????
    UDA KELAR TU KASUS EMG???
    ngomong wae !!!!!!!!!1
    klo g da fpi tu tmpt pelacuran bkal buka terus yg pasti lo bkal ttp ksna!!!!!!!!!!

    hahahahahaha…
    pernyataan dusta tdk terbukti??
    mna bukti kalo org kristen d aniaya d indonesia…
    wong loe minoritas aj branio nyerang….( kerusuhan ambon)…

    bau kencur jgn ngomong loe…

  2. aldi Says:

   org yahudi/kristen pinter2 ya..tapi kepintarannya di gunakan untuk pembodohan terhadap anak cucunya..dalam arti mereka menganggap agamanya benar meskjpun sudah merasa keganjilannya


 36. dunia tak kan aman akan kehadiran ajaran sang Nabi Palsu pengajar dan penganut kesesatan(Muhammad SAW).

  jaringan teroris di Indonesia sudh tersebar di mana2…

  FPI(Front Penghancur Indonesia),layaknya hidup di dunia kemunafikan..dan tak layak hidup di dunia ini…

  Hay Umat hadis dan jihadmu hanya membuatmu tersesat dalam dosa besar…

  berhentilah menjadi terorist…
  berhentilah menjadi pria yang gila istri dan nafsu…
  berhentilah berceramah yang tak berarti,apalagi si penceramah hanya bisa berceramah tetapi tidak bisa membuktikannya…
  berhentilah menganggu orang2 tidur di sbuh hari…
  berhentilah membuat rusuh…
  berhentilah membuat kekacauan…
  berhentilah mendemo hal2 yang tidk penting(kelakuan sang iblis)…


 37. casper@:berhentilah mengoceh kata2 anjing…sebb dirimu itu anjing…

  islam tak akan pernah menang…
  walaupun islam agama teroris…

  mereka hanya bisa menyerang dari belakang…
  layak nya pengecut menjual kotoran manusia(casper)yang tak laku terjual…

  1. casper Says:

   loe bau kotoran babi,,
   loe makan babi!!!!!!!!

  2. muslimin Says:

   asu kau jack!
   hati-hati kau ngomong.
   loe mw d serang dari mana?

   dgn blog org-org loe yg sdh menghina islam terang-terangan.
   sudah terlihat siapa yg memulai dan siapa yg mengakhiri!.

   pengecut bersembunyi d balik kedok paus,
   dan tiang salib ciptaan sendiri.

 38. Adeng Hudaya Says:

  FPI nggak perlu dibubarkan.

  Percuma!

  Yang perlu dibubarkan itu ISLAM!

  Karena selama Islam masih eksis, walau FPI, Majelis Mujahidin Indonesia, FUI, Laskar Jundullah…. serta puluhan laskar-laskar Islam yang merupakan anjing-anjingnya Momed SAW, sang kepala garong pengembat cewek-cewak kece itu dibubarkan,

  kekerasan, terorisme dan penindasan terhadap kaum wanita tidak akan pernah bisa dihilangkan. Sebab inilah ajaran sejati Islam.
  Islam tidak membawa manfaat, melainkan mudarat!

  Wallahuallam…

  1. casper Says:

   yg perlu di bubarkan itu kristen!!!!!!!!!
   kitab rasis yg mengagungkan kaum yahudi!!!!!!!!

   kitab bwatan manusia alias made in paus!!!!!

   terorist nuduh terorist!!!!!!!!!
   terorist sebenarnya tu amerika ,,israel sak, konco” ne…..

   1. ilham othmany Says:

    Benar!dunia gak bakalan aman selagi ada kristian dan Yahudi.

  2. Musyadad Says:

   Saya paste kata2 Anda:

   Muslim Binti Muskitawati Says:

   July 3, 2010 at 10:24 am

   “…”

   “Disemua negara yang damai, ada larangan mengajarkan Islam disemua tempat2 publik termasuk disekolah2 Publik. Jadi hal ini udah ada buktinya, tidak ada satupun negara2 Islam yang bisa hidup damai, rakyatnya selalu cari jalan mencari suaka keluar negaranya untuk pindah kenegeri yang damai.”

   MASALAHNYA: Coba Anda sebutkan, negara2 yg Anda maksud di bumi ini yg damai!!! Jika tidak ada ajaran Islamnya!!!

   Bagaimana dengan Arab Saudi, Mesir, Turki, dll, itu smua negara yg mengajarkan syariat Islam. Makanya negara2 tersebut damai. KECUALI, kaum Yahudi yg merusak perdamaian itu.

   CATATAN: Jika di Timur Tengah, tidak ada perdamaian, itu semua di sebabkan oleh arogansi daqn penyebaran pemahaman kaum YAHUDIsme….

   Sebagai bukti, Anda plajari sejarah sebelum dan setelah kaum Yahudi memproklamasikan kemerdekaanny 14 Mei 1948…..

 39. la mort Says:

  jesus only for israel

 40. ilham othmany Says:

  Ibnu Majah telah menuturkan riwayat dari Ibnu ‘Abbas radhiyallahu ‘anhu dengan isnad yangg shahih : Aku diberitahu Umar bin al-Khatthab radhiyallahu ‘anhu seraya berkata : Aku pernah masuk ke rumah Rasulullah SAW. Saat itu baginda tengah berada di atas tikar sederhana. Aku pun duduk, ternyata diatasnya dilapisi dengan sarung baginda, dan tidak ada alas yang lain, selain tikar itu. Tikar itu pun membekas dibagian lambung baginda. Ketika aku membawa gandum kira-kira satu sha’ (2,176 kg), dan di salah satu sudut kamar baginda terdapat lemari, ternyata hanya ada kulit bergantung. Maka, kedua mataku pun tak kuasa menahan air mata.

  Nabi pun bertanya, “Apa yang membuatmu menangis, wahai Ibn al-Khatthab?”
  Umar mnejawab, “Wahai Nabi Allah, bagaimana aku tidak menangis , tikar ini telah membekas di lambung Tuan. Dan, lemari Tuan ini, aku tidak melihat apa pun di sini, kecuali apa yang bisa aku lihat. sementara Kisra dan Kaisar bergelimang dg buah-buahan dan sungai yang luas, padahal Tuan adalah Nabi Allah dan hamba pilihan-NYA, dan isi lemari Tuan hanya seperti ini.

  Nabi pun bersabda, “wahai Ibn al-Khatthab, apakah engkau tidak rela , jika kita mendapatkan akhirat, sementara mereka hanya mendapatkan dunia?”. Baginda juga menyatakan, “mereka itu kebaikannya disegerakan, dan semuanya itu dengan mudah hilang. sementara kita adalah kaum, yang kebaikan kita ini telah diakhirkan di akhirat kita.” Demikianlah sebagaimana yg dituturkan oleh al-Hakim dalam al-Mustadrak’ala as-Shahihain.

  Suatu ketika, seorang wanita Anshar masuk kerumahku, kata ‘Aisyah, lalu dia melihat tempat tidur Rasulullah SAW yaitu kain beludru yangg terlipat. Wanita itu pun mengirimkan kepadaku tempat tidur yang terbuat dari kain wol. Tiba-tiba Rasulullah masuk ke rumah, dan bertanya, “ini apa wahai ‘Aisyah?” Aku pun menjawab, “wahai Rasulullah, Fulanah dari kaum Anshar telah masuk kerumah setelah dia melihat tempat tidur tuan, maka dia pun pergi, lalu mengirimiku ini.” Nabi SAW bersabda, “wahai ‘Aisyah, kembalikan…demi Allah, kalau aku mau, Allah akan memberikan kepadaku gunung emas dan perak.”demikian dituturkan oleh al-Baihaqi, dalam as-Sunan al-Kubra-nya.

  Bahkan suatu ketika malaikat Jibril pun datang menghampiri Baginda, seraya menawarkan kepada baginda untuk menjadikan tanah Makkah menjadi emas bagi baginda SAW. Nabi nan agung itu pun menolaknya, seraya mengatakan kepada Jibril, “cukuplah bagiku makanan sehari, dan lapar sehari,” begitulah sikap manusia agung itu.

  maka Baginda pun memohon kepada Allah, “Ya Allah hidupkanlah hamba-MU ini sebagai orang miskin; Wafatkanlah hamba-MU ini sebagai orang miskin; bangkitkanlah hamba-MU ini kelak juga bersama-sama orang miskin.”
  Subhanallah, begitulah kezuhudan Nabi SAW. Meski baginda SAW bisa saja mendapatkan kenikmatan dunia dan seisinya, tetapi baginda SAW tidak memilih hal itu…

  1. Gue Says:

   Kenyataanya Muhammad merampok harta orang Yahudi dan menjadi kaya raya, dan menggauli istri orang dan masih kurang hehehe…

 41. Sukaku Says:

  To ilham othmany, klo elo jantan masuk dan berdebatlah di:

  http://www.indonesiafaithfreedom.org

  disini mas siap murtad sangat baik hati skali membiarkan elo dan lain2nya OOT(out of topic). Brani masuk ga elo??

 42. Sukaku Says:

  Bagi yg mau mualaf pikir dulu deh n Klik disini:

  http://www.indonesia.faitfreedom.org/f…ht=#250979

 43. Sukaku Says:

  To ilham othmany dan para muslim lainnya klo berani debat di:

  http://www.indonesia.faithfreedom.org/forum/hati-nurani-murtad-gara2-ffi-t37430/page20.html

  klo mas siap murtad sgt baik hati skali membiarkan kalian OOT (out of topic). W pengen banget trutama lihat ilham othmany menghadapi pakar2 ffi dan w pengen lihat nama elo nampang di ffi gimana ilham?

  1. ilham othmany Says:

   Apanya yg oot?Agaknya kamu tidak membaca postingan saya di atas.Atau kamu tidak memahami judul room ini prestasi muhammad.

  2. hakkullah Says:

   @sekaku
   walaupun sehebat pakar apapun, belum tentu bisa menandingi suatu alasan/argumen..baik sy beritahu, perhatikan debat Dr.zaki naik dengan pakar-pakar ahli ahli kristen..apa yang terjadi, mereka pada gak bisa berkutik apa2..satu ayat sj diberikan tak sanggup menjawab..itulah yang namanya mukjizat..kl pakar pakar pakar pakar ahli ahli kriten terkenal sekalipun tidak bisa berkutik, itu namanya alkitab kristen bukanlah mukjizat…tunjukkan kalau kamu anggap alkitab itu adalah mukjizat, jangan pake mukjizat nabi isa as, spt bisa menghidupkan orang mati (dengan izin Allah swt), mukjizat seperti itu sudah habis masanya..yang ditanyakan mukjizat sekarang…terima kasih

 44. ilham othmany Says:

  Sifat kasih yang mendalam menyebabkan Baginda Nabi Muhammad sentiasa mengutamakan umatnya, tidak mahu umatnya menanggung kesusahan dan segala beban umatnya rela ditanggung sendiri oleh Baginda SAW. Rasulullah SAW bersabda: Aku lebih utama bagi orang-orang yang beriman daripada diri mereka sendiri. Sesiapa dari kalangan kaum Mukminin yang meninggal dunia meninggalkan hutang maka ke ataskulah tanggungjawab melangsaikan hutangnya. Sesiapa dari kalangan mereka yang meninggalkan harta, maka ia adalah bagi warisnya. (riwayat Imam Ahmad, al-Bukhari, Muslim, al-Nasai dan Ibnu Majah). Bahkan, Allah telah berfirman mengenainya sebagai mana dalam surah al-Ahzab ayat 6.

  Ulama menyatakan, Nabi SAW adalah lebih utama daripada diri mereka sendiri kerana diri mereka mengajak mereka kepada kerosakan, sedangkan Baginda SAW mengajak mereka kepada keselamatan dan kesejahteraan.

  Nabi SAW juga mengambil berat tentang keadaan umatnya dan sentiasa mendoakan mereka. Diriwayatkan oleh al-Bazzar daripada Aisyah berkata: Tatkala saya melihat Nabi SAW berada dalam keadaan baik, saya berkata, “Wahai Rasulullah! Doakanlah untuk saya.” Rasulullah SAW pun mendoakan, “Ya Allah! Ampunilah dosa Aisyah yang terdahulu dan yang terkemudian, yang tersembunyi dan yang terang.” Mendengarnya, Aisyah ketawa gembira sehingga kepalanya jatuh ke ribanya kerana terlalu gembira. Lalu Rasulullah SAW bersabda, “Adakah doa saya menggembirakan kamu?” Aisyah menjawab, “Kenapa tidak, saya begitu gembira dengan doamu itu?” Rasulullah SAW bersabda, “Demi Allah! Inilah doa yang saya panjatkan untuk umat saya dalam setiap solat.”

  Rasulullah SAW juga menyimpan doa mustajabnya untuk dijadikan sebagai syafaat bagi umatnya pada hari yang paling penting dan sukar iaitu Hari Kiamat. Abu Hurairah ra meriwayatkan, bahawa Nabi SAW bersabda: Setiap nabi mempunyai doa yang mustajab. Maka setiap nabi bersegera memanfaat doa itu. Tetapi aku menyimpankan doa itu sebagai penolong untuk umatku pada Hari Kiamat. (riwayat Muslim dalam kitab al Iman)

  Rasulullah adalah duta Allah SWT bagi menyampaikan mesej kasih sayang, dan Baginda telah pun melaksanakan amanah tersebut dengan sempurna. Kasih sayang itu telah pun diterjemahkan dalam segala perbuatan dan perkataan Baginda.

  Rasulullah SAW menghulurkan kasih sayangnya, tanpa mengira warna kulit dan agama seseorang, hatta benda-benda tidak bernyawa mengecapi nikmat cinta Baginda. Baginda SAW sentiasa menyuruh bersifat belas dan kasih dan membenci kekerasan dan kekasaran.

  Diriwayatkan daripada Aisyah ra bahawa orang-orang Yahudi menemui Nabi SAW, lalu mengucapkan: “Kecelakaan ke atas kamu.” Rasululah SAW bersabda: “Dan ke atasmu juga.” Lalu Aisyah mencelah: “Semoga kecelakaan ditimpakan ke atas kalian juga, laknat Allah dan juga kemurkaan-Nya ke atas kalian.” Rasulullah bersabda: “Perlahan-lahanlah, wahai Aisyah! Berlemah-lembutlah kamu dan janganlah kamu berkasar.”Aisyah berkata: “Apakah kamu tidak mendengar apa yang mereka ucapkan?” Rasulullah SAW bersabda: “Apakah kamu tidak mendengar apa yang aku katakan? Aku telah pun membalas ucapan mereka. Maka doaku itu dimustajabkan dan doa mereka tidak diperkenankan.” Jelas dalam situasi sebegitupun cinta yang mendalam dalam diri Rasulullah menghalangnya daripada berlebihan dalam membalas kejahatan.

  Maka tepatlah Allah telah menggelarkan Baginda sebagai rahmat kepada seluruh alam dan sebagai yang amat pengasih kepada umatnya. Allah SWT telah berkenan mengurniakan kepada Baginda dua daripada nama-nama-Nya yang agung iaitu Ra’uf (Orang yang bersifat belas) dan Rahim (Orang Yang Penyayang).

  Di dunia, Nabi SAW sentiasa berusaha memberi keringanan kepada umatnya. Maka Baginda SAW bersabda: “Sekiranya tidak berat ke atas umatku, nescaya aku memerintahkan mereka supaya bersugi pada setiap kali hendak melakukan solat.” Manakala di akhirat, Rasulullah SAW bersabda: “Umatku! Umatku! Ketika itu, manusia sibuk mendapatkan pertolongan para Nabi sedangkan mereka pula sibuk memikirkan nasib diri mereka. Tetapi Nabi Muhammad sibuk memikirkan umatnya bukan dirinya.

  Justeru, wajiblah bagi kita menyaksikan kemuliaan Baginda dalam setiap nikmat yang diterima oleh seorang Muslim kerana Baginda SAW adalah pembuka jalan-jalan kebaikan untuk kita dan menzahirkan bagi kita jalan-jalan yang mulia.

  Rasulullah menghulur cinta bukan untuk dibalas tetapi untuk diteladani. Meneladani cinta Baginda SAW membawa bahagia hingga ke syurga. Orang yang berakal dan mempunyai hati yang sejahtera, menghargai pemberian dan kasih sayang yang diberikan kepadanya dengan sebaik mungkin dan membalas kasih sayang dengan kasih sayang serta ketaatan yang tidak berbelah bahagi.

  Para sahabat adalah orang yang paling hebat kecintaannya terhadap Baginda SAW, maka mereka adalah orang yang paling sempurna ikutannya terhadap sunah Baginda. Bagi mereka melaksanakan perintah Baginda SAW merupakan suatu kebahagiaan yang tidak mengenal erti jemu, lemah dan malas.

  Cinta Rasulullah SAW juga unggul kerana ia merentasi tempat dan zaman hingga meliputi umatnya yang tidak pernah bersua dengannya mahupun keluarganya atau sahabatnya.

  Diriwayatkan bahawa pada suatu hari Baginda bersabda yang maksudnya, “Bertuahlah sesiapa yang melihatku dan beriman padaku.” Mendengar sabdanya ini mungkin kita umatnya yang datang kemudian agak sedih dan terkilan kerana tidak turut terangkum dalam sabdaannya itu. Tetapi alangkahnya terhibur hati kita apabila mendengar Rasulullah menyambung lagi sabdanya dengan bersemangat, “Bertuahlah, dan bertuahlah, dan bertuahlah, sesiapa yang tidak melihatku dan beriman padaku.”

  Begitulah sekelumit paparan keunggulan cinta Rasulullah kepada umatnya yang sebenarnya telah melemahkan segala kalam dan lisan. Insya-Allah, minggu hadapan ruangan ini akan mengimbau bagaimana selayaknya kita membalas cinta Baginda.

  Oleh Panel Penyelidikan, Yayasan Sofa Negeri Sembilan

 45. ilham othmany Says:

  Diriwayatkan dalam satu ahadis bahawa pada satu malam,. Rasulullah s.a.w bersembahyang dengan hanya membaca satu ayat ini sahaja iaitu firman Allah yang bermaksud “…Jika sekiranya Engkau menyeksa mereka sesungguhnya mereka adalah hamba Mu, dan jika sekiranya Engkau mengampunkan mereka, sesungguhnya Engkau Maha Perkasa Lagi Maha Bijaksana.” (Al-Maidah : 118).

  Sepanjang malam itu Rasulullah s.a.w hanya membaca ayat ini sahaja pada setiap rakaat sembahyangnya.

  Diriwayatkan Nabi saw membaca ayat tersebut sehingga pada masa rukuk dan sujudnya, mengadu kepada Allah dengan membaca ayat ini.

  Ayat ini bermaksud ” jika sekiranya Engkau menyeksa mereka, sesungguhnya Engkau Maha Perkasa Lagi Maha Bijaksana.” (Al-Maidah : 118)

  Diriwayatkan oleh Abdullah bin Amar bin Al-‘As r.a bahawa Rasulullah s.a.w membaca ayat ini dan setelagh selesai sembahyang dia mengankat kedua-dua belah tangannya sambil berdoa kepada Allah dalam keadaan menangis, “Ya Allah Ya Tuhanku, umatku, umatku, umatku…”

  Menyebut sepanjang doanya dengan kalimah itu mengadu kepada Allah sehingga Allah mengutuskan malaikat Jibril a.s.

  Allahlah Yang Maha Mengetahui apa yang dilakukan oleh Nabi-Nya, bersimpati dengan umatnya sekaligus kasih kepada umatnya, lebih daripada ibu bapa sayang kepada anaknya.

  Ibu Bapa sayang kepada anaknya hanya sekadar memberi makan dan minum serta pakaian di atas dunia ini sahaja.

  Apabila mati, tidak diingat lagi. Adapun Nabi s.a.w sentiasa mengingati kepada umatnya sampai ke wafatnya dan sampai hari kiamat. Tetapi Allah lebih lagi daripada itu.

  Berdoa sepanjang malam, setelah membaca ayat itu sepanjang malam, dan berdoa sambil mengadu tentang apa kesudahan umatnya, lalu Allah mengutuskan malaikat Jibril a.s.

  Allah berfirman yang bermaksud, “Wahai Jibrail, pergilah berjumpa dengan Muhammad, tanyakanlah dia apakah yang menyebabkan engkau menangis wahai Muhammad.

  Bagaimanapun Allah Maha Mengetahui tentang apa yang ada dalam diri Nabi s.a.w tetapi Allah tetap mengutuskan malaikat Jibrail untuk bertanyakan tentang perkara tersebut.

  Rasulullah s.a.w memberitahu kepadanya bahawa baginda s.a.w mengadu kepada Allah berkenaan dengan umatnya supaya Allah menyelamatkan umatnya pada hari kiamat.

  Lalu Allah berfirman yang bermaksud, “Wahai Jibrail, pergilah berjumpa dengan Muhammad dan katakan kepadanya, sesungguhnya Kami redha kepadamu dan ummatmu dan Kami tidak akan melakukan apa-apa perkara memudaratkan umatmu.”

  Diriwayatkan dalam satu hadis yang lain bahawa Nabi saw bersabda yang bermaksud: “Diberitahu kepadaku bahawa seramai 70 000 di kalangan umatku masuk syurga dengan tiada hisab dan setiap orang daripada 70 000 ini diikuti oleh 70 000 orang yang lain, masuk syurga dengan tiada hisab.”

  Yakni diberi syafaat oleh 70 000 orang ini disamping syafaat Nabi saw yang diberikan kepada ummatnnya. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibu Kathir di dalam tafsirnya sebagai tambahan daripada hadis ini bahawa Allah memberi keistimewaan di mana Dia tidak akan memperlakukan keburukan kepada umat Muhammad.

  Dengan syarat umat Muhammad itu mestilah menjaga dua kalimah syahadah, jangan membatalkan dua kalimah syahadah, jangan melakukan perkara yang membatalkan Islam, mestilah mengikut ajaran Nabi saw sebagaiman yang disabdakan oleh Nabi saw yang bermaksud, “peganglah dengan gigi geraham kamu.”

  Yakni ajaran Rasulullah saw itu bukan sahaja dipegang dengan tangan bahkan dipegang dengan gigi geraham (dengan kuat) tidak berganjak.

  Tidak undur walaupun sedikit dari ajaran Nabi saw. Jika seseoarang itu mempunyai dosa, ada harapan mendapat syafaat Rasulullah saw serta mendapat rahmat yang diberi oleh Allah kepada umat Muhammad saw.

 46. ilham othmany Says:

  Seringkali kita mendengar kisah kasih sayang Rasulullah saw, kisah Rasulullah saw di saat akhir kematiannya masih bertanyakan kepada Jibrail tentang umatnya. Nabi tersenyum bila Jibrail berkata bahawa umat Muhammad saw akan dihisab terlebih dahulu daripada umat nabi-nabi yang lain dan kalimat akhir yang keluar dari mulut Nabi adalah ” Umatku, Umatku, Umatku.” Berikut adalah beberapa kisah berkenaan kasih dan sayang Rasullulah saw terhadap umatnya.
  Suasana di Padang Masyhar

  Setelah berada di Padang Mahsyar begitu lama dengan segala kepayahan barulah manusia teringat untuk meminta tolong kepada Nabi Adam a.s supaya disegerakan perbicaraan. Selepas 1000 tahun perjalanan, berjumpalah mereka dengan Nabi Adam a.s tetapi Nabi Adam a.s tidak dapat membantu.

  Kemudian mereka berjumpa pula dengan Nabi Nuh a.s dengan perjalanan selama 1000 tahun namun Nabi Nuh a.s pun tidak mampu.

  Mereka berjumpa pula dengan Nabi Ibrahim a.s dengan perjalanan 1000 tahun juga namun Nabi Ibrahim a.s pun tidak mampu.

  Mereka berjumpa Nabi Musa a.s dengan perjalanan 1000 tahun lagi namun Nabi Musa a.s pun tidak mampu.

  Mereka berjumpa Nabi Isa a.s dengan perjalanan 1000 tahun lagi namun Nabi Isa a.s pun tidak mampu. Nabi Isa a.s menyuruh mereka berjumpa dengan Nabi Muhammad saw.

  Lalu mereka berjumpa Nabi Muhammad saw dengan perjalanan 1000 tahun. Mereka berkata,

  “Wahai Nabi Muhammad, engkau adalah Pesuruh ALLAH, penutup para Nabi & Rasul,
  berilah pertolongan kepada kami agar kami segera dihisab.”

  Jawab Nabi Muhammad saw,

  “Aku akan tolong kamu semua.”

  Rasulullah saw pun bangun dan menuju ke Arasy. Kemudian Baginda sujud kepada ALLAH YANG MAHA AGUNG dan GAGAH selama seminggu. ALLAH swt pun berfirman,

  “Ya Muhammad, angkatlah kepalamu dan mintalah apa yang engkau mahu minta.
  Aku akan kabulkan permintaanmu.”

  Rasulullah SAW menjawab,

  “Wahai Tuhan, ini umatku, segerakan kiraan dan pengadilan ke atas hamba-hamba-MU yg telah sekian lama tertahan di Padang Mahsyar dalam keadaan terhina dan terseksa sekali.”

  Titian Sirat

  Setelah selesai menjalani perbicaraan, mereka menuju pula ke titian yg terentang di atas Neraka Jahanam. Keadaan titian itu lebih halus daripada rambut dan lebih tajam daripada mata pedang. Tidak ada seorang pun terlepas daripada melintasi titian itu. Panjang titian itu sejauh perjalanan 3000 tahun, 1000 tahun naik ke atas, 1000 tahun mendatar dan 1000 tahun menurun (1 tahun di akhirat = 365 ribu tahun di dunia). Mereka yang lalu di atasnya berada dalam keadaan senyap sunyi kerana terlalu bimbang dan cemas. Hanya Rasullullah saw yang mengucapkan kalimah,

  ” Ya ALLAH, selamatkanlah umatku, selamatkanlah umatku, selamatkanlah umatku.”

  Tingkatan Neraka

  Neraka ada 7 tingkat iaitu neraka Hawiah, neraka Jahim, neraka Saqar, neraka Ladza, neraka Hutamah, neraka Sa’ir dan neraka Jahanam. Neraka Jahanam adalah neraka yg teratas sekali, untuk umat Muhammad saw yang sombong dan matinya tidak sempat bertaubat. Apabila Rasulullah saw mendengar Jibrail mengatakan neraka Jahanam untuk umat Rasulullah saw yang sombong, Baginda pengsan. Bila sudah sedar, Baginda bersabda,

  “Wahai Jibrail, masih adakah antara umatku yang masuk neraka?

  Jibrail menjawab,

  “Ya, iaitu mereka yang melakukan dosa-dosa besar dengan sengaja seperti minum arak, judi, zina, riba’, hasad dengki, pemarah, gila dunia, gila pangkat dan lain-lain.”

  Rasulullah saw pun menangis dan Jibrail pun ikut menangis sama.

  Adakah kita sayangkan Rasulullah saw sepertimana
  sayangnya Rasulullah saw kepada kita?

  1. Gue Says:

   Kesimpulannya Muhammad nabi palsu, Quran karangan Muhammad bersama para sekretarisnya nyontek kitab agama lain. silahkan percaya ato tidak.

   1. hakkullah Says:

    @Gue
    anda hanya bisanya menuduh tanpa bukti, keluarkan sj apa yang ingin dibuktikan..nanti akan kelihatan apakah alkitabnya palsu atau alquran?..setiap ucapan/perbuatan akan dipertanggungjawabkan..kalau kaum muslimin melemparkan/melontarkan mengenai alkitab?, apakah anda menjawab sesuai alkitab atau anda bingung menjawabnya?..menuduh alquran krn alquran mengkritik alkitab kristen, sehingga mereka iri hati, dengki dan kebencian yang ada di dalam dada mereka karena mereka tidak menerima kenyataan..mereka lebih memilih menentang daripada menerima..terima kasih

 47. Sukaku Says:

  Klo begitu elo ilham diundang masuk berdebat di FFI dgn nama elo ilham othmany! Berani kagak elo??? Gue pengen lihat bacot elo di FFI!

  1. ilham othmany Says:

   Apa bezanya berdebat di FFI dengan di sini saja?Kalau anda mau berdebat dengan saya ttg keislaman pertanyaan saya mudah aja.Anda bisa berbahasa arab?Kalau gak bisa,jangan banyak ngomong.Terus terang para muslim di sini masih belum benar2 serius berdebat.Baru sekedar main2.Maklum lawan mereka mangsa tipuan ali sina semuanya.He he he…

   1. Gue Says:

    Halo Othman yg dari Malaysia, ah mudah saja kalo cuman copy paste, halo gimana kabar para teroris di Malaysia bebrapa sudah dhukum mati di Ina lo…Kalo anda bisa membuktikan Muhammad yakin masuk sorga lewat Alquran anda hebat, sayangnya Muhammad pun tidak yakin masuk sorga bagaimna dengan anda wong nabi Anda masih didoakan di alam Barzah….hehehe apakah anda yakin masuk sorga berarti anda lebih baik dari Muhammad.

   2. casper Says:

    halo mas “gue”
    bgamana kabar yesus anda ??
    masih di paku atau tidak??

    bagaimana kabar si pendeta yg mau bakar Quran???

    otak anda memang encer seperti es cendol… yg di aduk paus….

 48. ilham othmany Says:

  Saya ingin memulai tulisan ini dengan menyampaikan dua buah hadits tentang kecintaan kepada Rasulullah saw. Pertama, hadits yang masyhur diriwayatkan dalam kitab-kitab ahli sunnah, di antaranya dalam Al-Targhib wal Takhib, sebuah kitab hadits yang sangat populer di antara kita. Kedua, hadits yang dikutip dari Bihar Al-Anwar, kitab hadits yang cukup besar dan menjadi rujukan mazhab Ahlul Bayt.

  Hadits yang pertama menceritakan bahwa pada suatu hari ketika Rasulullah saw sedang berbincang-bincang dengan para sahabatnya, seorang pemuda datang mendekati Rasul sambil berkata, “Ya Rasulullah, aku mencintaimu.” Lalu Rasulullah saw berkata: “Kalau begitu, bunuh bapakmu!” Pemuda itu pergi untuk melaksanakan perintah Nabi. Kemudian Nabi memanggilnya kembali seraya berkata, “Aku tidak diutus untuk menyuruh orang berbuat dosa.” Aku hanya ingin tahu, apa betul kamu mencintai aku dengan kecintaan yang sesungguhnya?”

  Tidak lama setelah itu, pemuda ini jatuh sakit dan pingsan. Rasulullah saw datang menjenguknya. Namun pemuda itu masih dalam keadaan tidak sadar. Nabi berkata, “Nanti kalau anak muda ini bangun, beritahu aku.” Rasululah saw kemudian kembali ke tempatnya. Lewat tengah malam pemuda itu bangun. Yang pertama kali ia tanyakan ialah apakah Rasulullah saw telah berkunjung kepadanya. Diceritakanlah kepada pemuda itu bahwa Rasulullah saw bukan saja berkunjung, tapi beliau juga berpesan agar diberitahu jika pemuda itu bangun. Pemuda itu berkata, “Tidak, jangan beritahukan Rasulullah saw. Bila Rasulullah harus pergi pada malam seperti ini, aku kuatir orang-orang Yahudi akan mengganggunya di perjalanan.” Segera setelah itu, pemuda itu menghembuskan nafasnya yang terakhir.

  Pagi hari usai shalat subuh, Rasulullah saw diberitahu tentang kematian pemuda itu. Rasul datang melayat jenazah pemuda itu dan berdo’a dengan do’a yang pendek tetapi sangat menyentuh hati, “Ya Allah, sambutlah Thalhah di sisi-Mu, Thalhah tersenyum kepada-Mu dan Engkau tersenyum kepadanya.”

  Dengan hal itu Nabi menggambarkan kepada kita, bahwa orang yang mencintainya akan dido’akan oleh Nabi untuk berjumpa dengan Allah swt. Allah akan ridha kepadanya dan dia ridha kepada Allah, Radhiyyatan Mardhiyyah. Dia tersenyum melihat Allah dan Allah tersenyum melihatnya.

  Hadits yang kedua mengisahkan seorang pedagang minyak goreng di Madinah. Setiap kali dia hendak pergi, termasuk pergi ke pasar, dia selalu melewati rumah Rasulullah saw. Dia selalu singgah di tempat itu sampai dia puas memandang wajah Rasul. Setelah itu ia pergi ke pasar. Suatu saatetelah melepaskan rindunya kepada Rasul, seperti biasanya ia pergi ke pasar. Tapi tidak berapa lama setelah itu, dia datang lagi. Nabi terkejut sehingga bertanya, “Kenapa kau balik lagi?” Ia menjawab, “Ya Rasulullah, setelah saya sampai di pasar hati saya gelisah. Saya ingin kembali lagi. Izinkan saya memandang Engkau sebentar saja untuk memuaskan kerinduan saya.” Kemudian Rasul berbincang-bincang dengan orang itu.

  Tidak lama setelah itu Nabi tidak lagi melihat tukang minyak itu lewat di depan rumahnya. Berhari-hari orang itu tidak lagi kelihatan batang hidungnya di depan Rasulullah saw. Lalu Rasul mengajak sahabat-sahabatnya untuk menjenguk dia. Berangkatlah mereka ke pasar dan mendapat kabar bahwa orang itu telah meninggal dunia. Rupanya pertemuan sampai dua kali waktu itu merupakan isyarat bahwa dia tidak bisa lagi memandang wajah Rasulullah saw.

  Rasul bertanya kepada orang-orang di pasar, “Bagaimana akhlak orang itu?” Mereka berkata, “Orang itu pedagang yang sangat jujur. Cuma ada sedikit saja, orang ini senang perempuan.” Kemudian Rasul berkata, “Sekiranya orang itu dalam dagangnya agak lancung sedikit, Allah akan mengampuni dosanya karena kecintaannya kepadaku.” Tetapi orang itu sangat jujur dan kecintaannya kepada Rasul dibuktikan dalam kejujurannya di dalam berdagang.

  Dua hadits di atas menceritakan kepada kita tentang pentingnya mencintai Rasulullah saw. Sudah sering kita mendengar hadits yang berbunyi, “Belum beriman kamu sebelum aku lebih kamu cintai daripada dirimu, anak-anakmu, dan seluruh ummat manusia.”

  Kita semua diperintahkan mencintai Rasulullah saw. Mencintai Rasul merupakan bagian dari seluruh bangunan keislaman kita. Oleh karena itu, dahulu para ulama melakukan berbagai cara agar kecintaan kepada Nabi terus-menerus dibangkitkan. Di antaranya dengan menghias majelis-majelis mereka dengan bacaan shalawat, mengadakan peringatan maulid, dan mengungkapkan kecintaan mereka dengan puisi-puisi, sehingga sepanjang sejarah sudah terkumpul ribuan puisi yang ditulis untuk mengungkapkan kecintaan kepada Rasululah saw.

  Beberapa waktu yang lalu di masjid Asy-Syifâ, Universitas Diponegoro, saya mengajak semua orang untuk kembali membangkitkan kecintaan kepada junjungan kita Rasulullah saw. Ada orang yang bertanya kepada saya: “Saya ingin mencintai Rasulullah, tapi apa yang harus saya lakukan supaya kecintaan itu tertanam di dalam hati saya. Kalau saya ini mencintai seorang perempuan, saya bayangkan wajahnya, rambutnya, dan bibirnya supaya tumbuh kerinduan saya kepada perempuan itu. Apakah saya harus membayangkan wajah Rasululah saw, supaya saya bisa men-cintainya?” Waktu itu saya menjawab: “Inilah bencana paling besar yang menimpa kita sekarang ini. Kita hanya bisa mencintai sesuatu yang bisa dilihat, diraba, dan disaksikan. Kita ini sama dengan orang-orang kafir yang disebutkan dalam Al-Qur’an. Mereka hanya mencintai yang zhahir saja, mata mereka tidak dapat menembus hal-hal yang bathiniyah.

  Jadi, kalau kita mau mencintai, maka cinta kita hanya cinta fisikal saja, cinta yang sensual. Kita tidak dididik untuk mencintai orang bukan karena tubuhnya. Di dalam ilmu percintaan, cinta karena tubuh adalah tahapan cinta yang paling rendah. Para ahli jiwa mengatakan, cinta pertama pada anak-anak adalah cinta pada sesuatu yang bisa dilihat. Menurut Sigmund Freud, pertama kali seseorang mencintai ialah ketika dia merasakan kenikmatan pada waktu menyusu kepada ibunya. Itulah cinta yang paling rendah. Makin dewasa orang itu, makin abstrak atau makin tidak kelihatan cintanya. Sayang, tampaknya kedewasaan kita ini lambat.

  Salah satu ciri ketidakdewasaan kita adalah bila kita mencintai sesuatu, itu dikarenakan oleh hal-hal yang kongkret dan bisa dilihat. Kita cinta kepada gunung, karena kehijauannya yang bisa dilihat dan kesejukkan anginnya yang bisa dirasakan. Bukan karena keanggunannya dan misteri yang ada dibalik gunung itu. Kalau kita menceritakan laut, yang kita ceritakan adalah gelombangnya, batu-batu karangnya, dan ikan-ikannya. Tidak kita ceritakan keluasan samudera itu, kedahsyatannya, dan pengaruhnya kepada jiwa kita. Sebab, semua hal itu terlalu abstrak dan kita terbiasa dengan hal-hal yang kongkret.

  Ketika Pemilu, kita memilih partai bukan program-programnya. Karena program bersifat abstrak, tidak kelihatan. Kita jugamemilih bukan karena perilaku para politisinya, karena perilaku itu tidak kelihatan.

  Tapi saya tidak akan menceritakan hal itu, saya akan membawa Anda mencintai Rasulullah saw dengan kecintaan yang lebih tinggi tingkatnya. Bukan kecintaan fisikal atau jasmaniah. Kecintaan jasmaniah itu adalah kecintaan ala ABG, yang tidak layak buat orang-orang dewasa seperti kita.

  Kalau kita buka ayat Al-Qur’an, ketika Allah berkisah tentang Rasulullah saw, tidak pernah diceritakan sifat-sifat jasmaniah Rasulullah saw. Al-Qur’an selalu menceritakan sifat-sifat ruhaniah Rasulullah saw. Bercerita tentang akhlak Rasulullah saw, bukan penampilan fisiknya.

  Berbeda dengan para sahabat. Kalau sahabat bercerita tentang Rasulullah saw sering berupa penampilan fisiknya. Misalnya diceritakan bahwa Rasul itu kalau tertawa sampai kelihatan gusinya. Atau diceritakan tentang tetesan keringat Rasul. Siti Aisyah pernah terpesona dengan tetesan keringat di dahi Rasul, sampai dia berkata: “Ya Rasulullah, ingin saya bacakan sebuah puisi kepadamu.” Lalu Siti Aisyah menuliskan puisinya dengan mengutip syair seorang Arab tentang tetesan keringatnya. Saya tidak bermaksud mengatakan bahwa Siti Aisyah hanya mencintai Rasulullah saw karena jasmaninya.

  Saya ingin mengetengahkan satu ayat Al-Qur’an. Ada riwayat yang agak lucu tentang ayat ini. Katanya setelah Al-Qur’an terkumpul dan tertulis pada zaman Abu Bakar, seseorang berkata bahwa ada satu ayat yang hilang. Pada waktu itu, seseorang yang mengumpul-kan ayat harus membawa saksi satu orang. Sehingga jumlah pengumpul ayat ada dua orang. Seseorang berbicara, “Ada yang terlewat, satu ayat belum masuk ke situ.” Dia hanya seorang diri, tidak mempunyai saksi. Namanya Khuzaimah bin Tsabit. Lalu orang-orang berkata, “Kesaksian Khuzaimah bin Tsabit dihitung menjadi dua, karena hanya dia yang mengetahui ayat Al-Qur’an ini.”

  Lepas dari persoalan hadits ini shahih atu tidak, ayat itu bercerita tentang akhlak Rasullullah saw dan ayat itu sering menjadi wirid kita semua. Mungkin ini juga merupakan cara agar kita mampu memasukkan akhlak itu dalam kehidupan kita. Ayat itu berbunyi, “Laqad Jâ’akum Rasûlum Min Anfusikum…” (QS Al-Taubah 128). Menurut Fakhrur Râzi, kata anfusikum menurut qira’at nabi saw, qira’at Fatimah as, dan qira’at Aisyah dari Ibnu Abbas as harus dibaca Anfasikum. Dibacanya difathahkan bukan didhammahkan. Hal ini akan kita ceritakan kemudian.

  Fakhrur Razi menjelaskan ada empat sifat Nabi yang tergambar dalam Surat At-Taubah ayat 128. Pertama, Min Anfusikum, dari kalanganmu sendiri. Nabi berasal dari sesama manusia seperti kamu. Nabi yang datang itu bukanlah Nabi yang datang sebagai makhluk ghaib, bukan pula Superman, tapi Nabi yang datang dari tengah-tengah manusia. Bahkan Nabi diperintahkan untuk berkata bahwa Nabi adalah manusia seperti kita semua, seperti dalam ayat “Qul innamâ anâ basyârum mitslukum…” (QS. Al-Kahfi 110) Nabi adalah manusia biasa. Kalau ia berjalan, ada bayang-bayang badannya. Kalau terkena panas matahari, berkeringat kulitnya. Kalau terkena anak panah, berdarah tubuhnya. Ia bukan manusia istimewa dari segi jasmaniahnya, ia pun merasakan lapar dan dahaga. Al-Qur’an menegaskan bahwa kehidupan Nabi itu sama seperti kehidupan manusia biasa. Nabi dapat merasakan kepedihan dan penderitaan seperti manusia biasa yang mendapatkan musibah.

  Dalam qira’at Min Anfasikum, diterangkan bahwa kata Anfas mengandung arti yang paling mulia. Jadi ayat ini berarti, “Sudah datang di antara kamu seorang Rasul yang paling mulia.” Artinya Rasulullah diakui kemuliaannya, bahkan sebelum Rasul membawa ajaran Islam. Dia adalah orang yang paling baik di tengah-tengah masyarakatnya dilihat dari segi akhlaknya. Sebagian orang ada yang menyebutkan bahwa Rasul berasal dari kabilah yang paling baik. Jadi sifat pertama nabi adalah paling mulia akhlaknya, sampai orang-orang di sekitarnya memberi gelar Al-Amîn, orang yang terpercaya.

  Sifat kedua Nabi ialah, berat hatinya melihat penderitaan umat manusia. Para ahli tafsir mengatakan yang dimaksud dengan berat hati Nabi ialah kalau manusia menemukan hal-hal yang tidak enak. Dalam riwayat yang lain, yang diartikan dengan berat hati Rasul ialah jika orang Islam berbuat dosa kepada Allah. Dalam sebuah hadits, diriwayatkan bahwa sampai sekarang Rasulullah masih dapat melihat perbuatan-perbuatan kita dan Rasul akan menderita jika melihat kita berbuat dosa. Karena beliau sangat ingin supaya kita memperoleh petunjuk Allah. Bahkan Rasul sampai bersujud di hadapan Allah agar diizinkan untuk dapat memberi syafaat kepada umatnya.

  Jalaluddin Rumi bercerita dalam salah satu syairnya yang dibukukan dalam Al-Matsnawi tentang Rasulullah saw. Pada suatu hari di mesjid, Rasul kedatangan serombongan kafir yang meminta untuk bertamu. Mereka berkata, “Kami ini datang dari jarak yang jauh, kami ingin bertamu kepada Engkau, Ya Rasulullah.” Lalu Rasul mengantarkan para tamu tersebut kepada para sahabatnya. Salah seorang kafir yang bertubuh besar seperti raksasa tertinggal di mesjid, karena tidak ada seorang sahabat pun yang mau menerimanya. Dalam syair itu disebutkan, ia tertinggal di mesjid seperti tertinggalnya ampas di dalam gelas. Mungkin para sahabat takut menjamu dia, karena membayangkan harus menyediakan wadah yang sangat besar.

  Lalu Rasul membawa dan menempatkannya di sebuah rumah. Dia diberi jamuan susu dengan mendatangkan tiga ekor kambing dan seluruh susu itu habis diminumnya. Dia juga menghabiskan makanan untuk delapan belas orang, sampai orang yang ditugaskan melayani dia jengkel. Akhirnya petugas itu menguncinya di dalam. Tengah malam, orang kafir itu menderita sakit perut. Dia hendak membuka pintu tapi pintu itu terkunci. Ketika rasa sakit tidak tertahankan lagi, akhirnya orang itu mengeluarkan kotoran di rumah itu.

  Setelah itu, ia merasa malu dan terhina. Seluruh perasaan bergolak dalam pikirannya. Dia menunggu sampai menjelang subuh dan berharap ada orang yang akan membukakan pintu. Pada saat subuh dia mendengar pintu itu terbuka, segera saja dia lari keluar. Yang membuka pintu itu adalah Rasulullah saw.

  Rasul tahu apa yang terjadi kepada orang kafir itu. Ketika Rasul membuka pintu itu, Rasul sengaja bersembunyi agar orang kafir itu tidak merasa malu untuk meninggalkan tempat tersebut.

  Ketika orang kafir itu sudah pergi jauh, dia teringat bahwa azimatnya tertinggal di rumah itu. Jalaluddin Rumi berkata, “Kerasukan mengalahkan rasa malunya. Keinginan untuk memperoleh barang yang berharga menghilangkan rasa malunya.” Akhirnya dia kembali ke rumah itu.

  Sementara itu, seorang sahabat membawa tikar yang dikotori oleh orang kafir itu kepada Rasul, “Ya Rasulullah, lihat apa yang dilakukan oleh orang kafir itu!” Kemudian Rasul berkata, “Ambilkan wadah, biar aku bersihkan.” Para sahabat meloncat dan berkata, “Ya Rasulullah, engkau adalah Sayyidul Anâm. Tanpa engkau tidak akan diciptakan seluruh alam semesta ini. Biarlah kami yang membersihkan kotoran ini. Tidak layak tangan yang mulia seperti tanganmu membersihkan kotoran ini.” “Tidak,” kata Rasul, “ini adalah kehormatan bagiku.” Para sahabat berkata, “Wahai Nabi yang namanya dijadikan sumpah kehormatan oleh Allah, kami ini diciptakan untuk berkhidmat kepadamu. Kalau engkau melakukan ini, maka apalah artinya kami ini.”

  Begitu orang kafir itu datang ke tempat itu, dia melihat tangan Rasulullah saw yang mulia sedang membersihkan kotoran yang ditinggalkannya. Orang kafir tidak sanggup menahan emosinya. Ia memukul-mukul kepalanya sambil berkata, “Hai kepala yang tidak memiliki pengetahuan.” Dia memukul-mukul dadanya sambil berkata, “Hai hati yang tidak pernah memperoleh berkas cahaya.” Dia bergetar ketakutan menahan rasa malu yang luar biasa. Kemudi-an Rasul menepuk bahunya menenangkan dia. Singkat cerita, orang kafir itu masuk Islam.

  Boleh jadi cerita Jalaluddin Rumi ini adalah sebuah metafora. Suatu perlambang bahwa kedatangan Rasul adalah untuk membersihkan kotoran dan noda-noda yang ada pada diri kita. Betapa banyaknya kaum muslimin menodai rumah Rasul dengan kemaksiatan dan akhlak yang buruk. Kita ini sama dengan orang kafir yang menaburkan kotoran di rumah Rasul yang suci. Bedanya ialah, kita percaya karena kecintaan Nabi kepada kita, Rasul akan mengulurkan syafaatnya kepada kita. Derita kita adalah juga derita Rasul. Karena itu, jangan ragu-ragu untuk datang meminta syafaatnya dan bersimpuh di hadapan Nabi sambil mengucapkan, “Yâ Abal Qâsim, Yâ Rasûlallâh, Yâ Wajîhan ‘Indallâh, Isyfa’lanâ ‘Indallâh.”

  Terlalu banyak kotoran yang kita taburkan di rumah Nabi yang mulia. Seperti tertulis dalam sebuah puisi Iqbal. Ketika sakit keras, Iqbal pernah berdo’a: “Ya Allah kalau Engkau adili aku di hari kiamat nanti, jangan dampingkan aku di samping Nabi Al-Musthafa. Karena aku malu mengaku sebagai umatnya padahal hidupku bergelimang dalam dosa.”

  Kita sebenarnya harus malu seperti malunya orang kafir itu. Kita datang berziarah kepada Rasul di bulan Maulid ini dengan membawa seluruh kemaksiatan. Kita sudah banyak mengotori rumah Rasul yang mulia dengan akhlak yang tercela. Tapi kita percaya bahwa Nabi mendengar jeritan kita. Kita sadari kejelekan akhlak-akhlak kita dan kita malu bertemu dengan Rasul dengan membawa dosa. Tetapi kita percaya bahwa kita menantikan tepukan tangan Rasul untuk menentramkan batin kita dan mengharapkan syafaatnya.

  Sifat ketiga Rasullullah saw, ialah bahwa ia sangat ingin agar kaum muslimin memperoleh kebaikan. Ia ingin memberikan petunjuk kepada umatnya. Keinginan untuk memberikan petunjuk kepada kita begitu besar, sehingga Rasul bersedia memikul seluruh penderitaan dalam berdakwah.

  Adapun sifat keempat Rasulullah saw, ialah bahwa ia sangat penyantun dan penyayang kepada kaum mukminin. Menurut para ahli tafsir, belum pernah Allah menghimpunkan dua nama-Nya sekaligus pada nama seorang nabi, kecuali kepada Nabi Muhammad saw. Nama yang dimaksud ialah nama Raûfur Rahîm.

  Raûfur Rahîm itu adalah nama Allah. Nama itu pun dinisbahkan Allah kepada Rasulullah. Menurut sebagian ulama, Raûfun artinya penyayang dan Rahîm artinya pengasih. Jika kedua kata itu digabungkan dalam satu tempat, maka artinya berbeda. Menurut sebagian ahli tafsir, nama itu berarti sifat Nabi yang penyayang tidak hanya kepada orang yang taat kepadanya, tapi juga penyayang kepada orang yang berbuat dosa. Nabi melihat amal kita setiap hari. Beliau berduka cita melihat amal-amal kita yang buruk.

  Dalam riwayat yang lain, Rasul itu Raûfun Liman Râ’ah, Rahîmun Liman Lam Yarâh. Artinya, Rasul itu penyayang kepada orang yang pernah berjumpa dengannya dan juga penyayang kepada orang yang tidak pernah berjumpa dengannya. Suatu hari Rasul berkata, “Alangkah rindunya aku untuk berjumpa dengan ikhwânî.” Para sahabat bertanya, “Bukankah kami ini ikhwânuka.” “Tidak,” jawab Rasul, “kalian ini sahabat-sahabatku. Saudara-saudaraku adalah orang yang tidak pernah berjumpa denganku, tapi membenarkanku dan beriman kepadaku.” Rasul sangat sayang kepada orang yang tidak pernah berjumpa dengan Rasul tetapi beriman kepadanya.

  Di dalam Tafsir Al-Dûrrul Mantsûr, diriwayatkan sebagai berikut, “Berbahagialah orang yang beriman kepadaku, padahal tidak pernah berjumpa denganku.” Rasul menye-butnya sampai tiga kali. Rasul juga sayang bukan hanya kepada orang Islam saja, tetapi juga kepada orang kafir.

  Saya akan menceritakan hadits lain. Diriwayatkan bahwa ketika Rasul berdakwah di Thaif, Rasul dilempari batu sehingga tubuhnya berdarah. Kemudian Rasul berlindung di kebun Uthbah bin Rabi’ah. Rasul berdo’a dengan do’a yang sangat mengharukan. Rasul memanggil Allah dengan ucapan, “Wahai yang melindungi orang-orang yang tertindas, kepada siapa Engkau akan serahkan aku, kepada saudara jauh yang mengusir aku?” Kemudian datang malaikat Jibril seraya berkata: “Ya Muhammad, ini Tuhanmu menyampaikan salam kepadamu. Dan ini malaikat yang mengurus gunung-gunung, diperintah Allah untuk mematuhi seluruh perintahmu. Dan dia tidak akan melakukan apapun kecuali atas perintahmu.” Lalu malaikat dan gunung berkata kepada Nabi, “Allah memerintahkan aku untuk berkhidmat kepadamu. Jika engkau mau, biarlah aku jatuhkan gunung itu kepada mereka.” Namun Nabi berucap, “Hai malaikat dan gunung, aku datang kepada mereka karena aku berharap mudah-mudahan akan keluar dari keturunan mereka orang-orang yang mengucapkan kalimat Lâilâha illallâh.” Nabi tidak mau menurunkan azab kepada mereka. Nabi berharap kalau pun mereka tidak beriman, keturunan mereka nanti akan beriman. Kemudian berkata para malaikat dan gunung, “Engkau seperti disebut oleh Tuhanmu, sangat penyantun dan penyayang.”

  Kasih sayangnya tidak terbatas kepada umatnya. Perasaan cinta kita kepada Nabi tidak sebanding dengan besarnya kecintaan Nabi kepada kita semua. Kecintaan Nabi terhadap orang-orang yang menderita begitu besar. Menurut Siti Aisyah, Nabi tidak makan selama tiga hari berturut-turut dalam keadaan kenyang. Ketika Aisyah bertanya apa sebabnya, Nabi menjawab, “Selama masih ada ahli shufah —orang-orang miskin yang kelaparan di sekitar mesjid— saya tidak akan makan kenyang.” Dan itu tidak cukup hanya pada saat itu, Nabi juga memikirkan umatnya di kemudian hari. Beliau khawatir ada umatnya yang makan kenyang sementara tetangga di sekitarnya kelaparan.

  Karena itu, Nabi berpesan, “Tidak beriman kamu, jika kamu tidur dalam keadaan kenyang sementara tetanggamu kelaparan.” Nabi pun mengatakan, “Orang yang senang membantu melepaskan penderitaan orang lain, akan senantiasa mendapat bantuan Allah swt.” Empat sifat Rasulullah kepada umatnya, yang sangat luar biasa.

  Marilah kita kenang kecintaan Rasulullah yang agung kepada kita dan bandingkanlah apa yang bisa membuktikan kecintaan kita kepadanya. Sekarang kita bertanya, sudah sejauh mana kita mengikuti sunnah Rasulullah saw? Dapatkah akhlak kita seperti akhlak Nabi sebagaimana yang disebut dalam surat Al-Taubah 128? Bagai-mana kita dapat ikut merasakan penderitaan orang-orang di sekitar kita? Bagaimana kita menjadi orang yang berusaha agar orang- orang lain itu hidup bahagia dan memperoleh petunjuk Allah? Bagaimana kita menumbuh-kan sikap Raûfur Rahîm di dalam diri kita seperti Rasulullah saw contohkan kepada kita?

  Marilah kita sebarkan kecintaan kepada Rasulullah saw di dalam diri kita, keluarga kita, dan pada masyarakat di sekitar kita. Akhirul kalam, yang harus selalu kita ingatkan pada diri kita adalah misi Rasulullah yang paling utama, yaitu misi akhlak yang mulia. Tidak ada artinya menisbahkan diri kita kepada Rasulullah saw tanpa memelihara akhlak yang mulia. Hendaknya kita selalu malu untuk mengucapkan shalawat kepada junjungan kita, sementara di punggung kita penuh dengan dosa dan maksiat. Kita telah mengotori rumah Rasulullah saw dengan akhlak buruk kita. ***

  1. Gue Says:

   1 AL-NADR BIN AL-HARITH (AYAT SERUPA AL-QUR’AN)

   Nadr bin Al Harits pertama disebutkan sebagai wakil Quraish yang berunding dengan Rasulullah.

   Sumber :

   Sirah Ibnu Ishaq – Kitab Sejarah Nabi Tertua

   Muhammad bin Yasar bin Ishaq

   Muhamadiyah University Press, 2003, jilid 1, halaman 196

   … para pemimpin dari semua kelompok Quraish – Utbah bin Rabi’ah dan Sahiba ….. NADR BIN HARITS saudara dari bani Abdudar ….

   Dikisahkan pemuka Quraish menawarkan uang, kemuliaan dan kedudukan jika itu memang yang diminta Muhammad SAW. Muhammad SAW menyatakan bukanlah itu yang dia inginkan melainkan pengakuan bahwa dia adalah Rasul yang diutus oleh Allah SWT.

   Atas pernyataan tersebut, pemuka Quraish meminta bukti yaitu :

   1. Menyingkirkan gunung-gunung

   2. Mengalirkan ke tanah Arab sungai-sungai

   3. Menghidupkan kembali nenek moyang mereka.

   Atas permintaan pembuktian itu Muhammad SAW menyatakan ketidakmampuannya.

   Akhirnya pertemuan berakhir tanpa kesepakatan apa-apa.

   Sumber :

   Ibid

   Halaman 198 – 199 :

   Abdullah bin abu Umayyah mendekati Rasulullah dan berkata, “Wahai Muhammad, MEREKA TELAH MEMBERIKAN TAWARAN YANG BAIK KEPADAMU YANG TERNYATA KAMU TOLAK. Pertama mereka meminta sesuatu darimu untuk mereka agar mereka mengetahu bahwa kedudukanmu disisi Tuhan adalah seperti apa yang kamu katakan sehingga mereka dapat mempercayaimu dan mengikutimu, DAN KAMU TIDAK MELAKUKAN APA-APA. Kemudian mereka memintamu untuk melakukan sesuatu untuk dirimu sendiri, agar mereka tahu kelebihanmu atas mereka dan kedudukanmu disisi Tuhan, DAN KAMU TIDAK MAU MELAKUKANNYA. Kemudian mereka memintamu untuk mendatangkan hukuman atas mereka agar mereka menjadi takut, dan KAMU TIDAK MELAKUKANNYA ……..

   Karena ketidakmampuan Muhammad SAW meyakinkan Quraish, maka pertentangan terhadap Muhammadpun berlanjut. Salah satunya dilakukan oleh Nadr bin al Harits

   Sumber : Ibid

   Halaman 200 – 201

   Pada saat itu Nadr bin al Harits adalah salah satu setan dari Quraish. Dia selalu mencaci maki Rasulullah dan menunjukkan sikap bermusuhan. Dia pernah pergi ke al Hira dan belajar di sana tentang hikayat raja-raja Persia, hikayat tentang Rustum dan Isbandiyar. Ketika Rasullulah mengadakan pertemuan dimana dia mengingatkan mereka tentang Tuhan, dan mengingatkan umatnya tentang apa yang telah terjadi pada banyak generasi yang telah lalu akan pembalasan yang ditimpakan Tuhan atas kelaliman mereka, AL NADR MENGATAKAN KEPADA MEREKA, “AKU MEMILIKI KISAH DAN CERITA YANG LEBIH BAIK DAN LEBIH MENARIK DARI YANG DIA MILIKI, IKUTLAH AKU”. Kemudian dia mulai menceritakan kepada mereka kisah tentang raja-raja Persia, Rustum dan Isbandiya, dan kemudian dia berkata, “Atas dasar apa kalian menganggap Muhammad adalah seorang penutur kisah yang lebih baik dari aku?”.

   Jadi kesalahan Nadr bin Al Harits adalah karena dia berani menyaingi Muhammad SAW dalam menceritakan kisah-kisah umat terdahulu. NADR BERANI MELAYANI TANTANGAN UNTUK MEMBUAT AYAT-AYAT YANG SERUPA AL-QUR’AN, DAN AKIBATNYA ADALAH HUKUMAN MATI.

   Sumber :Ibid

   jilid 2, halaman 122

   … Ketika Rasulullah sedang berada di al Safira, NADR DIBUNUH OLEH ALI, sebagaimana yang diceritakan oleh seorang penduduk dari Mekah kepada saya.

   Sungguh ironis, Muhammad SAW sendiri yang menantang orang-orang untuk mendatangkan ayat-ayat serupa Al-Qur’an, dan SAAT ADA YANG MELADENI TERNYATA TIDAK BISA DITERIMA OLEH MUHAMMAD SAW. Dan akibatnya adalah hukuman mati.

   KOMENTAR DARI AL-QUR’AN

   Dengan perbuatannya ini Muhammad SAW melanggar perintah Allah SWT dalam Al-Qur’an yaitu :

   QS 42 : 37 :

   Dan (bagi) orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji, dan APABILA MEREKA MARAH MEREKA MEMBERI MAAF.

   Bagi Muhammad adalah lebih baik menuntaskan dendamnya daripada mengikuti perintah Allah SWT untuk memberi maaf. Lagi-lagi, ironi terbesar muncul. Muhammad SAW yang gemar mencaci maki Yahudi and Nasrani ternyata TIDAK LEBIH BAIK DARI YANG DICACI MAKINYA.

   QS 2 : 59 :

   Lalu orang-orang yang zalim MENGGANTI PERINTAH dengan (mengerjakan) yang tidak diperintahkan kepada mereka. Sebab itu Kami timpakan atas orang-orang yang zalim itu siksa dari langit, karena mereka berbuat fasik.

   Jadi daripada mengikuti perintah untuk memaafkan, lebih baik bagi Muhammad SAW untuk mengganti perintah tersebut dengan pembunuhan. Tampaknya bagi Muhammad SAW berlakulah hukuman sesuai ayat Al-Qur’an berikut:

   QS 29 : 68 :

   Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan kedustaan terhadap Allah atau MENDUSTAKAN YANG HAK [1160] TATKALA YANG HAK ITU DATANG KEPADANYA? BUKANKAH DALAM NERAKA JAHANNAM itu ada tempat bagi orang-orang yang kafir?

   Perintah datang kepada Muhamamad SAW, dan Muhammad SAW sendirilah yang mendustakan perintah tersebut. Dan menyedihkannya karena MENURUT AL-QUR’AN, sikap begini diganjar menjadi PENGHUNI NERAKA JAHANAM.

   2. UQBAH BIN ABI MUAIT (2 PERTANYAAN JEBAKAN)

   Uqbah adalah satu sahabat dekat dari Nadr bin al Harits. Dia diutus oleh Quraish bersama Nadr untuk menemui rabi Yahudi yang memberikan 3 pertanyaan untuk mengetest Muhamamad SAW.

   Sumber :

   Sirah Ibnu Ishaq – Kitab Sejarah Nabi Tertua

   Muhammad bin Yasar bin Ishaq

   Muhamadiyah University Press, 2003, jilid 1, halaman 201

   Ketika Nadr mengatakan hal tersebut kepada mereka, mereka mengirim dia dan Uqbah bin Abu Muait kepada pendeta Yahudi di Medinah ……. Sang pendeta berkata, “Ajukanlah pertanyaan kepadanya tentang 3 hal yang akan kami jelaskan kepada kalian, jika dia memberikan jawaban yang benar, maka dia memang seorang nabi, tetapi jika dia tidak dapat menjawabnya dengan benar, maka dia adalah seorang bajingan…… Tanyakan kepadanya tentang ANAK-ANAK MUDA YANG MENGHILANG dimasa lalu ….. kedua, tanyakanlah kepadanya tentang LAKI-LAKI PENGEMBARA AGUNG yang telah mencapai negeri timur dan negeri barat. TANYAKANLAH KEPADANYA TENTANG ROH. Jika mampu menjawab dengan benar maka ikutlah dia …..

   Ketiga pertanyaan kemudian disampaikan kepada Muhammad oleh Nadr dan Uqbah, dan Muhammad menjawab, “Aku akan memberikan jawabannya besok” (hal 202).

   Ternyata Muhammad SAW tidak dapat menjawab sesuai waktu yang dijanjikannya sendiri dan baru dapat menjawab SETELAH LEBIH DARI 15 HARI.

   Jawaban Muhammad adalah :

   1. Tentang orang muda yang menghilang dimasa lalu terjawab dengan sura Al-Kahfi yang menceritakan beberapa pemuda tertidur selama ratusan tahun (QS 18 : 9 – 26)

   2. Tentang pengembara terjawab dengan ayat-ayat tentang Zulkarnain yang mencapai tempat matahari terbenam di lumpur hitam (QS 18 : 83 – 101).

   3. Sementara tentang roh, Muhammad SAW tidak dapat menjawab dan hanya mendapatkan wahyu bahwa roh adalah diluar jangkauan pikiran manusia.

   QS 17 : 85 :

   Dan mereka bertanya kepadamu tentang roh. Katakanlah : “Roh itu termasuk urusan Tuhanku dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit”.

   Satu hal yang tidak disadari oleh Muhammad SAW adalah bahwa pendeta YAHUDI MENJEBAK MUHAMMAD SAW dengan 3 pertanyaan. Dari 3 pertanyaan, 2 pertanyaan yaitu tentang pemuda yang tertidur di gua dan Zulkarnain ADALAH PERTANYAAN JEBAKAN KARENA CERITA INI JELAS ADALAH LEGENDA TIDAK ADA NILAI TEOLOGISNYA SAMA SEKALI.

   * Kisah pengembara yang mencapai tempat matahari adalah LEGENDA TENTANG KAISAR KAFIR Alexander Agung.

   * Sedangkan cerita tentang pemuda yang tertidur ADALAH LEGENDA THE SEVEN SLEEPERS OF EFESSUS. Cerita ini diterjemahkan dalam bahasa Syria oleh James dari Sarug (w. 521 M).

   Lucunya untuk 2 PERTANYAAN JEBAKAN INI MUHAMMAD JUSTRU BISA MENJAWAB BAHKAN MASUK DALAM AL-QUR’AN. Sementara untuk pertanyaan yang sesungguhnya yaitu tentang roh tidak mampu dijawab.

   Akibatnya celaan terhadap Muhammad tidaklah surut, malah semakin keras. Dan nasib Uqbah yang mengajukan pertanyaan menjadi jelas, yaitu harus dihukum mati.

   Sumber :Ibid

   jilid 2, halaman 122

   Disaat Rasulullah sedang berada di Irqul Zabya, Uqbah terbunuh. Dia ditangkap oleh Abdullah bin Salimah, salah seorang keluarga bani Ajlan. Ketika RASULULLAH MEMERINTAHKAN UNTUK MEMBUNUHNYA, dia berkata, “Tetapi siapa yang akan mengasuh anakku wahai Muhammad?”. “NERAKA, “JAWAB RASULULLAH, dan Asim bin Thabit bin Abul Aqlah al Anshari membunuhnya …..

   Kesalahan Uqbah adalah karena dia mengajukan 3 pertanyaan yang menjebak Muhammad SAW. Dan sangat ironis karena Muhammad SAW ternyata memang terjebak. Dendam Muhammad SAW bahkan terlihat saat dia menjawab bahwa anak-anak Uqbah akan disuh oleh neraka. Anak-anak yang belum tahu apa-apa ikut menjadi korban dendam Muhammad SAW.

   KOMENTAR DARI AL-QUR’AN

   Lagi-lagi Muhammad SAW melanggar perintah Allah SWT yang lain lagi.

   QS 45 : 14 :

   Katakanlah kepada orang-orang yang beriman hendaklah mereka MEMAAFKAN ORANG-ORANG YANG TIADA TAKUT HARI-HARI ALLAH karena Dia akan membalas sesuatu kaum terhadap apa yang telah mereka kerjakan

   Bagi Muhammad adalah lebih baik menuntaskan dendamnya karena terjebak memberi jawaban salah daripada mengikuti perintah Allah SWT untuk memberi maaf.

   3. KAAB IBN ASHRAF (PUISI YANG MENGKRITIK)

   Setelah pindah ke Medinah, Muhammad SAW mulai menghimpun kekuatan. Pada waktu itu golongan Yahudi menolak ajakan Muhammad SAW untuk memeluk Islam. Salah satu dari antaranya adalah Kaab bin Al Ashraf yang tidak mempercayai bahwa Muhammad SAW adalah nabi dan mendukung Quraish. Namun Kaab tidaklah pernah mengangkat senjata terhadap Muhammad SAW ataupun muslim lainnya. Yang dilakukannya hanyalah MENGARANG LIRIK-LIRIK DIMANA DIA MERATAPI ORANG-ORANG QURAISH YANG TERBUNUH saat perang Badar dan lirik yang dianggap menghina wanita muslim. Dan karena tulisannya, Kaab harus dibunuh atas perintah Muhammad SAW.

   Sumber :

   Sirah Ibnu Ishaq – Kitab Sejarah Nabi Tertua

   Muhammad bin Yasar bin Ishaq

   Muhamadiyah University Press, 2003, jilid 2, halaman 188 – 191

   … Kaab mulai mencaci maki Rasulullah dan menyusun baris-baris dimana DIA MERATAPI KAUM QURAISH YANG DILEMPARKAN KEDALAM LUBANG SETELAH TERBUNUH di perang Badar. Ia berkata :

   Perang Badar telah menumpahkan darah manusia

   Melihat Badar air matamu pasti meleleh dan menangis

   Orang-orang terbaik dibantai di sekeliling kantung air mereka

   ………..

   Aku mendengar Harits ibnu Hisyam (cat : dia adalah seorang pembesar Quraish)

   Melakukan hal yang benar dan mengumpulkan pasukan

   Menuju Yatsrib dengan tentara-tentaranya

   Karena hanya mereka yang mulia

   Yang rupawan yang akan melindungi reputasi mereka yang tinggi

   ………

   Lalu dia menulis puisi cinta yang MENGEJEK KEADAAN WANITA-WANITA ISLAM. (cat vivaldi : tidak dituliskan lirik yang yang dimaksud). RASULULLAH BERKATA, “SIAPA YANG AKAN MENYINGKIRKAN IBN ASHRAF UNTUKKU?. Muhammad bin Maslamah …. berkata , “Aku yang akan melakukannya untukmu wahai Rasulullah. Aku akan membunuhnya” . Beliau berkata, “Kerjakanlah jika kamu sanggup”.

   …………….

   KUTUSUKKAN BELATI KE BAGIAN BAWAH TUBUHNYA, LALU AKU TERUS MENUSUK HINGGA KE KEMALUANNYA, dan diapun jatuh ketanah.

   ………..

   Kami mengucapkan salam ketika beliau sedang shalat dan ketika beliau keluar kami mengatakan bahwa kami telah membunuh musuh Allah.

   Atau menurut hadis;

   Sumber :

   Sahih Bukhari 59 no 369

   Dikisahkan oleh Jabir Abdullah : RASULULLAH BERSABDA, “SIAPA YANG BERSEDIA MEMBUNUH KA`B BIN AL-ASHRAF YANG TELAH MENYAKITI ALLAH DAN RASULNYA?” Dari situ Maslama berdiri dan berkata, “Oh, Rasulullah! Apakah kamu suka kalo saya membunuhnya? ” Nabi bersabda, “Ya”. Maslama berkata, “Kalo begitu BIARKAN SAYA MEMFITNAH (dengan kata lain menipu Ka`. NABI BERSABA, “ANDA BOLEH MENGATAKAN DEMIKIAN.”

   Maslama pergi ke Ka`b dan berkata, “Orang itu (i.e Muhammad) meminta Sadakah (i.e Zakat, pajak) dari kita, dan dia menyebabkan masalah pada kita, dan saya dating untuk meminjam sesuatu dari mu.” Untuk itu, Ka`b berkata, “Oleh Allah, kamu akan cape (bosan) menghadapi dia (Muhammad)!” Maslama berkata, “Sekarang sejak kami sudah mengikutinya, kami tidak mau meninggalkan dia dan sampai kami melihat bagaimana dia akhirnya. Sekarang kami mau kamu meminjamkan kepada kami satu atau dua truk onta penuh dengan makanan.” Ka`b berkata, “Ya, tapi kamu mesti memberikan jamiman pada saya.” Maslama dan temannya berkata, “Apa yang kamu mau?” Ka`b menjawab, “Jaminkan perempuan anda pada saya”. Mereka berkata, “Bagaimana mungkin kami menjaminkan perempuan kami pada anda dan anda adalah yang terganteng daripada semua orang Arab?” Ka`b berkata, “Kalau begitu jaminkan anak anda kepada saya.” Mereka berkata, “Bagaimana mungkin kami menjaminkan anak-anak kami kepada mu? Di waktu yang akan datang, mereka akan dihina oleh orang-orang bahwa si anu telah dijaminkan untuk satu truk onta penuh makanan. Hal itu akan membuat kami malu, tapi kami akan menjaminkan senjata kami kepadamu.”

   Maslama dan temannya menjanjikan pada Ka`b bahwa Maslama akan kembali padanya. Dia datang ke Ka`b pada malam harinya bersama dengan saudara lelaki angkat Ka`b, Abu Na`ila. Ka`b mengundang mereak untuk masuk kedalam rumahnya dan pergi bersama dengan mereka. Isterinya menanyakan padanya, “Kemana engkau akan pergi di waktu malam demikian?” Ka`b menjawab, “Tidak lain tetepai Maslama dan saudara angakat saya abu Na`ila yang datang.” Isterinya berkata, “Saya mendengar suara seakan-akan darah bercucuran darinya.” Ka`b berkata, “Mereka tidak lain tetapi saudara saya Maslama dan saudara angkat saya Abu Na`la. Seorang yang murah hati selayaknya memenuhi undangan untuk melewatakan malam hari walaupun jika diundang untuk dibunuh.”

   Maslama pergi dengan kedua lelaki tersebut. Jadi Maslama masuk bersama dengan dua orang, dan berkata kepada mereka, “Ketika Ka`b datang, saya akan menyentuh rambutnya dan menciumnya, dan ketika kamu melihat bahwa saya telah memegang kepalanya, pukulah dia. Saya akan membiarkan anda mencium kepalanya.”

   Ka`b bin al-Ashraf turun dan menghampiri mereka dalam pakaiannya, dan menyebarkan bau parfum. Maslama berkata, “Saya belum pernah mencium wangi yang lebih baik dari pada ini.” Ka`b menjawab, “Saya mempunyai wanita Arab terbaik yang mengetahui cara penggunaan parfum kelas tinggi.” Maslaam meminta Ka`b, “Bolehkan saya mencium kepala anda?” Ka`b berkata, “Boleh.” Maslama menciumnya dan membuat temanya menciumnya juga. Kemudian dia meminta Ka`b lagi, “Apakah saya boleh (mencium kepala anda)?” Ka`b berkata, “Boleh.” Ketika Maslama berhasil memegangnya erat, dai berkata (kepada teman-temannya) , “Tangkap dia!” KEMUDIAN MEREKA MEMBUNUHNYA dan pergi kepada nabi untuk memberitahukan kepadanya.

   Atau sumber kuno lainnya :

   Dari Ibn Sa’d,

   Kitab Al Tabaqat Al Kabir, volume 1, halaman 37 :

   Mereka (Maslama dan teman-temannya) memotong kepalanya (Ka` dan membawanya …. MEREKA MENYUGUHKAN KEPALA KA`B DIHADAPAN MUHAMMAD. DIA (NABI) MEMUJI ALLAH ATAS KEMATIANNYA (KA`B)

   Jadi seseorang bisa dengan mudah dibunuh hanya karena tulisannya. Padahal apa yang ditulis oleh Kaab hanyalah lirik yang menyesalkan banyaknya orang Quraish yang meninggal. Tuduhan bahwa Kaab menulis lirik yang menghina muslimah tidak pernah dibuktikan terbukti dengan tidak adanya dalam kutipan Ibn Ishaq diatas.

   Jadi karena Muhammad SAW tidak senang dengan tulisan Kaab bin Al Ashraf, MAKA DIBUNUHNYALAH ORANG TERSEBUT DENGAN CARA YANG LICIK, DIMALAM HARI DAN DENGAN PENIPUAN.

   KOMENTAR DARI AL-QUR’AN

   Tampaknya Muhammad SAW memang adalah orang yang tidak bisa memaafkan orang lain. Dan ironis sekali karena Muhammad SAW sendiri ternyata melanggar apa yang sudah diperintahkan oleh Allah SWT.

   QS 5 : 13 : ………… dan kamu (Muhammad) senantiasa akan melihat kekhianatan dari mereka kecuali sedikit diantara mereka (yang tidak berkhianat), maka MAAFKANLAH MEREKA DAN BIARKAN MEREKA, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik

   Jadi bagi Muhammad SAW adalah LEBIH BAIK MEMUASKAN DENDAMNYA DARIPADA MENGIKUTI PERINTAH ALLAH SWT untuk memaafkan dan membiarkan dan menjadi orang baik-baik.

   4. IBN SUNAYNA (KEBENCIAN RAS)

   Sumber :

   Sirah Ibnu Ishaq – Kitab Sejarah Nabi Tertua

   Muhammad bin Yasar bin Ishaq

   Muhamadiyah University Press, 2003, jilid 2, halaman 194

   Rasulullah berkata, “BUNUH SETIAP YAHUDI yang jatuh kedalam kekuasaanmu” . Setelah itu Muhayyisa bin Mas’ud menyergap dan menyerang Ibnu Sunayna seorang pedagang Yahudi yang sebenarnya mempunyai hubungan sosial dan bisnis dengan mereka dan dia membunuhnya.

   SUNNAH NABI YANG SANGAT KEJI. Membunuh setiap Yahudi hanya karena dia terlahir sebagai Yahudi. Tidak perduli apakah si Yahudi benar atau salah. Sungguh ironis, muslim senantiasa menuduh Yahudi membenci Islam, namun sunah nabi diatas jelas menunjukkan sebaliknya, Muhammad SAWlah yang sangat membenci Yahudi.

   Pembunuhan ini dikecam oleh saudara Muhayyisa yang bernama Huwayissa yang menyatakan, “Kamu membunuhnya sedangkan banyak lemak diperutmu berasal dari kekayaannya” (halaman 194)

   Cerita kemudian berkembang dimana Huwayyisa tertarik dengan Islam karena kepatuhan Muhayyisa untuk mentaati Muhammad SAW.

   Sumber :

   Ibid, halaman 194

   “Demi Allah, jika Muhammad memerintahkanmu untuk membunuhku, apakah engkau akan melakukannya” . Dia (Muhayyisa) berkata, “Ya, demi Allah, seandainya dia memerintahkan aku untuk membunuhmu aku akan melakukannya” . Dia (Huwayyisa) berkata, “Sungguh menakjubkan agama yang dapat membuatmu menjadi seperti ini!”. Dan mulai saat itu dia (Huwayyisa) masuk Islam.

   Kisah yang sangat ironis. Huwayyisa tertarik dengan Islam karena kepatuhan saudaranya terhadap apa yang diperintahkan Muhammad SAW. TERMASUK KEPATUHAN UNTUK MEMBUNUH SAUDARANYA SENDIRI.

   5. SALLAM IBN ABUL-HUQAIQ (PEMBUNUHAN UNTUK KEPUASAN)

   Sumber :

   Sirah Ibnu Ishaq – Kitab Sejarah Nabi Tertua

   Muhammad bin Yasar bin Ishaq

   Muhamadiyah University Press, 2003, jilid 2, halaman 324 – 325

   …., muncullah masalah Sallam ibn Abdul Huqaiq yang dikenal sebagai Abu Rafi berkaitan dengan mereka yang telah mengumpulkan orang-orang dari berbagai suku untuk bersama-sama melawan Rasulullah ……. Maka Khazraj meminta kepada Rasulullah dan DIIJINKAN OLEH BELIAU UNTUK MEMBUNUH SALLAM yang saat itu sedang berada di Khaibar. …….. Ketika Aus telah membunuh Kaab karena sikap permusuhannya terhadap Rasulullah, segera Khazraj mengucapkan kata-kata itu dan bertanya kepada kaumnya sendiri siapakah yang begitu memusuhi rasulullah sebagaimana Kaab?. Merekapun segera ingat kepada Sallam yang berada di Khaibar dan meminta izin Rasulullah untuk membunuhnya dan merekapun diijinkan. ……….. Saat mereka telah sampai di Khaibar segera mereka mendatangi rumah Sallam di malam hari …. ISTRI SALLAM KELUAR DAN MENANYAKAN SIAPAKAH MEREKA DAN DIJAWABLAH BAHWA MEREKA ADALAH ORANG-ORANG ARAB YANG MENCARI MAKANAN. MAKA MEREKAPUN DIPERBOLEHKAN MASUK. Ketika kami masuk kami segera mengunci pintu kamarnya karena kami khawatir akan ada yang menghalangi kami. ……… Setelah kami menebaskan pedang padanya, ABDULLAH BIN UNAIS MENUSUK PERUTNYA SAMPAI TEMBUS …….

   MUHAMMAD SAW MEMBUNUH SALLAM HANYA UNTUK MEMUASKAN KEINGINAN BANI KHAZRAJ yang ingin berjasa seperti bani Aus yang telah membunuh Kaab bin Al Ashraf.

   Pembunuhan diatas ditambah lagi dengan KEBOHONGAN DENGAN MEMANFAATKAN KEBAIKAN HATI KELUARGA SALLAM yang mau menerima mereka untuk memberi makan.

   Sungguh ironis sekali.

   KOMENTAR DARI AL-QUR’AN

   Lagi-lagi Muhammad SAW melanggar perintah Allah SWT yang lain lagi.

   QS 15 : 85 :

   Dan tidaklah Kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat (kiamat) itu pasti akan datang, MAKA MAAFKANLAH (MEREKA) DENGAN CARA YANG BAIK.

   Bagi Muhammad adalah lebih baik menuntaskan dendamnya daripada mengikuti perintah Allah SWT untuk memaafkan dengan cara yang baik.

   6. UMAIYA BIN KHALAF ABI SAFWAN (BENCI KARENA GAGAL MERAMPOK)

   Sumber :

   Bukhari Volume 4, buku 56, Nomor 826:

   Dikisahkan oleh ‘Abdullah bin Mas’ud:

   Sad bin Muadh datang ke Madinah dengan tujuan untuk melakukan umrah dan dia tinggal di rumah Umaiya bin Khalaf Abi Safwan ……… Umaiya berkata kepada Sa’d, “Tunggulah hingga siang hari saat orang-orang berada dirumah mereka, baru kamu pergi melakukan tawaf mengelilingi Kabah”. Saat Sad sedang mengelilingi Kabah, Abu Jahl mendatanginya dan berkata, “Siapa itu yang sedang bertawaf?” Sad menjawab, “Aku Sad”. Abu Jahl berkata, “Apakah kamu aman sekalipun kamu pernah memberikan perlindungan kepada Muhammad dan sahabat-sahabatnya. ?” Sad berkata, “Ya”, dan mereka mulai bertengkar. Umaiya berkata kepada Sad, “Jangan bertengkar dengan Abu Jahl karena dia adalah pemimpin Mekkah”. Sad kemudian berkata kepada Abu Jahl, “Demi Allah, jika kamu menghalangi aku bertawaf, Aku akan menghancurkan perdaganganmu dengan Syam”. Umaiya terus berusaha menenangkan Sad. Sad menjadi marah dan BERKATA KEPADA UMAIYA, “PERGILAH DARIKU KARENA AKU MENDENGAR MUHAMMAD AKAN MEMBUNUHMU”. Umaiya bertanya, “Apakah Muhammad benar akan membunuhku?” . Sad berkata, “Ya!”. Umaiya berkata, “Demi Allah, jika Muhammad berkata sesuatu, dia tidak akan berbohong”. ………. Maka ketika kaum Quraish menuju ke Badar dan menyatakan perang, …..istri Umaiya berkata, Tidaklah kamu mengingat apa yang dikatakan saudaramu yaitu Sad”. (cat : bahwa Muhammad akan membunuh Umaiya) Umaiya memutuskan tidak berperang tetapi Abu Jahl berkata kepadanya, “Kamu aalah dari keluarga bangsawan di Mekah, maka kamu harus ikut kami untuk satu atau dua hari.” UMAIYA PERGI BERSAMA MEREKA DAN ALLAH KEMUDIAN MEMBUNUHNYA.

   Kebencian Muhammad SAW tampaknya dipicu karena KEGAGALANNYA UNTUK MERAMPOK BARANG DAGANGAN UMAYYA BIN KHALAF. Namun siapa sih orang yang mau barang dagangannya dirampok, sekalipun yang merampok mengaku sebagai utusan Allah SWT dan mungkin kegiatannya merampok atas wahyu Allah SWT.

   Sumber :

   Sejarah Hidup Muhammad SAW

   Muhammad Husain Haekal

   BAGIAN KEDUABELAS: SATUAN-SATUAN DAN BENTROKAN-BENTROKAN PERTAMA

   Lalu ia mengadakan persekutuan dengan pihak Banu Dzamra; bahwa sebulan sesudah itu ia pergi lagi mengepalai 200 orang dari Muhajirin dan Anshar – menuju Buwat dengan SASARAN SEBUAH KAFILAH YANG DIPIMPIN O]EH UMAYYA B. KHALAF yang terdiri dari 2.500 ekor unta dikawal oleh 100 orang pasukan perang. Tapi juga sudah tidak bertemu lagi, sebab mereka sudah MENGAMBIL HALUAN LAIN, bukan jalan kafilah

   Jadi setelah berada di Medinah, Muhamamd SAW sering malakukan penyerangan terhadap kafilah-kafilah Quraish untuk merampok mereka.

   Sumber :

   Sirah Ibnu Ishaq – Kitab Sejarah Nabi Tertua

   Muhammad bin Yasar bin Ishaq

   Muhamadiyah University Press, 2003, jilid 2, halaman 97, 121

   Ekspedisi Besar ke Lembah Badar

   Kemudian Rasulullah mendengar bahwa Abu Sufyan bin Harb datang dari Syria dengan sebuah kereta besar kaum Quraish yang membawa uang dan barang dagangan …… beliau memanggil orang-orang Islam dan berkata, “INI ADALAH KERETA QURAISH YANG BERISIKAN HARTA KEKAYAAN MEREKA. BERANGKATLAH UNTUK MELAKUKAN PENYERANGAN, semoga Allah memberikan keberhasilan kepada kita.”… Kemudian Rasulullah memerintahkan agar semua BARANG RAMPASAN PERANG yang telah dikumpulkan didalam tenda dibawa bersama-sama ……

   Akibat perampokan inilah yang kemudian memicu terjadinya perang Badar yang merenggut sangat banyak korban jiwa dari kedua belah pihak. Umayya sendiri akhirnya mati karena dibunuh oleh Bilal yang mendendam karena pernah disiksa oleh Umayya. Tampaknya agama Islam yang dipeluknya tidak dijalankannya dengan benar.

   Sumber :

   Sejarah Hidup Muhammad SAW

   Muhammad Husain Haekal

   BAGIAN KETIGABELAS : PERANG BADR

   Bilal melihat Umayya b. Khalaf dan anaknya, begitu juga beberapa orang Islam melihat mereka yang dikenalnya di Mekah dulu. Umayya ini adalah orang yang pernah menyiksa Bilal dulu, ketika ia dibawanya ketengah-tengah padang pasir yang paling panas di Mekah. Ditelentangkannya ia di tempat itu lalu ditindihkannya batu besar di dadanya, dengan maksud supaya ia meninggalkan Islam. Tetapi Bilal hanya berkata: “Ahad, Ahad. (Yang Satu, Yang Satu.)” Ketika dilihatnya Umayya, Bilal berkata : “Umayya, moyang kafir. Takkan selamat aku, kalau kau lolos!” Beberapa orang dari kalangan Muslimin mengelilingi Umayya dengan tujuan jangan sampai ia terbunuh dan akan dibawanya sebagai tawanan. Tetapi Bilal di tengah-tengah orang banyak itu berteriak sekeras-kerasnya: “Sekalian tentara Tuhan! Ini Umayya b. Khalaf kepala kafir. Takkan selamat aku kalau ia lolos.” Orang banyak berkumpul. Tetapi Bilal tak dapat diredakan lagi, DAN UMAYYA DIBUNUHNYA.

   KOMENTAR DARI AL-QUR’AN

   MUHAMMAD SAW SENDIRI MENCURI dan ironisnya dalam salah satu perintahnya Allah SWT memberikan syarat untuk bisa diampuni Allah SWT adalah TIDAK MENCURI.

   QS 60 : 12 :

   Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia, bahwa mereka tiada akan menyekutukan Allah, TIDAK AKAN MENCURI, tidak akan berzina, ……. maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

   Kegiatan mencuri memang DIKECAM OLEH ALLAH SWT. NAMUN TOH TETAP DILAKUKAN OLEH MUHAMMAD SAW dengan merampok.

   QS 29 : 67 :

   Dan apakah mereka tidak memperhatikan, bahwa sesungguhnya Kami telah menjadikan (negeri mereka) tanah suci yang aman, SEDANG MANUSIA SEKITARNYA RAMPOK-MERAMPOK. Maka mengapa (sesudah nyata kebenaran) mereka masih percaya kepada yang bathil dan ingkar kepada nikmat Allah?

   Kegiatan merampok dan mencuri bahkan diancam hukuman potong tangan. Namun hukuman potong tangan ini tampaknya tidak berlaku bagi Muhammad SAW dan pengikut-pengikutny a. Jadi perintah ini dilanggar sendiri oleh Muhammad SAW.

   QS 5 : 38 :

   Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang MENCURI, POTONGLAH TANGAN KEDUANYA (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

   Sangat jelas bahwa Muhammad SAW dan pengikut-pengikutnya telah mendustakan ayat-ayat Al-Qur’an sendiri, dan Al-Qur’an memang sudah memperingatkan hal ini.

   QS 6 : 49 :

   Dan orang-orang yang MENDUSTAKAN AYAT-AYAT KAMI, mereka akan ditimpa SIKSA disebabkan mereka selalu BERBUAT FASIK.

   7. AMIR BIN JIHASY BIN KAAB (PEMBUNUHAN KARENA CURIGA – 1)

   Dikisahkan bahwa sat Muhammad SAW mengunjungi bani Nadhir, Muhammad memang sedang mencari2 alasan agar bisa merampok bani Yahudi ini, karenanya ia menuduh seorang dari mereka yaitu Amir bin Jihasy bin Kaab BERMAKSUD menjatuhkan batu keatas Muhammad SAW saat sedang duduk.

   Sumber :

   Sirah Ibnu Ishaq – Kitab Sejarah Nabi Tertua

   Muhammad bin Yasar bin Ishaq

   Muhamadiyah University Press, 2003, jilid 2, halaman 270

   Rasulullah duduk disebelah dinding rumah salah seorang diantara mereka pada saat itu. Amir bin Jihasy bin Kaab mengajukan diri untuk melakukannya dan NAIK KE ATAS UNTUK MENJATUHKAN BATUNYA. Ketika rasulullah sedang berada bersama sejumlah pengikutnya yang diantaranya adalah Abu Bakar, Umar dan Ali, DATANGLAH KABAR UNTUKNYA DARI SURGA mengenai orang-orang yang dimaksud dan kemudian beliau berdiri dan berkata kepada rombongannya, “Jangan kemana-mana sampai aku kembali kesini lagi”. Dan beliau kembali ke Madinah.

   Jadi Muhammad SAW mendapatkan pemberitahuan dari langit bahwa Amir bin Jihasy akan membunuhnya. TUDUHAN YANG TIDAK PERNAH DIBUKTIKAN. Bahkan sahabat-sahabat Muhammad sendiri tidak mengetahui alasan Muhammad SAW meninggalkan mereka di bani Nadhir.

   Sumber :

   Ibid, halman 270 – 271

   Ketika para sahabat itu merasa telah lama menunggu Rasulullah, maka BANGKITLAH MEREKA UNTUK MENCARINYA dan menjumpai seseorang yang baru tiba dari Medinah dan menanyakan kepadanya mengenai beliau. Dikatakannya bahwa dia telah melihat beliau masuk Madinah, dan berangkatlah mereka, dan ketika mereka menemukan beliau, oleh Rasulullah MEREKA DIBERITAHU tentang penghianatan orang-orang Yahudi (cat : bani Nadhir) yang ditujukan pada beliau. Rasulullah memerintahkan mereka untuk menyiapkan diri untuk berperang …. Untuk mendatangi mereka.

   Bani Nadhir yang memang tidak memiliki kekuatan bersenjata, akhirnya menyerah dan harus merelakan hartanya dirampok oleh Muhammad SAW.

   Sumber :

   Ibid, halaman 271

   Mereka meninggalkan harta bendanya kepada Rasulullah yang dapat digunakan menurut kehendak dan kebijakan beliau.

   Namun Muhammad tidak dapat melupakan dendam pribadinya karena pernah MERASA AKAN dilempar batu oleh Amir bin Jihasy, dan hukuman matilah yang dijatuhkan.

   Sumber :

   Ibid, halaman 272

   Salah seorang keluarga Yamin mengatakan kepada saya bahwa Rasulullah mengatakan kepada Yamin, “Pernahkan kamu melihat bagaimana sepupumu menerimaku dan apakah yang ingin dia lakukan ?”. Maka kemudian Yamin memberi uang kepada seseorang dan menyuruhnya membunuh Amir bin Jihasy dan diapun membunuhnya.

   Luar biasa, nyawa seseorang harus melayang KARENA KECURIGAAN MUHAMMAD SAW yang MERASA akan ditimpa batu. Kecurigaan yang tidak pernah diklarifikasi dan dibuktikan.

   Melihat dari kisah diatas sangat mungkin bahwa Muhammad SAW memang MENYEBAR FITNAH bahwa dia akan ditimpa batu oleh Amir bin Jihasy agar mendapatkan legitimasi untuk menyerang dan merampok kekayaan bani Nadhir.

   KOMENTAR DARI AL-QUR’AN

   Apa yang dikatakan tentang fitnah.

   QS 68 : 10 – 11 :

   Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang BANYAK BERSUMPAH lagi hina, yang banyak mencela, yang kian ke mari MENGHAMBUR FITNAH

   Ayat diatas tampaknya mengena bagi Muhammad SAW karena beliau sendiri gemar bersumpah.

   Sumber :

   Sejarah Hidup Muhammad SAW

   Muhammad Husain Haekal

   Bagian keenambelas : Pengaruh Uhud

   Tetapi Muhammad jadi marah karena sikap lemah dan mau surut itu. IA BERSUMPAH mengatakan kepada mereka, bahwa ia akan pergi juga ke Badr walaupun seorang diri.

   Begitupula saat Muhamamad SAW bersumpah kepada istri-istrinya dan kemudian harus dibatalkan dengan bantuan ayat Al-Qur’an.

   Sumber :

   Ibid

   Bagian keduapuluh enam : Ibrahim dan Istri-Istri Nabi

   Muhammad segera menyadari bahwa rasa cemburulah yang telah mendorong Hafsha menyatakan apa yang telah disaksikannya itu serta membicarakannya kembali dengan Aisyah atau isteri-isterinya yang lain. Dengan maksud hendak menyenangkan perasaan Hafsha, ia bermaksud HENDAK BERSUMPAH MENGHARAMKAN MARIA BUAT DIRINYA kalau Hafsha tidak akan menceritakan apa yang telah disaksikannya itu. ……. Ia pergi ke mesjid, dan dengan suara keras ia berkata kepada mereka: “Rasulullah – s.a.w. – tidak menceraikan isterinya.” Sehubungan dengan peristiwa inilah ayat-ayat suci ini turun: “Wahai Nabi! Mengapa engkau mengharamkan sesuatu yang oleh Tuhan dihalalkan untukmu; hanya karena engkau ingin memenuhi segala yang disenangi para isterimu? Dan Allah jua Maha Pengampun dan Penyayang. Tuhan telah MEWAJIBKAN KAMU MELEPASKAN SUMPAH KAMU ITU. Dan Tuhan jua Pelindungmu, Dia mengetahui dan Bijaksana.”

   8. SEORANG YANG TIDAK DIKENAL (PEMBUNUHAN KARENA CURIGA – 2)

   Tampaknya Muhammad SAW memang memiliki tingkat kecurigaan yang sangat tinggi. Kisah berikut ini membuktikan dimana nyawa seseorang sungguh tidak berarti dimata Muhammad SAW.

   Sumber :

   Bukhari Volume 4, Buku 52, Nomor 286:

   Dikisahkan oleh Salama bin Al-Akwa :

   Seorang mata-mata kafir datang kepada Rasulullah saat dalam satu perjalanannya. Mata-mata tersebut duduk bersama sahabat-sahabat nabi dan bercakap-cakap kemudian pergi. Rasulullah berkata kepada sahabat-sahabatnya, “KEJAR ORANG TADI DAN BUNUH DIA”. Maka aku membunuhnya.

   Bahkan siapa nama orang yang dituduh mata-mata itupun tidak diketahui. Tidak juga ada usaha klarifikasi atas tuduhan Muhammad SAW. Betapa tidak berharganya nyawa orang tersebut. Tidakkah terpikir bagaimana nasib istri dan anak-anaknya?

   KOMENTAR DARI AL-QUR’AN

   Lagi-lagi Muhammad SAW melanggar perintah berikut yaitu agar tidak kebanyakan purba sangka.

   QS 49 : 12 :

   Hai orang-orang yang beriman, JAUHILAH KEBANYAKAN PURBA-SANGKA (kecurigaan) , karena sebagian dari purba-sangka itu DOSA

   9. ABU AFAK (PEMBUNUHAN KARENA SYAIR)

   Salah satu pembunuhan yang paling tidak pandang bulu adalah pembunuhan seorang KAKEK TUA RENTA YANG TELAH BERUMUR 120 TAHUN yaitu Abu Afak hanya karena Abu Afak menuliskan syair mengecam Muhammad SAW.

   Sumber

   Sirah Ibnu Ishaq – Kitab Sejarah Nabi Tertua

   Muhammad bin Yasar bin Ishaq

   Muhamadiyah University Press, 2003, jilid 2, halaman 233 – 234

   Abu Afak adalah salah seorang dari bani Amr bin Auf dari kelompok bani Ubaidah. Dia menunjukkan kemunafikannya ketika Rasulullah membunuh Harits bin Suwaid bin Samit dan berkata :

   Aku telah hidup lama tetapi aku tidak pernah menemui

   Sebuah kelompok atau perkumpulan orang

   Yang lebih setia kepada tanggungjawab mereka

   Dan sekutu-sekutu mereka ketika memanggil mereka

   Daripada keturunan Qaila ketika mereka sedang berkumpul

   Orang-orang yang melempar gunung dan tidak pernah menyerah

   Penunggang kuda yang datang kepada mereka memecah mereka menjadi dua (mengtakan)

   “Izinkan”, “Jangan izinkan” segala amalan dan tindakan

   Jika engkau percaya akan kejayaan atau kerajaan

   Engkau akan mengikuti Tuba

   Rasulullah berkata, “SIAPA YANG BERSEDIA MEMBUAT PERHITUNGAN DENGAN BAJINGAN INI UNTUKKU?” Kemudian Salim bin Umair dari bani Amr bin Auf salah satu dari para penangis berangkat dan membunuh dia………

   Atau menurut sumber kuno berikut :

   Kitab Al Tabaqat Al Kabir Volume 2,

   Ibn Sa`d, halaman 32 :

   Kemudian terjadi serangan (“sariyyah”) oleh Salim Ibn Umayr al-Amri terhadap Abu Adak, orang Yahudi pada (bulan) Shawwal dipermulaan dari bulan ke duapuluh dari hijrah Rasulullah. Abu Afak adalah dari Bani Amr Ibn Awf dan seorang yang sudah tua yang telah mencapai umur 120 tahun. Dia seorang Yahudi, dan dulunya pernah menghasut orang-orang untuk menentang Rasulullah, dan menyusun bait-bait puisi yang bersifat menyindir (Muhammad). Salim Ibn Umayr yang adalah salah seorang yang paling berduka yang berpartisipasi dalam perang Badr berkata, “Saya bersumpah bahwa saya harus membunuh abu Afak atau mati dihadapannya. ” Dia menunggu kesempatannya sampai suata malam yang panas datang, dan Abu Afak tidur di ruang terbuka. Salim Ibn Umayr mengetahui hal ini, sehingga dia MENUSUKKAN PEDANGNYA PADA HATI ABU AFAK DAN MENEKANNYA SAMPAI TEMBUS KE KASURNYA. Musuh Allah berteriak dan orang-orang yang menjadi pengikutnya segera datang kepadanya, membawa dia ke rumahnya dan menguburkannya.

   Abu Afak menuliskan syair-syairnya di Medinah yang mengkritisi Muhammad SAW. Abu Afak menilai bahwa pengajaran Muhammad SAW sering diubah-ubah, tercermin dari kritikannya “Izinkan” dan “Jangan izinkan”. Selain itu Abu Afak menyerukan untuk mengikuti Tuba yang adalah seorang raja dari Yaman yang beragama Yahudi.

   Namun tidak ada satu catatanpun dimana Abu Afak membujuk kaumnya untuk melakukan kekerasan fisik terhadap Muhammad SAW. Seorang yang berumur 120 tahun, sudah barang tentu bukanlah ancaman bagi Muhammad SAW secara fisik.

   Namun karena Abu Afak telah berani mengkritik Muhammad SAW dan karena dia adalah keturunan Yahudi, maka nasib sudah ditentukan yaitu Abu Afak harus mati apapun penyebabnya.

   Tidakakah Anda melihat bahwa pembunuhan terhadap Abu Afak seorang tua renta oleh Salim seorang pejuang Muslim dengan cara mencuri-curi pada saat Abu Afak tertidur lelap sebagai perbutaan yang sangat pegecut?

   Apakah ada yang berani mempertanyakan kediktatoran Muhmmad dan para sahabat? Adakah yang berani vokal pada jaman Orba? Adakah rakyat Irak yang berani menentang Saddam Hussein sebelum jatuh? Apakah yang akan terjadi pada mereka yang berani menentang para diktator? Jawabnya, jelas akan dibunuh dengan keji.

   Apakah hanya karena sindrian dari puisi dan kata-kata Abu Afak yang tidak berkenan dihati Muhammad, nyawanya bisa diambil oleh Muhammad begitu saja? Apakah ini standard moral Muhammad sebagai seorang utusan Allah?

   KOMENTAR DARI AL-QUR’AN

   Tampaknya bagi Muhammad SAW membunuh seorang kakek tua renta yang sudah ompong hanyalah hal kecil saja dan tidak ada artinya. Kekejian ini bisa jadi adalah inspirasi dari syaitan sesuai peringatan ayat berikut :

   QS 2 : 169 :

   Sesungguhnya syaitan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji, dan mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui.

   10. ASMA BINTI MARWAN (NASIB MUNIR WANITA)

   Begitulah yang terjadi sesudah pembunuhan Abu Afak yang tua renta yang sudah tidak bergigi itu. Asma bint Marwan menyuarakan ketidakpuasan atas kekejaman dan ketidakadilan Muhammad dalam memerintahkan pembunuhan Abu Afak. Karena berani mempertanyakan perbuatan keji Muhammad, nyawa Asma bint Marwan pun melayang sia-sia tanpa bekas. Kambing pun tidak akan peduli, begitulah kira-kira pernyataan Muhammad setelah Asma dibunuh.

   Sumber

   Sirah Ibnu Ishaq – Kitab Sejarah Nabi Tertua

   Muhammad bin Yasar bin Ishaq

   Muhamadiyah University Press, 2003, jilid 2, halaman 233 – 234

   Asma adalah dari bani Umayyah bin Zaid. Ketika Abu Afak terbunuh dia menunjukkan kemunafikannya. Abdullah bin Harits bin Fudail dari ayahnya mengatakan bahwa di dinikahi seseorang dari bani Khatma yang bernama Yazid bin Zaid. Dia mencaci-maki Islam dan para pengikutnya dengan mengatakan :

   Aku memangdang rendah Bani Malik dan Al Nabit

   Dan auf dan bani Khazeaj

   Engkau mematuhi orang asing yang bukan golonganmu

   Dia bukan Murad atau Madhhij

   Apakah yang engkau harapkan darinya setelah kematian pemimpinmu

   Seperti orang yang kelaparan yang menantikan kaldu

   Tidak adakah orang yang berani menyerang dia dengan kejutan

   Dan mematahkan harapan mereka yang menantikan sesuatu darinya

   ……….

   Ketika Rasulullah mendengar apa yang dia katakan, beliau berkata, “SIAPA YANG AKAN BERANGKAT UNTUK MEMBEBASKAN AKU DARI PUTRI MARWAN ITU?” Umair bin Adiy al Khatami yang saat bersama beliau mendengarnya dan pada tengah malam dia pergi kerumah Asma dan membunuhnya. Dia menemui Rasulullah esok harinya dan menceritakan kepada beliau apa yang telah terjadi dan beliau berkata, “Wahai Umair, engkau telah menolong Allah dan Rasulullah”. Ketika dia berkata bagaimana jika dia mendapat ancamanatau akibat buruk, beliau menjawab, “dua ekor kambing tidak akan menandukkan kepala mereka karena kematiannya” .

   Atau sumber kuno berikut :

   Kitab al-Tabaqat al-Kabir, terjemahan S. Moinul Haq, Vol. 2, hal. 31

   Ibn Sa’d

   SERANGAN (SARIYYAH) UMAYR IBN ADI

   Kemudian terjadilah serangan (sariyyah) Umayr ibn Adi Ibn Kharashah al-Khatmi terhadap Asma Bint Marwan dari Bani Umayyah Ibn Zayd, ketika lima malam sebelum bulan suci Ramadhan, dipermulaan bulan keduapuluh sejak hijrah Rasulullah. Asma adalah isteri Yazid Ibn Zayd Ibn Hisn al-Khatmi. Dia sebelumnya pernah mencerca Islam, menyakiti hati nabi (Muhammad) dan mempengaruhi orang-orang menentang dia. Dia membuat bait-bait puisi. UMAYR IBN ADI MENDATANGINYA PADA MALAM HARI DAN MASUK KE RUMAHNYA. ANAK-ANAKNYA SEDANG TIDUR DI SEKITARNYA. ADA SATU YANG SEDANG DIA SUSUI. DIA (UMAYR) MENCARINYA DENGAN TANGANYA KARENA DIA BUTA, DAN MEMISAHKAN ANAK ITU DARINYA. DIA MENGHUJAMKAN PEDANGNYA DI DADANYA HINGGA TEMBUS KE PUNGGUNGNYA. Kemudian dia melakukan sholat pagi bersama dengan nabi (Muhammad) di al-Madina. Rasulullah bersabda padanya: “Apakah kamu sudah membantai anak perempuan Marwan?” Dia berkata: “Sudah. Apakah adalah hal lain yang perlu saya lakukan?” Dia (Muhammad) bersabda: “Tidak ada. DUA KAMBING TIDAK AKAN MENGADU KEPALA MENGENAI DIA (Asma).” Inilah adalah kata-kata yang pertama kali didengar dari Rasulullah. Rasulullah memberi julukan kepadanya Umayr, “basir” (yang melihat).

   Lagi-lagi suatu pembunuhan keji dan pengecut yang dilakukan oleh pengikut setia Muhammad. Pembunuhan terhadap Abu Afak dan Asma bint Marwan dilakukan dengan sangat pengecut secara diam-diam pada malam hari saat korban sedang tidur lelap. Pembunuhan Asma seorang WANITA YANG SEDANG MENYUSUI ANAKNYA YANG MASIH BALITA adalah sangat kejam. Hanya karena puisinya dan pembelaannya atas kematian Abu Afak yang tua renta, Asma dihabisi oleh Muhammad secara kejam dan keji. Begitu teganya Muhammad menghabisi nyawa seorang perempuan tak berdaya yang mempunyai lima anak dan satu diantaranya masih menyusui. Bisa dibayangkan penderitaan keluarga Asma.

   Yang lebih parah lagi, Muhammad mengatakan bahwa kambingpun tidak akan beradu kepala mengenai hal ini. Yang artinya tidak akan ada yang peduli. Memang Muhammad dan pengiktunya tidaklah akan peduli, tapi lima anak Asma yang masih kecil dan keluraganya tentunya sangat peduli

   Asma yang memprotes pembunuhan adalah gambaran seorang pembela HAM seperti MUNIR. Dan karena memprotes pembunuhan makanya Asma harus disingkirkan. Betapa miripnya dengan nasib Munir yang memprotes penghilangan aktivis, hidupnya harus berakhir tewas dibunuh dengan diracun

   KOMENTAR DARI AL-QUR’AN :

   Lagi-lagi Muhammad SAW melanggar perintah Al-Qur’an yang menyuruh untuk memberikan harta bagi anak-anak yatim. Bukannya mengasihi anak yatim, Muhammad SAW justru membuat anak-anak menjadi yatim. Ironis sekali.

   QS 2 : 177 :

   Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya KEBAJIKAN ITU IALAH beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, ANAK-ANAK YATIM,

   11. ABDULLAH BIN KHATAL (NASIB ORANG YANG BERPALING DARI ISLAM – 1)

   Sumber :

   Sirah Ibnu Ishaq – Kitab Sejarah Nabi Tertua

   Muhammad bin Yasar bin Ishaq

   Muhamadiyah University Press, 2003, jilid 3, halaman 54 – 55

   Seorang lagi yang harus dibunuh adalah Abdullah bin Khatal dari bani Taim bin Ghalib. Dia pernah menjadi muslim dan diutus Rasulullah untuk mengumpulkan zakat bersama seorang Anshar dengan dibantu seorang bekas budak yang telah merdeka. Ketika mereka beristirahat, Abdullah memerintahkan si bekas budak itu untuk menyembelih kambing dan memasaknya lalu dia menunggunya sambil tidur. Ketika bangun perintahnya ternyata belum dilaksanakan, maka bekas budak itu dibunuhnya dan lalu DIA MENJADI KAFIR……… Abdullah bin Khatal dibunuh oleh Said bin Huraits al Makhzumi dan Abu Barzah al Aslami

   Atau menurut sumber hadis berikut :

   Sahih Bukhari, volume 5 nomor 582 :

   Dikisahkan oleh Anas bin Malik : Pada hari penaklukan, Rasulullah memasuki Mekah, menggunakan penutup kepala. Ketika Rasulullah melepas penutup kepalanya, seseorang datang dan berkata, “Ibn Khatal sedang memanjat dinding Kabah”. RASULULLAH BERKATA, “BUNUH DIA!”

   Ibn Khatal akhirnya dibunuh di Kabah.

   Sumber :

   Kitab al Tabaqat al Kabir, volume 2, halaman 174 :

   Ibn Sa’d

   Sungguh, Rasullah memerintahkan pengikutnya pada hari kemenangan untuk membunuh Ibn Abi Sarh, Fartana Ibn al-Zibr’ra and Ibn Khatal. Abu Barzah datang dan melihat [B]Ibn Khatal memegang erat dinding Kabah. ABU BARZAH KEMUDIAN MEROBEK PERUT IBN KHATAL.

   Ibn Khatal dibunuh tampaknya karena dia berpaling dari Islam. Itulah hukuman bagi orang yang pindah agama dari Islam, bunuh!!

   KOMENTAR DARI AL-QUR’AN

   Ibn Khatal telah berusaha untuk berlindung di Kabah, namun tetap dibunuh oleh pengikut Muhammad SAW, padahal katanya Kabah adalah tempat yang diberkahi dan siapapun yang memasukinya akan menjadi aman.

   QS 3 : 96 – 97 :

   Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk (tempat beribadat) manusia, ialah Baitullah yang di Bakkah (Mekah) yang DIBERKAHI dan menjadi petunjuk bagi semua manusia [214]. Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim [215]; BARANGSIAPA MEMASUKINYA (BAITULLAH ITU) MENJADI AMANLAH DIA

   Dengan perintah pembunuhan ini maka Muhammad SAW TELAH MENGINGKARI AL-QUR’ANNYA SENDIRI dan menjadikan apa yang ditulis oleh ALQUR’AN SALAH.

   12. MIQYAS BIN HUBABAH (NASIB ORANG YANG BERPALING DARI ISLAM – 2)

   Sumber :

   Sirah Ibnu Ishaq – Kitab Sejarah Nabi Tertua

   Muhammad bin Yasar bin Ishaq

   Muhamadiyah University Press, 2003, jilid 3, halaman 54, 55

   Rasulullah telah memerintahkan semua komandan pasukannya untuk hanya menyerang mereka yang melawan, kecuali beberapa orang yang beliau perintahkan untuk dibunuh ……. Kemudian juga Miqyas bin Hubabah yang pernah membunuh seorang Anshar yang membunuh saudaranya secara tidak sengaja, dan setelah itu KEMBALI KEPADA QURAISH SEBAGAI KAFIR ……… sedangkan Miqyas dibunuh oleh Numailah bin Abdullah, seorang pengikutnya sendiri. Saudara perempuan Miqyas berturur :

   Demi hidupku, Numaila telah membuat malu kaumnya

   Dan mengejutkan orang-orang dikala dia membunuh Miqyas

   Siapapun pasti pernah menemui seorang seperti Miqyas

   YANG MENYEDIAKAN MAKANAN BAGI PARA IBU MUDA DISAAT-SAAT SULIT.

   Miqyas adalah seorang yang murah hati, dia menyediakan makanan bagi para ibu muda dikala sulit. Namun karena DIA TELAH BERPALING DARI ISLAM MAKA NASIBNYA SUDAH JELAS, HARUS DIBUNUH.

   13. FARTANAH (KISAH SEDIH SEORANG BIDUANITA)

   Bahkan seorang budak wanita yang hanya bisa menyanyipun tidak luput dari perintah pembunuhan.

   Sumber :

   Sirah Ibnu Ishaq – Kitab Sejarah Nabi Tertua

   Muhammad bin Yasar bin Ishaq

   Muhamadiyah University Press, 2003, jilid 3, halaman 55

   Beliau juga memerintahkan untuk MEMBUNUH DUA PENYANYI WANITA MILIK ABDULLAH, salah satunya bernama Fartanah, karena mereka biasa menyanyikan lagu sindiran terhadap Rasulullah…… Sedangkan dua orang penyanyi Ibn Khatal, SEORANG TELAH DIBUNUH dan seorang lagi melarikan diri sampai kemudian dia meminta ampunan kepada Rasulullah dan dikabulkan.

   Luar biasa, apa yang dimiliki oleh budak wanita yang bernama Fartana itu?.

   Kekayaan?? Tidak!

   Kekuatan?? Tidak!

   Pasukan??? Tidak!

   Apakah Fartana merupakan ancaman bagi Muhammad SAW???? Tidak!

   Seorang budak wanita yang miskin harus dibunuh karena pernah menyanyi lagu yang membuat Muhammad SAW tersinggung.

   KOMENTAR DARI AL-QUR’AN

   Terlihat bagaimana lagi-lagi Muhammad SAW melanggar perintah untuk memperlakukan kaum miskin.

   QS 4 : 8 :

   Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat [270], anak yatim dan ORANG MISKIN, MAKA BERILAH MEREKA DARI HARTA ITU [271] (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka PERKATAAN YANG BAIK.

   Jadi bukannya santunan dan perkataan baik yang diterima Fartana, melainkan perkataan “BUNUH” yang dia terima. Dimana rasa memaafkan orang tidak berdaya itu??

   Sementara Muhammad SAW sendiri mengajarkan dalam ayat Al-Qur’an untuk memaafkan :

   QS 4 : 149 :

   Jika kamu melahirkan sesuatu kebaikan atau menyembunyikan atau MEMAAFKAN SESUATU KESALAHAN (ORANG LAIN), maka sesungguhnya Allah Maha Pema’af lagi Maha Kuasa.

   14. HUWAIRITS BIN NUQAITS (ANAK JATUH, NYAWA MELAYANG)

   Sumber :

   Sirah Ibnu Ishaq – Kitab Sejarah Nabi Tertua

   Muhammad bin Yasar bin Ishaq

   Muhamadiyah University Press, 2003, jilid 3, halaman 55

   Juga ada Huwairits bin Nuqaits bin Wahab binAbdul bin Qusayi YANG DIBUNUH karena sering menghina Rasulullah di Mekah.

   Apa penghinaan yang dilakukan Huwairits?.

   Ibid, halaman 357

   Menurut catatan Ibn Hisham no. 804 :

   Pada suatu hari Abbas menaikkan Fatimah dan Ummi Khultum dua putrid Rasulullah pada seekor unta untuk membawa mereka dari Mekah menuju Madinah dan tiba-tiba al-Huwairits menghalau unta itu sehingga Fatimah dan Umi Kulhum terlempar dan jatuh dari atas unta itu.

   Jadi hanya karena kedua putrid Muhammad SAW terjatuh dari unta maka Huwairits harus dibunuh. Padahal bisa saja Huwairits tidak sengaja menghalau unta tersebut, atau bahkan mungkin kedua putri Muhammad SAW tidak berpegangan dengan kencang sehingga terjatuh. Jadi karena anak terjatuh, orang lain harus dibunuh.

   15. SARAH (PENGANTAR SURAT YANG MALANG)

   SARAH JUGA SEORANG BEKAS BUDAK YANG TIDAK MEMILIKI KEKUATAN APAPUN. Dia pernah membawa surat yang memperingatkan Quraish bahwa Muhammad hendak menyerbu Mekah.

   Sumber :

   Sirah Ibnu Ishaq – Kitab Sejarah Nabi Tertua

   Muhammad bin Yasar bin Ishaq

   Muhamadiyah University Press, 2003, jilid 3, halaman 46 – 47

   ….. ketika Rasulullah memutuskan untuk menyerbu Mekah, Hatib bin abu Balta’ah menulis sebuah surat kepada Quraish mengatakan kepada mereka bahwa Rasulullah bermaksud mendatangi mereka. Dia memberikan surat tersebut kepada seorang wanita ….. adalah Sarah, seorang bekas budak……. Wanita tersebut menyembunyikan surat tersebut diatas kepalanya. Rasulullah mendapatkan kabar dari langit tentang apa yang telah dilakukan Hatib dan saat itu juga mengutus Ali dan Zubair bin Awwam untuk mengejar wanita itu…… Merasa terdesak akhirnya wanita itu mengeluarkan surat tersebut dan memberikannya kepada Ali dan kemudian memberikannya kepada Rasulullah ….

   Sarah tampaknya berhasil menyelamatkan dirinya. Namun vonis mati tampaknya memang sudah diberikan dan akhirnya dilaksanakan pada saat Umar berkuasa.

   Sumber :

   Ibid,halaman 56 :

   Sementara itu Sarah yang hidup hingga masa kepemimpinan UMAR, DIA DIBUNUH oleh seorang prajurit di satu lembah di Mekah.

   Bahkan hingga Muhammad SAW meninggalpun tampaknya hukuman mati kepada Sarah tidak dicabut. Bayangkan Sarah yang miskin, seorang diri dan terlunta-lunta bersembunyi pada akhirnya harus juga menerima kematiannya.

   KOMENTAR DARI AL-QUR’AN

   Tampaknya ayat berikut ini berlalu bagitu saja :

   QS 2 : 177 :

   Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya KEBAJIKAN ITU IALAH beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, ORANG-ORANG MISKIN, MUSAFIR (YANG MEMERLUKAN PERTOLONGAN) dan orang-orang yang meminta-minta

   Jadi dari penuturan sumber-sumber Islam sendiri terlihat bagaimana sikap Muhammad SAW terhadap mereka yang pernah “mengkritisi” dirinya. Ironi paling besar adalah bagaimana SIKAP MUNAFIK yang diperlihatkan :

   Perintah-perintah Al-qur’an yang jelas dan gamblang yang DIKLAIM DIHAFAL LUAR KEPALA OLEH RIBUAN MUSLIM sahabat-sahabat Muhammad SAW ternyata dilanggar begitu saja.

   Perintah datang kepada Muhamamad SAW, dan Muhammad SAW sendirilah yang mendustakan perintah tersebut. Dan menyedihkannya karena menurut Al-Qur’an, sikap seperti ini diganjar menjadi PENGHUNI NERAKA JAHANAM.

   QS 29 : 68 :

   Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan kedustaan terhadap Allah atau MENDUSTAKAN YANG HAK [1160] TATKALA YANG HAK ITU DATANG KEPADANYA? BUKANKAH DALAM NERAKA JAHANNAM itu ada tempat bagi orang-orang yang kafir?

   Atau jangan-jangan ayat-ayat tentang memaafkan itu dikarang kemudian setelah Muhammad SAW meninggal?? Mungkin saja.

 49. Sukaku Says:

  Klo elo ilham kagak mau its ok, krna klo elo masuk org macam elo ni akan ditelanjangi disana. Gue hanya mengajak muslim yg bernyali dan yg katanye mampu menjawab apa yg dituduhkan oleh kami bahwa muhamad
  pemerkosa
  pedofilia
  pembunuh
  perampok
  pezinah dgn budak
  dll

  klo disini elo2 pada enak oleh krna mas siap murtad berbaik hati membiarkan kalian2 OOT. Gue undang elo pj, someone dll di FFI utk membantah tuduhan2 diatas tapi yg bernyali dan yg punya kemampuan.tapi klo tidak punya kemampuan lebih baik jgn coba2 krna buat malu aja.

 50. Sukaku Says:

  Klo elo ilham kagak mau its ok, krna klo elo masuk org macam elo ni akan ditelanjangi disana. Gue hanya mengajak muslim yg bernyali dan yg katanye mampu menjawab apa yg dituduhkan oleh kami bahwa muhamad
  adalah:

  pemerkosa
  pedofilia
  pembunuh
  perampok
  pezinah dgn budak
  dll

  klo disini elo2 pada enak oleh krna mas siap murtad berbaik hati membiarkan kalian2 OOT. Gue undang elo pj, someone dll di FFI utk membantah tuduhan2 diatas tapi yg bernyali dan yg punya kemampuan.tapi klo tidak punya nyali dan kemampuan lebih baik jgn coba2 krna bakalan murtad!

 51. ilham othmany Says:

  Tuduhan di atas tidak perlu dibantah.Hanya perlu dipertanyakan.Dari mana diperolehi.Siapa yg menulis?Apa kelayakannya.Dengan tiga pertanyaan ini saya percaya dlam tidak sampai lima menit,case closed.Tuduhan tertolak.Dan muslim tidak perlu memperhatikan lagi.Tinggal si ngotot aja menyelesaikan problemnya sendiri utk belajar menerima kebenaran.Sederhana kan?

 52. Adeng Hudaya Says:

  Kemarin wajah Islam semakin belepotan dengan TAHI…….

  27 orang tewas di Iran setelah Sunni Muslim menyerang syiah Muslim dengan ledakan bom bunuh diri.

  Islam itu benar-benar agama PEMBUNUH!!!!

  “Iblislah yang menjadi Bapamu, Ia adalah pembunuh manusia sejak semula, dan di dalam dia tidak ada kebenaran.”!

  Islam itu tidak bisa diragukan lagi, BENAR-BENAR AGAMA DARI IBLIS!!!!!!

  1. someone Says:

   Wualah, kristen juga ada yang jadi teroris dan membunuh kalangannya sendiri

 53. Adeng Hudaya Says:

  Gue kagak bisa ngebayangin, bagaimana jika tidak ada DENSUS 88.
  Pasti tiap minggu ada ledakan bom di Indonesia.
  Tetapi sampai kapan hal ini bisa dijaga?
  Densus 88 juga kan manusia, bisa karena capai atau bosan – bisa jadi ada teroris Islam yang berhasil meloloskan diri dari pengamatan dan bummmmmmm…… bom bunuh diri lagi dah.

  Heran sungguh heran, Islam ini koq senang banget sih ngelihat darah dan kematian?
  Kapan majunya negara Muslim kalau sebagian besar energi dihabiskan untuk menjaga keamanan.

  Pantesan negara-negara Muslim (seperti Indonesia) terkenal sebagai negara-negara yang miskin dan terkebelakang.

  Hanya ada satu solusi untuk mengatasi hal-hal buruk itu: HAPUSKAN ISLAM DARI BUMI INDONESIA!!!

  1. ilham othmany Says:

   He he he ..Jangan putus asa deng!Coba lagi..

 54. Adeng Hudaya Says:

  375 orang lagi meregang nyawa di Sudan (diberitakan di harian Kompas hari ini).

  Edan…sungguh edan…..
  Islam benar-benar AGAMA DARI SETAN!!!!!

  Dan Muslim pun berseru: Allahu akbar….Allahu akbar…. dan,

  Dhuarrr……. besok bom bunuh diri dimana lagi nich ya????

  1. someone Says:

   Coba lagi … wkwkwkk

 55. Adeng Hudaya Says:

  He…he…he….
  Anda sulit membantahnya kan???

  Baca berita hari ini nggak?
  48 orang lagi yang sedang ngantri buat ngambil gaji di Irak yang tewas karena serangan bom bunuh diri.

  Sekali lagi buat Mbak Helena, ikutin aja terus berita-berita di media.
  Anda akan mengerti agama seperti apa Islam itu.

  Wallahuallam

  1. casper Says:

   ya elunya bego’
   yg bkin irak kacau sapa??
   klo g d serang ma amerika g bkal gtu doclo’
   kamu akan mengerti btapa bego’y km ngomong!!!!

 56. Adeng Hudaya Says:

  Negara-negara Arab lainnya senang tuh Amerika ngejatuhin pemerintahan Saddam Husein yang fasis dan kejam.
  Apalagi Kuwait.

  Masih ingat kan, rakyat Irak bersorak-sorak kegirangan ketika Saddam ditaklukkan. Mereka rame-rame menurunkan patungnya Saddam.

  Apalagi orang Afghanistan, mereka pesta pora waktu Taliban dijatuhkan.

  Bayangkan cing, masak nonton sepak bola aja dilarang, dengar radio dan tv dilarang, wanita nggak boleh sekolah dan bekerja. Harus kerudungan siang dan malam di rumah.

  Lhan ini kan yang diajarkan Islam?
  Makanya negara-negara Muslim terkenal miskin dan bodoh!

  1. casper Says:

   yg bkin bodoh itu bkan ajaran yg d lakuin dari islam!!!!!!!!!!!,,
   tapi semata-mata karena tekanan dari negara yg mayoritasnya kristiani atau yahudi yg selalu iri dan sirik sma islam….

   sapa bilang negara muslim pada kere???
   justru dengan adanya islam dan di terapkannya aturan-aturan yg ada di al-quran sebuah negara akan maju dan kaya,,,
   ex arab saudi… mesir,,,dubai,,,
   lo liat negara kita indonesia yg islamnnya g bener” d terapin …
   negara kita kya apa????

   ngomong lu bau tai goblog!!!!!!!!!!!!!

 57. Sukaku Says:

  Orang malaysia murtad stlh mengetahui kekarutan quran dan hadits sahih:

  http://indonesia.faithfreedom.org/forum/hadits-lucu-t4273/

  sdra sbangsa si ilham nih udah memake otak dgn bener.

 58. ilham othmany Says:

  Mari kita petik riwayat Abdullah bin Mas’ud.

  “Suatu ketika aku datang mengunjungi Rasulullah, ketika itu beliau baru saja
  bangun dari tidurnya, maka aku berkata kepadanya: ‘Ya Rasulullah! bagaimana
  kalau aku ingin memberi tuan kasur untuk terhindar dari himpitan yang tak sedap
  dipandang itu?’ Rasulullah menjawab: ‘Apa artinya aku dan dunia ini, aku dan
  dunia bagaikan seorang musafir yang berteduh di bawah pohon melepaskan lelah
  kemudian pergi meninggalkannya untuk selamanya.’ Beliau sering berdo’a:
  ‘Ya Allah, jadikanlah rizqi keluarga Muhammad sekedar memenuhi kebutuhannya.’ ”

  Ibnu Jarir meriwayatkan dari Aisya r.a. dia berkata:

  “Rasulullah tidak makan roti gandum selama tiga hari berturut-turut sejak
  beliau datang dari Madinah sampai beliau kembali.”

  Ahmad meriwayatkan dari Anas r.a. dia berkata:

  “Fathimah r.a. memberikan kepada Nabi s.a.w. sekerat roti gandum, kemudian
  beliau berkata kepada putrinya itu: ‘Ini adalah makanan pertama yang ayah makan
  sejak tiga hari ini.”

  Subhanallah!!

  Sifat zuhud inilah yang mendorong Rasulullah s.a.w. untuk melaksanakan
  segala perintah-Nya, karena janji Allah yang beliau yakini, seperti dalam
  firman-Nya:

  “Dan akhirat adalah lebih baik bagimu dari pada dunia.”
  (QS. Ad-Dhuha : 4)

  “Dan janganlah kamu tujukan kedua matamu kepada apa yang telah Kami
  berikan kepada golongan-golongan dari mereka sebagai bunga kehidupan
  dunia untuk Kami cobai mereka dengannya. Dan karunia Tuhan adalah lebih
  baik dan lebih kekal.”
  (QS. Thoha : 131)

  Ini bukan berarti bahwa Rasulullah s.a.w. dengan sifat zuhud dan
  kesederhanaannya itu hendak melepaskan diri dari keluarga dan kesenangan hidup
  dunia yang Allah sediakan buat hamba-hamba-Nya, karena beliau juga melarang
  sahabatnya yang ingin hidup membujang dan yang anti kemewahan hidup.

  Apa hikmah yang perlu kita ambil dari sifat ini?

  Janganlah kita berkesimpulan yang salah mengenai Kezuhudan Rasulullah
  s.a.w. Perlu disadari bahwa sifat kezuhudan beliau ini bukanlah karena beliau
  fakir(melarat), bakhil (pelit), dan tidak punya makanan sama sekali. Andai kata
  beliau menginginkan hidup mewah yang bergelimungan dengan harta kekayaan dan
  bersenang-senang dengan bunga-bunga kehidupan dunia, niscaya dengan patuh dan
  taat dunia ini akan tunduk di hadapan beliau. Akan tetapi bukanlah kemewahan
  hidup di dunia yang beliau kehendaki.

  Di balik sifat zuhud Rasulullah sungguh banyak tersimpan nilai-nilai
  pendidikan dan pengajaran yang ingin beliau tanamkan pada ummatnya.

  1. Rasulullah s.a.w. ingin menanamkan dan mengajarkan kepada generasi Muslim
  tentang arti cinta dan pengorbanan serta kemulyaan.

  Al-Baihaqi meriwayatkan dari Aisyah bahwa ia berkata: Rasulullah tidak
  makan selama tiga hari berturut-turut; andaikata kami menghendaki itu niscaya
  kami makan, akan tetapi beliau lebih senang memulyakan jiwanya.

  2. Rasulullah s.a.w. ingin mendidik generasi Muslim agar biasa hidup sederhana
  dan qanaah (rida dengan pemberian Allah).

  Rasulullah khawatir ummatnya dihinggapi penyakit rakus terhadap
  bunga-bunga kehidupan dunia yang bisa melupakan kewajiban da’wah dan jihad.
  Beliau khawatir ummatnya dihinggapi penyakit mabuk daratan melihat harta yang
  bergelimangan sehingga lupa serta lengah terhadap kewajiban menegakkan kalimat
  Allah. Beliau juga khawatir kalau-kalau dunia ini terbentang di hadapan mereka
  yang menjadikan mereka binasa seperti yang telah terjadi pada ummat-ummat
  sebelum mereka. Semoga kita dijauhkan dari segala yang dikhawatirkan Rasulullah
  s.a.w.

  Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahwa Abu Ubaidah r.a. ketika
  datang dari Bahrain dengan membawa harta benda yang banyak, setelah mengerjakan
  sholat Subuh orang-orang Anshor ramai-ramai menyambut kedatangannya. Melihat
  mereka itu Rasulullah s.a.w. tersenyum, kemudian beliau bersabda:

  “Saya mengira kamu sekalian keluar dari tempat ini karena mendengar Abu Ubaidah
  datang dengan membawa oleh-oleh yang banyak.”

  Mereka menjawab: ‘Benar ya Rasulullah!’

  Rasulullah kemudian bersabda:
  “Bergembiralah dan carilah sesuatu yang dapat menggairahkan kamu, tetapi demi
  Allah! bukanlah kemiskinan dan kefakiran yang saya kuwatirkan, tapi saya
  khawatir kalau dunia ini membentangkan segalanya di hadapanmu, kemudian kamu
  berlomba-lomba mengumpulkan kekayaan seperti mereka juga mencarinya kemudian
  kamu binasa karena hartamu seperti yang pernah menimpa mereka.”

  3. Rasulullah s.a.w. ingin menampakkan kepada musuh-musuh Islam bahwa beliau
  berda’wah, mengajarkan agama kepada manusia bukan karena menaruh keinginan
  untuk menumpuk-numpuk harta kekayaan dan kesenangan, kemewahan dan bukan pula
  untuk memburu dunia dengan nama agama. Akan tetapi beliau hanya semata-mata
  mengharapkan pahala dari Allah, dan hanya mengharapkan pertemuan dengan Allah.
  Beliau tidak menyimpan satu hartapun kecuali makanan yang cukup untuk dimakan
  malam harinya, dan pakaian yang dapat menutup auratnya. Dan apa-apa yang ada
  dalam rumah beliau hanyalah barang shodaqah.

  Begitulah sifat dan sikap beliau dan Nabi-nabi sebelumnya.

  “Dan dia berkata: Wahai kaumku, aku tiada meminta harta benda kepadamu
  sebagai upah bagi seruanku. Upahku hanyalah dari Allah, dan aku sekali-
  kali tidak mengusir orang-orang yang beriman.”
  (QS. Huud : 29)

  —————————-
  dengan mengetengahkan aspek yang unik dari Rasulullah yang perlu sekali kita
  teladani. Yakni, sifat tawadhu’ Rasulullah. Apa yang tergambar dalam benak
  kita apabila kita mendengar seseorang itu tawadhu’?
  Kurang-lebihnya orang itu pasti memiliki sopan santun, menghormati yang tua dan
  mengasihi yang muda, berbuat baik kepada tamunya, kawan-kawannya,dll. Dengan
  kata lain, orang itu memiliki budi pekerti yang luhur dan ber-akhlaq mulia.
  Pasti orang semacam ini mudah sekali bergaul dan disenangi orang lain.

  3. Sifat Tawadhu’ Rasulullah
  —————————-

  Rasulullah s.a.w. sebagai insan kamil banyak mempunyai sifat tawadhu’
  dan bahkan sifat ini telah menjadi kebiasaannya sejak kecil, jauh sebelum
  masa kenabian beliau. Apabila kita tengok dalam Sirah Nabawiyah, akan jelas
  sekali terbukti betapa harum nama beliau di kalangan kaumnya, karena sifat
  beliau. Beliu terkenal sekali sebagai “Al-Amin” (yang terpercaya).

  Sifat tawadhu’ inilah yang telah mengangkat diri Rasulullah sebagi
  orang yg berbudi luhur dan ber-akhlaq mulia dalam bentuknya yg sempurna dan maha
  tinggi. Aisyah r.a. yang sehari-hari hidup mendampingi Rasulullah menyimpulkan
  bahwa akhlaq beliau adalah Al-Qur’an. Tidak hanya itu. Allah sendiri pun memuji
  akhlaq beliau, sebagaimana diabadikan dalam Surat Al-Qalam ayat 4:

  “Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung.”

  Subhanallah!! Betapa tinggi pujian ini. Bukan dari Presiden ataupun
  Perdana Menteri, tetapi langsung dari Allah!

  Orang-orang yang hidup bersama Rasulullah dan yang pernah menyaksikan
  cara hidup beliau mereka menyatakan bahwa beliau selalu memberi salam kepada
  sahabat beliau, dari yang kecil sampai yang besar. Bila beliau berjabatan
  tangan beliau tidak hendak melepaskan sebelum sahabat itu melepaskan tangannya.
  Apabila beliau datang dalam suatu pertemuan tidak mau duduk sebelum
  berjabat tangan dengan seluruh undangan yang hadir. Beliau juga orang yang
  biasa berbelanja ke pasar-pasar dengan membawa barang-barang yang beliau beli
  dengan tangannya sendiri. Ketika Abu Hurairah hendak membawakan barang-barang
  beliannya itu beliau menolaknya sambil berkata: “Akulah yang lebih pantas
  membawa barang-barang ini”.

  Terhadap kaum buruh dan orang-orang miskin beliau tak pernah
  menampakkan rasa sombong dan takabbur. Beliau selalu memenuhi undangan orang
  yang mengundangnya, memaafkan orang yang berhalangan. Beliau juga pernah
  menambah dan menjahid sandalnya dengan tangannya sendiri, menjadi penggembala
  kambing tetangganya, makan bersama-sama dengan para nelayan beliau, selalu siap
  menolong orang lain yang membutuhkannya, duduk di atas tanah tak beralas bukan
  di atas kursi yang empuk, walaupun beliau seorang pemimpin besar dunia!

  Keluhuran budi Rasulullah seperti tersebut di atas adalah karena
  didikan Al-Qur’an untuk berbudi luhur, seperti firman Allah:

  “Dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu
  orang-orang yang beriman.”
  (QS. Asy-Syura: 215)

  1. Gue Says:

   kalo copi paste aku juga bisa:
   PENOLAKAN PERTAMA :
   PENOLAKAN ATAS PERINTAH WAJIB SOLAT 5 (LIMA) KALI
   SEHARI SEMALAM DALAM BAHASA ARAB DENGAN KIBLAT KE MEKAH.

   Sebelum kami membahas PENOLAKAN tersebut di atas, dianggap perlu untuk memberikan informasi-informasi terlebih dahulu sebagai berikut :

   a. Bahwa isi Alquran di imani oleh umat Islam sebagai 100 % wahyu Allah yang didiktekan/di imlakan kepada nabi Muhammad secara langsung oleh Allah atau lewat malaikat Jibril dengan kalimat demi kalimat, kata demi kata sampai ke titik komanya, sehingga isi Alquran tersebut sama sekali bebas dari buah pikiran dan karangan manusia, termasuk Nabi Muhammad sendiri.

   b. Bahwa ajaran Islam yang terpokok adalah “TAUHID” yaitu pengakuan: “TIADA TUHAN LAIN SELAIN DARI ALLAH/LAILA HAILALLAH dan HANYA KEPADA DIALAH MEREKA WAJIB SEMBAH SUJUD DAN MEMINTA PERTOLONGAN” (QS.1 Al Fatitah 5)

   c. Pada waktu Muhammad dan pengikut-pengikutnya tiba di Medinah karena terpaksa Hijrah dari Mekah, di kota itu terdapat banyak bangsa Yahudi yang walaupun tidak berupa kelompok mayoritas namun punya pengaruh besar khususnya di bidang pemerintahan, ekonomi dan sosial budaya. Bangsa Yahudi ini dengan fanatik beragama dan setiap harinya melaksanakan ibadah sembahyangnya dengan kiblat ke YERUSALEM.

   d. Karena posisi Muhammad dan pengikut-pengikutnya pada waktu itu masih lemah dan berstatus “menumpang” di negeri orang, maka arah kiblat shalat mereka di tetapkan oleh Muhammad juga kearah YERUSALEM sebagai satu taktik penyesuaian, karena Muhammad mengklaim Agama Islam yang dibawanya itu adalah AGAMA kelanjutan dari Agama Yahudi dan Agama Kristen.

   e. KIBLAT kearah YERUSALEM ini berjalan bertahun-tahun lamanya sampai pada satu saat Muhammad + pengikut-pengikutnya merasa cukup kuat untuk mendominasi kota Medinah dengan mengusir bangsa Yahudi ke luar dari sana yang memang betul-betul dapat di laksanakan dengan kekuatan pedang (perang).
   Serentak dengan terusirnya bangsa Yahudi ke luar dari Medinah, dengan alasan mendapat wahyu dari Allah, KIBLAT Sholat kearah Yerusalem di batalkan oleh Muhammad dan digantinya dengan arah baru yaitu ke arah MEKAH karena di sana ada BAITHOLLAH/RUMAH ALLAH yaitu apa yang kita kenal dengan KAABAH + BATU HITAMNYA sekarang ini ( Qs 2 Al Baqarah 142-145 dan 149-150).

   f. Selain adanya perobahan KIBLAT ini, juga di tetapkan oleh Muhammad bahwa sholat dilakukan 5 kali sehari-semalam dengan total 17 X ruku dan sujud dan sholatnya harus dilakukan dalam BAHASA ARAB.

   Juga ditetapkan bahwa setiap orang Islam yang mengaku dirinya “MUKMIN” diwajibkan melaksanakan IBADAH HAJI ke Mekkah dengan kewajiban mengelilingi KAABAH + BATU HITAM yang ada di dalamnya sebanyak 7 X putaran dan pada setiap selesainya satu putaran harus Ruku dan Sujud menyembah serta mencium BATU HITAM di Kaabah itu sembari mengucapkan doa “ALLAHUMA LABAIK BISMILLAHILAHU AKBAR” yang artinya: “KAMI MEMENUHI PANGGILANMU YA ALLAH !!!.

   Note :
   1) Bilamana ketentuan 7X mengelilingi KAABAH dengan melaksanakan ritus ruku sujud menyembah serta mencium BATU HITAM di sertai dengan kata-kata doa tersebut di atas, tidak dilaksanakan oleh para calon-calon Haji, maka berarti bahwa pelaksanaan rukun-nya tidaklah lengkap.
   2) Setiap umat Islam harus dan wajib melaksanakan sholat 5X sehari-semalam dengan total 17X Ruku dan Sujud dengan Kiblat kearah Kaabah/baithollah di Mekkah itu dengan memakai bahasa Arab, karena bilamana mereka mengabaikannya maka tanpa ampun lagi mereka akan diganjar dengan hukuman API NERAKA, karena sholat 5X sehari-semalaman ini adalah Tiang-Utama atau SOKO GURU dari Agama Islam itu sendiri.

   Sekarang mari kami sampaikan kepada uraian dan dalil-dalil kenapa kami menolak ajaran ALQURAN tersebut di atas sebagai satu ajaran yang tidak di WAHYUKAN oleh ALLAH melainkan hanya sebagai buah pikiran, bikin-bikinan dan rekaan dari Muhammad + kawan-kawannya saja dengan maksud tertentu dengan diselubungi sebagai “WAHYU cq. PERINTAH ALLAH”.

   1) Mulut umat Islam minimal 5X sehari komat-kamit, bahkan adakalanya dengan suara yang keras-lantang dibantu dengan loundspeaker pula, mengumandangkan “BAHWA TIADA TUHAN SELAIN DARI ALLAH – LAILAHAILALLAH DAN KEPADANYA SAJALAH MEREKA WAJIB SUJUD MENYEMBAH” (kalau dalam Alkitab seturut Yesaya 45:5a dan 21b dan Matius 4:10), namun beberapa saat kemudian mereka Ruku, Sujud menyembah kepada Allah yang sudah berubah wujudnya menjadi BATU HITAM yang ada dalam bangunan tersebut dari batu-bata sebelumnya dengan kain hitam yang diberi predikat BAITULLAH/KABAH yang ada di Mekah itu.

   2) Mulut umat Islam selalu kumat-kamit mengakui bahwa Allah itu pada satu titik yang bersamaan ada di-mana2 di setiap sudut dan penjuru dimensi dunia dan alam semesta ini, namun kenyataannya minimal 5 x dalam sehari-semalam. Allah hanya berada di Mekah dalam Kabaah dalam bentuk BATU HITAM itu saja.

   3) ALQURAN cq ajaran Agama Islam – DALAM TEORINYA, tegas2 melarang umatnya menyembah PATUNG dan BERHALA karena hal itu berarti SYIRIK/MENDUAKAN ALLAH dan bertentangan diametral dengan inti syahadad “LAILAHAILALLAH ” namun dalam praktek kenyataannya dalam melaksanakan ibadah haji, berjuta2 umat Islam telah melakukan syirik dengan ruku, syujud menyembah Kaabah dan mencium BATU HITAM yang ada di dalamnya sambil mengucapkan doanya “ALLAHUMA, BISMILAHILAHU sebanyak 7 x ber-turut2.

   4) Hal atau kenyataan yang di kemukakan dictum 3 diatas, adalah sekali gus membantah alas an umat Islam yang menyatakan: “Memang adalah benar bahwa kami melaksanakan 5 x sholat sehari dengan 17 x ruku dan syujutnya dengan kiblat ke Kabaah/Baitullah di Mekah itu, namun itu hanya manifestasi dari “TITIK PERSATUAN ARAH SHOLAT UMAT ISLAM SEDUNIA” saja, dan pada waktu kami melaksanakan sholat tersebut sama sekali tidak terlintas dalam fikiran kami untuk sembah sujud kepada Kaabah + Batu hitam didalamnya itu karena Kaabah + Batu kayu hitam tsb adalah hanya benda atau materi yang tiada manfaat dan melarat belaka” (lihat buku tafsir Alquran karangan Mahmud Yunus), dan disamping itu umat percaya dan iman bahwa Allah itu di satu detik yang bersamaan ada di-mana2 seantero muka bumi dan jagat.

   Disamping bantahan di dictum 3 di atas kalau seandainya belum diaggap cukup, ada lagi 2 dalil bantahan dari kami bahwa alasan umat Islam tersebut di atas adalah teori yang di-cari2 dan di-buat2 saja seumpamanya menegakkan “BENANG BASAH” sebagai berikut:

   a. Berdasarkan TEORI, bila seekor ayam jantan yang seluruh bulunya hitam, kawin dengan seekor ayam betina yang juga seluruh bulunya hitam (tanpa ada perkawinan dengan ayam jantan lain) maka pastilah anak ayam hasil perkawinan itu juga berbulu hitam. Eeh, sesudah telur menetas ternyata anak ayam itu bukan berbulu hitam tetapi merah. Sekarang tentu timbul pertanyaan yang mana yang benar “TEORI-nya atau KENYATAANNYA? Jawabannya sudah pasti “KENYATAANNYALAH YANG BENAR”, karena kenyataannya bulu anak ayam itu merah, bukan hitam.

   Kalau hal ini dikaitkan dengan pernyataan atau alasan umat Islam tersebut di atas yang teorinya tidak Ruku, Sembah Sujud ke Kaabah/baitullah + Batu Hitam yang ada di dalamnya di Mekkah itu, melainkan hanya semata-mata satu manifestasi dari TITIK persatuan ARAH Sholat saja, jelaslah bahwa teori ini tidak benar atau TER-HUJAH, karena dalam PRAKTEK KENYATAANNYA yang dapat di lihat dengan mata kepala setiap orang pada setiap waktu dan setiap harinya bahwa umat Islam minimal 5 X dalam sehari semalam melakukan 17X ruku dan sembah Sujud kearah Kaabah/baitullah + Batu Hitam yang ada di Mekkah itu. Ini kenyataan dan bukan teori !!!.

   b. Pernyataan umat Islam bahwa mereka beriman dan percaya bahwa Allah pada satu detik yang bersamaan berada dimana-mana di seantero sudut dan dimensi dunia dan alam semesta ini, kami anggap hanya teori belaka saja, karena dalam PRAKTEK KENYATAANNYA yang dapat dilihat dengan mata kepada setiap orang setiap harinya ALLAH selama 5X jangka waktu sholat hanya berada di Mekkah saja, yaitu kalau tidak berubah bentuk menjadi Kaabah + Batu Hitamnya, sekurang-kurangnya dia berdiam di dalamnya, karena di sujud sembahi sebanyak 17X rakaat oleh umat Islam. Dan kalau kenyataan inipun di bantah juga, maka sekali sentuhan, seluruhnya dunia dan jagad raya ini menjadi kosong ditinggalkan oleh Allah, karena Allah hanya berada di Mekkah saja yaitu telah berubah wujud menjadi Batu Hitam yang ada di Kaabah/baitullah itu, berdasarkan kenyataan yang dapat dilihat jutaan orang secara langsung ditempat dan ratusan juta secara tidak langsung lewat siaran TV-Satelit dimana umat Islam sembah sujud dan mencium Batu Hitam itu dengan dibarengi doa “KAMI MEMENUHI PANGGILANMU YA ALLAH !!!”.

   Dengan mengucapkan doa/kata-kata seperti ini masih adakah orang yang berfikiran waras dapat menyangkal bahwa ALLAH yang Maha Kuasa dan Esa itu tidak/berubah wujud menjadi Batu Hitam tersebut? Ini adalah kenyataan dan bukan teori !!.

   5) Bahwa Muhammad dengan Al qurannya mewajibkan umatnya melakukan doa dan sholat dalam bahasa Arab berdasarkan wahyu Allah yang diterimanya dari Allah, adalah satu hal yang diragukan. Apakah benar bahwa Allah itu hanya mengerti bahasa Arab saja? Bukankah Allah itu bersifat universal milik semua bangsa di dunia ini sehingga dengan sendirinya tidak terbatas pada satu bahasa saja? Kenapa berdoa-sholat harus mutlak menggunakan bahasa Arab dan kenapa Sholatnya harus berkiblat ke Mekkah saja, sepertinya Allah hanya ada di situ saja?

   Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah hanya satu dan singkat yaitu “INI ADALAH POLITIK DOMINASI ARABISME” saja, karena harus di ingat bahwa Muhammad + rekan-rekannya yang menulis dan menerbitkan Alquran itu adalah orang-orang Arab sebagaimana kita ketahui bahwa Muhammad bukan saja menyatakan dirinya sebagai Nabi Rasul Allah, melainkan juga selama dasawarsa-dasawarsa bagaimana akhir hidupnya adalah Raja atau Amirul Mukminin seluruh Jazirah Arab (Saudi Arabiah sekarang ini).

   6) Apakah masuk akal bahwa Allah yang Esa itu, Yang Maha Kuasa, yang Roh, Yang tidak ada persamaannya, Yang Kekal dan tidak berubah itu bahkan umat Islam sendiri mengklassifikasikan Allah itu dengan 20 sifat dan 90 predikat kok disamakan begitu saja dengan BATU HITAM yang ada dalam Kaabah/Baitullah di Mekah. Tegasnya ALQURAN itu bersifat dualistis, kontradiksius dan oxiomolitis (berisi pertentangan-pertentangan dalam dirinya sendiri), karena disatu pihak ALQURAN itu menjunjung, mengkultus, memuliakan ALLAH sebagai satu oknum yang tidak ada setara-Nya, namun dilain pihak segera sesudah itu AL QURAN menghina ALLAH dengan menyamakan-NYA dengan BATU HITAM yang ada di dalam Kaabah/Baitullah di Mekah itu, terbukti pada waktu sang calon Haji mencium BATU HITAM itu dia melafazkan kata-kata doa: “KAMI MEMENUHI PANGGAILANMU YA ALLAH!”, jadi BATU HITAM itulah ALLAH !!!.

   7) Apa masuk di akal bahwa Allah yang adalah pencipta langit dan bumi itu beserta segala isinya baik yang kelihatan maupun yang tidak, mempunyai rumah atau bait di dunia ini adanya khusus di Mekah saja dan harus di Sujud sembahi 5X dalam sehari-semalam yaitu waktu Subuh, Lohor, Asyar, Magrib dan Isya karena pada waktu-waktu itulah ALLAH ada di rumah-Nya ?

   NOTE :
   Ajaran ALKITAB ialah bahwa ALLAH tidak punya RUMAH di dunia ini, karena langit adalah TAHTANYA dan bumi adalah TUMPUAN KAKINYA …(Kis. 7:48-50), yang berarti bahwa ALLAH dalam satu detik yang bersamaan ada dimana-mana, ada disetiap milimeter ruang dimuka bumi dan di jagad raya ini, sehingga bilamana kita berdoa kepada Allah tidak perlu ada kiblat-kiblatan, kearah mana saja kita berdoa disitu ada ALLAH, selain itu kita tidak perlu gerak-gerik jasmani tertentu (ruku) dan tidak perlu doa dilafalkan dengan suara-suara yang berirama, melainkan berdoalah dengan roh dan kebenaran karena Allah itu Roh adanya (Yoh. 4:21-24).
   ————————————————————————————————————————————————–

 59. ANIMISLAM Says:

  @ilham airmani
  The Messenger used to have intercourse with all of his wives in one hour of the day and night (without taking a bath) and these (wives) were eleven Bukhari, Book of Bath vol 1 pg 189.

  Was “that” a “pounding” machine? or rabbit?

  1. ilham othmany Says:

   Apabila anda memandang sesuatu dengan menggunakan kacamata hitam.Tiap-tiap sesuatu yg anda pandang akan kelihatan hitam.Belum terlambat kalau mau memeluk Islam.Rasulullah saw bersabda “Tuqbalu taubatul ‘abdi maa lam yugharghir”Artinya diterima taubat seseorang hamba itu selama nyawanya belum sampai di tenggorokan.Anda hanya perlukan sesaat utk menjadi muslim.Tetapi anda akan berbahagia selama-lamanya.

 60. Sukaku Says:

  Klo memeluk eslam artinya menerima ajaran
  terorist
  poligami
  pedofilia
  murtad bunuh
  kafir bunuh
  dll
  xixixi
  tanya nih:
  apa sih damai eslam??

  DUARRR….
  auloh hu barbar!

  memang eslam bener2 agama damai…xixixi

  1. casper Says:

   wah kalo sy jadi kristen,,, sy pu’y tuhan jd g pake celana n terorist sebenarnya seperti esraellll…

   sy jd pengen glitik ketiak si yesus mumpung lg d paku,,,

   gmn rasanya tuhan 3 in 1???
   awas ketangkep polisi,,

   UNTUNG quranku g jd d bakar…

   HAAALEYY DAVIDSON!!!!!!
   KRISTEN MEMANG AGAMA YG PENUH KASIH SETAN…

 61. ANIMISLAM Says:

  ilham airmani says:
  “…Anda hanya perlukan sesaat utk menjadi muslim.Tetapi anda akan berbahagia selama-lamanya”.

  Nge-fuck 72 bidadari and bidadara forever” Slim slim kalian semua pesakitan.

  http://indonesia.faithfreedom.org/forum/aisyah-digauli-ketika-umur-9th-t20875/page20.html

  http://indonesia.faithfreedom.org/forum/muhamad-seks-dengan-aisyah-t10341/

  Apa yg diwariskan oleh muhamad kepada pengikutnya menjadi malapetaka kemanusiaan yang abadi sampai sekarang.

  Tragedi kemanusiaan hanya dilakukan oleh pengikut mamad. Seeing is believing.

  http://id.news.yahoo.com/repu/20100823/twl-10-tewas-akibat-bom-bunuh-diri-4d6e3f4.html

  http://id.news.yahoo.com/repu/20100823/twl-serangan-bunuh-diri-di-masjid-pakist-4d6e3f4.html

  http://id.news.yahoo.com/antr/20100823/twl-4000-orang-tewas-akibat-aksi-kekeras-bbfa48e.html

  http://id.news.yahoo.com/repu/20100825/twl-tentara-mauritania-tembak-pelaku-bom-4d6e3f4.html

  Anybody wants to add some more ?

  1. gak ngerti Says:

   AKU TAMBAHIN DEH:

   Organisasi Kebangsaan dan Kebebasan Basque, ETA didirikan pada tahun 1959
   dan sebelumnya adalah organisasi nasionalis yang menentang pemerintahan
   diktator Katolik Jendral Franco dan kemudian berkembang menjadi organisasi
   teroris separatis nasional dan sangat merugikan kestabilan sosial Spanyol.

   Sejak tahun 1968, organisasi ETA menimbulkan serangkaian kegiatan teror
   seperti pembunuhan gelap, penculikan dan peledakan bom mobil. Sampai tahun
   2002, ETA yang semua anggotanya begama Katolik itu telah mengakibatkan lebih
   dari 800 orang tewas dan ribuan orang penduduk yang tidak berdosa luka-luka.
   Uni Eropa dan Amerika telah mencantumkan ETA ke dalam daftar organisasi
   teroris.

   Mereka teroris Kristen dan biadab! Walaupun tentu saja CUMA JUNIOR kalau mau
   dibandingkan dengan gembong-gembong teroris kelas berat Kristen macam Paus
   Urbanus II, Paus Sixtus IV, Slobodan Milosevic, George W Bush dll yang skala
   pembunuhannya BERATUS KALI LIPAT dari yang dilakukan oleh anggota ETA.

   Kegiatan ETA akhir-akhir ini semakin kerap. Untuk mencegah terjadinya
   peristiwa kekerasan, pihak kepolisian telah memasuki kesiagaan tinggi.
   Beberapa waktu lalu, Pasukan Pengawal Nasional Spanyol ketika memeriksa
   sebuah truk menemukan bahan kimia lebih dari 500 kilogram yang digunakan
   untuk membuat bom. Juga menurut saksi mata dua orang yang tertutup mukanya
   menyebarkan surat selebaran di Distrik Basque untuk menyerukan massa rakyat
   menyerang perusahaan perkereta-apian Spanyol. Semua ini diyakini merupakan
   ulah anggota ETA.

   Analis menunjukkan, selama beberapa tahun ini, pemimpin tingkat tinggi ETA
   berturut-turut ditangkap dan kekuatannya diperlemah. Usul gencatan senjata
   di sebagian daerah yang diajukannya ditolak pemerintah. Oleh karena itu,
   mereka sangat mungkin akan mengambil cara ekstrem untuk memperoleh kembali
   inisiatif dalam adu kekuatan dengan pemerintah. Salah satu contohnya adalah
   pemboman terhadap supermarket di Barcelona pada tahun 1987, yang menewaskan
   21 orang.

   Sedikit berkelana ke tempat lain, pada 4 Mei 1978, tentara Afrika Selatan
   membunuh lebih dari 600 penduduk di Kamp pengungsi Kassinga di Namibia.
   Sebagian besar adalah wanita dan anak-anak. Tentu mereka tidak dianggap
   teroris oleh orang-orang Kristen, karena para pembantai biadab ini adalah
   pemeluk Kristen. Di Uganda, Tentara Pertahanan Tuhan (The Lord’s Resistance
   Army/LRA) juga sering melakukan aksi terorisme. LRA menculik anak-anak
   perempuan dan memaksa mereka untuk “kawin dan diperkosa secara
   institusional”. Laki-laki “diberi” perempuan sebagai hadiah atas
   “kelakuannya yang baik”. Di Sierra Leone, penculikan, perkosaan, dan
   perbudakan seksual dilakukan secara meluas dan sistematis. Korban perkosaan
   kerap sangat menderita karena tindakan brutal yang sangat ekstrem terhadap
   organ reproduksinya.

   Namun karena mereka para pelaku pembantaian dan pemerkosaan biadab itu
   beragama Kristen, tentu hampir mustahil orang-orang Kristen memberi label
   “teroris” kepada mereka. Bandingkan dengan stigma teroris yang mereka
   berikan kepada Amrozy atau Imam Samudera, walaupun jumlah korban yang
   (mungkin) mereka bunuh pada bom Bali 2002 lalu HANYA 202 orang. Padahal
   kejahatan yang dilakukan oleh Amrozy atau Imam Samudera itu LUAR BIASA
   KECILNYA kalau mau dibandingkan dengan kejahatan-kejahatan ULTRA-BIADAB baik
   secara kualitas maupun kuantitas yang dilakukan oleh Kristen.


 62. ada yg mau jadi bintang film NAUGHTY AMERICA???

  YUK SINI KITA KASI SALIB DULU,,,

  film terbaru pendeta Cari sensai mau bakar al-quran…
  GAK,,GAK,,,GAK,,,

  MASUKIN DEMO AJ TU SI PENDETA DI YOU-TUBE BYAR KYA KEONG RACUN….

  HALEY DAVIDSON


 63. Metrotvnews.com, Jakarta: Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Front Pembela Islam (FPI) Bekasi, Jawa Barat, Muharli Barda, Rabu (15/9), resmi menjadi tersangka. Ia dinilai melakukan penghasutan dan provokasi. Informasi tersebut disampaikan Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Boy Rafli Amar kepada wartawan, Rabu (15/9).

  Muharli Barda dijerat dengan Pasal 160, 170, 351, 335 juncto 59 KUHP dengan ancaman hukuman di atas lima tahun. Muharli Barda kini diamankan di Rumah Tahanan Polda Metro Jaya.

  Seperi diberitakan, Muharli Barda, Selasa kemarin, mendatangi Polda Metro Jaya. Kedatangannya sebagai saksi peristiwa penganiayaan jemaat HKBP Ciketing, Bekasi, Jawa Barat. (Ant/DOR)


 64. Metrotvnews.com, Depok: Lebih dari 100 personel Kepolisian Resor Depok, Jawa Barat, menjaga lokasi pembangunan gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) di Cinere, Depok, Jawa Barat, Rabu (15/9). Penjagaan diperketat karena beredar isu akan terjadi penyerangan oleh sekelompok massa.

  Pengelola Pembangunan Gereja HKBP Betty J. Sitorus mengatakan, kelompok yang menolak pembangunan gereja bukan warga sekitar. Betty mengatakan ancaman datang dari luar wilayah tersebut. Betty meminta polisi tetap menjaga lokasi sampai pembangunan selesai.

  Pembangunan gereja di Cinere beberapa kali ditentang sekelompok massa. Pada 1999 dan 2000, sekelompok orang menyerang pekerja dan menghancurkan peralatan bangunan. Pengelola melapor ke polisi. Kasus ditindaklanjuti dengan pencabutan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) oleh Pemerintah Kota setempat.

  Pencabutan IMB menuai protes. Pihak HKBP menggugat ke Pengadilan Pengadilan Tata Usaha Negara Jawa Bara. Pengadilan memenangkan gugatan HKBP terhadap Surat Keputusan Wali Kota Depok. Surat Keputusan itu telah dikuatkan Mahkamah Agung.(Sidharta Agung/IKA)

 65. butterfly Says:

  Pengkhotbah 10:3Juga kalau ia berjalan di lorong orang bodoh itu tumpul pikirannya, dan ia berkata kepada setiap orang: “Orang itu bodoh!”
  Amsal 9:10Permulaan hikmat adalah takut akan TUHAN, dan mengenal Yang Mahakudus adalah pengertian.
  Namun demikian, mari sobat diamlah sejenak dan berpikir….
  bencikah Tuhan pada orang bodoh, marahkah Dia pada orang kafir, muakkah Dia pada koruptor dan musuhkah Dia kepada penjinah, dikutukNyakah para pendusta….sehingga kita semua berhak menikam, membakar dan membom mereka yang katanya ‘musuh’ kita alias kafir itu?
  ‘Darah orang kafir itu halal’, demikian ajaran dunia sehingga gempar dan hebohlah dunia sampai detik ini, 911 tergenapi, gereja dirusak dan dibakar, pendeta dibunuh, bahkan hewan kesayangannyapun turut dibencinya….
  Padahal, ketahuilah, sayalah orang bodoh dan tuli itu, ketika Tuhan bertitah jalan ke kiri, saya malah masuk ke kanan dan mau lihat aksi laknat dan lihat syur walau sedetik duadetik dimuka tivi…
  Ketika Tuhan minta ‘beri dan relakan’, saya malah tarik tangan dan lipat baju kesayanganku dalam2 dan biarkan baju tua, bekas dan lebih butut buat sumbangan alias pelit…
  Ketika Tuhan memanggil dan minta kita saksikan kebaikan Tuhan dalam hidup kita, kita malah adu pintar tarik otot dan buka kamus buat membantai ‘musuh’ kita, biar hanya dalam dunia maya sekalipun….
  Begitu juga ketika pasangan bertanya bagaimana hariku seharian di kantor, dan jawabku seadanya tentang sibuk pertemuan satu dan ini itu, padahal asyur asyik masyuk mengikuti keluar masukku juga di sana sini…
  Sayalah semuanya itu, berbohong kecil2an adalah biasa, ada dusta putih dan hitam, dusta kecil dan dusta besar…sayalah pesakitan yang disebutkan Allah itu, buatkulah ayat ini ditulis…
  Wahyu 3:17
  Karena engkau berkata: Aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu, bahwa engkau melarat, dan malang, miskin, buta dan telanjang,…

  Untuk itu saya minta supaya Tuhan utus roh dan malaikatnya dan taruh teropong disetiap sudut anggota tubuh saya, karena dimataNya saya telanjang, dimataNya semua terlihat, saya bisa gombal disini dan pakai baju kristen atau muslim dan tinggal tunjuk dan kopi paste kalau saya orang beriman dan ngerti ayat…

  Cobalah tengok sepenggal film cerita ‘Perempuan bersorban’, dimana Widyawati mengutip satu kutipan kata2 hikmat nan indah yang intinya seperti ini…: “hendaklah siapa yang tidak pernah berbuat dosa, dialah yang melempar batu rajam yang pertama…”. Kata2 itulah yang Yesus katakan ketika para tetua mencobainya karena mendapatkan seorang perempuan berjinah dan mau diadili massa..
  Saya hanya bisa mengucap syukur ketika alam memberikan kesempatan kita ber-transform, melalui seekor ulat nakal, kecil buruk perusak dan menjijikan, berjalan dengan perut..tahukah kita bisa menjadi kawan sekerja Tuhan yang sangat disayang Tuhan untuk menyemai bunga sari dan turut membuahi kembang sari dan perantara buat bakal buah…dimanapun dan kapanpun..sehingga makananku sekarang bukan lagi daun dan berjalan dengan perutku yang orang begitu mengutuk melihatnya…sehingga teman2 menyebutnya….”mari kuberi kau salib dulu supaya kamu (mungkin) bisa jadi bintang filmnya “NAUGHTY AMERIKA”…
  atau satunya lagi berkata pada belahan dunia lain….”mari kuberi engkau Alkitab dan mengenal Yesus supaya engkau penuh kasih dan jangan mau jadi anggota bom bunuh diri ataupun berpesta saat seorang ibu ingin mati melihat anaknya terbunuh dalam gedung WTCnya 911 juga seorang ibu hamil yang suaminya ikut ambruk dalam tragedi tsb..
  Akulah satu dari sekian kupu-kupu yang girang dan bersuka itu, makananku adalah si kembang sari setiap pagi… karena penciptaku mau mati buatku dan mangijinkan aku mengaku kelemahanku, karena Dia mau memberitahu rahasia kekuatanku adalah dibalik kelemahan salibNya itu…karena Dia berkata Dia datang bukan orang sakit, melainkan memanggil orang bedosa, seperti saya (dan dunia,… yang sedang terhilang dengan segala keinginannya…)
  Tragis memang, kita mengaku mengenal Tuhan dan Kitab Suci, namun masih bisa memanggil anu dan anu (lihat sendiri nama nickname anda di blog ini…) karena dengan begitulah kita memuji Tuhan kita masing2 karena kita adalah serupa dan segambar dengan pencipta kita…
  Berikut lanjutan kutipan Wahyu 3:18
  “… maka Aku menasihatkan engkau, supaya engkau membeli dari pada-Ku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan; dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barangsiapa Kukasihi, ia Kutegor dan Kuhajar; sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah!”
  Selamat menikmati liburan panjang, selamat merayakan Idul Fitri bagi teman2 yang merayakannya, Tuhan sayang kita semua, jadilah biji matanya, domba kesayanganNya. Gembala yang baik rela meninggalkan 99 dombanya dan mencari 1 dombanya yang hilang. Carilah, mintalah dan ketuklah maka engkau akan menemukan, mendapat, dan kepadamu pintu dibukakan.🙂

  1. Adeng Hudaya Says:

   Postingan anda sangat menyentuh…
   Mari kita tebarkan damai untuk dunia ini dengan cara menghancurkan Islam – tetapi pada saat yang sama marilah kita mengasihi orang-orang Muslim, sebab mereka adalah KORBAN PERTAMA KEBOHONGAN ISLAM…

   Ideologi Islamlah yang menyebabkan orang-orang Muslim menjadi teroris dan suka melakukan kekerasan…
   Bebaskan mereka segera, supaya dunia yang kita diami menjadi dunia yang aman, damai dan sejahtera…

   Wassalam

   1. ilham othmany Says:

    Terbongkarnya konspirasi 11/9 memang sangat menyakitkan bagi non muslim yg mau melihat agama Islam dianggap agama keganasan.Rasa mau pitam rasanya bila melihat bukti-bukti kukuh kebenaran agama Islam dan betapa agama kristian dan Yahudi selama ini rupa-rupanya bersekongkol menipu masyarakat antarabangsa.Hampir-hampir kalian gak dapat menerima kenyataan.Tidak mengapa karena itu baik buat kalian.Setelah kebenaran terbongkar hanya dua perkara saja yg menunggu.Samada kalian akan menjadi muallaf atau kalian ditimpa azab yg sangat pedih.Daku berharap sangat kalian akan menjadi muallaf.Alangkah baiknya kalau semua kristian dan yahudi menjadi muallaf.Tidak ada konspirasi.Tidak ada penipuan dan muslihat2 licik segala.
    Wahai orang2 kafir!Seringan-ringan azab neraka ialah memakai sandal dari neraka lalu panasnya naik ke otak sehingga meletuplah kepala dan otak meleleh keluar.Ya Allah peliharalah kami semua dari semua itu.Amin Ya rabbal alamin.Ucapkanlah Tidak ada Tuhan yg berhak disembah melainkan Allah dan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah pasti berjaya.

   2. someone Says:

    Bebaskan setiap orang dari cacat logika dan moral, baik dari kalangan ektrimis kristen dan muslim ! Malulah karena berjuang dengan pengetahuan yang cacat logika dan kehendak yang cacat moral !

 66. Adeng Hudaya Says:

  Ilham Othmani benar-benar seorang Muslim tulen penganut agama fasis Islam…
  Dia memaksa kita supaya secepatnya memeluk Islam – percaya kepada allah swt yang sebenarnya adalah Iblis, serta si rasul palsu – muhammad sang rasul Iblis…
  Jika tidak, maka ia akan memenggal kepala kita semua seperti yang diperintahkan oleh muhammad…
  Jangan pernah lupa, orang Muslim akan menggunakan segala macam tipu daya (taqiyyah) untuk menipu anda dan saya – demi mencapai maksud-maksudnya!
  Innalillahi waina ilaihi rolling stones.

  1. someone Says:

   Hanya orang yang memiliki kemampuan logika dan pengetahuan saja yang bisa memahami bahwa berita dan pembelaan yang disampaikan muslim bukan merupakan kebohongan, sebagai rencana (makna tipu daya positif) agar mereka memenangkan debat dengan kalangan ekstrimis Kristen. Bagi yang cacat logika dan moral, serta lemah pengetahuannya seperti anda, segala sesuatunya dianggap usaha buruk (makna tipu daya negatif). Soalnya hati dan fikirannya telah membatu.

   Wualah mas, mas, pantesan saja membatu, soalnya doanya:

   Innalillahi waina ilaihi rolling stones

   Artinya sesungguhnya kita milik Tuhan dan kita (anda) kepada Tuhan membatu, he3x. Persis seperti kafir Quraisy yang berkata kepada Muhammad SAW bahwa mereka percaya kepada Tuhan yang menciptakan mereka, tetapi mereka tidak mau memenuhi hak Tuhan, tetap menyekutukan Tuhan dengan berhala. Benar-benar membatu.

   1. Nabi Cabul Says:

    Saya lebih baik menjadikan batu itu Tuhan saya, tetapi tidak melemparkannya ke orang lain yang berbeda keyakinan dengan saya;

    Daripada gue nyembah Allah swt dan jadi pengikut Muhammad – kemudian ngambil batu dan merajam orang-orang yang berbeda keyakinan dengan batu itu!

   2. someone Says:

    Oh, agama anda menganggap perbuatan zina atau kumpul kebo sebagai keyakinan atau jalan hidup yang patut dihormati dan tidak layak diganggu atau dihukumi. Andai Indonesia jatuh ke tangan ektrimis seperti anda, akan banyak anak yang tidak jelas status ayahnya, banyak anak yang ditelantarkan oleh orang tuanya, merebak penyakit seksual, dan pada akhirnya Indonesia menjadi negara lokalisasi WTS Internasional dan pusat donasi penelitian dan bantuan bencana penyakit seksual, karena menghormati dan membiarkan gaya hidup pergaulan bebas dan perzinahan. Pantesan saja Papua yang mayoritas Kristen menjadi pulau dengan penderita AIDS terbanyak di Indonesia. Saya berdoa, semoga Negara tercinta ini tidak jatuh kepada mereka yang berotak mesum, yang menyukai hal cabul, yang mendukung pergaulan bebas, terlebih menjauhkannya dari Nabi Cabul, penyeru hak asasi manusia untuk berkehidupan cabul dan menanggung penyakit kelamin.

  2. hakkullah Says:

   @Adeng Hudaya
   bukan memaksakan..kasihan yang lainnya yang ingin mendapatkan kebahagian di akhirat..kan kasihan juga masa depan mereka, kalau sampai tidak tahu apa2, tahu2 masuk neraka aj..kalau kamu tidak mau masuk islam, juga tidak apa2, kan tidak paksain anda masuk islam, tp mengajak anda berfikir dengan hati yang jujur…coba anda perhatikan sebelum nabi muhammad saw, mereka berdakwah dan mengajak kaumnya supaya menyembah Allah, apakah ini suatu hal memaksakan?, tentu sj tidak..kalau ada si pulan mengajak anda diundang suatu acara, apakah anda dipaksa datang?..tidak ada menunjukkan paksaan terhadap agama, kalau dia tidak mau masuk islam, kitapun tidak berdaya memaksakannya..seperti pamannya Rasulullah saw, beliaupun tidak berkuasa mengajaknya..hidayah dan taufik ada ditangan Allah swt..kl si mas ilham mengajak anda, berarti dia punya perhatian dengan anda, supaya anda selamat..baca surat ke-2 ayat 256..terima kasih

 67. Abdullah Nababan Says:

  Alhamdullah Masjid telah berdiri di dekat Ground Zero, trima kasih Barack Obama
  dan trima kasih Terry Jones, kau telah telah mebangkitkan kembali dunia Islam..
  Allahu Akbar . . .
  Allahu Akbar . . .
  Allahu Akbar . .
  Allahu Akbar …
  Allahu Akbar……………^_^

 68. ANIMISLAM Says:

  Bukannya barack obama murtad dari ISLAM.
  ISLAM=Ingin Sex (terus)Lewat Ajaran MoHamMad


  1. ah sok teu lu…..
   sebnarnya kristen itu lebih porno,,
   lyat aj tuhannya g pke celana,,,
   pilm bokep jg dri kaum kristen semua,,,

 69. ANIMISLAM Says:

  Mamad seneng jilat2 darah mens si aisah.

 70. ilham othmany Says:

  Mengapa orang quraisy bersetuju melantik Nabi Muhammad menjadi hakim di dakam peristiwa meletakkan hajarul aswad?Sebab Nabi Muhammad memang orn jujur.Mengapa baginda digellar al amin oleh masyarakatnya yg bererti orang yg jujur.Sebab memang baginda jujur.Kenapa ayat-ayat al Quran yg menegur kekhlifan baginda di sampaikan juga kpd umat?Sebab baginda orang yg jujur.Mengapa baginda memuliakan nabi Isa?Dan berani berhadapan dgn org kristen jaman itu bahawa Isa bukan Tuhan.Sebab baginda org jujur.Dan berhadapan dgn Yahudi,bahawa Isa adalah seorang Rasul sesungguhnya Dari Tuhan.Sebab baginda jujur.Ketahuan org nggak suka pada dakwahnya pada waktu mula mengapa baginda terus berdakwah walau diancam akan dibunuh.Sebab baginda memang orang jujur.Mengapa dlm masa 23 tahun semua orang Arab masuk Islam.Sebab orang Arab mulai sedar kalo baginda itu jujur.Baginda tu Arab.Kenapa memuliakan nabi-nabi lain padahal nabi-nabi itu semua yahudi.Sebab memang baginda jujur.Racisme nggak ada dalam kamus hidup baginda.Yg penting,menyampaikan kebenaran.Wah kalau mau diperhitungkan kejujuran nabi Muhammad thread ini aja nggak mencukupi.Apa buktinya Paulus itu jujur.Kerana kalo berdasarkan sejarah dulukan dia itu penganiaya pengikut nabi Isa.Jadi dia tu asalnya orang jahat lho.Mungkin dia menjadi pengikut nabi Isa kerana mau merusak ajaran nabi Isa dari dalam?Dan lagi kenapa dia nggak disenangi oleh Rasul barnabas?Fikir dong.Masih sempat ni.Jangn nanti di akhirat baru bau mikirin.

  Itu satu lagi kalo Nabi Muhammad itu org jujur.Dia samasekali nggak mau mengaku bisa berbuat itu dan bisa menjamin ini semata-mata kerana mau memperbanyak pengikut.Tegas baginda mengatakan kalau anda mau selamat ikutlah ajaranku tapi jaminan hanya dari dirimu sendiri sejauh mana kamu berusaha.Aku sendiri tidak dapat menjamin anakku Fatimah kerana aku hanya manusia biasa.Kalau kamu setuju yah terserah dan kalau kamu tidak setuju pun maka tugasku cuma menyampaikan”Wamaa ‘alarrasuuli illal balaagh”Tugas rasul tidak lain hanya menyampaikan.

  Ketika org2 kafir Quraisy meminta nabi muhammad untuk menunjukkan mukjizat dengan cara menukarkan gunung2 Tihamah di sekitar Mekah menjadi emas,nabi terus berdoa kepada Allah supaya permintaan tersebut dikabulkan.Jibril lantas turun kpd.nabi dan menyampaikan pesan,bahawa Allah akan mengkabulkan permintaan org2 kafir itu tetapi harus dgn syarat iaitu sekiranya mereka tidak beriman juga selepas daripada melihat mukjizat itu mereka akan disiksakan Allah dgn siksaan yg tidak pernah ditimpakan ke atas mana-mana umat.Lantas itu,nabi membatalkan utk memenuhi permintaan org2 kafir tersebut dan berkata Ya Allah jika begitu,tinggalkan saja daku dan umatku biar aku mengajar mereka pelan-pelan.Jadi inilah alasannya nabi tidak mahu menunjukkan mukjizat baginda ke atas org2 kafir tersebut.Mukjizat yg ada pada baginda tidak digunaka utk mengajak orang kafir beriman,tetapi digunakan utk menolong orang yg telah Islam dari kalangan sahabat2 baginda spt.makanan yg sedikit cukup utk bilangan yg ramai,keluar air dari jemari baginda yg mulia,memasukkan semula mata seorang sahabat bernama Qatadah yg terkeluar terkena panahan di dlm satu peperangan dll.Jesus semasa dakwahnya telah menunjukkan mukjizat.Tetapi apa hasilnya?Kebanyakkan org Yahudi masih tetap tidak beriman.Kacian sama itu org2 Yahudi yg idup dijamannya Jesus.Mereka mendapat siksa yg lebih berat dr yg sepatutnya gara2 melihat mukjizatnya Jesus tetapi masih tidak beriman.Kepada org2 yg beriman dgn.nya pula lantaran lemahnya iman mereka,lantas mereka menganggapnya Tuhan lalu disetarakan dgn Allah Yg Maha Esa.Ini pun gara-gara mukjizat juga.Liat nabi Muhammad,ajarannya tersebar bukan utama faktor mukjizat,tapi dgn hujah yg baik,penggunaan akal yg sihat dan akhlak yg baik.Maka dlm jangka relatif singkat Islam tersebar di seluruh Tanah Arab dan dlm tempoh kurang lebih 300 tahun tersebar hingga 2/3 alam dan dlm tempoh 500 tahun mencipta satu tamaddun yg gemilang.Ma syaa Allah engkau benar ya Rasul,sesungguhnya memanglah engkau seorang Rasul yg fatanah(bijaksana) dan penyayang kpd umat walaupun mereka itu kafir sehingga niatmu itu kalaupun mereka tidak mau beriman jgn.lah sampai mereka disiksa dgn siksaan yg keras.Sungguh aku belum puas bersalawat supaya derajatmu terus dinaikkan Allah dari yg sempurna kepada yg lebih sempurna dan seterusnya.

  Firman Allah swt.”Innallaha wa malaa ikatahuu yusolluuna ‘alannabiy yaa ayyuhallaziina aamanuu solluu ‘alaihi wasallimuu taslimaa” Ertinya:Sesungguhnya Allah dan para malaikat telah bersalawat ke atas nabi.Wahai org2 yg beriman bersalawatlah ke atasnya dan ucapkanlah salam dgn sebaik-baik salam.
  Rasulullah saw bersabda yg maksudnya sesiapa yg bersalawat kpd ku sekali,Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali.Dan sesiapa yg bersalawat kpd ku 100 kali,Allah akan bersalawat kepadanya 1000 kali dan sesiapa yg bersalawat kpd. ku 1000 kali,Allah akan memberikan kepadanya dua kelepasan yaitu kelepasan dari api neraka dan kelepasan dr sifat2 munafik.
  Lafaz salawat: Allahumma solli wa sallim ‘alaa sayyidina muhammadin wa ‘alaa aali muhammad.
  Ertinya:Ya Allah ya Tuhanku limpahilah rahmat(agar dinaikkan darjat) dan kesejahteraan ke atas nabi kami nabi Muhammad dan juga ke atas keluarga baginda.
  Salawat jika dari Allah bererti rahmat yg mana rahmat itu dlm bentuk kenaikan darjat nabi di akhirat dan bertambahnya penghampiran baginda kepada Allah.Walaupun nabi org yg paling hampir kepada Allah dan insan kamil namun,di sisi Allah tidak ada suatu makam penghampiran itu melainkan ada makam yg lebih hampir lagi dan tidak ada suatu kesmpurnaan seseorang makhluk itu melainkan ada lagi darjat kesempuraan yg lebih tinggi sehingga tiada kesudahan kerana di sisi Allah tidak ada makam penghampiran dan kesempurnaan yg mutlak oleh makhluknya.Adapun salawat jika dari malaikat bererti mohon pengampunan.Bukan bererti nabi itu berdosa.Tetapi percampuran baginda dgn masyarakat jahiliah sebelum baginda menjadi rasul dan selepas baginda menjadi rasul dan masih ada org yg tidak beriman menyebabkan nabi merasakan dirinya berdosa seolah-olah suatu beban atas diri baginda.Spt kata pepatah ‘hasanaatul abraar sayyi aatul muqarrabiin’ -kebaikan org yg (hanya) baik adalah dianggap suatu kesalahan di sisi org yg hampir kpd Allah sehingga dia menganggap seolah-olahnya dosa.Adapun salawat jika datang dari manusia bererti doa yaitu doa supaya nabi dinaikkan darjatnya di sisi Allah.Adapun salam ertinya kesejahteraan atau keamanan.Dlm koteks nabi masih hidup,agar nabi itu aman drp gangguan org-org kafir dan dalam konteks akhirat supaya nabi itu aman daripada ketakutan atas umat baginda.Kerana kebimbangan nabi atas umatnya itu akan dibawa hingga ke akhirat.Inilah kasihnya nabi.
  Hikmah dianjurkan bersalawat:
  1)Memberi peluang kpd umat untuk berbakti kpd baginda lebih-lebih lagi yg datang belakangan yg tidak kesempatan bertemu baginda secara langsung.
  2)Supaya manusia terus-terusan sadar bahawa baginda hanyalah manusia biasa dan cara memuliakan baginda adalah selayaknya sebagai manusia dengan cara didoakan dan bukan dituhankan.
  Kesimpulan:Anjuran bersalawat kpd baginda bukan bukti utk menunjukkan baginda bukan nabi.Logik ngawur ini hanya akan dipertahankan oleh org2 yg jahil dgn hakikat kenabian, tetapi tidak memberi kesan kpd org.2 yg betul betul tahu kenabian itu apa.

  Kalau dunia ini dipenuhi oleh butiran-butiran kacang lalu diambil oleh seekor burung lalu dibawa ke satu tempat yg jaraknya 1000 tahun perjalanan sebiji demi sebiji,lama kelamaan biji2 kacang tersebut akan habis,tetapi kepanasan api nereka yg mesti dimasuki oleh orang-orang yang kafir daripada agama Islam tidak akan habis habis.Mereka akan kekal abadi di dalamnya selama-lamanya.Na’uuzubillaahi min zaalik-Semoga dijauhkan.Wahai sekelian orang-orang kafir,tangisi nasibmu.Cepatlah kamu sedar.Masuklah ke dalam agama Islam segera.Berlakulah adillah terhadap diri-diri kalian yg malang.Maut pasti datang bila-bila.Daku peringati kalian utk yg kesekian kalinya.Wahai orang-orang kafir!Tidak sehari pun yg berlalu melainkan kuburan mengatakan “Akulah rumah kesepian..Akulah rumah kegelapan…Akulah rumah kesedihan…Akulah rumah yg penuh cacing dan ulat..”Kasihanilah diri kalian di sana nanti.Berimanlah kerana iman itu tidak sesusah mana.Apakah dengan beriman menjadikaqn kalian miskin?Tidak!Adakah dengan berimaqn akan menjadikan kalian jatuh sakit?Tidak!Kalian tidak akan hilang apa-apa dengan nberiman.Hanya perlu kalian ucapkan Tidak ada Tuhan yg berhak disembah melainkan Allah dan Nabi Muhammad itu utusan Allah pasti kuburan kalian nanti berobah menjadi taman-taman surga dan kalian akan tidur di dalamnya seumpama tidurnya penganten.Ya Allah jadikanlah kuburan kaum muslimin semuanya sebagai taman-taman surga dan jangan jadikan kuburan kami sebagai lobang-lobang neraka, Ya Allah !Amin ya Rabbal Alamin.Wahai orang -orang yg kafir ingatlah kalian gak akan lama di dunia ini.Sebelum berlalu 40 tahun semua yg nongkrong di thread ini bakalan berada di bawah tanah!Hanya kebenaran yg dapat menyelamatkan kita semua.Ikutilah kebenaran itu.Ucapkanlah sesungguhnya Tidak ada Tuhan yg berhak disembah melainkan Allah dan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah.Kalian pasti akan berjaya.
  Wahai orang-orang kafir!Fikirkanlah!Jika kalian tidak berkuasa menahan tamparan dari seorang prajurit yg ganas dan kejam bagaimana kalian dapat menahan pukulan dari malaikat yg akan menyiksa memukuli kalian di alam barzakh nanti?Jika kalian tidak tertahan menanggung gigitan serangga yg kecil,bagaimana kalian dapat tahan dengan gigitan ular-ular.lipan dan kala diakherat nanti?Jika kalian tidak dapat menahan panasnya bahang mentari sewaktu di dunia ini bagaimana kalian dapat menahan bakaran api neraka yg dahsyat di akherat nanti.Bayangkan jika kalian mati sekarang.Apa bekalan yg kalian bawa diakherat padahal kalian berada dijalan yg sesat.Wahai orang-orang kafir!Purata umur manusia jaman sekarang kurang lebih 60 tahun dan 60 tahun itu bersamaan dengan 21600 hari.Ini juga berarti sesiapa yg telah berusia 30 tahun umurnya masih berbaki 10800 hari dan sesiapa yg berusia 40 tahun sekarangnya berarti usianya berbaki 7200 hari dan sesiapa yg berusia 50 tahun ,maka usianya tinggal bernaki 3600 shaja.Setiap berlalu sehari maka usia akan berkurang sebanyak sehari sehinggalah sampai ajal seseorang itu.Oleh itu wahai orang-orang kafir cepatlah kalian bertobat.Wahai orang-orang kafir!Esok umur kalian akan berkurang satu hari.Jangan bertangguh lagi.Tiap kali datang hari yg baru Ditakuti itulah hari yg penghabisan utk kalian.Sebelum hari kalian benar-benar habis ucapkanlah Tidak ada Tuhan yg berhak disembah melainkan Allah dan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah supaya kalian mendapat kejayaan.Ya Allah Engkaulah yg berkuasa memberikan hidayah dan Engkaulah yg berkuasa menahan hidayah.Apapun hanya Engkau sajalah yg mengetahui sebab dan hikmahnya.

  1. Nabi Cabul Says:

   Saya 100 persen setuju dengan statement Ilham, bahwa MUHAMMAD ADALAH SEORANG YANG JUJUR…

   Saking jujurnya, kita masih bisa menemui kisah perkosaan dan perselingkuhan yang ia lakukan terhadap Safiyah, Rihanna dan Mariyah Koptik…langsung dari dalam Quran dan Hadis Rasul…

   Muhammad BENAR-BENAR MANUSIA JUJUR!!!

   1. casper Says:

    y muhammad adalah org jujur…
    tdk seperti paus erektus yg
    menghianati yesus,,,,,

 71. ANIMISLAM Says:

  muslims kill muslims
  muslims kill jews
  muslims kill christians
  muslims kill hindus
  muslims kill budhis
  muslims kill atheis
  muslims kill communists
  muslims kill pagans
  kill, kill and kill….

  why so much killing by mo Ham Mad followers? anybody knows why?

  1. casper Says:

   kalian para kristiani dari abad ke abad selalu membantai umat islam,,,
   karena kalian para kristiani tidak suka dengan keberadaan islam,,
   karena kalian kristiani selalu ingin membakar kitab suci al-quran…
   karena kalian kristiani memusuhi islam,,,
   karena kalian kristiani pengecut menutupi perbuatan mereka yg munafik,,,
   karena kalian kristiani membela israel yg kalian jilat padahal menutup mata ats perbuatan mereka…
   itu alasan kami melawan bukan menyerang tetapi melindungi diri,,,

 72. ANIMISLAM Says:

  semua pengikut mamad disunat, kalo mamad sendiri disunat nggak ya? ada hadis nya nggak?

 73. casper Says:

  apa jadinya bangsa indonesia tanpa islam?????????
  mungkin para bajingan belanda beragama kristen masih menyuruh kita sebangsa indonesia menjilat pantat mereka….

  masihkah pantas kristen di bilang agama yg melindungi???????????????????
  0% ……. non sen,,,

  100% agama sesat dan setan

 74. casper Says:

  Matius 10 : 34-36
  “Engkau harus menyembah Tuhan, ALLAH-mu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti”

  Ulangan 4 : 35
  “Engkau diberi melihatnya untuk mengetahui bahwa Tuhanlah ALLAH tidak ada yag lain kecuali Dia”

  Markus 12 : 29
  Jawab Yesus :”Hukum yang terutama ialah Dengarlah hai orang-orang Israel, Tuhan ALLAH kita, Tuhan itu Esa”

  Lukas 6 : 12
  “Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman ia berdoa kepada ALLAH”

  Matius 4 : 10
  Engkau harus menyembah Tuhan, ALLAH-mu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti”

  Ulangan 4 : 39
  Sebab ketahuilah bahwa pada hari ini dan camkanlah bahwa Tuhanlah ALLAH yang di langit dan di atas dan di bumi di bawah, tidak ada yang lain”

 75. Wahyu Says:

  Maaf…Penafsiran sejarah hadis tentang hidup nabi muhammad yang anda sampaikan dalam posting di atas, boleh dikatakan adalah penafsiran yang sangat keluar dari fakta dan sejarah sebenarnya. Bahkan terkesan ada manipulasi penafsiran di sana sini …

  Beberapa hal bahkan menunjukkan kalau anda sama sekali tidak pernah meneliti sejarah hidup nabi Muhammad….Silahkan baca (Muhammad as Profet Vol.2.CristianisPress.Canada,1997)

  Saya setuju: bahwa tiada tuhan selain ALLAH dan Muhammad adalah utusannya” demikian pula saya setuju bawa Isa, dan nabi lainnya adalah juga utusan / nabi ALLAH bukan ditafsirkan sebagai tuhan seperti penafsiran yang salah selama ini terhadap INJIL.

 76. ANIMISLAM Says:

  casper Says:
  “karena kalian kristiani membela israel yg kalian jilat padahal menutup mata ats perbuatan mereka…”

  Gue bukan kresten !!!

  Slim, dimana olloh waktu perang enam hari ( yon kipur )? olloh hanya dongengan mamad. Tentara arab lari terkencing-kencing , olloh, olloh dimana kamu??Oh.. olloh..loh.. kenapa kamu bela pihak musuh ?? 15000 tentara mesir mati dalam waktu 2 hari.Tentara Jordan siria bertekuk lutut minta ampun. Israel sudah merangsek masuk ke Cairo. Israel is the best. Viva israel !!! hidup Israel Raya !!! GBU Israel!!!

 77. casper Says:

  ow….
  jd loe bkan kristen tpi begundal yahudi…
  alah… yg gt aj loe banggain…..
  mata loe sdah buta….

  loe jilat terus pantat amerika,,,,
  enak to????

 78. casper Says:

  animislam : byasa lah kambing-kambing yg sembunyi di balik kekuasaan amerika n konco-koncone…
  y pantes israel d blang pengecut…

  lwan palestina yg secuil aj, minta bantuan sana-sini!!!!!!!!11

 79. ANIMISLAM Says:

  casper Says:
  “loe jilat terus pantat amerika,,,,”

  Yang jilat pantat tu Arabsaudi ( bos ente). Jalan2 n baca stratfor.com, tau nggak uang ente naik haji itu 60% lari ke amrik untuk bayar jasa keamanan. Dasar slimer dodol mau aja ditipu. Sekarang $120 billion buat beli senjata ke Amerika. Indonesia tambah miskin Amerika tambah kaya , baguslah.

  casper Says:
  “lwan palestina yg secuil aj, minta bantuan sana-sini…”

  Israel tidak pernah minta bantuan siapapun, mereka bangsa pintar. Lihat tetangga2 arabnya mereka hidup dalam despairity, kumuh, miskin: mesir, siria jordan, etc, negara yg tdk teratur. Mereka bodoh karena eslam, ky ente tolol, sayangnya negara kita kena imbas eslam jadi negara mundur. Untungnya masih ada akar budaya n filsafat hidup Hindu Budha, kalo tdk sdh jadi afganistan kita. Penduduk aja banyak tdk ada kwalitasnya. Yang hidup dari bantuan adalah Palestina, kasian mereka dipake negara proxi oleh tetengga2nya termasuk iran. Ingat,tidak ada King palestina, yang ada itu adalah king David . Baca sejarah!!! Jangan baca qoran(pembalut mrs.V) yg kagak ente ngerti,dasar zombie.
  VIVA ISRAEL !!! SHALOM.

 80. casper Says:

  @animisrael: cuihhh…
  munafffeeeeekkkk skali blg org israel brani sendrian klo g sembunyi d pantat amerika…
  bgini jadinya klo org g bljar sejarah,,, kta’y lo pling pinter….

  klo inggris ga ngejajah palestin ,,mna bsa tu esrael d kasi tanah d palestin scra gratisan,,
  klo g da amerika mn brani lo kya skrg (secara gtu ank emas) tttttttttttttiiiiiiiiidaaaaaaaaaaaaakkkk mungkin esrael si anak domba garut brani sendrian!!!!!
  esraellll tkang jilat…

  1. ANIMISLAM Says:

   Nama gue animislam tau artinya? takut ya nyebut nama gue? Oh ollohhhhh!! di mana kamu kok cina(komunis) kamu jadikan negara maju, oh ollohhhh !! kenapa jepang kamu jadikan negara maju. Oh ollohhhh!! kenapa taiwan korea bangsa pemakan babi kamu jadikan negara maju, sedang aku sudah jungkat jungkit 5x, datang ke rumah mu tetep miskin dan ngutang. tidakkah engkau dengar jeritan ku ollohhhh ???
   ollohhh apa engkau tipu aku ???? apa aku kurang teriak yang keras lagi lewat toa ollloohhhh? oh ollohhh engkau maha penipu bi kejam….aku tidak takut lagi neraka jahanam mu…

   Hai aku animislam dulu aku mata2 israel sekarang aku mata2 si orang sipit. Viva jepang, korea, taiwan, jepang. wo ai ni…

   1. casper Says:

    OW,,,, YESUS KRISTUS JAPANIKUS…
    ternyata negara maju yg disebut” adalah kaum penjajah yg menjujunjung tinggi setiap tetesan darah manusia atas nama materi,,, seperti belanda dulu ke indnesia yg mengatas namakan uang dan rempah”…. kenapa arabsaudi bisa maju ,,??? knp brunei yg notabenya muslim bisa sekaya indonesia???

    knp amerika yg notabenya pemakan BABI sejati bisa kaya???
    karena amerika penghisap darah,, oh ini yg d ajarkan yesus,,,,
    ckckckckck

 81. Julian gaul Says:

  sodara2ku muslim sbnrnya dari lubuk hati kita yg paling dalam kita mengakui bahwa muhammad adl manusia terbaik yg prnh ada di muka bumi ini.tp kita sdh terlanjur iman pd yesus,krn bpk ibu kita kristen.muhammad dan yesus adl saudara.pasti mrk sedih ketika tahu umatnya saling bertengkar.muhammad prnh berkata untukmu agamamu dan untukku agamaku.salam damai

 82. Julian gaul Says:

  wahai umat islam maafkan sodara2ku yg gila ini,aku malu dgn kata2 bejat mrk,kristen sejati tdk seperti itu,kristen sejati cinta damai dan menghormati agama lain

 83. rudai Says:

  salam..saya sangat terkesan dengan segala ayat promosi dari saudara ilham…”anda hanya perlukan sesaat untuk menjadi muslim.tetapi anda akan bahagia selama-lamanya…….” sebenarnya tidak begitu saudara pembaca semua..sesaat diperlukan untuk menjadi muslim..MAUT jika keluar…Islam seperti BUBU/LUKAH..masuk senang,tapi keluar….MAUT jawapnya…sebap hukum ini sudah termaktub dalam al-quran dan atas alasan menghindari fitnah…tapi bagi saya..apa yang perlu di risaukan dengan fitnah andai kebenaran berpihak..tetapi apa yang saya faham di sini,supaya kebenaran tidak di singkap..kebenaran tentang satu pembohongan…harap saudara semua memikirkan ini kembali…

  1. alexvegaz Says:

   saya setuju dengan rudai…..bung ilham selalu berusaha mencari dalil-dalil untuk menghujat agama lain sementara itu kebohongan, pertentangan, kebusukan dalam agamanya sendiri tidak mau diakui justru dihalalkan demi tegaknya syariat…adilkah itu namanya???????seharusnya ilham kamu bersedia mengakui kekurangan agamamu terlabih dahulu baru kamu mencari2 kekurangan agama lain….
   saya curiga bung ilham ini orang2 freemason kaum kabaalah yang berkedok sebagai muslim…

   saudara2ku semua…berhati-hatilah para yahudi talmud ada dimana2, disetiap sisi kehidupan kita….berhati-hatilah……

   1. ahmadd Says:

    @alexvagas:
    kita tidak pernah mencari-cari alasan untuk menghujat agama lain tapi kita lebih mencari arti sebuah kebenaran yg dipaparkan oleh TUhan pada umatnya,,,
    agar kita berfikir!!!!!!!
    rasanya percuma jika kita dewasa,,, belajar,,, mempunyai akal,, mempunyai pengalaman dan wawasan,,, tapi kita tdk bisa membedakan mn yg benar dan salah,,

    sy rasa ilham hanya memaparkan bahwa kita manusia yg diberi akal oleh Tuhan harusnya tau mana yg benar dan mana yg salah,, dan harus bisa berfikir dgn akal yg diberikan Tuhan kepada kita agar digunakan dgn sebaik-baiknya di dunia ini!!!!!!!!!
    bukan menghujat!!!!! karena islam sendiri mengajarkan jangan menyerang,,, tapi lebih ke pembelaan diri!!!!!
    contoh “(anda bayangkan klo blog ini tdk ada apakah ada pra muslimin yg masuk atau berkomentar pedas???)”…

    ilham bukanlah fremason,,, dia bukan malaikat,,, dia bukan nabi,, tapi dia pandai dan mengajarkan pada kita untuk menggunakan akal sehat kita untuk berfikir dan tau mna yg benar dan salah!!!!!!! bukankah Tuhan menciptakan oTak manusia untuk berfikir???!!!!!!!

   2. alexvegaz Says:

    to:ahmadd

    iya kita bersyukur di kasi Tuhan anugrah yang luar biasa yaitu otak. tapi otak bukan segala2nya kalo tanpa iman….walaupun kita punya otak tapi kita tetap sebagai manusia biasa yang tidak akan pernah bisa menentukan ini benar atau salah…..
    manusia cuma bisa menentukan ini baik dan buruk…
    dan KEBENARAN itu mutlak rahasia Tuhan, manusia cuma bisa meraba2….

    dan itu yang terjadi, kalian selalu merasa yang paling BENAR!!!!!!dan sesuai dengan ajaran kalian bahwa Tuhan itu cuma milik islam dan surga itu cuma milik islam selain itu tidak akan diterima….Benarkah Tuhan seperti itu????

   3. ahmad Says:

    @alexvegas:
    Tuhan berkata gunakan otak kalian wahai manusia gunakan semua yg kalian miliki hanya untuk beribadah kepadanya,,,
    tanpa otak apa bedanya manusia dgn binatang????

    tdk ada yg pernah mengatakan bahwa islam yg paling benar,,,
    islam adalah agama yg benar,, karena jika islam yg paling benar,, berarti ada agama lain yg benar juga,

    ya kbneran memang hanya milik TUhan ,, tapi tuhan tdk akan membiarakan umatnya tersesat,, tuhan selalu memberi jalan untuk umatnya dekat padaNYA dan selalu menyembah padanya utk itulah agama di ciptakan dan itu adalah “islam”,

    manusia akan di tinggikan derajatnya apabila dia pandai menggunakan otaknya,, dan itu janji tuhan..

    jika Tuhan tdk memberikan kita otak.. bsakah manusia membedakan mana yg benar dan salah,, ??? bsakah mnusia itu beriman dan mengenal TUhannya??

    sy rasa tdk!!!!
    sy rasa anda bukan org yg beriman tanpa menggunakan otak dan tdk memaksimalkan apa yg di berikan TUHnay(alias tdk bersyukur)…

    iman yg maksimal adalah iman yg mengunakan hati yg didasari dari otak yg membuat kita kenal siapa yg namanya Tuhan!!!!!!!!!!

   4. alexvegaz Says:

    @ahmadd:

    coba anda baca di blog ini siapakah yang selalu menganggap agama dan kitab sucinya paling benar dan paling suci????kalianlah yang selalu mengatakan itu.

    saya kutip komen anda:
    (tdk ada yg pernah mengatakan bahwa islam yg paling benar,,,
    islam adalah agama yg benar,, karena jika islam yg paling benar,, berarti ada agama lain yg benar juga)
    dari pernyataan anda diatas berarti menurut anda agama lain itu SALAH karena cuma islam yang benar bukan paling benar???
    bukankah ini namanya sama saja dengan arogan???

    BENAR menurut anda belum tentu BENAR menurut orang lain…

    anda bilang kebenaran hanya milik Tuhan, lalu kenapa anda bisa menjadi menghakimi kalau agama lain itu salah????bukankah cuma Tuhan yang bisa menentukan mana yang BENAR dan SALAH???lalu kenapa manusia bisa menghakimi mana yang BENAR mana yang salah????apakah manusia punya hak untuk itu(menghakimi)??

    dan untuk mengenal Tuhan tidak perlu menggunakan otak cukup dengan IMAN saja sudah bisa untuk mengenal Tuhan….

  2. ahmadd Says:

   @alexvegas: oh… tdk pantas mnusia seperti sy yg penuh dosa ini arogan,,,
   sy kutip perkataan anda.
   “BENAR menurut anda belum tentu BENAR menurut orang lain…”

   itu kn yg anda maksud, oleh karena itu Tuhan memberikan kita otak utk digunakan,,,

   sy berkata mmg Tuhanlah letak kebenaran sejati.. tetapi tuhan tdk akan membiarkan umatnya tersesat,,,oleh karenanya Tuhan memberikan kita jalan utk lebih dekat pdanya,, dan sampai dengan selamat,, yaitu islam,,,

   utk saat ini agama selain islam bukanlah agama yg BENAR. karena apa??
   karena selain beriman menggunakan hati dan perasaan,, sy juga menyempurnakannya dengan otak..

   mmg benar tuhan yg menentukan benar atau slah suatu perkara,, tapi utk detik ini Tuhan memberikan islam sebagai kebenaran,,,
   knp?? karena dari ayat”nya sdah JELAS menampakkan kebenaran,, kristen memang benar,, tapi pd saat kristen pd zaman isa a.s… bkan utk saat ini.
   UTK APA SY HARUS AROGAN??

   toh islam bukan sy yg menciptakan
   IMAN,, OTAK,, PERASAAN DAN HATI. ITU LEBIH MENYEMPURNAKAN IMAN SESEORANG…

   sy sdah katakan di islam hewanpun mempunyai iman,,, bahkan daun yg bergoyangpun tdk henti”nya mengagungkan Tuhan…
   tp manusia di tinggikan derajatnya dri semua makhluk Tuhan ,, karena manusia diberi kelebihan yg namanya OTAK,AKAL DAN PIKIRAN,,,
   sy yakin dr sd-skrg itu msh melekat d otak kita.
   berarti iman anda adalah iman hewan tanpa mengetahui arti iman yg sebenarnya,

   1. alexvegaz Says:

    @ahmadd:

    saya kutip komen anda,

    “sy berkata mmg Tuhanlah letak kebenaran sejati.. tetapi tuhan tdk akan membiarkan umatnya tersesat,,,oleh karenanya Tuhan memberikan kita jalan utk lebih dekat pdanya,, dan sampai dengan selamat,, yaitu ISLAM,,,”

    dari pernyataan anda dengan kata lain anda menyatakan selain islam itu SESAT…bukankah ini termasuk sifat arogan?????

    darimana anda tau kalo umat selain islam itu sesat????hasil pemikiran otak anda sendiri atau Tuhan sendiri yang menyatakan kepada anda????

    saya kutip komen anda lagi:

    “utk saat ini agama selain islam bukanlah agama yg BENAR.”

    benar disini menurut anda dan otak anda atau menurut Tuhan?????

    darimana anda bisa menilai tentang keimanan seseorang?????dan merendahkan iman seseorang????apakah dari hasil pemikiran otak andakah sehingga anda bisa menilai tentang iman seseorang????

    bukankah dengan ini anda sudah menghakimi orang lain??????

    Siapakah yang salah dan yang benar menurut TUHAN bukan menurut manusia???????

   2. ahmadd Says:

    memangnya sy pernah bilang kalo semua itu hasil dari otak saya???

    semua yg sy kutip itu bukan dari otak saja,,,,
    kan sy ngambil dari kitab..
    nh kitab di buat siapa??
    kn Tuhan…

    ko’ bsa anda bilang klo sy sendiri arogan sedangkan sy sendiri mengambil semuanya dari kitab suci yg di turunkan Tuhan!!! berarti anda menganggap Tuhan juga arogan dong!!

    berapa kali sy katakan apa bedanya manusia dengan hewan jika manusia tdk di berikan akal???

    sy kutip pernyataan anda”darimana anda bisa menilai tentang keimanan seseorang?????”
    y sy menilainya dari anda sendiri yg pengikut setia injil,,,
    anda bilang anda beriman pd injil buktinya anda sendiri enghianati injil,,,,

    g percaya???
    baca injil anda,,,
    DAN SATU HAL INJIL JUGA DARI TUHAN BUKAN HANYA DARI OTAK,,, TAPI YG LAMA,,

    nah tu anda sendiri memilih injil dan kristen sebagai pilihan kan berarti itu juga menurut otak anda bahwa injil itu benar kan!!!! knp karena anda sendiri percaya bahwa injil itu dari TUhan…
    dari mn anda tau injil itu benar,,, kn anda pastinya pake otak juga dong,,, G CUMA MODAL IMAN AJ,,, anda sendiri juga make otak milih kristen dan injil…

    jika Tuhan tdk memberikan kita otak.. bsakah manusia membedakan mana yg benar dan salah,, ??? bsakah mnusia itu beriman dan mengenal TUhannya??
    (ini blum d jawab lo!!!)

 84. ........ Says:

  telitilah islam, perluaslah wawasanmu tentang islam dan anda akan tahu mengapa islam begini dll.. tdk seperti yg anda duga.
  kebanyakan yg berkomentar disini tdk mengetahui esensi islam yg sebenarnya meski kaumnya sendiri.

  Allah S.W.T is GOD
  Muhammad S.A.W is the last messenger.
  allhamdulillah aku muslim.

 85. CIK Says:

  ya udah jangan nyembah yesus lagi ya dia tu orang yang diserupakan wajahnya oleh Allah jadi dia bukan nabi Isa.dia bukan penebus dosa bahkan dosanya nda tertebus dengan kematiaannya,karena menghianati nabi isa.yadi bagaimana dia menebus dosa manusia.jadi jangan membebekkkkk.dineraka nanti lu lu pada ngumpul sama dia.

 86. erwanis Says:

  ya udah jangan nyembah yesus lagi ya dia tu orang yang diserupakan wajahnya oleh Allah jadi dia bukan nabi Isa.dia bukan penebus dosa bahkan dosanya nda tertebus dengan kematiaannya,karena menghianati nabi isa.yadi bagaimana dia menebus dosa manusia.jadi jangan membebekkkkk.dineraka nanti lu lu pada ngumpul sama dia.dibodohin pendeta mau aja dia tu digji untuk bohongi kamu2.coba klo nda digaji mana mau dia.tobat lah.

  1. alexvegaz Says:

   darimana kamu tau Jesus itu bukan nabi Isa?????pernah belajar sejarah??????kalo cuma asal komen sih anak2 SLB bisa….toh pendeta digaji, duitnya juga dari jemaat gereja itu sendiri ngga minta2 kayak umat kalian….
   yang sering minta2 sumbangan itu siapa bung????sampe bikin macet jalanan aja…coba liat di pantura sana….makanya ga usah koment yang asal2an….

   1. casper Says:

    @alexvegaz: tanpa sadar dia mengakui kalo isa adalah nabi,,,BUKAN TUHAN…
    gkgkgkgkgk..
    kamu b2 sma bego’nya

   2. alexvegaz Says:

    @casper

    saya tidak pernah merasa seperti yang kamu katakan….itu hanya pikiran picikmu saja…

 87. joe Says:

  buat muslim” tolol…

  revisi ulang kitab kalian….

  masa kitab kalian bahas TUHAN JESUS

  JESUS MATI DAN NAEK KE SORGA..

  Almahrum momad tu mati dan dikuburkan…

  ???????: momad terima wahyu dari malaikat jibril..klo memang itu wahyu masa gak TUHAN sendiri yang face tu face ama momed,,,,

  bedakan..,,nabi musa yang terima HUKUM TUHAN buat bangsa israel langsung face tu face ama TUHAN…..
  aku bangga memiliki JESUS yang teladan hidupx benar” SEMPURNA..
  MOMED KALIAN ITU HANYA MANUSIA NAFSU,,,KAWIN SANA-SINI_POLIGAMI…ORANG ARAB TUKANG NGENTOT

  1. casper Says:

   @joe: sok pinter loe anjing….
   tuhan loe porno,,,,
   paus loe HOMO…
   eh kirsten anjing …. yg tolol n mikir pake dubur itu ya elo ni terutama joe kontol…

   blum puas loe bkin film prono….
   mata loe buta BANGSAT….. kita d jajah belanda yg notabenya krsten bajingan kya elo!!!!!!!!!!!!!.
   cuihhhhhh ….

   bajingan lahir dari ank haram gni klo ngomongnya!!!!!!!!!!

   1. casper Says:

    @joe: emg alquran g bsa d revisi kya komik yg elo pke sekarang(injil)…

    tau dri mn yesus mati?????
    dari kitab loe made in paus???
    makanya baca alquran…

    eh Muhammad itu lgsung face tu face sma tuhan ampe dket kursinya,,,
    itu namannya isra mi’raj TOLOL!!!!!!!…
    lu g punya kalender y ….
    sini gw punya!!!!!!!!

    Musa bkan face to face,,,
    desi anwar yg face to face!!!
    musa cm mendengar suara TUhan..\

    wah TOLOLNYAkamu ,,,
    mkanya klo ngomong pke mulut jgn pke lubang pantat,,jgn sok tau lu ank ngusan,,,,

   2. ANIMISLAM Says:

    Inilah komen2 tipikal muslim sejati !!!

   3. casper Says:

    @ANIMISLAM: oh bkan,,, ini adlah reaksi muslim ketika agamnya di jelek”an…
    sebaliknya sy nanya…
    OHHH… INI TIPICAL SEJATI KRISTEN … SEPERTI JOE D ATAS YG D AJARKAN PAUS KAMU????
    SEPERTI SIAP MURTAD YG SNGAJA MENGHINA UMAT MUSLIM???

    OHHHHHH. SY BARU TAU INI YG D AJARKAN YESUS KALIAN!!!
    (BERFIKIR SEBELUM NGOMONG LO ANIMISKRISTEN)

 88. ilham othmany Says:

  Kāfir (bahasa Arab كافر kāfir; plural كفّار kuffār) secara harfiah berarti orang yang menyembunyikan atau mengingkari kebenaran
  Orang kafir dalam syari’at Islam terbagi empat :
  Pertama : Kafir dzimmy, yaitu orang kafir yang membayar jizyah (upeti) yang dipungut tiap tahun sebagai imbalan bolehnya mereka tinggal di negeri kaum muslimin. Kafir seperti ini tidak boleh dibunuh selama ia masih menaati peraturan-peraturan yang dikenakan kepada mereka.
  Banyak dalil yang menunjukkan hal tersebut diantaranya firman Allah Al-‘Azîz Al-Hakîm :
  “Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan shôgirun (hina, rendah, patuh)”. (QS. At-Taubah : 29).
  Dan dalam hadits Buraidah radhiyallahu ‘anhu, Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa ‘ala alihi wa sallam bersabda,
  كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَمَّرَ أَمِيْرًا عَلَى جَيْشٍ أَوْ سَرِيَّةٍ أَوْصَاهُ فِيْ خَاصَّتِهِ بِتَقْوَى اللهِ وَمَنْ مَعَهُ مِنْ الْمُسْلِمِيْنَ خَيْرًا ثُمَّ قَالَ أُغْزُوْا بِاسْمِ اللهِ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ قَاتِلُوْا مَنْ كَفَرَ بِاللهِ أُغْزُوْا وَلاَ تَغُلُّوْا وَلاَ تَغْدِرُوْا وَلاَ تُمَثِّلُوْا وَلاَ تَقْتُلُوْا وَلِيْدًا وَإِذَا لَقِيْتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ فَادْعُهُمْ إِلَى ثَلاَثِ خِصَالٍ فَأَيَّتُهُنَّ مَا أَجَابُوْكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلاَمِ فَإِنْ أَجَابُوْكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَسَلْهُمُ الْجِزْيَةَ فَإِنْ هُمْ أَجَابُوْكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَاسْتَعِنْ بِاللهِ وَقَاتِلْهُمْ
  “Adalah Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa ‘ala alihi wa sallam apabila beliau mengangkat amir/pimpinan pasukan beliau memberikan wasiat khusus untuknya supaya bertakwa kepada Allah dan (berwasiat pada) orang-orang yang bersamanya dengan kebaikan. Kemudian beliau berkata : “Berperanglah kalian di jalan Allah dengan nama Allah, bunuhlah siapa yang kafir kepada Allah, berperanglah kalian dan jangan mencuri harta rampasan perang dan janganlah mengkhianati janji dan janganlah melakukan tamtsîl (mencincang atau merusak mayat) dan janganlah membunuh anak kecil dan apabila engkau berjumpa dengan musuhmu dari kaum musyrikin dakwailah mereka kepada tiga perkara, apa saja yang mereka jawab dari tiga perkara itu maka terimalah dari mereka dan tahanlah (tangan) terhadap mereka ; serulah mereka kepada Islam apabila mereka menerima maka terimalah dari mereka dan tahanlah (tangan) terhadap mereka, apabila mereka menolak maka mintalah jizyah (upeti) dari mereka dan
  apabila mereka memberi maka terimalah dari mereka dan tahanlah (tangan) terhadap mereka, apabila mereka menolak maka mintalah pertolongan kepada Allah kemudian perangi mereka”. [1]
  Dan dalam hadits Al-Mughîroh bin Syu’bah radhiyallahu ‘anhu, beliau berkata,
  أَمَرَنَا رَسُوْلُ رَبِّنَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُقَاتِلَكُمْ حَتَّى تَعْبُدُوْا اللهَ وَحْدَهُ أَوْ تُؤَدُّوْا الْجِزْيَةَ
  “Kami diperintah oleh Rasul Rabb kami shollallahu ‘alaihi wa ‘ala alihi wa sallam untuk memerangi kalian sampai kalian menyembah Allah satu-satunya atau kalian membayar Jizyah”. [2]
  Kedua : Kafir mu’ahad, yaitu orang-orang kafir yang telah terjadi kesepakatan antara mereka dan kaum muslimin untuk tidak berperang dalam kurun waktu yang telah disepakati. Dan kafir seperti ini juga tidak boleh dibunuh sepanjang mereka menjalankan kesepakatan yang telah dibuat.
  Allah Jalla Dzikruhu berfirman,
  “Maka selama mereka berlaku istiqomah terhadap kalian, hendaklah kalian berlaku istiqomah (pula) terhadap mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa”. (QS. At-Taubah : 7).
  Dan Allah berfirman,
  “Kecuali orang-orang musyrikin yang kalian telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) dan mereka tidak mengurangi dari kalian sesuatu pun (dari isi perjanjian) dan tidak (pula) mereka membantu seseorang yang memusuhi kalian, maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa”. (QS. At-Taubah : 4).
  Dan Allah Jallat ‘Azhomatuhu menegaskan dalam firman-Nya,
  “Jika mereka merusak sumpah (janji) nya sesudah mereka berjanji, dan mereka mencerca agama kalian, maka perangilah pemimpin-pemimpin kekafiran itu, karena sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya, agar supaya mereka berhenti”. (QS. At-Taubah : 12).
  Dan Allah ‘Azza wa Jalla menegaskan,
  “Sesungguhnya binatang (makhluk) yang paling buruk di sisi Allah ialah orang-orang yang kafir, karena mereka itu tidak beriman. (Yaitu) orang-orang yang kamu telah mengambil perjanjian dari mereka, sesudah itu mereka mengkhianati janjinya pada setiap kalinya, dan mereka tidak takut (akibat-akibatnya).” (QS. AL-Anfal : 55-56)
  Dan Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa alihi wa sallam bersabda,
  مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرَحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيْحَهَا تُوْجَدُ مِنْ مَسِيْرَةِ أَرْبَعِيْنَ عَامًا
  “Siapa yang membunuh kafir Mu’ahad ia tidak akan mencium bau surga dan sesungguhnya bau surga itu tercium dari perjalanan empat puluh tahun”.[3]
  Al-Hafizh Ibnu Hajar rahimahullah berpendapat bahwa kata Mu’ahad dalam hadits di atas mempunyai cakupan yang lebih luas. Beliau berkata, “Dan yang diinginkan dengan (Mu’ahad) adalah setiap yang mempunyai perjanjian dengan kaum muslimin, baik dengan akad jizyah[4], perjanjian dari penguasa[5], atau jaminan keamanan[6] dari seorang muslim.” [7]
  Dan Nabi shollallahu ‘alaihi wa ‘ala alihi wa sallam bersabda,
  أَلَا مَنْ ظَلَمَ مُعَاهَدًا، أَوِ انْتَقَصَهُ، أَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ، أَوْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِ طِيْبِ نَفْسٍ، فَأَنَا حَجِيْجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
  “Ingatlah, siapa yang menzholimi seorang mu’ahad, merendahkannya, membebaninya di atas kemampuannya atau mengambil sesuatu darinya tanpa keridhaan dirinya, maka saya adalah lawan bertikainya pada hari kiamat.” [8]
  Ketiga : Kafir musta’man, yaitu orang kafir yang mendapat jaminan keamanan dari kaum muslimin atau sebagian kaum muslimin. Kafir jenis ini juga tidak boleh dibunuh sepanjang masih berada dalam jaminan keamanan.
  Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman,
  “Dan jika seorang di antara kaum musyrikin meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia agar ia sempat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah ia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui”. (QS. At-Taubah : 6).
  Dan dalam hadits ‘Ali bin Abi Tholib radhiyallahu ‘anhu, Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa ‘ala alihi wa sallam berpesan,
  ذِمَّةُ الْمُسْلِمِيْنَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ
  “Dzimmah (janji, jaminan keamanan dan tanggung jawab) kaum muslimin itu satu, diusahakan oleh orang yang paling bawah (sekalipun)”. [9]
  Berkata Imam An-Nawawy rahimahullah : “Yang diinginkan dengan Dzimmah di sini adalah Aman (jaminan keamanan). Maknanya bahwa AmanAman dari seorang muslim maka haram atas (muslim) yang lainnya mengganggunya sepanjang ia masih berada dalam Amannya.” kaum muslimin kepada orang kafir itu adalah sah (diakui), maka siapa yang diberikan kepadanya
  Dan dalam hadits Ummu Hani` radhiyallahu ‘anha, beliau berkata,
  يَا رَسُوْلَ اللهِ زَعَمَ ابْنُ أُمِّيْ أَنَّهُ قَاتِلٌ رَجُلاً قَدْ أَجَرْتُهُ فَلاَنَ بْنَ هُبَيْرَةَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يَا أُمَّ هَانِئٍ
  “Wahai Rasulullah anak ibuku (yaitu ‘Ali bin Abi Tholib,-pent) menyangka bahwa ia boleh membunuh orang yang telah saya lindungi (yaitu) si Fulan bin Hubairah. Maka Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa ‘ala alihi wa sallam bersabda, “Kami telah lindungi orang yang engkau lindungi wahai Ummu Hani`”.”[10]
  Keempat : Kafir harby, yaitu kafir selain tiga di atas. (kafir ini yang sering mengganggu dan memerangi umat islam). Kafir jenis inilah yang disyari’atkan untuk diperangi dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam syari’at Islam.
  Demikianlah pembagian orang kafir telah masyhur dalam uraian para ulama seperti Imam Empat, Syaikhul Islam Ibnu Tamiyah, Ibnul Qayyim dan lain-lainnya. Dan dari ulama masa kini seperti Syaikh Ibnu Baz (w. 1420 H), Syaikh Al-Albany (w. 1420 H), Syaikh Muqbil bin Hadi Al-Wadi’iy (w. 1422 H), Syaikh Ibnu ‘Utsaimin (w. 1421 H), Syaikh Sholih Al-Fauzan, Syaikh ‘Abdullah Al-Bassam (w. 1424 H) dan lain-lainnya. Dan bagi siapa yang menelaah buku-buku fiqih dari berbagai madzhab akan menemukan benarnya pembagian ini tanpa perselisihan.
  Dan harus kami tegaskan disini, bahwa tiga kafir di atas, yaitu kafir dzimmi, mu’ahad dan musta`man adalah termasuk jiwa yang diharamkan untuk dibunuh sebagaimana yang telah lalu, dan sebagaimana yang ditegaskan dalam firman-Nya,
  “Dan janganlah kalian membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar.” (QS. Al-An’am : 151)
  Berkata Syaikh ‘Abdurrahman bin Nashir As-Sa’dy rahimahullah, “Dan firman-Nya “Dan janganlah kalian membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar” dia adalah jiwa muslim, baik laki-laki dan perempuan, kecil dan besar, dan (jiwa) kafir yang terlindung dengan perjanjian dan keterikatan.”
  Dan berkata Syaikh Muhammad bin Sholih Al-‘Utsaimîn rahimahullah, “Dan jiwa yang diharamkan oleh Allah adalah jiwa yang terjaga, yaitu jiwa seorang muslim, (kafir) dzimmi, mu’ahad dan mus`tamin.” [11]
  Dan berkata guru kami, Syaikh Sholih Al-Fauzan hafizhohullah, “Jiwa yang diharamkan oleh Allah adalah jiwa mukmin. Dan demikian pula jiwa mu’ahad, walaupun dia kafir namun Allah mengharamkan membunuh jiwa mukminin dan juga mengharamkan membunuh jiwa para mu’ahad dari kaum kuffar yang ada perjanjian dengan kaum muslimin dalam masalah dzimmah atau jaminan keamanan. Dzimmah adalah mereka membayar jizyah atau mereka yang masuk ke negara kita dengan jaminan keamanan. Tidak boleh membunuh dan melampaui batas terhadap mereka, karena mereka berada dalam dzimmah kaum muslimin dan dalam jaminan keamanan kaum muslimin. Tidak boleh mengkhianati dzimmah kaum muslimin, karena itu datang dalam hadits “Siapa yang membunuh kafir mu’ahad ia tidak akan mencium baunya sorga.”.” [12]
  Dan berikut ini beberapa pernyataan para ulama umat.
  Berkata Ibnu ‘Abddil Barr (w. 463 H) rahimahullah, “Dan saya tidak mengetahui ada silang pendapat di kalangan para ulama bahwa siapa yang memberi jaminan keamanan kepada seorang kafir harby dengan bentuk pernyataan yang dipahami bahwa ia memberi keamanan, maka telah (terjalin) sempurna jaminan keamanan untuknya. Dan kebanyakan para ulama berpendapat bahwa walaupun sekedar isyarat, namun dipahami, maka hal itu terhitung jaminan keamanan sebagaimana halnya pernyataan.” [13]
  Dan berkata Ibnul Qayyim rahimahullah, “Adapun (kafir) musta`man, ia adalah orang yang masuk ke negara kaum muslimin bukan untuk menetap padanya. Mereka ini empat macam; (1) para utusan, (2) para pedagang, (3) orang-orang yang meminta perlindungan untuk dihadapkan kepadanya keislaman dan Al-Qur`an, kalau mereka ingin, mereka masuk ke dalam (Islam), dan kalau mereka ingin, mereka ke negeri mereka, (4) serta orang-orang yang punya hajat berupa kunjungan dan selainnya. Hukum terhadap mereka adalah tidak boleh diboikot, tidak boleh dibunuh, tidak boleh dipungut jizyah darinya, dan terhadap orang-orang yang meminta perlindungan agar diperlihatkan kepada mereka keislaman dan Al-Qur`an, kalau mereka masuk (Islam), maka itu (yang diinginkan), kalau mereka ingin kembali kepada keamanannya (negaranya,pent.), mereka dibiarkan kembali.” [14]
  Berkata Imam Asy-Syaukany (w. 1250 H) rahimahullah, “Mu’ahad adalah seorang kafir harby yang masuk ke negeri Islam dengan jaminan keamanan, maka haram terhadap kaum muslimin untuk membunuhnya hingga ia kembali kepada keamanannya (negaranya) tanpa ada silang pendapat di kalangan penganut Islam.” [15]
  Dan banyak lagi ucapan para ulama dalam masalah ini, sangatlah panjang untuk menyebutkan seluruhnya. Namun kami akan menutup pembahasan pembagian orang kafir ini dengan beberapa fatwa para ulama abad ini, selain dari apa yang telah disebutkan. Wallahul Musta’an.
  Fatwa Syaikh Ibnu Baz Tentang Mengganggu Turis Dan Tamu Asing
  Dalam kumpulan fatwa-fatwa beliau jilid 8 halaman 229, beliau ditanya,
  “Apa hukum menganiaya turis-turis asing dan para tamu di negeri-negeri Islam?”.
  Beliau menjawab,
  “Ini tidak boleh, menganiaya siapa saja tidak boleh. Apakah itu para turis atau para pekerja, karena mereka adalah musta’man (orang yang mendapat jaminan keamanan dari pemerintah). Mereka masuk dengan jaminan keamanan, maka tidak boleh menganiaya mereka. Tetapi pemerintah hendaknya dinasehati sehinga melarang apa-apa yang tidak patut untuk ditampakkan. Adapun menganiaya mereka, maka itu tidak boleh. Adapun individu-individu manusia, tidak ada hak bagi mereka untuk membunuh, memukul dan menyakiti mereka (para turis tersebut), bahkan kewajiban mereka untuk mengangkat perkara (yang perlu diperbaiki menurut pandangan mereka,-pent.) kepada pemerintah, karena menganiaya mereka adalah berarti menganiaya orang-orang yang telah masuk dengan jaminan keamanan. Maka tidak boleh menganiaya mereka akan tetapi perkara mereka diangkat kepada orang yang mampu menahan masuknya mereka atau menahan mereka dari kemungkaran yang zhohir. Adapun menasehati dan mendakwahi mereka kepada Islam atau meninggalkan kemungkaran apabila mereka telah muslim, maka itulah perkara yang diinginkan. Dalil-dalil syari’at meliputi hal-hal tersebut. Wallahul Musta’an wa la Haula wa la Quwwata Illa billah, serta shalawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad dan kepada keluarganya dan para shahabatnya.”
  Keputusan Haiah Kibarul Ulama Saudi Arabia 13/7/1417 H
  “Jiwa yang terjaga dalam hukum syari’at Islam adalah semua (jiwa) muslim atau semua (kafir) yang antara dia dengan kaum muslimin ada aman (jaminan keamanan) sebagaimana firman (Allah) Ta’ala :
  “Dan barangsiapa yang membunuh seorang mu’min dengan sengaja, maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya”. (QS. An-Nisa` : 93)
  Dan (Allah) Subhanahu berfirman tentang hukum kafir dzimmy yang terbunuh tanpa sengaja,
  “Dan jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang mukmin”. (QS An-Nisa` : 92)
  Maka jika kafir dzimmy yang memiliki jaminan keamanan, bila dibunuh tanpa sengaja padanya ada diyah dan kaffarah, maka bagaimana pula jika dibunuh dengan sengaja?, tentunya kekejiannya lebih hebat dan dosanya lebih besar. Dan telah shohîh dari Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda,
  مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرَحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ
  “Barangsiapa yang membunuh kafir mu’ahad maka dia tidak akan mencium baunya Surga”. HR. Al-Bukhary.[16]
  Maka tidak boleh mengganggu (kafir) musta`man, apalagi membunuhnya seperti (yang terjadi pada) kekejian yang besar dan mungkar ini. Dan ini adalah ancaman yang keras terhadap siapa yang membunuh (kafir) mu’ahad, dan sesungguhnya hal itu termasuk dari dosa-dosa besar yang diancam dengan tidak masuknya si pembunuh ke dalam Surga, kita berlindung kepada Allah dari segala kehinaan.”
  Fatwa Syaikh Al-Albany Tentang Mengganggu turis Asing
  Beliau berkata dalam sebuah kaset terekam, “Apabila seorang kafir dari para pesiar atau turis tersebut masuk, mereka tidaklah masuk ke negara kita yang Islamy kecuali dengan izin dari seorang hakim (penguasa) muslim. Karena itu, tidak boleh melampaui batas terhadapnya, sebab ia adalah seorang (kafir) mu’ahad. Kemudian andaikata hal tersebut terjadi, -dan telah terjadi lebih dari sekali dimana seorang muslim melampaui batas terhadap salah seorang dari mereka-, maka akibat hal tersebut dia akan terbunuh atau lebih dari itu, atau ia dipenjara, atau …, atau …, sehingga pelampauan batas terhadap darah pesiar seperti ini dan di negeri Islam tidaklah tercapai dibelakangnya suatu manfaat islamy, bahkan ia telah menyelisihi hadits yang telah lalu penyebutannya,
  مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا فِيْ كُنْهِهِ – أَيْ فِيْ عَهْدِهِ وَأَمَانِهِ- فَلَمْ يَرَحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ
  “Siapa yang membunuh (kafir) mu’ahad dalam kunhi-nya –yaitu dalam penjanjian dan jaminan keamanan padanya-, maka ia tidak akan mencium baunya sorga.[17]” [18]
  Wahai orang-orang kafir!Jelas sekali Islam adalah agama pencinta keamanan.Dan ini adalah berdasarkan kepada sumber Islam yg asli dan tepat.Sesiapa yg tetap menolak hakikat ini,saya sedia maklum sesungguhnya hidayah adalah di tangan Allah.Peribahasa Cina mengatakan kalau kuda anda enggan minum air,bagaimana pun yg anda lakukan dia tetap engggan minum air.Peribahasa Melayu mengatakan “Jika mahu seribu daya.Jika tidak mahu seribu dalih(alasan)” Namun Allah itu adil.Setiap kejahatan pasti dihukum.Setiap kebenaran itu akhirnya diketahui juga.Akherat itu bakal kenyataan.Dunia bakal jadi kenangan.Di sana nanti muslim akan mengenang kepahitan di dalam kemanisan dan si kafir akan mengenang kemanisan hari-hari dunia mereka dalam kepahitan hari akherat.Ucapkanlah Tidak ada Tuhan yg berhak disembah melainkan Allah dan sesungguhnya nabi Muhammad itu adalah utusan Allah.Demi Penguasa langit dan bumi.Inilah lafaz kemenangan,pintu kebaikan dan anak kunci surga!Amin Ya Rabbal alamin.
  foot note
  [1] Telah berlalu takhrijnya.
  [2] Hadits riwayat Al-Bukhary no. 3158.
  [3] Hadits ‘Abdullah bin ‘Amr radhiyallahu ‘anhuma riwayat Al-Bukhary no. 3166, 6914, An-Nasa`i 8/25 dan Ibnu Majah no. 2686.
  [4] Yaitu kafir Dzimmi.
  [5] Yaitu kafir Mu’ahad.
  [6] Yaitu kafir Musta`man.
  [7] Fathul Bary 12/259.
  [8] Hadits riwayat Abu Daud no. 3052 dan Al-Baihaqy 9/205. Dan dishohihkan oleh Syaikh Al-Albany dalam Silsilah Al-Ahadîts Ash-Shohîhah no. 445.
  [9] Hadits riwayat Al-Bukhary no. 3179, 6755, 7300, Muslim no. 1370, Abu Daud no. 2034 dan At-Tirmidzy no. 2132.
  [10] Hadits riwayat Al-Bukhary no. 357, 3171, 6158 dan Muslim 1/517-518 no. 337 (Kitab Shalatul Musafirîn wa Qashriha).
  [11] Al-Qaul Al-Mufîd 1/38.
  [12] I’anatul Mustafîd 1/33.
  [13] Al-Istidzkar 5/36.
  [14] Ahkam Ahludz Dzimmah 2/475.
  [15] Nailul Author 7/155.
  [16] Telah berlalu takhrijnya, -pen.
  [17] Dikeluarkan oleh Ath-Thayalisi no. 879, Ahmad 5/36, 38, Ad-Darimy 2/308, Ibnu Abi Syaibah 5/457, Ibnul Jarûd no. 835, 1070, Abu Daud no. 2760, An-Nasa`i 8/24, Al-Hakim 2/142 dan Al-Baihaqi 9/231 dari Jalan ‘Uyainah bin Abdurrahman dari ayahnya dari Abu Bakrah radhiyallahu ‘anhu. Dan dishohîhkan oleh Al-Albani dalam Shohîh Abi Daud dan Shohîh An-Nasa`i dan guru kami, Syaikh Muqbil dalam Ash-Shohih Al-Musnad 2/248 no. 1183 (cet. Pertama). -pen.
  [18] Demikian ucapan beliau dari sebuah kaset rekaman, kami dinukil dengan perantara kitab “Al-Qaul Al-Amîn fii Tahdzîril Muslimîn Minal I’tida` ‘Alal Mu’ahadin Wal Musta`manîn” karya Sholih Al-Bakry.

  1. alexvegaz Says:

   terlau bertele-tele dan selalu munafik dengan menganggap agama yang paling benar….ingat bung, yang bisa jadi hakim itu cuma Tuhan…kamu cm manusia tapi sok jadi hakim….kebusukan di agamamu saja kamu anggap halal….Tuhan mana yang menyuruh membunuh????katanya kitab sucimu itu yang paling sempurna tapi hukum taurat aja jelas2 di langgar….

 89. ANIMISLAM Says:

  AKU BANGGA JADI KAVIER. Enjoy your nereka jahanam. Nabimu lagi teriak2 kepanasan sekarang. Join the club wit ur bos airmany. Keep entertain us here !!!!

  1. casper Says:

   aku lebih bangga menjadi muslim,,, aku rela menukar semua yg aku punya bahkan nyawaku untuk memerangi kafir yg selalu menjadi pengikut setan sampai di lubang paling kecilpun!!!!!!!!!!!!!

   enjoy your kafirun,,,, paus”mu yg terdahulu mungkin skrg lagi mereintih di neraka JAHANNAM meminta ampun pada tuhan atas kenistaan dan kedustaan mereka…

   1. alexvegaz Says:

    katanya agamamu membawa damai????tapi kenapa harus ngotot untuk memerangi kaum kafir??????ingat bung Tuhan milik semua umat bukan cuma milik islam saja dan surga itu juga milik semua umat bukan cuma milik islam saja….lalu kenapa kalian arogan bahwa itu milik kalian saja(islam)??????

   2. casper Says:

    @alex: oh jelas karena kalian sdh melecehkan tuhan dgn trinitas kalian,,,
    manusia sehina apapun tdk akan lebih hina dari itu,,,
    tuhan memang milik sema umat,,,, tapi dia menunjukkan jalan yg benar utk menuju padanya,, dn jln itu hanya islam,,,

    knp sy arogan???
    (stu statement yg terbalik,, sesungguhnya kita itu mengingatkan klo klian slah jln)

    apa slhnya mengingatkan,,, knp org mengingatkan kebaikan di cap arogan??
    bagaimana harus kami tunjukan jln kbnran itu agar kami d cap tdk arogan???

   3. alexvegaz Says:

    @casper;
    apakah kalian ini HAKIM????jadi maunya menghakimi agama lain yang kalian anggap kafir….

    darimana kamu tau jalan menuju kebenaran itu cuma melalui islam????lalu bagaimana dengan agama lain, Tuhan juga menjanjikan hal yang sama ke semua agama???

    lalu darimana kamu tau kalo kita salah jalan????bukankah ini sombong namanya????alias arogan????

    jalan yang BENAR menurut anda belum tentu sama BENAR menurut orang lain lalu apakah orang yang tidak sama ini kamu anggap SALAH???apakah Tuhan menganggap orang ini SALAH juga????
    doa2 kami Tuhan selalu kabulkan lalu apakah agama kami jalan yang salah??? siapa yang bisa menghakimi??manusia atau Tuhan???

    BENAR menurut kamu belum tentu BENAR menurut orang lain!!!!!

  2. casper Says:

   @alex vegas:
   SY BUKAN HAKIM,,,sy manusia penuh dosa,,,
   y sy rasa Tuhan menganggap org” seperti anda ini salah,,
   ANDA BILANG”Tuhan menjanjikan hal yg sama pd setiap agama,, y sy percaya itu”…
   KALO MEMANG BEGITU KENAPA ANDA MEMILIH KRISTEN SEBAGAI JALAN HIDUP ANDA????

   DARI MN SY TAHU BAHWA ISLAM ADALAH KEBENARAN.. BACA ALQURAN!!!!!

   KALO SY BALIK NANYA,,DARI MN ANDA TAHU KRISTEN ADALAH JALAN KEBENRAN???DAN DARI MANA ANDA TAHU KLO ISLAM ITU SALAH???

   1. alexvegaz Says:

    @casper:

    “y sy rasa Tuhan menganggap org” seperti anda ini salah,,”

    hebat!!!!! anda bisa menebak jalan pikiran Tuhan….

    yaa sama seperti anda saya juga akan menjawab INJIL…

    itulah kebenaran menurut kami….anda mau protes???silakan tapi jangan menghujat apa yang kami anggap benar……..dan kami tidak memaksakan kebenaran itu pada kalian…..

   2. casper Says:

    sy tdk pernah tuh blang menebak pikiran Tuhan!!
    ah msak iya sy sehebat itu bs menebak jalan pkiran Tuhan???
    wong di islam itu sudah terang-terangan di larang menalarkan Tuhan.
    wah apalagi menebak jalan pikiran Tuhan
    sy bilang Tuhan sudah pasti menganggap anda itu salah,,,
    bukan dari sy lo yg ngomong atau nebak” ,,,,
    TAPI DARI INJIL ANDA sendiri ko’ yg bilang begitu…
    waduh sudah baca g injilnya dengan benar???

    wah sy rasa anda terlalu munafik menyebut kami muslim adlah kaum penghujat…

    buktinya yg menulis di blog ini dan menghina islam scra teran-terangan dari kristen ko’

    knp anda bilang yg menghujat mlah islam,,, anda ini buta atau sengaja memutarbalikan fakta???
    ckckckck…

    anda bilang ” sama dari INJIL”
    kalo anda bilang injil dan kristen adalah jalan kebenaran berarti anda sendiri mengganggap bahwa agama selain kristen adalah salah,,,,dgn kata lain semua agama masuk surga..
    apa bedanya anda dengan sya???
    knp g masuk islam aj sekalian???toh juga tuan milik semua umat kan,,,(munafik)

    kalo anda mempunyai statement bahwa islam adalah sesat dan anda mendapatkannya dari injil bisa anda tunjukkan dimana letak kesalahan islam dalam injil anda,,???

    memang tuhan milik seua umat,,,
    klo begitu islam juga di kasihi tuhan dong,,, berarti kita bebas milih” agama to!!!
    kalo tuhan milik semua umat berarti sekarang sy akan membuat agama sendiri,,, Tuhannya pak SBY sy tetep masuk surga juga kali y!!!!!

   3. casper Says:

    yg seharusnya protes itu sy….
    wong agama sy sm nabi sy terang-terangan di hina di blog ini oleh si angsat murtad itu….

    kenapa jadi anda yg mw protes???
    anda ini lucu!!!!!!
    bairkan sja kami islam dgn jlan kami sendiri,,, knp mesti di hina”,, apa sih salah islam ko’ sbgitu siriknya kalian,,

    pdhal negara islam jg banyak yg miskin,,,
    ko’ masi d ganggu????
    (wah jgn” org kristen sendiri sdh tw klo islam itu rahmaran lillalamin.. mkanya sirik)

   4. alexvegaz Says:

    “KALO MEMANG BEGITU KENAPA ANDA MEMILIH KRISTEN SEBAGAI JALAN HIDUP ANDA????KALO SY BALIK NANYA,,DARI MN ANDA TAHU KRISTEN ADALAH JALAN KEBENRAN???
    saya menjawab pertanyaan anda diatas yaitu Injil….
    dan saya tidak pernah menganggap kalian sesat dan saya juga tidak mengatakan kalian kaum penghujat!! saya cuma mengatakan jangan menghujat apa yang kami anggap BENAR….

    iya benar Tuhan itu milik semua umat, dan pilihan agama itu hak masing2 lalu kenapa anda mngharuskan saya untuk masuk islam???

    semua agama dikasihi Tuhan
    dan kalo anda ingin membuat agama sendiri silakan saja, itu urusan anda dengan Tuhan…..tapi ingat jangan menyalahkan apa yang orang lain anggap BENAR!!!!silakan kebenaranmu dengan kamu dan biarkan kebenaran orang lain dengan kebenarannya masing2…..

   5. casper Says:

    @alexvegas: aduh sy jd sakit perut ketawa ngebacanya,,,

    y udah klo gtu knp anda g msuk konghucu aj,,, kn g da yg sesat tuh agama!!!

    pertanyaan sy knp anda masih pilih kristen??
    apa alasannya??
    sy g percaya tuh alesannya klo agama itu hak pilih masing”,, kalo g ada sebabnya!!!!

   6. casper Says:

    @alex vegas:
    dan alesan anda knp memilih kristen sebenarnya adalah 100% mengganggap bahwa kristen sendiri adalah paling benar menurut anda sendiri!!!!
    wah ternyata anda sama dgn sy y!!!
    tp bedanya anda munafik g mw mengakui bahwa anda sendiri menganggap agama kristen adalah agama yg benar meunurut anda!!!!

 90. ANIMISLAM Says:

  Slim, slim. islam is the best joker on this planet earth. shame on you !!!

 91. casper Says:

  AKU BERSAKSI BAHWA KRISTEN ADALAH SESESAT SESATNYA AGAMA,, PAUS ADALAH PECUNDANG TUHAN DAN PENGHIANAT YESUS DAN KENURNIAN KRISTEN YG SESUNGGUHNYA…

  AKU BERSAKSI BAHWA MUHAMMAD ADALAH UTUSAN ALLAH.S.W.T

  ALLAH ITU ESA,,, SATU BUKAN TIGA,,, TDK DIPERANAKKAN,,,,

 92. cik Says:

  YANG DISEMBAH HANYA ALLAH BUKAN YESUS
  QS 4:157dan karena ucapan mereka: “Sesungguhnya Kami telah membunuh Al Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah”, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak (pula) menyalibnya, tetapi (yang mereka bunuh ialah) orang yang diserupakan dengan `Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang (pembunuhan) Isa, benar-benar dalam keragu-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka, mereka tidak (pula) yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa.

  QS 2:6 Sesungguhnya orang-orang kafir, sama saja bagi mereka, kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mereka tidak akan beriman.2:7 Allah telah mengunci-mati hati dan pendengaran mereka, dan penglihatan mereka ditutup. Dan bagi mereka siksa yang amat berat.

  UDA DIINGATKAN JANGAN NYEMBAH YESUS JANGAN NYEMBAH PENDETA NGIKUTIN KATA2 PENDETA DIBOHONGI SELAMA INI MAU AJA(NGIKUTI KATA KATA ORANG BAYARAN YANG DIGAJI DARI VATIKAN,BELANDA,JERMAN)).MEREKA ITU SEMUA MANUSIA NDA BIKIN MANFAAT MUDARAT.HANYA MENYEMBAH ALLAH SAJA.

  MO SELAMAT HANYA NYEMBAH ALLAH YANG MENCIPTAKAN KITA, KAMU, SELUURUH ALAM BESERTA ISINYA DICIPTAKAN ALLAH.

  BUKA VIDEO MANTAN2 PENDETA MANTAN PASTOR YANG UDA KEMBALI KE ISLAM BANYAK TU DI YOUTUBE.MO MOKOGINTO, NABABAN,IRENE HANDONO,YAHYA WALONI SEMUA TU PAKAR KRISTEN YG DAH TOBAT .NI SAYA AJARKAN CARA DONLODNYA.ASAL JANGAN DONLOD FILM MESUM PAKEDISEBARKAN SEGALA.BUKA YOUTUB KLO BELOM ADA FLASH PLAYER DONLON LANGSUNG UDAH ADA DISANA. LALU DONLOD JA PAKE IDM(INTERNET DONLOD MENEJER ATAU ORBIT )SOFTWARE FREE CARI DI C NET ATAU BROTHERSOFT.SELESAI INSTALL.LALU JALANKAN VIDEONYA DAN DISIMPAN.OK JADI DAH.NAH SEBARKAN JUGA KASI KAWAN2 YAANG MO KEMBALI KE ISLAM.EROPA AMIRIKA CINA ASIA AFRIKA DAH BANYAK YANG KEMBALI KE ISLAM.

 93. Pencinta kebaikan Says:

  MAkasih atas perhatiannya terhadap islam. Terus gali keislamanmu. dan turuti kata hatimu… Allah akan menunjukkan kebenaran sejati yaitu ISLAM….🙂

 94. John Winston Lennon Says:

  Wahai teman2 terkasih yg sedang berargumentasi dgn dalih masing2…mari kita sebagai Orang satu bangsa…satu bahasa…sata negara..Indonesia…masing2 saling menghargai….saling menghormati Kepercayaan & Keyakinan masing2…Yg Islam jangan memaksakan kehendaknya…yg Kristen juga jangan memaksakan kepercayaannya…..Kita sebagai Manusia Bebas & Merdeka di hadapan TUHAN……bebas memilih…kita sama didapan TUHAN…tp kelak diakhir zaman akan datang HAKIM yg AGUNG yg akan menghakimi secar ADIL saya…anda & teman2 sekalian……berhentilah mengolok2…berhentilah mengejek2..berhentilah kata2 kotor…berhentilah berargumentasi yg cendrung emotional…mari saling mengasihi & menghormati…saat ini mari kita perangi musuh besar kita semua …dinegeri yg kita cintai ini yaitu KORUPSI/MANIPULASI & Penzoliman terhadap HAK AZAZI MANUSIA di Indonesia……!!

 95. Adeng Hudaya Says:

  Berita terkini:

  50 orang mati di sebuah kantor polisi di Afghanistan akibat ledakan bom bunuh diri.

  17 orang tewas di Ramadi Irak, juga akibat bom bunuh diri.

  Densus 88 berhasil menangkap Abu Tholut, ketua Mantiki III Jemaah Islamiyah – dalam penggerebekan di Kudus. Di sebuah ruko di Kudus, ditemukan senapan AK 47, ribuan butir amunisi, Al Quran dan buku-buku jihad.

  Friends…
  Ingat dan camkan pesan saya ini baik-baik:

  Selama agama Islam masih ada di dunia kita ini; Jangan pernah berharap aksi-aksi terorisme, kekerasan dan ledakan bom bunuh diri akan berakhir…

  Islam membuat dunia kita menjadi tempat yang sangat berbahaya.

  SEMENTARA FPI (Front Preman Islam) bikinan orang Arab (para Habib) dengan orang-orang Indonesia yang dengan ndablegnya mau anjing-anjing Arab itu, LEBIH SIBUK NGURUSIN KETELANJANGAN DEWI PERSIK, DARIPADA NGEBELAIN PARA TKW INDONESIA YANG DIPERKOSA, DISETRIKA, DISIKSA DENGAN KEJAM, DIGUNTING MULUTNYA OLEH MAJIKAN ARAB, BAHKAN SAMPAI ADA YANG DIBUNUH DAN DILEMPAR MAYATNYA KE TONG SAMPAH…

  Islam dan dominasi Arab menjadikan bangsa Indonesia menjadi BANGSA KULI dan KULI DIANTARA BANGSA-BANGSA.

  Innalillahi waina ilaihi rod stewart…

 96. erwanis Says:

  Orang Muslim itu ikut apa yang difirmankan Allah dalam quran bahwa nabi Isa itu adalah utusan Allah UNTUK BANI ISRAIL.dan ia bukan tuhan sebagaimana khatolik dan protestan menjadikan Isa as sebagai tuhan yang disalib untuk menebus dosa manusia.

  Orang normal, pintar dan punya hati DAN BANYAK BELAJAR AGAMA SAMAWI lebih menerima konsep ajaran KETUHANAN ISLAM dari pada konsep ajaran khatolik dan protestan.

  Konsep agama islam jelas, tegas dan tidak plinplan yaitu dari zaman awal manusia nabi Adam sampai nabi terakhir nabi Muhammad hanya menyembah satu tuhan yaitu ALLAH

  KONSEP KHATOLIK PLINPLAN DIBUAT DIBAWAH TEKANAN PENGUASA ROMAWI YESUS JADI TUHAN SEBAGAI PENEBUS DOSA MANUSIA UNTUK MENYENANGKAN RAJA2 ROMAWI YANG SENANG DENGAN PERBUATAN MAKSIAT YAITU SENANG MINUMAN KERAS TAKUT DISUNAT DAN SENANG MAKAN BABI.SEPERTI NERO, CALIGULA.

  ZAMAN KAISAR ROMAWI KAISAR NERO DAN CALIGULA PENGIKUT SETIA AJARAN NABI ISA YANG MASIH MURNI MENYEMBAH TUHAN SATU DIBUNUH, DISIKSA DIUMPAN SINGA DIADU DENGAN GLADIATOR TERMASUK YANG MELARIKAN DIRI KE GUA (KISAH ASHABUL KAHFI)INI DISELAMATKAN ALLAH UNTUK MENJADI PELAJARAN DAN BUKTI KEPADA KITA SEKARANG.

  DR. YAHYA WALONI SALAH INTELEKTUAL KRISTEN DAN SEORANG PENDIRI UNIVERSITAS KRISTEN DI PAPUA DAN SEORANG PENDETA DAPAT HIDAYAH SETELAH MEMBACA KISAH ASHABUL KAHFI INI DI QURAN.

  KEMBALILAH KE ISLAM ANDA AKAN SELAMAT.
  UCAPKANLAH LAA ILAHA ILLALLAH

  Konsep ajaran khatolik ajaran dua tuhan sejak konfensi tahun 325 M isa as diangkat oleh manusia jadi tuhan selain Allah, dan menjadi tiga tuhan sejak konfensi di Kontanta tahun 381 M roh kudus (malaikat) ikut diangkat manusia jadi tuhan.


  1. Tolol…!!!

   Yahya Waloni itu masuk Islam karena dia itu seorang maniak seks…

   Apa ente nggak dengar video ceramahnya di Jawa Timur…

   Dia bilang: “Isteri saya dua…tapi saya nggak berzinah”

   Bahkan dia bilang, waktu masih jadi pendeta, dia itu sangat doyan ngeseks dengan pelacur-pelacur di kamar-kamar hotel…

   Hayo…bilang gue bohong, biar gue kirimin ame elu video ceramahnya!!!

   Mana ada pendeta yang doyan ame pelacur-pelacur???
   Mana boleh pendeta isterinya dua!!!
   Pantaslah dia itu masuk Islam…karena ajaran Islam sendiri bahkan membolehkan ngeseks dengan pembantu/budak!!!


   1. Elu tahu nggak, kenapa Yahya Waloni masuk Islam?

    Karena dia DIPECAT oleh gereja dan jemaatnya!!!!!!!!

    Mengapa?

    Karena dia itu waktu masih jadi pendeta, sangat doyan ngeseks dengan pelacur-pelacur dan selingkuh…

    Makanya dipecat.

    Dia itu kan keahliannya kotbah/ceramah. Kalau sudah dipecat dari gereja, siapa yang mau pake dia???
    Tak ada gereja yang mau ngundang dia untuk ngasih ceramah.

    Nah…masuk Islamlah dia, supaya masih bisa makan plus meneruskan kebiasaannya ngeseks dengan banyak wanita…

    Duh saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat, koq anda tidak bisa sih melihat apa motivasinya Yahya Waloni masuk Islam???

    Kasihan deh kalian.

   2. someone Says:

    Dimana ada Kristen, di sana ada kebodohan dan fitnah!

   3. hakkullah Says:

    @Nunung koswara
    daripada pendeta atau orang kristen, menikah 1 orang blh, selebihnya blh berzina.mau tahu kasusnya, cari aj di goolgle..eh pendetanya lagi streess tidak bisa disalurkan ke isteri/gak punya isteri, larinya ke wanita lain yang menjadi pemuas nafsu..mudah2an anda tidak termasuk..saya mengatakan begitu, disesuaikan dengan fitrah manusia..soalnya raj2 dahulu punya isteri banyak sampai 500 isteri..bgm seperti ini?, wajarkan kl Allah menyebutkan sampai 4 isteri dinikahi..daripada berbuat zina lebih baik nikah, disarankan oleh Allah adalah 1 jika tidak mampu berbuat adil diantara isteri-isteri..terima kasih

 97. Rista Says:

  Al Baqarah : 111
  Dan mereka (Yahudi dan Nasrani) berkata: “Sekali-kali tidak akan masuk surga kecuali orang-orang (yang beragama) Yahudi atau Nasrani”. Demikian itu (hanya) angan-angan mereka yang kosong belaka. Katakanlah: “Tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu adalah orang yang benar”.

  Al Baqarah : 120
  Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah: “Sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk (yang benar)”. Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu.

  Al Baqarah : 145
  Dan sesungguhnya jika kamu mendatangkan kepada orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Al Kitab (Taurat dan Injil), semua ayat (keterangan), mereka tidak akan mengikuti kiblatmu, dan kamupun tidak akan mengikuti kiblat mereka, dan sebahagian merekapun tidak akan mengikuti kiblat sebahagian yang lain. Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti keinginan mereka setelah datang ilmu kepadamu, sesungguhnya kamu — kalau begitu – termasuk golongan orang-orang yang zalim.
  (contohya “Gue Says” orang menerangkan penolakan2 di atas itu pdhl gak faham Al-Quran) pnjabaranya lucu.. geli..aku

  Al ‘Ankabut : 12
  Dan berkatalah orang-orang kafir kepada orang-orang yang beriman: “Ikutilah jalan kami, dan nanti kami akan memikul dosa-dosamu”, dan mereka (sendiri) sedikitpun tidak (sanggup), memikul dosa-dosa mereka. Sesungguhnya mereka adalah benar-benar orang pendusta.

  At Taubah : 32
  Mereka berkehendak memadamkan cahaya (agama) Allah dengan mulut (ucapan-ucapan) mereka, dan Allah tidak menghendaki selain menyempurnakan cahaya-Nya, walaupun orang-orang yang kafir tidak menyukai.

  Al Baqarah : 6
  Sesungguhnya orang-orang kafir, sama saja bagi mereka, kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mereka tidak juga akan beriman.

  (kesimpulan : orang kafir dikasih tau tidak di kasih tahu tentang kebenaran sama saja alias ingkar degan kebenaran.. cuapek deh..)

 98. orang alim Says:

  MUHAMMAD (570-632 AD) 1. Kehidupan Muhammad Kelahiran: 570 AD di Mekkah Ayah: Abdallah Ibu: Amina 595 : Menikah dengan Khadijah (15 tahun lebih tua) 610 : Menerima pewahyuan pertama kali di padang gurun (Sura 96) 610-622 : Muhammad = sebagai nabi yang memberikan peringatan dengan cara-cara damai di Mekkah 622 : Pindah ke Medinah dengan 80 orang pengikut mula-mula (permulaan Kalender Islam) 622-632 : Muhammad (seorang Pemimpin Perang di Medinah). Ia mati dan dikuburkan di Medinah pada tahun 632. 2. Penyerangan dan Perang Muhammad (setelah 622): Total 70 kali 624 : Badr – kemenangan 300 Muslim melawan 1000 kafir Mekkah. 627 : Khandaq (dekat Medinah) – Tidak ada kemenangan bagi 3000 Muslim. 630 : Mekkah – Penaklukan hampir tanpa pertumpahan darah oleh 10.000 Muslim. 3. Muhammad dan Yahudi 622 : di Medinah 3 Yahudi dan 2 suku kafir. 624 : Mengenyahkan suku Yahudi dari bani Qaynuga. 625 : Mengenyahkan suku Yahudi dari bani An-Nadiir. 627 : Menumpas habis suku Yahudi dari bani Qurayza 628 : Khaibar – Menghapuskan orang Yahudi secara politis di tanah Arabia. 4. Istri-Istri Muhammad Hingga 619 hanya ada 1 istri: Khadijah. Dari wanita ini, Muhammad memperoleh 4 anak perempuan yaitu: Zainab, Rukayah, Fatimah dan Umm Kulthum. 620 : Saudah 621 : Aisyah – dinikahi pada usia 6 tahun, dan disetubuhi ketika usia 9 tahun 624 : Hafsah 625 : Zainab 1 626 : Umm Salamah 625 : Zainab 2, istri Yahudi dari anak angkatnya Zaid 627 : Juwariyah 627 : Rihana (budak Yahudi) 628 : Maria (orang Kristen) 628 : Safiyah (perempuan Yahudi) yang disetubuhi setelah Muhammad membunuh suami dan keluarga perempuan ini. 628 : Umm Habibah 629 : Maimunah Di samping itu, Muhammad juga berhubungan seks dengan banyak wanita tanpa menikahi mereka. 1. KEHIDUPAN MUHAMMAD Muhammad dilahirkan sekitar tahun 570 AD di sebuah kota di sebelah Barat peninsula Arabia yaitu Mekkah. Kota ini pada waktu itu didiami oleh orang-orang yang mempraktekkan penyembahan berhala. Pada hakekatnya, kota ini adalah pusat keagamaan dari orang-orang Bedouin yang ada di Arabia. Banyak yang pergi berziarah ke pusat-pusat penyembahan dewa-dewi mereka di Mekkah. Industri ziarah seperti ini merupakan sumber pendapatan utama bagi orang-orang Mekkah. Ayah Muhammad bernama Abdallah, anak dari Abd al-Muttalib, dan ibunya bernama Aminah. Ayahnya meninggal sebelum Muhammad lahir, dan ibunya beberapa tahun kemudian. Karena itu Muhammad bertumbuh sebagai seorang yatim-piatu. Pertama-tama kakeknya (ayah dari ayahnya) merawatnya. Kemudian, setelah kematian kakeknya, salah seorang pamannya (Abu Talib, saudara dari ayahnya) merawatnya. Pamannya inilah yang mengajarinya bagaimana berdagang dengan menggunakan karavan unta. Ketika Muhammad berusia sekitar 25 tahun, ia menikah dengan seorang pengusaha wanita kaya raya di Mekkah bernama Khadijah yang usianya lebih tua 15 tahun dari Muhammad. Muhammad adalah suami ke-4 Khadijah. Dua dari suami Khadijah telah meninggal, dan yang ketiga telah disingkirkan Khadijah dari kehidupannya. Khadijah sendiri, sebagai bos dan majikan Muhammad, melamar Muhammad. Melalui hubungan ini, ia dipercaya mengelola bisnis istrinya. Ia berdagang dengan bantuan unta-unta. Setelah membeli barang-barang, misalnya di Damaskus, Siria (di sebelah utara Mekkah), barang-barang ini dikirim dengan karavan ke Mekkah, dan selanjutnya ke sebelah Selatan (misalnya, ke Yaman dekat Lautan India), yang mana barang-barang ini dijual atau dipertukarkan dengan barang-barang lainnya; yang kemudian dibawa ke bagian utara untuk dijual kembali atau dipertukarkan. Muhammad memimpin karavan dari bisnis istrinya, dan oleh sebab itu ia dapat melihat kota-kota yang berbeda dan juga bertemu dengan berbagai macam orang, termasuk orang Kristen dan Yahudi. Sekitar tahun 610 AD, tradisi mencatat bahwa Muhammad, mengikuti contoh-contoh orang-orang yang ada di Mekkah, pergi bertapa di padang gurun untuk berdoa, bermeditasi dan berpikir. Pada salah satu kesempatan, ia mengalami sebuah pengalaman yang luar biasa besar, yang kemudian digambarkan sebagai sebuah PEWAHYUAN. Sesosok makhluk supranatural menampakkan diri kepadanya dan memaksanya untuk mengulangi apa yang ia katakan padanya. Hal ini ia lakukan setelah beberapa kali Muhammad merasa ragu-ragu. Orang Muslim percaya bahwa isi dari pewahyuan ini dapat ditemukan dalam Sura Al-Alaq, misalnya Sura 96 dari Quran. Dikemudian hari, Muhammad mengidentifikasikan makhluk supranatural yang menyampaikan pewahyuan ini kepadanya sebagai malaikat Jibril (yang dia anggap sama dengan Gabriel yang ada dalam Alkitab). Pengalaman-pengalaman seperti ini muncul berulangkali dalam hidup Muhammad. Dalam ‘wahyu-wahyu’ yang menyertainya, sebuah otoritas absolute memanifestasikan dirinya kepada Muhammad yang memerintahkan Muhammad untuk berdoa, memperingati saudara-saudara sebangsanya dan memberitahukan kepada mereka, bahwa mereka harus merubah perilaku mereka. Otoritas ini disebut Allah (Tuhan), atau Tuhanmu, misalnya: Tuhannya Muhammad, atau Tuhan umat manusia. Muhammad taat pada penugasan ini dan ia mulai mengkotbahkan apa yang diinspirasikan kepadanya. Pertama kali hanya saudara-saudaranya yang dekat saja yang mendengarkannya, dan kemudian sejumlah orang dari strata yang lebih rendah dalam masyarakat Mekkah mulai mempercayainya. Orang pertama yang menjadi Muslim adalah istrinya Khadijah dan pria pertama yang melakukan hal yang sama adalah kemenakannya yang kecil, Ali. Sementara Muhammad berkotbah dan lebih banyak lagi orang yang menjadi pengikutnya, orang-orang terkemuka di Mekkah mulai menunjukkan perlawanan. Mereka melihat, jika Muhammad meneruskan keberhasilannya dengan mengkotbahkan iman hanya kepada satu Allah, dan melarang praktek penyembahan kepada banyak dewa di Mekkah, maka akan semakin sedikit orang-orang Bedouin yang akan datang untuk berziarah ke Mekkah, dan hal itu akan menimbulkan ancaman yang sangat serius terhadap kesejahteraan ekonomi dari kota di sebelah Barat Arabia ini. Sebab itu mereka mulai menentang Muhammad. Mereka mulai dengan perdebatan damai dengannya, kemudian mereka mulai mengancam dan mengolok-olok, dan selanjutnya tekanan mereka semakin keras dimana mereka memukuli para pengikut Muhammad dan membunuh beberapa orang dari pengikutnya itu. Ini adalah sebuah fakta yang penting untuk diperhatikan dalam sejarah awal penyebaran Islam. Para Muslim tahu apa artinya untuk bersabar dan bertahan dalam sebuah situasi yang melibatkan penganiayaan dan cemoohan. Banyak orang Muslim, baik di Barat maupun di tempat-tempat lain di dunia hidup sebagai masyarakat minoritas, dan tak jarang mereka menghadapi masalah-masalah yang sama seperti yang dihadapi Muhammad ketika ia dan para pengikutnya dianiaya di Mekkah. Dalam situasi seperti ini, kaum Muslim mencoba untuk mengikuti teladan yang diberikan oleh Muhammad dan para pengikutnya mula-mula, yaitu ketika mereka tidak mundur melainkan tetap bertekun dalam agama Islam mereka, meskipun mereka mengalami tekanan secara eksternal. Periode pertama dalam hidup Muhammad dapat dirangkum dalam statement berikut: antara 610-622 AD, Muhammad berperilaku sebagai seorang Nabi yang mewartakan pesan-pesannya secara damai di Mekkah. Situasi ini terus bereskalasi. Karena itu Muhammad perlu untuk menemukan sebuah solusi. Pertama-tama ia mencoba untuk menyelamatkan agama Islamnya dengan mengirimkan para pengikutnya sebagai pengungsi ke sebuah Kerajaan Kristen di Ethiophia, melintasi Laut Merah. Usaha ini tidak terbukti berhasil, meskipun untuk sementara waktu orang-orang Kristen yang ada di seberang Laut Merah setuju untuk menerima para pengungsi Muslim itu. Namun ketika penganiayaan mencapai klimaksnya setelah kematian paman Muhammad dan isterinya Khadijah, maka Muhammad hampir-hampir merasa putus asa di padang gurun. Tetapi sebuah solusi muncul yaitu ketika pada saat-saat terakhir, penduduk Yahthrib, sebuah kota sekitar 350 km di sebelah utara Mekkah, mengundang Muhammad dan para pengikutnya untuk hidup di sana dengan damai. Muhammad memanfaatkan kesempatan ini dan pindah ke kota itu yang kemudian hari kota itu berganti nama menjadi Medinah, yang dalam bahasa Arab artinya “Kota”, yaitu kota dari Nabi Muhammad. Pada waktu itu, sekitar 80 orang Muslim mengikutinya ke pembuangan. Muslim menyebut peristiwa ini sebagai pembentukan moment paling penting dalam sejarah mereka. Karena itu, beberapa tahun kemudian, mereka memilih tanggal dari Hijrah ini (kata Arab untuk: “bermigrasi”) pada musim panas tahun 622 AD sebagai hari pertama dan bulan pertama dari tahun pertama Islam. Bagi orang Kristen, pemilihan tanggal ini adalah sesuatu yang aneh. Mengapa Muslim tidak memilih tanggal kelahiran Muhammad (sekitar 570 AD) sebagai permulaan kalender Muslim, sebagaimana halnya orang Kristen melakukan penghitungan tahun setelah kelahiran Tuhan dan Juru Selamat Yesus Kristus? Setidaknya mengapa mereka tidak memilih saja tanggal dari pewahyuan yang pertama kepada Muhammad (610 AD), sebagai tahun pertama Islam? Mengapa justru mereka memilih itu, yang bagi kita, peristiwa aneh dari kepergian Muhammad dari kota ayahnya ke sebuah kota yang jauhnya ratusan kilometer sebagai permulaan Islam? Jawabannya sebenarnya sederhana. Sebuah fase yang baru dari Islam dimulai dengan perpindahan ke Medinah. Di sana Muhammad membangun sebuah Negara Agama dan dari sanalah ia memperluas pemerintahan Islam ke seluruh peninsula Arabia. Sejak tanggal ini dan seterusnya, kita tidak lagi bisa memisahkan antara Islam dan Negara, antara Negara dan Pemerintahan. Sejak waktu itu, Islam bergerak maju sebagai sebuah kesatuan yang tidak bisa dipisahkan antara agama dan pemerintahan. Inilah alasan mengapa Muslim memahami permulaan Islam menjadi sebuah kenyataan melalui pelantikan kota agama di Medinah. Karena itu hingga hari ini, Muslim tidak melihat Islam sebagai sesuatu yang benar-benar eksis dalam sebuah Negara hingga ia sepenuhnya mengontrol system politik di negara tersebut. Banyak Muslim di seluruh dunia yang sedang berperang agar hal ini terjadi di negara-negara mereka. Sikap mereka ini direfleksikan dalam kenyataan pada kaum Muslim secara universal, bahwa sejarah Islam dimulai dengan pencengkeraman kekuasaan politik oleh kaum Muslim di kota Medinah. Segala sesuatu yang terjadi sebelum waktu itu, hanyalah sebuah perkembangan awal yang akan tetap tidak lengkap jika tidak mencapai klimaksnya dengan kekuasaan politik. Tentu saja para penyembah berhala di Mekkah tidak berhenti menentang Muhammad ketika ia pindah ke Medinah. Mereka masih mencoba untuk menghancurkannya dengan memboikot secara ekonomi dan melakukan penggerebekan-penggerebekan. Dalam situasi seperti ini, Muhammad melakukan sebuah yang tak kalah kerasnya. Ia memutuskan untuk bertindak dengan menggunakan kekerasan. Sebagai hasilnya ia pun terlibat dengan kekerasan dan peperangan terhadap musuh-musuhnya, pertama-tama berperang dengan orang-orang Mekkah yang menyembah berhala, dan kemudian dengan suku-suku Yahudi dan orang-orang Kristen, serta bangsa-bangsa yang menentang dia. Pada fase kedua dari aktifitas misi Muhammad dapat dirangkum sebagai berikut: Ia tidak lagi seorang nabi yang mewartakan pesan-pesannya secara damai sebagaimana halnya di Mekkah, tetapi sekarang sebagai tambahan, ia telah menjadi seorang Pemimpin Perang Allah di Medinah. Adalah sangat penting untuk membedakan kedua fase ini dalam kehidupan Muhammad. Pertama-tama adalah keagamaan yang damai dan murni di Mekkah, dan kedua sebagai tambahan penuh dengan kekerasan dan politik di Medinah. Kebanyakan Muslim di Barat mencoba untuk menggambarkan Islam sebagai sebuah agama yang toleran dan damai dengan tujuan untuk mendapatkan simpati dari orang-orang Eropa, Amerika dan Negara-negara lainnya. Ketika mereka mengatakan hal ini, mereka mengatakan kebenaran, tetapi pada saat yang sama mereka berdusta. Mereka berkata benar karena memang benar bahwa Muhammad dalam bagian pertama dari misinya tampak sebagai seorang pria damai, toleran terhadap pada penyembah berhala, yaitu mereka yang telah menganiaya dia. Dan karena itu Islam dapat dilihat sebagai agama damai. Meskipun begitu, orang yang sama yang mengucapkan hal itu, juga berbohong, sebab mereka mengabaikan fakta bahwa ada periode lainnya dalam kehidupan Muhammad, sebuah fase dari politisasi agama dan perang suci (jihad) sebagai sebuah elemen utama dalam agama ini. Bahkan mereka terlebih lagi berdusta dengan mengabaikan fakta bahwa Islam barulah sempurna jika ia dapat diterapkan sebagai kekuasaan politik di sebuah Negara, sebagaimana telah terjadi dalam sejarah permulaan Islam di Medinah. Taktik Muslim yang licik ini dapat diamati di seluruh dunia. Ketika mereka adalah kaum minoritas maka mereka cenderung bersikap damai. Tetapi segera jumlah mereka menjadi banyak dalam sebuah masyarakat, maka tanpa ragu mereka akan menggunakan tekanan dan taktik-taktik politik dengan tujuan memperluas kekuasaan dan kontrol mereka terhadap Negara yang bersangkutan. Tujuan Islam selalu dan selalu untuk mengimplementasikan sebuah Negara Agama!!! Keberhasilan Muhammad tidak hanya dalam hal menstabilkan Islam Politiknya di Medinah, tetapi dari sana ia juga mengatur untuk memperluas kontrol politik dan agama terhadap wilayah-wilayah tetangga. Pada tahun kematiannnya (632 AD), ia telah berhasil mendominasi sebagian besar peninsula Arabia, menghancurkan setiap usaha yang menentang pemerintahan agama dan politik yang ia bentuk. Muhammad mati di Medinah, dan disanalah ia dikuburkan. Muslim, setelah melakukan ritual naik haji ke Mekkah, biasanya akan melaksanakan ziarah berikutnya ke kubu nabi mereka di Medinah, untuk melakukan penghormatan kepada sang pendiri Islam. Ini adalah sebuah pandangan sekilas mengenai peristiwa-peristiwa yang paling signifikan dalam hidup Muhammad. Selanjutnya, saya akan menunjukkan lebih dekat lagi 3 elemen dari kehidupan Muhammad untuk mengkontraskan Muhammad dengan Yesus, sang pendiri agama Kristen. Ketiga elemen ini untuk merangkum serangan-serangan dan perang-perang Muhammad, kemudian hubungannya dengan orang-orang Yahudi di Arabia dan akhirnya hubungannya dengan para wanita. 2. Serangan dan perang Muhammad Merupakan hal yang sangat penting untuk selalu mengingat bahwa Muhammad adalah seorang yang mengangkat pedang. Muhammad mengambil batu dalam peperangan dan melemparkannya pada orang-orang dengan tujuan untuk melukai ataupun membunuh mereka. Muhammad juga mengambil panah, menaruhnya di lengannya, mengarahkannya ke musuh-musuhnya dan berusaha untuk membunuh mereka. Muhammad juga memerintahkan para pengikutnya untuk membunuh dan mencincang orang lain. Melalui Muhammad, banyak orang di Arabia yang terbunuh selama masa hidupnya. Dua pertiga dari biography Muhammad berhubungan dengan serangan-serangan dan peperangan-peperangan yang dilakukan oleh Muhammad. Jika anda menghitungnya, maka anda akan menemukan jumlah total lebih dari 70 serangan militer yang dilakukan oleh Muhammad dan para pengikutnya. Dari ke-70 pertempuran ini, secara singkat saya hanya akan menggambarkan 3 peperangan: Februari 624 AD Sebuah pertempuran terjadi dekat oasis di Badr. Situasinya adalah sebagai berikut: Hanya 2 tahun sebelumnya Muhammad lari dari penganiayaan yang terjadi di Mekkah dan kemudian tinggal dengan para pengikutnya di Medinah. Kota ini, banyak kesamaannya dengan Mekkah, terletak di padang gurun. Tidak ada makanan yang cukup untuk orang-orang Muslim yang sekarang tinggal di sana. Karena itu harus menjamin tersedianya makanan untuk dia dan para pengikutnya. Ia memutuskan untuk menyerang sebuah karavan dan merampok barang-barangnya dan oleh sebab itu mereka bisa tetap hidup. Ia tahu bahwa ada kelompok karavan yang besar dari Mekkah tengah dalam perjalanan dari Damaskus, Syria ke Mekkah. Terdiri dari sekitar 1000 unta, dimana para pedagang yang berbeda-beda menempatkan unta-unta mereka bersama-sama menjadi sebuah karavan yang besar, yang akan lebih mudah untuk mempertahankan diri jikalau ada serangan. Muhammad mengetahui dengan baik rute yang dilalui oleh karavan ini, karena ia sering bepergian dengan karavan seperti ini saat ia menjalankan bisnis istrinya Khadijah. Karena itu ia merencanakan untuk menyerang karavan tersebut di sebuah oasis dekat Badr sekitar 80 km Barat-Daya Medinah dekat dengan Laut Mati. Satu-satunya masalah bagi rencana Muhammad adalah bahwa pemimpin Karavan, Abu Sufyan – yang di kemudian hari menjadi penentang paling keras Muhammad di Mekkah – mengetahui rencana Muhammad. Abu Sufyan melakukan dua hal untuk menyelamatkan karavannya: Pertama-tama, ia memerintahkan karavan ini untuk berjalan dua kali lebih cepat dari biasanya, dan kedua, ia mengirimkan beberapa utusan ke Mekkah meminta bantuan pasukan untuk melindungi karavan tersebut. Sebagai hasilnya, ketika Muhammad mencapai oasis di Badr dengan 300 Muslim yang sudah siap untuk menyergap karavan itu, karavan itu sudah melewati tempat istirahat dan sebaliknya Muhammad harus menghadapi 1000 tentara Mekkah yang sudah siap untuk menghancurkannya. Namun kemudian sesuatu yang tidak diharapkan terjadi. Muhammad dengan jumlah pasukan yang sedikit sanggup mengalahkan kekuatan pasukan orang-orang kafir Mekkah yang jauh lebih besar. Kemudian ia menggunakan hasil ini sebagai sebuah bukti yang meyakinkan bahwa ia benar-benar adalah utusan Allah. Hanya Allah sendiri yang membuat kemenangan ini menjadi sesuatu yang mungkin terjadi. Dalam bahasa manusia, ia dan orang-orang Muslim yang menjadi pengikutnya seharusnya sudah gagal. Tetapi Allah berperang bagi mereka. “Bukan engkau yang membunuh mereka, tetapi Allah sendiri yang melakukannya. Bukan engkau yang menarik busur panah, tetapi Allah sendiri yang menarik busur panah itu! Dalam kesemuanya itu, ia mau supaya orang-orang percaya (yaitu Muslim) mengalami sebuah pengalaman yang indah” (Sura an Anfal 8:17). Inilah yang diyakini oleh Muhammad sebagai sesuatu yang Allah telah nyatakan kepadanya setelah pertempuran itu. Dan mengapa Allah melakukan hal ini? Untuk membuktikan bahwa Islam benar-benar berasal dari Allah dan bukan sesuatu yang ditemukan oleh Muhammad! Dengan liciknya Muhammad memanfaatkan kemenangan ini untuk menggali pesan-pesan keagamaannya. Sejak waktu itu, pengajaran bahwa Muslim berperang bagi Allah dan Allah berperang bagi mereka telah menjadi gambaran sentral dari Islam. Muhammad tidak selalu beruntung dalam peperangan yang ia lakukan. 3 tahun kemudian (627 AD), dalam pertempuran di Khandaq ia tidak berhasil memenangkan pertempuran melawan orang-orang Mekkah, meskipun pada saat itu ia sudah memiliki 3000 pasukan Muslim disampingnya. Tidak mudah baginya untuk menjelaskan kekalahan ini kepada para pengikutnya. Ia berkata: “Kita gagal, karena engkau tidak bertempur dengan segenap hati bagi Allah. Karena itu ia mendesak mereka untuk memberikan segala sesuatu yang mereka miliki bagi Allah.” Peringatannya itu ditambah dengan diplomasinya yang licik menghasilkan buah di tahun 630 M ketika ia berdiri diluar Mekkah kota asal ayahnya bersama dengan 10.000 tentara muslim, siap untuk menaklukkan kota itu. Ia ingin merebut kota itu dengan sesedikit mungkin menumpahkan darah. Hingga saat ini ia telah menggunakan strategi yang licik. Ia sangat memahami mengapa orang-orang Mekkah memeranginya. Mereka takut jika Islam menang, maka pendapatan mereka yang berasal dari para peziarah yang berkumpul di kuil-kuil berhala di kota mereka akan terhenti, dan mereka akan mengalami kehancuran ekonomi. Oleh karena itu Muhammad menawarkan pada mereka kompromi berikut ini: “Hai, kalian orang-orang Mekkah, jadilah Muslim sehingga dengan demikian kamu menaati Allah, Quran dan saya, utusan Allah, dengan menghancurkan semua berhala di Mekkah dan saya akan menjamin bahwa kamu akan mempunyai sumber pendapatan yang tak berkesudahan. Oleh karena di masa yang akan datang bukan penyembahpenyembah berhal yang akan berziarah ke Mekkah tetapi orang-orang Muslim, dan kamu akan memperoleh pendapatanmu”. Untuk membuktikan hal ini ia meminta Allah mewahyukan beberapa ayat rujukan di dalam Quran yang memerintahkan orang Muslim untuk melaksanakan ibadah Haji (ziarah) ke Mekkah, yang memuat perintah untuk tinggal disana selama beberapa hari dan sebagai tambahan ia sendiri mendemonstrasikan kesungguhannya dengan melakukan perjalanan ziarah ke Mekkah setahun sebelumnya, yang sudah tentu dengan dikawal oleh sejumlah besar orang Muslim yang adalah pengikut-pengikutnya. Ketika ia sedang berkemah diluar Mekkah pada 630 M, pejabat-pejabat tinggi dari kota asal ayahnya memeluk agama Islam. Maka kemudian Muhammad bergerak masuk ke kota Mekkah, dan ia beserta para pejuangnya hanya mendapatkan perlawanan yang tidak berarti dan hanya sedikit orang yang terbunuh. Namun berapakah harga sesungguhnya? Hingga saat ini orang Muslim harus membayar peristiwa ini dengan kewajiban untuk melaksanakan sebuah ritual dalam ibadah Haji yang dalam banyak hal tidak ada kena mengenanya dengan monoteisme murni dalam Islam. Berjalan mengelilingi sebuah bangunan dengan batu hitam di sudutnya, mencium dan menyentuh batu itu, berlari kesana kemari diantara 2 bukit kecil tak jauh dari sana, berdiri berjam-jam di bawah terik matahari di sebuah tanah lapang (dataran Arafat) 25 kilometer diluar Mekkah, bergegas ke sebuah lembah (lembah Mina) yang menghubungkan dataran ini dengan Mekkah untuk kemudian melempar banyak batu kea rah 3 tiang yang berdiri disana: semua hal ini tidak ada sangkut-pautnya dengan monoteisme dalam Islam tetapi adalah sisa-sisa praktek penyembahan berhala dari masa sebelum Islam. Namun demikian, contoh ini menunjukkan bagaimana Muhammad melakukan kompromi dalam menjawab hal-hal keagamaan. Hal yang sama dapat dilihat dalam relasi Muhammad dengan orang Yahudi dan orang Kristen pada masa hidupnya. Berulangkali ia melakukan pendekatan yang sama yang menghasilkan kenyataan bahwa bagian-bagian penting dalam Quran merupakan isi dari Alkitab. Betapa berbedanya Yesus dan Muhammad dalam hal ini. Yesus tidak mengambil pedang, namun berkata kepada Petrus: “Barangsiapa menghunus pedang, akan mati oleh pedang”(Mat.26:52). Yesus tidak memerintahkan untuk membunuh orang namun Ia justru membangkitkan orang mati. Yesus tidak memerintahkan pengikut-Nya untuk berperang atau membunuh musuh-musuh-Nya. Tetapi Ia berkata kepada mereka: “Kasihilah musuhmu, berkatilah mereka yang mengutukmu, berbuatlah kebajikan bagi mereka yang membencimu dan berdoalah untuk mereka yang menganiaya kamu, maka kamu akan disebut anak-anak Bapamu yang di Sorga!”(Mat.5:44-45). Betapa berbedanya dengan Muhammad! Saya tidak mengenal ada 2 pendiri agama lain selain Yesus dan Muhammad yang sangat beroposisi dengan radikal dalam hal peperangan dan perdamaian. Muhammad dan Orang Yahudi Ketika Muhammad datang ke Medinah, bukan hanya penyembah berhala yang ada disana, tetapi juga suku-suku Yahudi. Medinah didiami oleh 5 suku: 2 suku besar penyembah berhala dan 3 suku kecil Yahudi. Mereka bersengketa satu sama lain dan mengundang Muhammad untuk menjadi penengah diantara mereka. Muhammad menerima undangan ini dengan satu syarat: penduduk Medinah harus menjamin keamanannya dan para pengikutnya, dan jika ia dan para pengikutnya diserang maka mereka harus siap membelanya. Penduduk Medinah, termasuk kaum Yahudi menyetujui persyaratan ini. Mungkin anda bertanya-tanya, “mengapa orang-orang Yahudi melakukan hal ini?” Alasannya sederhana. Pada masa pelayanannya itu, Muhammad berusaha terlihat sebagai seorang nabi Yahudi. Banyak praktek agama Yahudi yang juga dilaksanakannya. Ia berkata,”Ini adalah sesuatu yang baik, kita akan memasukkan hal ini juga ke dalam Islam’. Sebagai contoh, orang Muslim tidak bersembahyang ke arah Mekkah seperti yang mereka lakukan pada masa kini, tetapi mereka berdoa kearah Yerusalem; mereka tidak berpuasa selama bulan Ramadhan, yang adalah bulan ke-9 dalam kalender Muslim, tetapi mereka berpuasa pada hari raya tobat sebagaimana yang dilakukan orang Yahudi hingga masa kini. Jadi, banyak orang Yahudi yang dibutakan dan berpikir, “Ia baik terhadap orang Yahudi”. Bisa jadi ini mendorong mereka untuk menandatangani kontrak tertulis itu dengan Muhammad. Namun demikian, segera setelah Muhammad tiba di Medinah mereka mulai melihat bahwa ada roh yang berbeda yang bekerja di dalam Islam. Maka orang-orang Yahudi itu mulai berusaha untuk keluar dari perjanjian dengan nabi Islam itu. Muhammad, dalam rangka menyelamatkan mukanya, harus melakukan sesuatu mengenai hal ini. Ia memutuskan untuk menghukum suku-suku Yahudi itu. Akibatnya, suku Yahudi yang pertama di Medinah, yaitu suku Bani Qaynuga, diusir pada tahun 624 M: itu artinya rumah dan tanah mereka disita Muhammad dan dibagikan sebagai jarahan untuk para pengikutnya, dan mereka harus meninggalkan Medinah. Mengapa? Karena mereka tidak sepenuh hati mendukung Muhammad dalam perang melawan penyembah-penyembah berhala di Mekkah dalam perang Badar sebulan sebelumnya. Suku Yahudi kedua yang dihukum oleh Muhammad bukannya dilarang melainkan diusir keluar dari Medinah pada tahun 625 AD. Hal ini berarti bahwa semua harta benda mereka dirampas, termasuk segala sesuatu yang ada di dalam rumah-rumah mereka. Mereka hanya berhasil menyelamatkan hidup mereka yang telanjang. Mengapa? Karena suku Yahudi ini, Bani An-Nadhir, dituduh melakukan intrik-intrik menentang Muhammad. Mereka telah membuat perjanjian dengan suku-suku Bedouin di luar Medinah dengan tujuan menyingkirkan Muhammad. Suku Yahudi ketiga yang menerima penghukuman adalah Bani Qurayza pada tahun 627 AD, dimana mereka bukan dilarang atau diusir keluar dari Medinah, melainkan dimusnahkan, karena dianggap salah seorang dari mereka berusaha membunuh Muhammad. Sekitar 300 orang laki-laki dari suku ini dicincang di Medinah atas perintah Muhammad, dan anak-anak laki-laki, gadis-gadis dan kaum wanita lainnya didistribusikan sebagai budak-budak diantara orang Muslim di Medinah. Muhammad mengambil salah seorang dari wanita-wanita Yahudi ini untuk menjadi budaknya. Ini adalah sebuah poin yang sangat penting untuk dicatat dari kehidupan Muhammad. Sebelum akhir hidupnya, Muhammad berhasil menjadikan Medinah sebagai basis kekuasaannya, menjadi sebuah daerah yang bebas dari pengaruh Yahudi. Sisa-sisa dari orang-orang Yahudi di Arabia berkumpul di oasis yang subur di Khaybar yang letaknya lebih dari 100 mil sebelah utara Medinah. Muhammad di awal tahun 628 AD pergi ke sana, mengepung orang-orang Yahudi, dan setelah dua minggu pengepungan maka mereka pun menyerah. Dan kemudian para pemimpin oposisi terhadap Muhammad dari orang-orang Yahudi ini diperlakukan dengan cara yang persis sama sebagaimana terhadap suku Qurayza di Medinah. Artinya, sekali lagi kaum pria dicincang dan para wanita dan anak-anak didistribusikan sebagai budak-budak diantara para pejuang Muslim. Sungguh sebuah fakta sejarah yang luar biasa: sebelum akhir hidupnya Muhammad telah menghancurkan secara sempurna, bahkan melenyapkan sama sekali, semua yang berhubungan secara keagamaan dan politis dengan Yudaisme di Arabia. Sekali lagi di sini, benar-benar sebuah hal yang sangat berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Kristus! Adalah benar bahwa keduanya, Kristus dan Muhammad mengkritik orang-orang Yahudi pada masa mereka hidup. Dan begitu juga halnya orang-orang Yahudi pun mengkritik keduanya pada masa hidup mereka. Tetapi bagaimana Yesus dan Muhammad bereaksi terhadap kritikan orang-orang Yahudi terhadap pribadi mereka, disinilah anda menemukan perbedaan yang benar-benar fundamental. Muhammad tidak pernah mentolerir kritik tersebut, tetapi memutuskan untuk menghukum orang-orang Yahudi hingga akhirnya mereka benar-benar dilenyapkan. Berbeda dengan Yesus, yang dengan sabar menanggung perlawanan dari orang-orang Yahudi, dimana Ia tidak pernah membunuh satu pun dari mereka, bahkan Yesus mengijinkan orang-orang Yahudi itu membunuhNya agar mereka pun bisa diselamatkan. Muhammad menanggapi kritikan orang Yahudi pada masa ia hidup dengan cara menghancurkan mereka. Kristus sebaliknya menginjinkan mereka tetap mengkritikNya hingga pada akhirnya mereka membunuhNya. Sekali lagi di sini, kita bisa mempelajari dua pendiri agama yang keduanya berkaitan dengan orang-orang Yahudi, namun sangat bertentangan satu sama lain seperti Kristus dan Muhammad. Jika anda memperhatikan fakta-fakta ini, maka anda tidak akan lagi terheran-heran mengenai apa yang sedang terjadi di Timur Tengah saat ini. Orang-orang Yahudi memiliki ingatan yang panjang. Mereka tahu apa yang dilakukan oleh Muhammad dan para pengikutnya terhadap mereka sejak awal mula berdirinya Islam. Tentu saja orang Muslim dengan bangga berkata bahwa mereka menghormati orang Yahudi. Dan mereka benar: ada banyak hal-hal yang baik yang disebutkan dalam Quran mengenai orang-orang Yahudi. Jika orang-orang Yahudi mau tunduk dibawah kekuasaan dan otoritas Muslim di sebuah Negara Islam, maka mereka akan diperlakukan dengan baik. Tetapi segera setelah mereka memberontak terhadap pemerintahan Islam, segera setelah orang-orang Yahudi berkata, “Kami tidak mau menjadi orang-orang kelas dua dibawah kekuasaan Islam”, maka anugerah terhadap orang-orang Yahudi dalam Islam berakhir. Dan inilah hal yang sesungguhnya terjadi di Palestina atau di Israel hari-hari ini. Muslim berkata, “Kami adalah mayoritas, orang-orang Yahudi harus ada di bawah pemerintahan kami.” Orang-orang Yahudi tidak mau tunduk, maka dalam pandangan orang Muslim, mereka harus, bukan hanya sebaiknya, tetapi mereka harus diserang, hingga akhirnya mereka dilenyapkan, sebab hal ini sudah tertulis ke dalam pondasi yang paling dalam dari Islam. Teladan yang diperlihatkan oleh Muhammad sendiri yang memimpin Muslim untuk melakukan hal itu. 3. MUHAMMAD DAN WANITA Sebelum tahun 619 M, Muhammad hanya mempunyai seorang istri. Anda tentunya ingat ia menikahi seorang wanita kaya bernama Khadija. Dengan bantuannya, Muhammad dapat mengunjungi banyak negara di tanah Arab dan juga Negara-negara di sekelilingnya, sehingga ia dapat berkenalan dengan berbagai macam orang. Semasa Khadija masih hidup, ia adalah istri satu-satunya. Dari Khadija yang lebih tua 15 tahun, Muhammad memiliki 4 orang puteri, yaitu: Zainab, Ruqayyah, Fatima, dan Umm Kulthum. Yang paling menonjol adalah Fatima. Namun, setelah Khadija wafat pada 619 M, Muhammad menikah lagi dan memiliki 1, 2, 3 dan lebih banyak istri lagi hingga akhirnya ia telah secara sah bertunangan dengan 13 atau 14 wanita. Tambahan lagi, ia dicatat mempunyai hubungan seksual dengan banyak wanita lain, ada yang dengan sukarela memberikan diri pada Muhammad, ada pula yang diinginkannya. Nama-nama wanita yang dinikahinya secara sah dan perkiraan tahun ia menikahi mereka adalah: pada 620 AD Saudah, pada 621 AD Aisyah, pada 624 AD Hafsah, pada 625 AD Zainab (yang pertama), pada 626 AD Umm Salama, pada 626 AD Zainab (yang kedua, seorang Yahudi), pada 628 AD Mariyyah (seorang budak wanita beragama Kristen Koptik dari Mesir), pada 628 AD Safiyyah (juga seorang Yahudi), pada 628 AD Umm Habibah dan pada 629 AD Maymunah. Dari semua wanita ini kita hanya akan memperhatikan 3 saja, yang situasi perkawinannya sangat menunjukkan adanya perbedaan yang mendalam antara standar moral Muhammad dengan standar kekudusan Yesus. Yang pertama adalah pernikahannya dengan Aisyah. Ia menikahi Aisyah pada sekitar 621 AD sebelum ia meninggalkan Mekkah menuju Medinah. Hal yang memalukan mengenai pernikahan ini bukanlah karena Aisyah adalah puteri dari sahabat karibnya Abu Bakar – yang kemudian hari menjadi kalifah yang pertama setelah Muhammad – tetapi karena ia menikahi Aisyah yang masih berumur 6 tahun dan melakukan hubungan suami-istri dengannya ketika ia masih berusia 9 tahun. Ada catatan-catatan dalam tradisi orang-orang Muslim mengenai Aisyah yang selalu membawa mainannya dan bahwa Muhammad bermain dengannya. Apabila anda melakukan hal-hal seperti ini di negara-negara Barat, anda akan dijebloskan ke dalam penjara – pelecehan seksual terhadap anak bukanlah sesuatu yang secara intrinsic buruk atau tidak dikenal oleh orang Muslim, karena Muhammad melakukannya. Dan dalam alam berpikir orang Muslim apa saja yang dilakukan Muhammad tidak bisa salah, karena jika tidak demikian Allah tidak mungkin memilihnya untuk menjadi pembawa pesan/wahyu Allah bagi manusia. Inilah sebabnya selama berabad-abad, dan di beberapa belahan dunia, bahkan sampai hari ini, anak-anak perempuan diserahkan untuk dinikahkan dengan pria kaya walau mereka belum cukup umur, terutama jika mereka berasal dari keluarga miskin. Bagaimanapun, sejujurnya, secara umum hal ini dilarang oleh syariah Islam, atau setidaknya tidak dianjurkan oleh syariah agar anak-anak perempuan dinikahkan sebelum masa pubertas. Namun demikian, seorang Muslim akan berkata, “Muhammad melakukannya, maka saya juga dapat melakukannya”. Contoh yang kedua lebih menjijikkan lagi. Muhammad mengadopsi seorang anak laki-laki bernama Zaid Ibn Thadit. Ia menikah dengan seorang wanita muda yang cantik. Dan Muhammad jatuh cinta pada menantu perempuannya ini, istri dari anak angkatnya. Pada awalnya ia sangat ingin untuk mengambil menantunya ini, tetapi oleh karena ada wahyu khusus dari Allah, ia diijinkan untuk memutuskan ikatan perkawinan anak angkatnya dan Zainab menantu perempuannya itu sebagai isrinya. Hal ini terjadi sekitar tahun 626 AD. Ia adalah wanita Yahudi yang kedua yang diperistri Muhammad (Muhammad menikahi 4 wanita Yahudi, salah satunya orang Kristen dan yang lainnya berasal dari latar-belakang bukan orang percaya). Menurut standar Alkitab ini bukan saja perzinahan, tetapi perzinahan yang teramat buruk: memperistri menantu perempuannya sendiri dan mensahkannya dengan wahyu khusus dari Allah. Ayat-ayat wahyu khusus yang menggemakan situasi ini masih dapat ditemukan dalam Quran pada masa kini dalam Sura al-Ahzab 33:36-38. Kemungkinan besar kasus yang terparah adalah Safiyah. Sekali lagi Muhammad menikahi seorang Yahudi. Tetapi itu bukan hal yang memalukan. Yang menjijikkan dari pernikahan yang terjadi pada 628 M ini adalah ia berasal dari suku Yahudi an-Nadhir. Ayahnya adalah pemimpin oposisi terhadap Muhammad ketika suku Yahudi tersebut masih tinggal di Medinah. Safiyah, bersama dengan seluruh anggota keluarganya, kerabatnya dan kelompok sukunya diusir dari Medinah dan berlindung di Khaybar, sebuah oasis dengan benteng yang kemudian diduduki Muhammad. Setelah kejatuhan Khaybar ke tangan orang-orang Muslim ia harus menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bagaimana suaminya, lalu ayahnya dan kemudian seluruh kerabatnya dibantai di hadapannya. Salah seorang kerabatnya adalah bendahara kekayaan orang-orang Yahudi. Muhammad sangat menginginkan harta kaum Yahudi. Kemudian orang ini disiksa di depan matanya dan ia harus menyaksikan derita dan kematian brutal kerabatnya itu. Setelah semuanya itu, Muhammad mengambilnya dan melakukan hubungan seksual dengannya dalam kemah Muhammad. Tak dapat dibayangkan apa yang ada dalam hati wanita yang mengalami hal seperti ini. Bagaimana anda harus menyaksikan bukan hanya suamimu dibantai di depan matamu namun, juga kemudian seluruh kerabat dekatmu, dan sebelum pulih benar secara emosi dari bencana ini, diambil untuk ditiduri pada malam hari di kemah di luar Khaybar: betapa kebencian yang mendalam menguasai hati Safiyah! Orang-orang Muslim berusaha untuk menutupi kejadian ini dalam biografi Muhammad dengan mengatakan bahwa Muhammad menghormatinya dan memperlakukannya dengan baik. Namun ada tradisi-tradisi Muslim yang lebih realistis. Salah satunya adalah bahwa pada malam itu seorang pejuang Muslim yang setia berdiri berjaga dengan pedang terhunus di luar tenda Muhammad, takut kalau-kalau Safiyah akan balas dendam dan mencoba membunuh Muhammad yang sedang memperkosanya. Ia ingin melompat masuk ke dalam tenda dan menyelamatkan Muhammad dari wanita Yahudi ini yang telah mengalami ketidakadilan. Tradisi-tradisi seperti ini telah membawa para ahli Islam dari Barat menduga bahwa ia bisa jadi terlibat dalam usaha meracuni Muhammad di kemudian hari. Orang Muslim mengakui bahwa insiden itu memang terjadi, yaitu saat Muhammad akan dibunuh dengan racun. Nampaknya ia merasa ada racun dalam makanannya sehingga segera dimuntahkannya, tetapi 2 orang lain yang makan bersamanya mati karena racun itu. Apapun yang sesungguhnya terjadi, satu hal yang diakui orang Muslim: Muhammad di kemudian hari berkata, ‘racun orang Yahudi menghancurkan hidupku’. Besar kemungkinan Muhammad kemudian meninggal karena efek setelah peracunan itu. Jika hal ini benar, jika Safiyah terlibat dalam usaha pembunuhan Muhammad dan dengan demikian secara tidak langsung bertanggungjawab atas kematiannya, maka Muhammad menuai apa yang ditaburnya. Ia menabur kekerasan dan menuai kekerasan. Semua kalifah besar yang pertama, para pemimpin komunitas Muslim setelah Muhammad – Abu bakar, Umar, Uthman dan Ali – tidak mengalami kematian yang wajar, namun mereka dibunuh. Seakan telah dibangun di dalam struktur Islam bahwa kekerasan dan kekuatan memainkan peranan yang utama dalam penyingkapan sejarahnya- sejak awal mulanya dan seterusnya. Sebagai kesimpulan, mari kita perhatikan disini perbedaan yang sangat besar antara Muhammad dan Kristus. Yesus tidak menikah. Yesus tidak berzinah. Yesus mengatakan bahwa anda berzinah jika memperistri menantu perempuanmu dan menidurinya, tetapi lebih daripada itu anda sudah berzinah jika anda memandang seorang perempuan dengan nafsu (Mat.5 :28). Betapa ini suatu perbedaan yang sangat besar : Muhammad dengan semua wanita ini; Muhammad melakukan semua hal yang dari sudut pandang Alkitab sangat menjijikkan sedangkan Yesus menghormati kaum wanita dan membawa suatu standar kekudusan yang baru ke dalam dunia kita ! Sekali lagi disini saya mendapati tidak ada yang sama seperti kedua pendiri agama ini yang saling bertentangan satu sama lain seperti Muhammad dan Yesus. Jika anda mempelajari Islam, anda akan mensyukuri apa yang diajarkan Yesus. Anda akan menemukan dimensi baru dalam menghargai Injil yang adalah berita mengenai hidup Yesus. Ia tidak mengobarkan perang tetapi Ia adalah seorang guru dengan otoritas penuh. Ia adalah Putera Tuhan YAHWEH. Ia mempunyai segala kuasa di bumi dan di Sorga. Namun demikian ia rendah hati dan dalam kerendahanNya Ia berjalan dengan ketaatan, dan Ia tidak membunuh orang-orang Yahudi pada masa hidup-Nya tetapi mengijinkan mereka untuk mengambil tanggung-jawab atas penghukuman yang dijatuhkan pada-Nya. Dan Ia memperlakukan wanita dengan cara yang belum pernah dilakukan orang, sebelum dan sesudah masa hidup-Nya. Ia membawa standar kekudusan yang indah ke dalam relasi antara 2 jender yang berbeda ini (laki-laki dan perempuan) yang masih mempengaruhi sebagian besar dunia pada masa kini. Setiap kali saya berefleksi atas hal-hal ini sekali lagi saya sangat menghargai kasih, kerendahan hati, dan sukacita kudus Tuhan dan Juruselamat kita Yesus Kristus. Kiranya studi yang singkat ini menolong anda untuk mempunyai penghargaan baru akan apa yang anda miliki dalam Yesus! Dan jika mungkin, jangan ragu untuk melakukan apa yang anda bisa lakukan untuk menyampaikan berita kasih, kerendahan hati dan sukacita kudus kepada tetangga-tetangga anda orang-orang Muslim, hingga ke ujung-ujung bumi. Tidak ada solusi bagi permasalahan-permasalahan yang datang bersama dengan Islam kecuali di dalam pribadi Yesus! Ia telah mengalahkan dunia (Yoh.16:33), termasuk dunia Islam, dengan mati di atas kayu salib bagi dosa seluruh dunia, termasuk dosa-dosa Muhammad dan semua pengikutnya. Hanya melalui iman di dalam Yesus, hanya melalui dipenuhi oleh Roh Kudus akan ada harapan bagi orang-orang dan bangsa-bangsa di dunia, termasuk dunia Islam. Apakah anda bagian dari hal ini? Maukah anda mengijinkan Yesus untuk menggunakan anda sebagai bejana untuk menyampaikan kasih-Nya, kerendahan hati dan sukacita kudus kepada tetangga anda dan sampai ke ujung bumi? Kiranya Yesus menolong anda untuk melakukannya melalui Roh Kudus-Nya yang dicurahkan-Nya bagi kita dari Bapa-Nya yang di Sorga! Dari anarki perang kini kita beralih ke anarki seksual. Umat Muslim menganggap bahwa Muhammad adalah seorang nabi agung tetapi Muhammad sendiri menyatakan: “Aku hanya manusia biasa seperti kamu.” (Qs18:110 dan 41:6). Al Qur’an memberikan lebih banyak keistimewaan kepada Muhammad dan sedikit kewajiban, Allah yang memberikan kepada Muhammad banyak isteri dan gundik sedangkan untuk kaum Muslim hak untuk menikah maksimum empat isteri. “Wahai Nabi, sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu isteri-isterimu yang telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu, dan perempuan mu’min yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mau mengawininya, sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mu’min supaya tidak menjadi kesempitan bagimu.” (Qs 33:50) Kesempitan? Ya, agar tidak kesempitan, maka Allah tidak membatasi jumlah dan jenis wanita yang boleh dinikahi Muhammad! Malahan ia juga boleh mengambil wanita manapun yang diinginkannya, termasuk yang telah menikah, atau memaksa si suami untuk menceraikan isterinya ketika Muhammad menginginkannya, bahkan juga termasuk membunuh suaminya tatkala Muhammad menginginkan isterinya. Bukankah itu anarki sex yang parah? Para ahli penafsir Al Qur’an tak dapat menjawab apakah ayat yang sedemikian egosentris masih akan tetap diturunkan Allah apabila Khadijah isteri Muhammad yang pertama masih hidup disamping Muhammad. Tidak ada sejarahnya dimana seorang nabi “teladan kemanusiaan” dikenai hukum Allah yang berbeda dengan umat yang dituntunnya. Bahwa Sulaiman beristeri 1000 itu karena keinginan dagingnya sendiri, bukan karena adanya pengkhususan hukum Allah kepada dirinya. Dia manusia biasa berpoligami bukan atas beban nama Allah. Al-Halabi salah seorang ulama Muslim yang terkemuka dalam bukunya yang terkenal Al-Sira Al-Halabia, menyatakan: “Jika Muhammad menginginkan wanita yang belum menikah, dia bahkan mempunyai hak untuk menikahinya tanpa upacara pernikahan dan tanpa saksi atau wali. Persetujuan wanita itu juga tidak diperlukan. Namun jika wanita itu sudah menikah dan Muhammad menunjukkan keinginannya terhadap dirinya, adalah sebuah keharusan bagi suaminya untuk menceraikannya, agar Muhammad dapat menikahinya. Muhammad juga mempunyai hak untuk memberikan wanita yang dinikahinya itu kepada lelaki manapun yang ia pilih tanpa persetujuan wanita tersebut. Dia bahkan juga dapat menikah pada musim naik haji, sebagaimana yang dia lakukan dengan Maemunah. Dia juga mempunyai hak untuk memilih para tawanan, siapapun yang dia inginkan, sebelum pembagian hasil jarahan perang.” (Al-Sira Al-Halabia, vol.III, hal 377). Menikah tanpa saksi atau upacara pernikahan atau tanpa persetujuan wanitanya, apa yang menurut syariat Islam disebutkan sebagai tindakan perzinahan dan akan berakhir dalam api neraka ternyata tidak berlaku bagi Muhammad. (Lihat Hadits Sahih Bukhari, vol.2, Book 23 #468 dan vol.9, Book 67 #171). Ketika orang-orang menanyakan hal tersebut, dengan cepat Allah melalui Jibril menurunkan ayat-ayat untuk membela Muhammad, seperti ayat yang disebutkan diatas. Muhammad berhubungan dengan tigapuluh wanita lebih namun dikatakan bahwa dia menikah secara sah hanya dengan duapuluh dua wanita. Diantara pengiringnya, enam wanita diantaranya telah menawarkan diri kepada sang Nabi namun hanya empat yang diinginkan. (Lihat Al-Sira Al-Halabia oleh Al-Halabi, hal.417). Juga diriwayatkan bahwa Muhammad mempunyai kemampuan menggilir isteri-isterinya dalam satu malam sebanyak sembilan isteri. (HSB 181). Ilmuwan dan negarawan Muslim Ali Dashti melaporkan daftar wanita dalam kehidupan Muhammad: 1. Khadijah 12. Hindun 2. Sawdah 13. Asma bt Saba 3. Aisha 14. Zainab bt Khuzaimah 4. Ummu Salama 15. Habla 5. Hafsah 16. Asma bt Noman 6. Zainab bt Jahsy 17. Maria (Kristen) 7. Juwariyyah 18. Rihana 8. Ummu Habiba 19. Ummu Sharik 9. Safiyah bt Huyai 20. Maimunah 10. Maimunah bt Harits 21. Zainab 11. Fatimah 22. Khaula Keterangan: – Wanita no. 1 s/d 16 adalah isteri-isteri Muhammad. – Wanita no. 17 dan 18 adalah budak atau gundik. – Wanita no. 19, 20, 21, 22 adalah wanita-wanita Muslim yang menyerahkan diri mereka sendiri untuk memuaskan Muhammad. Kepada para Muslimah tersebut, Nabi Suci berani memberikan janjinya sebagai berikut: “Siapa yang menjamin kepadaku kelaminnya dan lidahnya niscaya aku menjamin surga kepadanya.” (HSB 1816), sementara wahyu Allah tidak memastikan surga apapun bagi Muslim kecuali neraka: “Dan tidak ada seorangpun dari padamu, melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kepastian yang sudah ditetapkan” (Surat 19:71). Khadijah. Ketika Muhammad berumur 25 tahun, ia dilamarkan kawin dengan majikannya Siti Khadijah, seorang pengusaha kaya dan terpandang, yang telah berumur 40 tahun. Muhammad menemukan dalam diri Khadijah belas kasih seorang ibu yang tidak dia dapatkan pada masa kecilnya. (The Wives of the Prophet oleh Dr bint al-Shati, hal.54). Muhammad punya tujuh anak dengan Khadijah, anak-anaknya ini didapat ketika Muhammad berumur 25 tahun sampai 40 tahun. Ketika Muhammad berumur 50 tahun, Khadijah meninggal dalam usia 65 tahun. Selama 25 tahun hidup bersama Khadijah, Muhammad hidup secara monogami. Tetapi entah kenapa setelah kematian Khadijah, Muhammad mulai mengawini isteri-isterinya yang baru. Sawda bint Zam’a. Ini adalah kisah pernikahan Muhammad dengan Sawda bint Zam’a (Saodah), dia adalah satu-satunya isteri Muhammad yang tidak cantik tetapi banyak ahli Muslim menggambarkan Sawda adalah seorang yang baik dan cantik didalam hati. Ketika Khadijah meninggal, Khawla bint Hakim mendatangi Muhammad dan bertanya kepadanya: “Apakah engkau menginginkan seorang perawan atau janda?” Muhammad meminta kedua-duanya. Yang perawan adalah anak perempuan Abu Bakar sedangkan yang janda adalah Sawda. Namun dia terkejut setelah mengetahui pada malam pernikahannya bahwa Sawda tidak cantik. Muhammad memarahi Khawla karena memperkenalkannya dengan Sawda. Ibn Hajar Asqalani menulis: “Khawla, guna memperbaiki kesalahannya menawarkan dirinya kepada Muhammad. Dan Khawla tinggal bersama Muhammad sebagai layaknya suami isteri, dan itu terjadi hanya dua bulan setelah pernikahan Muhammad dengan Sawda.” (Al-Isabafi tamyis al-Sahaba oleh Ibn Hajar, vol.IV, hal.284). Dr. bint Al Shati mengatakan dalam bukunya: “Ketika suatu malam Muhammad akan tidur dengan Sawda, sang nabi memberitahukannya tentang keputusannya untuk menceraikan Sawda. Dia sangat terkejut mendengar berita itu dan dia merasa seolah-olah dinding-dinding sedang roboh menim-panya. Sawda memohon kepadanya: “Tolong simpan aku, wahai Rasul Allah.” Muhammad menjawab: “Dengan satu syarat, bahwa kamu memberikan jatah malam-malammu kepada Aisha.” Daripada menghabiskan malam-malam tersebut dengan Sawda, dia menghabiskannya dengan Aisha ditambah malam-malam lain yang sudah dijatahkan baginya. Sawda sepakat, sambil mengatakan: “Mulai sekarang saya tidak akan mengingini apa yang diinginkan oleh seorang wanita, karena saya memberikan jatah malam saya kepada Aisha.” Akibatnya Muhammad menyimpan Sawda sebagai seorang isteri tetapi tidak lagi mengunjunginya. (The Wives of the Prophet oleh bint Al-Shati, hal 66-67). Itulah pembagian yang adil versi Muhammad dalam menggilir isteri-isterinya! Sawda banyak mengasuh anak-anak Muhammad dari Khadijah. Banyak para ulama Muslim mengatakan bahwa hanya Muhammad yang bisa berlaku adil kepada isteri-isterinya, walaupun faktanya tidak begitu. Aisha / Aisyah. Muhammad meminang Aisha binti Abu Bakar. Abu Bakar menolak pinangan Muhammad secara halus dan berkata: “Saya ini saudaramu.” Tetapi Muhammad menjawab: “Engkau saudaraku dalam agama Allah dan Kitabnya, sedang Aisyah itu boleh saya kawini.” (Bukhari vol.7, buku 62, no.16). Dan terhadap Aisyah kecil Muhammad berkata dengan kata-kata rayuan: “Saya melihat engkau dalam mimpi, dibawa malaikat kepada saya dalam kerudung kain sutera. Malaikat berkata: “Inilah isterimu!” Setelah kerudung saya buka, rupanya engkau.” (Bukhari vol.7, buku 62, no.67). Muhammad mengawini Aisyah waktu masih dibawah umur, Muhammad sudah berumur 51 tahun, sedangkan Aisyah baru berumur 6 tahun. Mereka serumah ketika Aisyah berumur 9 tahun dan Muhammad 53 tahun. Zaman sekarang, ia akan disebut sebagai pedofil, akan dicekal dan dikenakan hukuman berat. Ia bukan contoh teladan seperti yang dinubuatkan jelas-jelas dalam Al Qur’an. (Qs 33:21). Aisyah berkata: “Rasulullah pernah mencium dan mencumbu aku dengan mesra ketika beliau sedang berpuasa. Tetapi beliau sanggup mengendalikan nafsunya.” (HSM 1073). Muhammad mengunjungi isteri-isterinya kadang semuanya dalam satu malam, melakukan pemanasan. Ada hadits yang mence-riterakan bahwa dia tidak selalu melakukan seks dengan isteri-isterinya, khususnya yang sedang menstruasi. Aisha melaporkan: “Tak seorangpun dari kalian punya kekuatan untuk mengontrol nafsunya seperti sang nabi, karena dia bisa meraba-raba isteri-isterinya tetapi tidak melakukan hubungan seks.” (Bukhari, Vol 1, Book 6, No.299). Tetapi Aisha masih anak kecil, dia mungkin tidak tahu bahwa suaminya sudah “uzur”, bukan melakukan kontrol nafsu melainkan memang tidak mampu dalam waktu-waktu tertentu. Di tempat lain Aisha berkata: “Aku tidak pernah melihat atau menyaksikan aurat dari sang nabi.” (Tabaqat volume 1, page 368). Muhammad mengaku mendapat wahyu-wahyu terbaik ketika tidur dibawah satu selimut dengan Aisha, isterinya yang masih anak kecil. Setelah 9 tahun menikahi Aisyah, Muhammad meninggal dunia dalam usia 62 tahun, sedangkan Aisyah masih 17 tahun tetapi dilarang kawin lagi dengan orang lain. Larangan tersebut tertulis sebagai dosa amat besar dalam Al Qur’an sebagai berikut: “Dan tidak boleh kamu menyakiti hati Rasulullah dan tidak pula mengawini isteri-isterinya selama-lamanya sesudah ia wafat. Sesungguhnya perbuatan itu adalah amat besar dosanya disisi Allah.” (Qs 33:53). Keinginan Muhammad untuk tidur (berhubungan seksual) dengan anak perempuan dibawah umur tidak hanya dengan Aisha, sebagaimana dijelaskan oleh Abbas Ibn Hisham dan Ibn Hajar yang mengatakan: Rasul Allah mengatakan, ketika dia melihat Um Habib bint Abbas yang masih balita: “Ketika dia mencapai umur selagi saya masih hidup, maka saya akan menikahinya.” Pada waktu itu, anak itu berumur tiga tahun dan Muhammad berumur enampuluh tahun. Muhammad meninggal dua tahun kemudian, dan berharap anak perempuan itu berusia enam atau sembilan tahun seperti Aisha agar dapat dinikahinya. Ini tidak mengada-ada, anda dapat membaca apa yang ditulis oleh Ibn Hajar dalam bukunya Al-Isaba fi tamyis al-Sahaba, vol.IV, hal.422 dan yang dicatat oleh Imam Suhaili dalam Rawd al-Unuf, vol.III, hal.66. Zainab bint Jahsh. Khadijah isteri pertama Muhammad membeli seorang budak bernama Zaid Ibn Haritha yang kemudian diberikan kepada suaminya untuk menjadi pelayannya. Setelah Muhammad mendapat panggilan kenabian, dia membebaskan Zaid dan mengadopsinya sebagai anak dimuka umum; dimana dia berkata: “Zaid adalah anakku, saya mewarisinya dan dia mewarisiku.” Sejak itu Zaid dikenal dengan sebutan Zaid bin Muhammad, yang kemudian menikah dengan Zainab bint Jahsh. Muhammad-lah yang menikahkan keduanya atas nama Allah (surat 33:36). Zainab terkenal dengan kecantikannya yang bahenol. Suatu hari Muhammad mengunjungi anak angkatnya yaitu Zaid. Ketika dia memasuki rumah, Zaid sedang tidak ada di rumah. Tetapi Muhammad melihat Zainab setengah telanjang di balik tirai ketika sedang berpakaian. Muhammad tersirap dan sangat menginginkannya. Sebelum dia pergi, dia berkata kepadanya: “Terpujilah Allah yang dapat merubah hati seseorang.” Zainab merasa senang dan menceriterakan hal itu kepada suaminya. Zaid langsung menemui Muhammad dan bertanya: “Apakah engkau menginginkan aku menceraikannya untukmu?” Muhammad menjawab di luar kejujuran: “Tahanlah terus isterimu dan bertakwalah kepada Allah.” Dari luar Muhammad tidak ingin Zaid menceraikan isterinya tetapi dalam hatinya Muhammad bernafsu untuk memiliki Zainab ketika dia melihatnya setengah telanjang. (Al-Kashaf oleh Al-Zamkhashri, vol.III, hal.54). Namun Allahnya Muhammad mendatanginya untuk memarahi keragu-raguannya. Allah telah dibuat sebagai pihak yang menginginkan Zainab untuk meninggalkan suaminya. Dan ini tentu melanggar semua norma moralitas. Demi Muhammad bisa mendapatkan Zainab, Allah dibuat untuk menurunkan wahyu perceraian dan perkawinan sekaligus: “Dan ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya: “Tahanlah terus isterimu dan bertakwalah kepada Allah,” sedang kamu menyembunyikan didalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap isterinya, Kami kawinkan kamu dengan dia……” (Qs 33:37). Tidakkah Muslim melihat siapa Allah ini? Yakni Allah yang mengawinkan Zainab (dengan Zayd), lalu menceraikannya, dan mengawinkannya lagi untuk Muhammad? Zainab berkisah: Setelah bercerai (dari Zayd), langsung dan lihatlah Rasul Allah memasuki rumah saya saat saya sedang tidak berjilbab dan saya bertanya kepadanya: “Apakah akan seperti ini tanpa wali atau saksi?” Dia menjawab kepada saya: “Allah adalah walinya dan “Jibril” adalah saksinya.” Akibat dari pernyataan Muhammad, Zainab menyombongkan diri di depan isteri-isteri Muhammad lainnya dengan mengatakan: “Ayah-ayahmu yang memberikan kamu dalam pernikahan, namun untuk saya, surgalah yang memberikan saya dalam pernikahan dengan Rasul Allah.” [Baca “Yurisprudensi dari Kehidupan Muhammad (Faqih Al-Sirah) oleh Sa’id Ashur, hal.126; dan Al-Isahafi tamyiz al-Sahaba oleh Ibn Hajar Asqaliani, vol.IV, hal.307]. Tetapi yang dinikahi Muhammad ini asdalah isteri dari anak angkatnya, yang telah diumumkan sebagai anaknya sendiri, Zayd bin Muhammad. Jadi agar Muhammad bisa keluar dari issue sah tidaknya ia mengawini Zainab, kembali “Jibril” dibuat untuk menurunkan ayat dari Allah untuk meniadakan adat dan tradisi sebagai anak angkat: “Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki diantara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. Dan adalah Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (Al-Ahzab 33:40). Ulama terpandang dalam bukunya, Al-Sira Al-Halabia, vol.III hal 377, menulis: “Jika Muhammad bernafsu atas wanita yang sudah menikah, menjadi keharusan bagi suaminya untuk menceraikannya untuk Muhammad.” Ini adalah untuk kepentingan yang lebih luas. Itu sebabnya para ulama mengatakan bahwa pernikahan-pernikahan Muhammad semata-mata untuk menguatkan Islam dan antar suku. Kemudian hari setelah Muhammad meniadakan adat kebiasaan adopsi, datanglah Abu Hudayfa dan isterinya Sahla yang telah mengadopsi seorang anak bernama Salim. Mereka datang untuk meminta nasehat: “Rasul Allah, Salim budak yang dibebaskan oleh Abu Hudayfa tinggal bersama di rumah kita.” Kata Sahla. “Dia telah mencapai puber sebagai seorang laki-laki dan telah tahu perihal seks seperti layaknya lelaki dewasa.” Muhammad memberikan solusi: “Susui dia.” Katanya. “Bagaimana bisa kususui dia, sedangkan dia sudah dewasa” tanya Sahla terkejut. Muhammad berkata: “Aku tahu dia sudah jadi lelaki muda.” Malah Salim sudah cukup umur untuk ikut dalam perang Badar. Dalam hadits lain diceriterakan setelah pernyataan Sahla itu, Muhammad tertawa terbahak-bahak. (Hadits Sahih Muslim 8.3424, 3425, 3426, 3427, 3428). Maksud Muhammad dengan menyusui yaitu telah ditetapkan hubungan satu tingkat antara anak-ibu, meskipun laki-laki itu bukan anak biologisnya. Dr Izzat Atiya dari Universitas Al-Azhar Mesir, salah satu institusi Sunni Islam yang paling terkenal, terilhami oleh hadits ini mengeluarkan sebuah fatwa yang mengizinkan para wanita untuk menyusui teman kerjanya yang lelaki “langsung dari payudaranya” sedikitnya lima kali untuk menjadikan adanya ikatan keluarga dan dengan demikian mereka diizinkan untuk berdua dalam satu ruangan di tempat kerja. Fatwa mengatakan: “Seorang wanita di tempat kerja bisa melepas kerudungnya atau memperlihatkan rambutnya di depan seseorang yang telah dia susui.” Meskipun sebagian Muslim tidak mempunyai masalah dengan fatwa ini karena berdasar hadits yang sahih, tetapi sebagian lain menolak dan menimbulkan kemarahan di Mesir dan dunia Arab. Dr Atiya dipaksa untuk menarik fatwanya kembali, padahal itu bukan karena salah fatwanya, tetapi sumber rujukannya. (http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle-east/6681511.stm) Juwariyyah bint Al-Harith. Aisha yang dikenal sebagai “ibu orang beriman” mengkisahkan bahwa Juwariyyah adalah tawanan wanita yang paling cantik dari Yahudi bani Mustaliq berumur 20 tahun. Mulanya ketika Muhammad membagi-bagi jarahan dan tawanan, Juwariyyah jatuh ke tangan Thabit bin Qais tetapi karena kecantikan Juwariyyah, Muhammad mengambil Juwariyyah untuk dirinya sendiri dan menukar dengan sembilan keping emas kepada Thabit bin Qais, tetapi tidak memberi mahar kepada isterinya. Juwariyyah adalah putri bangsawan yang telah menikah dengan sepupunya. Suami Juwariyyah dibunuh oleh Muhammad dan isterinya diambil, pada waktu mengawininya Muhammad berusia 58 tahun dan Juwariyyah berusia 20 tahun. Transaksi antara Muhammad dan Thabit bin Qais untuk mengambil Juwariyyah berlangsung dihadapan Aisha, sehingga kemudian terjadilah kisah Aisha dan Safwan lawan Ali bin Abu Talib. Safiya bint Huyay. Pada tahun ke-7 Hijra (629 M) Muhammad memerintahkan serangan terhadap suku Yahudi Khaybar. Pada serangan tersebut banyak orang Khaybar tewas, hartanya dirampas dan wanita-wanitanya dijadikan tawanan. Diantara para tawanan terdapat Safiya (17 tahun), suaminya Kinana dan ayahnya. Dihya Al-Kalbi mengambil Safiya tetapi Muhammad lagi-lagi menukar Safiya dengan dua saudara sepupu Safiya kepada Dihya. Muhammad memerintahkan ayahnya dibunuh, suaminya disiksa untuk menunjukkan hartanya dan akhirnya dibunuh, sedangkan isterinya Safiya diambil Muhammad dan dibawa kedalam tendanya untuk bersetubuh dengannya pada malam yang sama dimana suaminya dibunuh itu. Ketika Muhammad menikahinya, Safiya baru berumur 17 tahun dan masih dalam bulan pertama pernikahannya dengan Kinana sedangkan Muhammad berumur 59 tahun, tiga tahun kemudian Muhammad meninggal dunia dan Safiya menjadi janda untuk yang kedua kalinya tetapi sesuai dengan Sunnah Rasul, Safiya tidak boleh kawin lagi. Umat Muslim membela dengan mengatakan bahwa Muhammad menikahi para janda hanya sebagai symbol memuliakan para janda, karena suami-suami mereka gugur dalam pertempuran. Dikatakan, pernikahan dengan para janda adalah untuk menaikkan citra para janda di mata masyarakat waktu itu, jadi bukan untuk alasan nafsu berahi. Tetapi marilah kita renungkan, memaksa tawanan perempuan menjadi isterinya setelah suaminya disiksa dan dibunuh (bukan janda dari prajuritnya yang gugur) dan merebut dari tangan sahabatnya yang siap menikahinya, dan ditukarkan dengan perempuan lain semaunya, apakah semuanya itu menaikkan citra perempuan atau sebaliknya merendahkan citra perempuan? Bahkan apakah itu menaikkan citra Muhammad sendiri sebagai nabi Allah yang dikatakan “murah hati menolong para janda”? Muslim hanya mendustai dirinya demi melindungi dusta nabinya! Umm Salma. Muhammad menikah dengan wanita cantik lainnya adalah Umm Salma, atas perkawinan ini Aisha mengatakan: “Ketika Rasul Allah menikahi Umm Salma, saya terpuruk dalam kesedihan besar saat dia membicarakan kecantikannya, namun ketika saya melihatnya, saya melihat apa yang dia gambarkan.” (The Wives of the Prophet oleh bint Al-Shati, hal.137). Umm Salma adalah anak dari saudara perempuan Uthman bin Affan (kalifah yang ketiga). Muhammad pertama kali melihat Umm Salma di rumah Uthman lalu mengingininya. Duapuluh empat jam kemudian nabi memerintahkan suami Umm Salma yang bernama Ghassan bin Mughira untuk membawa bendera didepan pada pertempuran berikutnya. Ghassan melakukannya dan dia tewas dalam pertempuran itu. DAN … Keesokan harinya sang nabi besar itu menikahi Umm Salma. DAN … ulama Muslim mengatakan perkawinan antara Muhammad dan Umm Salma adalah belas kasihan sang Nabi kepada jandanya Ghassan bin Mughira. Umm Habiba (Ramlah) bint Abu-Sufyan. Umm Habiba adalah seorang wanita cantik berusia 23 tahun telah menikah dengan Ubayd-Allah bin Jahsh. Ubayd adalah anak dari bibi Muhammad sendiri, dan sekaligus adalah saudara kandung dari Zainab yang dikawini Muhammad seminggu sebelumnya. Ubayd dipaksa untuk pergi lalu Muhammad menikahi isterinya. Maka Ubayd berkata kepada Muhammad: “Engkau bukanlah seorang nabi ataupun seorang Rasul Allah. Berhentilah mengatakan demikian. Saya mengimani Isa Almasih karena Dia adalah Kebenaran, tetapi engkau adalah orang yang mementingkan diri sendiri.” (Lihat the Wives of the Prophet oleh bint Al-Shati, hal.203). Ketika menempati posisinya Ubayd barulah agaknya Muslim bisa melihat Kebenaran! Maryam Qibtiyyah (Maria Kristen Mesir). Muhammad mengutus Amro bin Al-Aaz membawa surat kepada Al-Muqawqis penguasa Mesir, dan memerintahkan untuk memeluk Islam. Mengetahui kelemahan Muhammad, agar tidak berisiko, dia memberikan hadiah kepada Muhammad dua orang saudara perempuannya yang sangat cantik. Salah satunya Maryam. Jika bukan karena sebuah ayat Al Qur’an yang turun sebelumnya yang melarang menikahi dua orang perempuan bersaudara, Muhammad mungkin akan menikahi keduanya. Tetapi ayah mertua Muhammad yaitu Umar menegurnya dan memberikan nasehat. Muhammad puas dengan Maryam, menghabiskan banyak waktu siang dan malam dengannya. (Lihat Al-Isaba fitamyis al-Sahaha oleh Ibn Hajar Asqalani, bagian VII hal.291 dan The Wives of the Prophet, hal 217). Ibn Sa’d menceriterakan seorang lelaki koptik yang suka mengunjungi Maryam, gosip beredar bahwa dia adalah kekasih Maryam. Maryam budak koptik yang cantik dengan rambut ikal tinggal di sebuah taman di utara Medinah, ia dipindahkan kesana karena isteri-isteri Muhammad yang lain cemburu dan membencinya. Gosip tentang lelaki koptik ini sampai ke telinga Muhammad yang lalu menyuruh Ali untuk membunuh lelaki tersebut. Si lelaki ketika melihat Ali menghampirinya langsung mengangkat pakaiannya dan Ali melihat lelaki itu tidak mempunyai aurat (alat kelamin), lalu Ali membiarkan dia hidup. (Tabaqat, Volume 8, Page 224). Suatu kali Maryam ingin bertemu Muhammad, jadi dia pergi ke rumah isterinya Hafsa putri Umar, Yang waktu itu tidak ada di rumah. Ketika Hafsa tiba-tiba pulang dia menemukan Muhammad sedang berhubungan intim dengan Maryam di tempat tidurnya sendiri! Dia memprotes Muhammad: “Di dalam rumahku dan diatas tempat tidurku dan pada hari yang ditentukan untukku……..” Nabi yang menerima perwahyuan Allah berkata: “Rahasiakanlah dan jangan katakan siapapun. Jangan katakan kepada Aisha.” (karena ia sangat takut terhadap Aisha). Dia menambahkan: “Saya tidak akan menyentuh Maryam lagi. Dan saya menyatakan kepadamu dan ayahmu serta ayah Aisha, bahwa mereka akan memimpin bangsaku setelah aku. Saya tinggalkan itu kepada mereka.” Tetapi Hafsa memberi tahu Aisha lalu Muhammad menceraikan Hafsa. (Lihat Sunan Abu Dawud, buku 12 #2276). Ketika kabar perceraian itu terdengar oleh Umar ayah Hafsa dia menjadi sangat marah dan nyaris meninggalkan Islam. Ketika Muhammad mendengar reaksi Umar, dia mengambil kembali Hafsa dengan sebuah perintah dari Jibril yang berkata kepadanya: “Hafsa akan menjadi isterimu pada hari pengangkatan.” (Lihat hadits Bukhari, vol.3, Buku 43 #648 dan Sura Al-Ahzab). Karena Nabi menyatakan tidak akan menyentuh Maria lagi, “terlanjur” mengharamkan Maria, maka Allah menurunkan ayat yang menghalalkan kembali sang Nabi berhubungan intim dengan Maria. “Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah menghalalkannya bagimu, kamu mencari kesenangan hati isteri-isterimu? Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Surat Al-Tahrim / Pengharaman 66:1). Untuk menyelesaikan masalah isteri-isteri Muhammad dan kecemburuan akibat tindakan Muhammad, Allah mengerahkan diri-Nya, Jibril dan seluruh umat beriman untuk membela sang Nabi dalam menentang dua wanita tak berdaya, Aisha dan Hafsa dengan memberikan ancaman dan ultimatum yang mematikan masa depan mereka. “Jika kalian berdua (Aisha dan Hafsa) bertobat kepadanya, hatimu memang demikian keinginannya; namun jika kalian saling mendukung melawannya, sesungguhnya Allah adalah pelindungnya dan Jibril dan semua orang benar diantara mereka yang beriman dan lebih dari itu, para malaikat akan mendukungnya. Jikapun, bila diinginkannya sang nabi untuk menceraikan kamu semua, Allah akan memberikan kepada Muhammad sebagai gantinya, pendamping-pendamping yang lebih baik darimu.” Dengan kata lain Allah berkata dengan nada mengancam: “Jika kamu tidak berhenti menentang Rasul Allah, Aku Tuhannya akan membuatnya menceraikanmu dan menikahi isteri-isteri yang lebih baik daripada kalian.” (Lebih dari 20 Sarjana Muslim mencatat ceritera ini termasuk:Al-Istiak, vol.IV, hal 1812; Oun Al-Ithr, vol.II, hal.402; Al-Samt Al-Thamin, hal.85; Al-Zamkhashri, hal.562-63; The Causes of Descendancy oleh Al-Suyuti, hal.280; Al-Ittiqan oleh Al-Suyuti, vol.IV, hal.92; Fuqaha Al-Sahaha oleh Abd.Al-Aziz Al-Shanwi, hal.38; dan The Life of Muhammad by Dr Haykal
 99. jay Says:

  iseng ngeladenin sampah orang tolol..

 100. ilham othmany Says:

  Dicky
  Beberapa waktu yang lalu saya sempat berkeliling di forum-forum diskusi lintas agama di internet. Saya mendapati, begitu banyak forum-forum diskusi yang sangat tidak sopan, dan isinya hanya dipenuhi dengan argumentasi-argumentasi untuk saling menjatuhkan dan mempertahankan diri, dan begitu banyak juga yang dipenuhi dengan caci-maki yang sangat merendahkan. Sebuah fenomena yang sangat menyedihkan sekali.

  Dari begitu banyak tema yang dijadikan pokok sentral diskusi-diskusi itu, satu tema yang sangat menarik perhatian saya adalah tema seputar pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan istri termudanya, Siti Aisyah Radiyallahu `anha. Salahsatu keyakinan yang menyebar luas—bahkan di kalangan umat muslim sendiri—adalah bahwa Nabi SAW menikahi Aisyah pada umur yang sangat muda, yaitu 9 tahun.

  Saya sendiri pernah mendengar mengenai hal tersebut, tapi saya tak pernah merasa begitu tertarik dengan tema tersebut hingga saya bertemu dengan sebuah forum—yang dengan semangat tanpa etika—menjelekkan Nabi SAW dengan mengatakan beliau adalah seorang pedofil. Sungguh suatu penisbatan yang sangat memancing sensitivitas harga diri saya sebagai seorang muslim.

  Karena latar-belakang kepribadian saya yang memang kritis-ilmiah, saya pun tidak tertarik—atau lebih tepatnya : sangat enggan—untuk menanggapi “pendapat-pendapat” tersebut. Perdebatan dengan semangat etis rendah dan tidak elegan seperti itu sama sekali tak ada manfaatnya. Debat kusir adalah petaka, apalagi saling menjatuhkan. Sudah cukup konflik Poso sebagai bukti nyata betapa pahitnya “Perang Salib”. Sudah cukup pertikaian di antara umat beragama. Umat manusia lebih mendambakan janji Tuhan bahwa Jalan-Nya akan membawa manusia kepada kedamaian.

  Oleh karena itulah, saya pun segera mencari pandangan-pandangan mengenai tema tersebut, yang lebih rasional dan bersemangat etis tinggi, serta—yang terpenting—memiliki dasar-dasar empiris yang pantas untuk diyakini.
  lebih kurang 4 bulan yang lalu.Dicky
  Dari penelusuran tersebut, saya mendapat dua kesimpulan utama mengenai tema pernikahan Aisyah Radiyallahu `anha, yaitu :

  1. Pandangan Pertama(1)

  Pandangan ini meyakini bahwa beliau Nabi SAW memang menikahi Aisyah binti Abu Bakar pada usia 9 tahun. Hal tersebut didasarkan pada beberapa hadist yang mencatat, bahwa Nabi SAW menikahi Aisyah pada usia 6/7 tahun, dan baru bergaul dengannya seperti layaknya suami-istri pada saat beliau RA berusia 9 tahun.

  1. Pandangan Kedua(2)

  Pandangan ini adalah pandangan yang mempertanyakan pandangan pertama. Pandangan ini menyimpulkan—melalui penelusuran historis—bahwa Nabi SAW menikahi Aisyah Radiyallahu `anha pada usia—minimal—14 tahun.

  Kesimpulan tersebut didapat dari dua penelusuran mengenai pondasi pendukung pandangan pertama di atas, yaitu :

  Pertama : Sumber Riwayat Hadist

  Dari penelusuran terhadap hadist-hadist yang mengisahkan mengenai pernikahan Aisyah pada usia belia, didapat sebuah kesimpulan yang sungguh janggal dan harus dipertimbangkan, yaitu bahwa dari sebagian besar hadist-hadist tersebut, sumber periwayatnya adalah satu orang , yaitu Hisham ibn `Urwah. Riwayat tersebut—mengenai pernikahan Aisyah pada usia belia—hanya diriwayatkan oleh beliau, dan tak ada satu pun periwayat lain yang mengisahkan hal serupa. Kemudian, periwayatan hadist tersebut terjadi saat Hisham ibn `Urwah pindah ke Iraq, atau bisa dikatakan, riwayat tersebut berasal dari orang-orang di Iraq. Selain itu, beliau juga baru meriwayatkan riwayat tersebut pada saat usia 71 tahun. Sebuah kenyataan yang pantas dipertimbangkan : kenapakah sebuah riwayat yang posisinya amat sentral diriwayatkan setelah sekian lama dan setelah sang periwayat mencapai usia udzur. Kenapakah riwayat tersebut tidak diriwayatkan pada masa-masa awal setelah Nabi SAW meninggal.

  Catatan selanjutnya mengenai silsilah Hisham ibn `Urwah didapat dari kitab Tehzibu’l-Tehzib, sebuah buku yang menceritakan mengenai para periwayat-periwayat hadist, memberi kesimpulan bahwa : “Hisham sangat bisa dipercaya, riwayatnya dapat diterima, kecuali apa-apa yang dia ceritakan setelah pindah ke Iraq” (Tehzi’bu’l-tehzi’b, Ibn Hajar Al-`asqala’ni, Dar Ihya al-turath al-Islami, 15th century. Vol 11, p.50)

  Dari pengkajian tersebut, didapat satu kesimpulan, bahwa, melalui penelusuran sumber periwayat (yaitu Hisham ibn `Urwah), riwayat-riwayat mengenai pernikahan Aisyah pada usia belia adalah diragukan kebenarannya.

  Kedua : Penusuran Historis

  Setelah pengkajian mengenai riwayat Hisham ibn `Urwah, pengkajian kedua dilakukan mengenai jalur penelusuran historis. Penelusuran itu dimulai dari hadist riwayat-riwayat mengenai pernikahan belia tersebut, antara lain yaitu :

  Umur Aisyah dikaji dari Sejarah Hijrah

  Menurut Thabari (juga menurut Hisham ibn `Urwah, Ibn Hunbal and Ibn Sad), Aisyah dipinang pada usia 7 tahun dan mulai berumah tangga pada usia 9 tahun. Tetapi, di bagian lain, Al-Thabari mengatakan: “Semua anak Abu Bakr (4 orang) dilahirkan pada masa jahiliyah dari 2 isterinya ” (Tarikhu’l-umam wa’l-mamlu’k, Al-Tabari (meninggal 922), Vol. 4,p. 50, Arabic, Dara’l-fikr, Beirut, 1979).

  Jika Aisyah dipinang 620 M. (Aisyah umur 7 tahun) dan berumah tangga tahun 623/624 M (usia 9 tahun), ini mengindikasikan bahwa Aisyah dilahirkan pada 613 M. Sehingga berdasarkan tulisan Al- Tabari, Aisyah seharusnya dilahirkan pada 613 M, Yaitu 3 tahun sesudah masa jahiliyah usai (610 M).

  Thabari juga menyatakan bahwa Aisyah dilahirkan pada saat jahiliyah. Jika Aisyah dilahirkan pada era Jahiliyah, seharusnya minimal Aisyah berumur 14 tahun ketika dinikah. Tetapi intinya Tabari mengalami kontradiksi dalam periwayatannya.

  Dari pengkajian tersebut, diperoleh kesimpulan inti dari hadist-hadist riwayat mengenai pernikahan belia Aisyah bahwa : dalam riwayat-riwayat tersebut, usia Aisyah RA berada dalam kepastian yang kontradiktif, yang jika dirunut, justru diperoleh sebuah kemungkinan yang lebih jelas yaitu bahwa Aisyah menikah dengan Nabi SAW pada usia 14 tahun.

  Umur Aisyah dikaji dari umur Fatimah (Putri Nabi SAW)

  Menurut Ibn Hajar, “Fatimah dilahirkan ketika Ka`bah dibangun kembali, ketika Nabi saw berusia 35 tahun… Fatimah 5 tahun lebih tua dari Aisyah ” (Al-isabah fi tamyizi’l-sahabah, Ibn Hajar al-Asqalani, Vol. 4, p. 377, Maktabatu’l-Riyadh al-haditha, al-Riyadh,1978).

  Jika Statement Ibn Hajar adalah faktual, berarti Aisyah dilahirkan ketika Nabi berusia 40 tahun. Jika Aisyah dinikahi Nabi pada saat usia Nabi 52 tahun, maka usia Aisyah ketika menikah adalah 12 tahun.

  Umur Aisyah dikaji dari umur Asma` (Saudari Kandung Aisyah)

  Menurut Abda’l-Rahman ibn abi zanna’d: “Asma lebih tua 10 tahun dibanding Aisyah (Siyar A`la’ma’l-nubala’, Al-Zahabi, Vol. 2, p. 289, Arabic, Mu’assasatu’l-risalah, Beirut, 1992). Menurut Ibn Kathir: “Asma lebih tua 10 tahun dari adiknya [Aisyah]” (Al-Bidayah wa’l-nihayah, Ibn Kathir, Vol. 8, p. 371,Dar al-fikr al-`arabi, Al-jizah, 1933).

  Menurut Ibn Kathir: “Asma melihat pembunuhan anaknya pada tahun 73 H, dan 5 hari kemudian Asma meninggal. Menurut iwayat lainya, dia meninggal 10 atau 20 hari kemudian, atau bebrapa hari lebih dari 20 hari, atau 100 hari kemudian. Riwayat yang paling kuat adalah 100 hari kemudian. Pada waktu Asma Meninggal, dia berusia 100 tahun” (Al-Bidayah wa’l-nihayah, Ibn Kathir, Vol. 8, p. 372, Dar al-fikr al-`arabi, Al- jizah, 1933)

  Menurut Ibn Hajar Al-Asqalani: “Asma hidup sampai 100 tahun dan meninggal pada 73 or 74 H.” (Taqribu’l-tehzib, Ibn Hajar Al-Asqalani,p. 654, Arabic, Bab fi’l-nisa’, al-harfu’l-alif, Lucknow). Menurut sebagaian besar ahli sejarah, Asma, Saudara tertua dari Aisyah berselisuh usia 10 tahun. Jika Asma wafat pada usia 100 tahun dia tahun 73 H, Asma seharusnya berusia 27 atau 28 tahun ketika hijrah (622M).

  Jika Asma berusia 27 atau 28 tahun ketika hijrah (ketika Aisyah berumah tangga), Aisyah seharusnya berusia 17 atau 18 tahun. Jadi, Aisyah, berusia 17 atau 18 tahun ketika hijrah pada taun dimana Aisyah berumah tangga.

  Berdasarkan Hajar, Ibn Katir, and Abda’l-Rahman ibn abi zanna’d, usia Aisyah ketika beliau berumah tangga dengan Rasulullah adalah 19 atau 20 tahun.

  Dari kajian-kajian di atas, secara general, pandangan kedua memperoleh kesimpulan mengenai umur Aisyah Radiyallahu `anha pada saat menikah dengan Rasulullah SAW yaitu : 12 tahun, 14 tahun, 17 tahun, 18 tahun, 19 tahun atau 20 tahun. Dari kesimpulan tersebut, menjadi dapat lebih diterima, bahwa usia-usia tersebut adalah usia yang wajar—secara seksual-medis—bagi perempuan untuk menikah. Apalagi Aisyah (dan juga Nabi SAW) adalah bangsa Arab, yang secara genetis memiliki fisik besar, bila dibanding dengan bangsa Asia pada umumnya.

  Kemudian, dari kajian-kajian tersebut, secara otomatis, pandangan kedua menolak pandangan pertama bahwa Aisyah menikah dengan Nabi SAW pada usia 6/7 tahun dan digauli pada usia 9 tahun. Atau dengan kesimpulan yang lebih praktis, riwayat mengenai pernikahan Aisyah pada usia belia adalah tidak logis—dikaji secara historis melalu penelusuran riwayat hadist.
  lebih kurang 4 bulan yang lalu.Dicky
  Tentang Aisyah Radiyallahu `anha

  Siapakah Aisyah? Aisyah adalah puteri sahabat dan juga Khalifah pertama umat Islam, Abu Bakar Radiyallahu `anha. Aisyah adalah seorang perempuan yang cerdas, dan dalam konteks kehidupan Rasulullah SAW, Aisyah memiliki beberapa keutamaan dibanding istri-istri Nabi SAW yang lain.(3)

  Tentang Pernikahan-Pernikahan Nabi SAW

  Dalam sejarah, tercatat bahwa, dalam hidupnya, Nabi SAW telah menikahi 11 orang perempuan. Dari semua istri-istri Nabi SAW tersebut, yang merupakan seorang gadis perawan merdeka hanyalah Aisyah Radiyallahu `anha.

  Dari pernikahan-pernikahan itu, sebagian besar daripadanya merupakan janda-janda yang kehilangan suami karena syahid/martir di pertempuran. Dan dari kenyataan itulah, dapat disimpukan bahwa Nabi menikahi perempuan-perempuan tersebut—yang kemudian mendapat gelar Ummul Mukminin—karena dan untuk alasan dan tujuan kemanusiaan. Adalah sebuah penisbatan yang sangat menyedihkan jika dikatakan bahwa Beliau SAW menikahi istri-istrinya karena dan untuk alasan seksual. Astaghfirullah. Semoga pihak-pihak yang menisbatkan hal itu mendapat petunjuk dan pengampunan dari Tuhan YME.

  Renungan Bersama

  Pada dasarnya, saya, secara subyektif, lebih cenderung kepada pandangan kedua, bahwa menurut catatan historis, Aisyah Radiyallahu `anha menikah dengan Rasulullah Muhammad SAW pada usia 14/17/18/19/20 tahun.

  Namun, secara umum, ada hal-hal umum yang semestinya tak bisa kita pertanyakan lebih jauh, bahwa motif-motif pernikahan Rasulullah SAW sama-sekali beda dengan motif-motif pernikahan umat setelahnya—yaitu kita semua. Selain karena alasan dan tujuan historis, pernikahan-pernikahan Nabi SAW juga dilakukan untuk tujuan dakwah atau pengajaran ilmu-ilmu dan syariat Islam.

  Mengenai hal tersebut, jika dikaitkan dengan Ummul Mukminin Aisyah Radiyallahu `anha, jelas merupakan sebuah konteks yang tak bisa ditolak. Secara logis, Aisyah yang masih muda memiliki daya serap akan ilmu yang masih sangat bagus, selain faktor tambahan bahwa Aisyah adalah perempuan yang cerdas. Selain itu, dengan menikahi Aisyah (dan istri-istri yang lain), Rasulullah menjadikannya sebagai media untuk menjelaskan bab-bab-perihal masalah ke-Islam-an kepada kaum perempuan. Sebagai contoh adalah untuk menjelaskan perihal haid pada seorang sahabat perempuan, Nabi menunjuk Aisyah untuk menjelaskan bagaimana membersihkan Vagina dari kotoran haid.

  Karena daya serap akan ilmunya yang bagus, setelah belaiu SAW mangkat, Ummul Mukminin Aisyah Radiyallahu `anha sering dijadikan rujukan oleh umat Islam untuk menanyakan berbagai hal-perihal Islam.

  Begitulah sekilas mengenai hasil kajian saya tentang polemik pernikahan Nabi SAW dengan Ummul Mukminin Aisyah Radiyallahu `anha. Sebagai seorang muslim awam, pandangan saya jelas hanya bisa berdiri di atas penafsiran-penafsiran dan kajian-kajian dari orang lain, yaitu para Ahli Ilmu—hadist, sejarah Islam, al-Qur`an, dan bahasa Arab.

  Mungkin akan ada kalangan atau pihak-pihak yang mengatakan, “Duhai, lihatlah umat Islam ini, begitu repotnya membela Juruselamatnya! Hanya untuk memberi kesan baik pada hal-hal detil dari tubuh Islam!”

  Maka akan saya jawab—dan juga saya sarankan kepada saudaraku semua umat Islam, “Ini adalah persoalan kami, dan persoalan kami tak lebih mendasar dari persoalan teologis. Ini adalah persoalan historis yang bisa kami kaji dengan ilmiah. Bagi kami, Islam adalah The Final Revelation, tak ada pertentangan lagi mengenai itu. Kita berdiri dalam bangunan kita masing-masing, dan kehidupan yang sejahtera—secara batin—hanya bisa tercapai manakala kita selalu bertamu dengan sopan. Tak ada kehidupan bersama tanpa etika, dan tak ada etika, tanpa semangat yang tulus untuk menghormati orang lain, yaitu berdialog dengan dasar-dasar ilmiah, dan yang paling penting, dengan ungkapan-ungkapan yang etis. Jika kesepahaman tak dapat dicapai, maka disitulah ujung perjalanan kita : terpisah! Sungguh tak pantas, mencaci saudara sendiri sesama keturunan Adam, untuk sebuah pencapaian imej rendahan tentang siapa yang paling benar.

  Kebenaran hanya bisa dicapai dengan hati nurani, dan kebenaran yang hanya berkeliling di mulut serta ego, itu hanyalah kebenaran instan—seperti makanan, yang instan adalah yang tak baik untuk kesehatan.

  Jika memang ingin menunjukan lubang-lubang dari pondasi keimanan orang-lain, maka tunjukkan dengan etika dan argumen-argumen yang bisa diterima akal dan hati. Itulah inti dari kehidupan dunia, kehidupan bersama sebagai keturunan Adam, sebagai sesama penyembah Tuhan YME : Allah Swt, Bapak di Surga, Yehowah, Sang Hyang Widdi.

  Marilah hidup dalam semangat egalitarian, semangat saling menghormati, dan semangat berprasangka positif. Dan jika kita menemui anarkisme dari hubungan-hubungan di dunia, mari kita selesaikan bersama dengan pendekatan yang seadil-adilnya!”

  Catatan :

  (1) : Mengenai pandangan pertama, saya menemukan itu di beberapa buku-buku karya ulama-ulama konservatif, tetapi penelusuran secara detil ke sumber-sumber hadist yang runtut belum bisa saya lakukan dengan komprehensif. Hal tersebut murni karena saat ini pendalaman ilmu saya belum sampai ke sana.

  Namun dari hasil pencarian di internet, saya menemukan beberapa sumber hadist yang menerangkan mengenai riwayat pernikahan belia tersebut, yaitu :

  Hadist Sahih Muslim, Buku 8, hadist nomor 3311 :

  ‘A’isha (Allah berkenan padanya) mengatakan bahwa Rasulullah (saw) menikahi dia ketika dia berusia tujuh tahun, dan dia dibawa ke rumah Nabi sebagai pengantin ketika berusia sembilan tahun, dan boneka2nya ikut bersamanya; dan dia (sang Nabi) mati ketika ‘A’isha berusia delapan belas tahun.
  lebih kurang 4 bulan yang lalu.Dicky
  Hadist Sunan Abu Dawud, buku 4, hadist nomor 4915 :

  Sang Rasul Allah menikahiku ketika aku berusia tujuh atau enam tahun. Ketika kami tiba di Medina, beberapa wanita datang, menurut versi Bishr:Umm Ruman datang padaku ketika saya sedang bermain ayunan. Mereka memandangku, mempersiapkanku, dan mendandaniku. Kemudian aku dibawa ke Rasul Allah, dan ia hidup bersamaku sebagai suami istri ketika aku berusia sembilan tahun. Ia (Umm Ruman) menghentikanku di pintu, dan aku meledak tertawa.

  2) : Pembahasan mengenai lemahnya riwayat pernikahan belia Aisyah begitu banyak tersebar di forum-forum internet, yang setelah saya cross-check di beberapa tempat yang memuatnya, ternyata bersumber dari satu pendapat yang sama. Salahsatu halaman mengenai pengkajian pandangan tersebut bisa dilihat di http://nasrussyukroni.wordpress.com/2009/02/21/benarkah-aisyah-menikah-dini/

  (3) : Mengenai keutamaan-keutamaan Aisyah Radiyallahu `anha, bisa dilihat di http://jilbab.or.id/archives/271-aisyah-keutamaannya-dan-keluasan-ilmunya/
  lebih kurang 4 bulan yang lalu.Dicky
  tuk memastikan sumber, silahkan lihat di :

  http://umum.kompasiana.com/2010/02/15/nabi-saw-seorang-pedhopil-mengkaji-polemik-pernikahan-aisyah-ra/
  lebih kurang 4 bulan yang lalu
  Sumber:http://www.facebook.com/topic.php?uid=270921459008&topic=14985
  Wahai orang-orang kafir!Kalian akan masuk neraka jika tidak bertobat.Ucapkanlah tidak ada Tuhan yg berhak disembah melainkan Allah dan nabi Muhammad itu adalah utusan Allah pasti kalian mendapat kejayaan.

  1. ilham othmany Says:

   Wah!Dimoderasi lagi nih komen gue.Begitulah kebenaran memang sangat menakutkan bagi sesetengah pihak.He he he ….

   1. someone Says:

    terlalu panjang mungkin mas … coba dibagi dua post

   2. dammahum Says:

    ini post anda yang paling obyektif. thumbs up!

   3. someone Says:

    ini post anda yang paling benar.

 101. ilham othmany Says:

  Wah!Dimoderasi lagi nih komen gue.Begitulah kebenaran memang sangat menakutkan bagi sesetengah pihak.He he he ….

 102. Adeng Hudaya Says:

  INTERNASIONAL – TIMUR TENGAH
  Rabu, 19 Januari 2011 , 08:29:00
  50 Tewas Kena Bom Bunuh Diri
  Targetkan Calon Polisi di Tikrit, Iraq

  TIKRIT – Ledakan bom bunuh diri kembali mengguncang Iraq. Kemarin pagi (18/1) seorang pria meledakkan diri di tengah kerumunan calon polisi yang sedang mengantre di pusat rekrutmen kepolisian Kota Tikrit, Provinsi Salahuddin. Sedikitnya 50 orang tewas dalam ledakan tersebut. Sekitar 150 orang lainnya terluka.

  Bom bunuh diri kemarin tercatat sebagai ledakan paling mematikan di kota berpenduduk sekitar 300 ribu orang tersebut. Itu sekaligus menjadi serangan pertama di Tikrit sejak terbentuknya pemerintahan baru Iraq pada 21 Desember lalu.

  “Pelaku meledakkan diri di tengah antrean calon polisi yang hendak menjalani tes kesehatan dan wawancara pukul 10.15 pagi ini (kemarin sekitar pukul 14.15 WIB),” kata seorang pejabat polisi di Kota Baghdad kepada Agence France-Presse.

  Dalam keterangan resminya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Iraq menyatakan bahwa jumlah korban tewas masih akan bertambah. Sebab, evakuasi korban terus berlangsung. Saat ledakan terjadi, sedikitnya 100 calon polisi sedang mengantre di barisan yang sama dengan pelaku. Konon, sejak pukul 06.00 pagi waktu setempat atau sekitar pukul 10.00 WIB, ratusan calon polisi memadati pusat rekrutmen tersebut.

  Selain para calon polisi, beberapa personel kepolisian yang bertugas di pusat rekrutmen tewas dalam ledakan tersebut. “Paling tidak, ada dua polisi yang menjadi korban (tewas),” kata Anas Abdul Khaliq, seorang dokter yang bertugas di Rumah Sakit Tikrit.

  Hingga dua jam setelah ledakan, darah segar masih menggenang di lokasi kejadian. Demikian juga serpihan tubuh para korban. Beberapa ambulans dikerahkan untuk mengevakuasi para korban, baik yang tewas maupun terluka, ke rumah sakit terdekat.

  Kemarin siang melalui pengeras suara masjid, otoritas setempat mengimbau penduduk Tikrit mendonorkan darah mereka. Sebab, persediaan darah di rumah sakit dan klinik-klinik medis mulai menipis. Padahal, hampir seluruh korban luka membutuhkan transfusi darah. Belum lagi, jika jumlah korban bertambah.

  Terpisah, Wakil Gubernur Ahmed Abdul-Jabbar menyebut ledakan di kota yang berjarak 130 kilometer dari Kota Baghdad itu sebagai hasil perbuatan teroris. Apalagi, pelaku mengenakan rompi peledak yang biasanya dipakai para pejuang Al Qaidah Iraq (AQI). “Siapa lagi yang sangat bernafsu membunuh kami, selain Al Qaidah?” tudingnya seperti dikutip BBC.

  Jika dibandingkan dengan ledakan bom bunuh diri tunggal lainnya, jumlah korban dalam insiden di Tikrit kali ini memang jauh lebih tinggi. “Untuk bom bunuh diri yang dilancarkan seorang pelaku tanpa kendaraan, ledakan itu sangat dahsyat. Setidaknya, pelaku membawa bom seberat 50 kilogram,” papar seorang pakar terorisme yang enggan menyebutkan namanya.

  Di sisi lain, ledakan tersebut juga menunjukkan bahwa pasukan dalam negeri Iraq belum mampu mengamankan wilayahnya secara mandiri. Terutama, di kota kelahiran mendiang Saddam Hussein tersebut yang didominasi militan Sunni Iraq. Belakangan, gerilyawan dan kelompok-kelompok militan selalu menjadikan pusat rekrutmen sebagai sasaran empuk. Sebab, pemerintahan baru Iraq membutuhkan sangat banyak personel militer dan kepolisian untuk mengamankan negara. (hep/c6/dos)

  1. Adeng Hudaya Says:

   Gue belum pernah dengar seorang kafir yang meledakkan dirinya.

   Pelakunya selalu orang Muslim, KENAPA YA???

   1. Adeng Hudaya Says:

    Padahal yang orang Muslim itu adalah seorang beriman.

    Mengapa orang beriman sangat senang meledakkan dirinya???

   2. ilham othmany Says:

    Anda tidak berhak menjadikan Al Qaidah sebagai rujukan kepada Islam karena aturan jihad telah dalam Islam seperti tidak membubuh orang awam termasuk wanita dan kanak-kanak.Jika Al Qaedah melanggar ini berarti itu adalah kesalahan Al Qaedah bukan kesalahan Islam.Di dalam Islam membunuhn kafir yg tidak mengganggu orang Islam berarti menyakiti Nabi dan sesiapa yg menyakiti nabi berarti dia menyakiti Allah.Individu tersebut akan diharamkan walau utk mencium surga sekalipun.Tapi pembunuhan yg dilakukan oleh orang kristian Amerika ,Serbia,Falangist Kristian kami berhak utk mempersalahkan agama Kristian karena jelas di dalam bible Tuhan dikatakan merestui penghapusan etnik dan pembantaian orang awam yg tidak berdosa seperti pembantaian ke atas amalek.Tidak ada satu ayat pun dalam bible yg mengutuki pembunuhan tersebut malah Tuhan murka apabila tidak dilaksanakan.Tidak terdapat dalam mana-mana bible yg menegaskan hukuman ke atas orang yg membunuh orang yg tidak bersalah seperti yg terdapat dalam agama Islam.Ianya hanya dinyatakan secara umum dan tidak dipertegaskan seperti di dalam agama Islam.itupun dosa-dosa tersebut diampunkan begitu saja jika pelaku bertobat tanpa ada apa-apa sanksi hukuman seperti membayar diat atau qisas.Beda dalam Islam jika seseorang Islam membunuh orang kafir yg zimmi walupun dengan tidak sengaja dia berhak utk ditakzir penjara tidak melebihi setahun atau rotan tidak melebihi 80 kali sebatan.Malah hakim Islam dalam mazhab Syafii berhak menjatuhkan hukuman mati ke ats pesalah jika dikhuatiri perbuatan membunuh zimmi menjadi trend dalam masyarakat.Sebab itulah dimana-mana bahgian dunia ini disepanjang sejarah kita menyaksikan umat kristian cenderung utk haus darah dan melakukan pembunuhan-pembunuhan sadis sperti dalam perang salib,inkuisi-inkuisi,penyembelihan-penyembelihan ke atas komunuti Yahudi,pembantaian umat Islam di Bosnia,Iraq,Afghanistan dan di Lebanon seperti dalam peristiwa Syabra dan Syatila.Anda masih kristian karena anda tidak tahu hakikat yg sebenarnya apa yg ada dalam agama anda sendiri.Anda lihat berapa ramai tokoh-tokoh pendeta,orang-orang kenamaan,para ilmuwan telah meninggalkan kristian karena mereka sedar bahawa selama ini gereja meyembunyikan penipuan-penipuan mereka di sebalik jubah kepausan dan slogan-slogan cintakasih.Pembunuhan-pembunuhan yg dilakukan oleh orang Islam kalaupun ada, adalah dalam skala kecil.Itupun dilakukan utk membela diri dan tidak sedikit dilakukan oleh orang-orang yg jahil termasuklah agen CIA dan Mossad yg menyamar sebagai orang Islam.

   3. Adeng Hudaya Says:

    Wah…anda itu jawabannya ngalor-ngidul nggak ada juntrungannya.

    Yang gue tanyakan adalah:
    MENGAPA PELAKU PELEDAKAN BOM BUNUH DIRI, PASTI SELALU ORANG MUSLIM?

    Apa jawaban anda?

    Tolong dijelaskan!!!

   4. someone Says:

    Kenapa pelaku peledakan itu muslim? Ya … karena itu adalah pilihannya yang belum tentu sejalan dengan syariat Islam. Jangan lihat kucing dalam karung atau lihat buah dari kulitnya.

   5. casper Says:

    @adeng:
    klo gw blik tanya,,
    KENAPA ORG KRISTEN SELALU MEMBORBARDIR NEGARA ISLAM YG NOTABENYA MUSLIM?????

    pertanyaan lo itu mudah aj d jawabnya,,, karena org kristen dri jaman embah lu selalu menyiksa muslim,,,

    bisa g lo bandingin berapa nyawa yg abis d timur tengah dengan bom yg diledakkan amrozi cs???
    yg notabrnya cuma bom level cabe d banding atom milik AMERIKA DAN ISRAEL,,,,
    (adeng BELEGUG SIA)

 103. thenli80 Says:

  jangan lari2 dang ini belum kamu jawab.YAH INI BUKTI NYATA
  UNTUK ADANG HUDAYA DAN YANG BELUM KEMBALI KEPADA ALLAH, KALAU TIDAK TOBAT AKAN SEPERTI INI.PERHATIKAN MUKA KAWAN2 ANDA, PENDETA ANDA, BANDINGKAN DENGAN WAJAH2 ORANG YANG BENAR2 BERIMAN PADA ALLAH.CAHAYA WAJAHNYA DIDUNIA JAUH BEDA.APALAGI DI AKHIRAT.MAU BERIMAN DENGAN KITAB MANA LAGI???KIDUNG AGUNG???YANG DALAM ALKITAB VERSI JAMES KING DISEBUT SONG OF THE SONG.RUAAAAR BIASA CKI CKI CKI

  QURAN AZZUMAR 39:60. Dan pada hari kiamat kamu akan melihat orang-orang yang berbuat dusta terhadap Allah, mukanya menjadi hitam. Bukankah dalam neraka Jahannam itu ada tempat bagi orang-orang yang menyombongkan diri?

  ALI IMRAN 3:106. pada hari yang di waktu itu ada muka yang putih berseri, dan ada pula muka yang hitam muram. Adapun orang-orang yang hitam muram mukanya (kepada mereka dikatakan): “Kenapa kamu kafir sesudah kamu beriman? Karena itu rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu.”

  THAHA 20:102. (yaitu) di hari (yang di waktu itu) ditiup sangkakala[942] dan Kami akan mengumpulkan pada hari itu orang-orang yang berdosa dengan muka yang biru muram;

  AL MULK 67:27. Ketika mereka melihat azab (pada hari kiamat) sudah dekat, muka orang-orang kafir itu menjadi muram. Dan dikatakan (kepada mereka) inilah (azab) yang dahulunya kamu selalu meminta-mintanya.

  QURAN AL QIYAMAH 75:24. Dan wajah-wajah (orang kafir) pada hari itu muram,

  KEMBALILAH HANYA KEPADA ALLAH SEBELUM MENDAPAT AZAB DARI ALLAH.DI DUNIA DAN AKHIRAT KITA TIDAK BISA LARI DARI ALLAH.JADI KALAU KITA TAKUT PADA ALLAH CARANYA DEKATI ALLAH BUKAN LARI DARI ALLAH. CARANYA BERTOBATLAH DAN KEMBALILAH KE ISLAM.
  HANYA ISLAM AGAMA DIREDHOI ALLAH.
  kenapa anda harus lari2 dang kalau mau cari kebenaran.apa yang anda tawarkan pada manusia agar selamat kembali pada Allah.apakah hanya cacian yang bisa leluar dari hati dan mulut anda.itulah jeleknya pengaruh makan babi tidak bisa menerima kebenaran.barang kotor dimakan.kitab buatan paulus dianggap lebih mulia dari firman Tuhan yang menyuruh sunat dan melarang makan babi.dimana akalmu?

  QURAN 62:5. Perumpamaan orang-orang yang dipikulkan kepadanya Taurat, kemudian mereka tiada memikulnya[1474] adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Amatlah buruknya perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah itu. Dan Allah tiada memberi petunjuk kepada kaum yang zalim.
  KETERANGAN [1474]. Maksudnya: tidak mengamalkan isinya, antara lain tidak membenarkan kedatangan Muhammad s.a.w.

  ITULAH BODOHNYA MANUSIA (KRISTEN)MENGIKUT PAULUS COBA ANDA IKUT ITU KITAB ANDA DANG.TUHAN ITU ALLAH (KEJADIAN), BANI ISA ITU UTUSAN(YOHANES), DISURUH SUNAT (KEJADIAN).NANTI ANDA AKAN LEBIH MENUJU KE ISLAM.KARENA MEMANG ISLAM AGAMA DARI JAMAN NABI ADAM S/D NABI MUHAMMAD HANYA MENGAJAK MENYEMBAH ALLAH.

 104. thenli80 Says:

  #

  #
  Adeng Hudaya Says:

  January 21, 2011 at 3:06 am

  Wah…anda itu jawabannya ngalor-ngidul nggak ada juntrungannya.

  Yang gue tanyakan adalah:
  MENGAPA PELAKU PELEDAKAN BOM BUNUH DIRI, PASTI SELALU ORANG MUSLIM?

  Apa jawaban anda?

  Tolong dijelaskan!!!

  5. Perumpamaan orang-orang yang dipikulkan kepadanya Taurat, kemudian mereka tiada memikulnya[1474] adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Amatlah buruknya perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah itu. Dan Allah tiada memberi petunjuk kepada kaum yang zalim.

 105. thenli80 Says:

  kadang2 kita harus buat klonengan nama kata dammahum,diakalin dikit gitu, lain kalau topik.com tanpa login bisa nyampah.ff lebih berat sebelah.

 106. someone Says:

  ini post anda yang menyatakan penilaian yang benar.

 107. someone Says:

  ini post anda dengan penilaian yang paling benar

 108. waris hari satriya Says:

  Jangan ada pertengkaran yang tidak perlu, tunjukan saja bahwa orang yang baik dengan tidak menggangu orang lain.

 109. ilham othmany Says:

  Piagam Madinah

  Piagam Madinah telah digubal oleh Nabi Muhammad s.a.w. pada tahun 622M bersamaan tahun pertama Hijrah, merupakan perlembagaan bertulis pertama di dunia.

  Kandungan piagam ini terdiri daripada 47 fasal.

  23 fasal piagam tersebut membicarakan tentang hubungan antara umat Islam sesama umat Islam iaitu antara Ansar dan Muhajirin.
  24 fasal yang berbaki membicarakan tentang hubungan umat Islam dengan umat bukan Islam iaitu Yahudi.
  Selain Piagam Madinah, ia juga dikenali dengan pelbagai nama seperti Perjanjian Madinah, Dustar al-Madinah dan juga Sahifah al-Madinah. Selain itu Piagam Madinah juga boleh dikaitkan dengan Perlembagaan Madinah kerana kandungannya membentuk peraturan-peraturan yang berasaskan Syariat Islam bagi membentuk sebuah negara (Daulah Islamiyah) yang menempatkan penduduk yang berbilang bangsa atau kaum.

  Berikut adalah butir-butir kandungan piagam Madinah saya tunjukkan dari fasal 16 sahaja dan seterusnya karena saya mengkhususkan perhatian para pemirsa kepada bagaimana keadilan yang diberikan oleh Nabi Muhammad kepada kaum Yahudi secara khusus dan non muslim yang lain secara umum.

  Fasal 16
  Bahawa orang-orang Yahudi yang menyertai kita hendaklah mendapatkan pertolongan dan pimpinan dengan tidak menzalimi dan tidak boleh ada pakatan tidak baik terhadap mereka.

  Fasal 17
  Bahawa perdamaian orang-orang mukmin itu adalah satu dan sama, oleh itu tidak boleh dibuat perjanjian dengan mana-mana orang mukmin tanpa diturut serta oleh mukmin yang lain dalam sesuatu perang pada jalan Allah, melainkan dengan dasar persamaan dan keadilan di kalangan mereka.

  Fasal 18
  Bahawa setiap serangan kita hendaklah dikira sebagai serangan terhadap semua, oleh itu hendaklah disilihgantikan tenaga menentangnya.

  Fasal 19
  Bahawa orang mukmin hendaklah saling membela sesama mereka atas setiap darah yang tumpah pada jalan Allah.

  Fasal 20
  Bahawa orang-orang mukmin lagi bertaqwa hendaklah teguh di atas sebaik-baik petunjuk dan seteguh-teguhnya.

  Fasal 20-b
  Nahawa tidak boleh mana-mana orang musyrik melindungi harta orang-orang Quraisy dan tidak juga nyawa mereka dan tidak boleh menghalang orang mukmin (akan haknya)

  Fasal 21
  Barangsiapa membunuh dengan sewenang-wenangnya akan seorang mukmin dengan tidak ada bukti yang cukup hendaklah dihukum bunuh balas kecuali dipersetuji oleh wali yang kena bunuh menerima ganti darah. Semua orang mukmin hendaklah bersatu suara mengutuk perbuatan itu, bahkan tidak harus bagi mereka menegakkan terhadapnya.

  Fasal 22
  Bahawa tidak harus bagi mana-mana orang mukmin yang mengakui isi kandungan Piagam ini, dan percaya Allah dan Hari Kemudian, menolong mana-mana orang yang mencabul ataupun melindungi orang itu. Barangsiapa menolong orang itu maka keatasnya laknat Allah dan kemurkaanNya pada hari Kiamat kelak, dan tidak akan diterima darinya sebarang tebusan dan tidak juga sebarang taubat.

  Fasal 23
  Berbalah walau bagaimanapun kamu dalam sesuatu perkara hendaklah merujukkan perkara itu kepada Allah dan Nabi Muhammad.

  Fasal 24
  Bahawa orang-orang Yahudi hendaklah turut serta membelanja sama-sama dengan orang-orang mukmin selama mana mereka itu berperang

  Fasal 25
  Bahawa kaum Yahudi dari Bani Auf adalah satu ummah bersama orang-orang mukmin, mereka bebas dengan agama mereka sendiri (Yahudi) dan orang Islam dengan agama mereka (Islam), begitu juga orang-orang yang sekutu mereka dan begitu juga diri mereka sendiri, melainkan sesiapa yang zalim dan berbuat dosa maka hal itu tidak akan menimpa melainkan dirinya dan keluarganya sendiri

  Fasal 26
  Yahudi Bani al-Najjar (diperlakukan) sama dengan Yahudi Bani Auf.

  Fasal 27
  Yahudi Bani al-Harith (diperlakukan) sama dengan Yahudi Bani Auf.

  Fasal 28
  Yahudi Bani al-Saidah (diperlakukan) sama dengan Yahudi Bani Auf.

  Fasal 29
  Yahudi Bani Jusyaim (diperlakukan) sama dengan Yahudi Bani Auf.

  Fasal 30
  Yahudi Bani al-Aus (diperlakukan) sama dengan Yahudi Bani Auf.

  Fasal 31
  Yahudi Bani Tha’alabah (diperlakukan sama dengan Yahudi Bani Auf, kecuali orang-orang zalim dan orang yang berbuat dosa maka hal itu tidak akan menimpa melainkan diri dan keluarganya sendiri.

  Fasal 32
  Bahawa suku Jafnah yang bertalian keturunan dengan Yahudi Tha’alabah (diperlakukan) sama dengan mereka itu (Bani Tha’alabah)

  Fasal 33
  Bani Shutaibah (diperlakukan) sama dengan Yahudi Bani Auf, dan sikap yang baik hendaklah membendung segala kejahatan.

  Fasal 34
  Bahawa orang-orang yang bersekutu dengan Yahudi Bani Tha’alabah (diperlakukan) sama dengan mereka itu.

  Fasal 35
  Bahawa para pegawai kepada orang-orang Yahudi (diperlakukan) sama dengan orang-orang Yahudi itu sendiri.

  Fasal 36
  Tiada seorang pun yang menyertai Piagam ini boleh menarik diri keluar dari pakatan mereka melainkan dengan persetujuan dari (Nabi) Muhammad.

  Fasal 36-b
  Tidak boleh disekat dari membuat kelukaan yang dilakukan oleh mana-mana orang ke atas dirinya, barang siapa membuat kejahatan maka balasannya adalah dirinya dan keluarganya kecuali orang yang dizalimi dan bahawa Allah akan melindungi orang yang menghormati piagam ini.

  Fasal 37
  Bahawa orang-orang Yahudi hendaklah menbiayai negara seperti mana orang-orang mukmin juga hendaklah membiayai negara; dan hendaklah mereka sama0sama tolong-menolong menentang sesiapa jua yang memerangi orang-orang yang menganggotai Piagam ini; dan hendaklah mereka saling nasihat-menasihati, sama-sama membuat kebajikan terhadap perbuatan dosa.

  Fasal 37-b
  Mana-mana orang tidaklah boleh dianggap bersalah kerana kesalahan yang dilakukan oleh sekutunya; dan pertolongan hendaklah diberi kepada orang yang dizalimi.

  Fasal 38
  Bahawa orang-orang Yahudi hendaklah memikul biayaan bersama-sama orang mukmin selama mana mereka berada dalam keadaan perang

  Fasal 39
  Bahawa Kota Yathrib adalah terpelihara sempadannya tidak boleh dicerobohi oleh mana-mana pihak yang menganggotai piagam ini

  Fasal 40
  Bahawa jiran tetangga hendaklah diperlaku sebagai diri sendiri, tidak boleh dilakukan terhadapnya sebarang bahaya dan dosa.

  Fasal 41
  Tidak boleh dihampiri sebarang kehormatan (wanita) melainkan dengan izin keluarganya sendiri.

  Fasal 42
  Bahawa apa juga kemungkaran (bunuh) atau apa juga pertengkaran di antara sesama peserta piagam ini sekira-kira dikhuatiri membawa bencana maka hendaklah dirujukkan kepada hukum Allah dan kepada penyelesaian oleh Muhammad pesuruh Allah, Allah menyaksikan kebaikan isi kandungan piagam ini dan merestuinya

  Fasal 43
  Bahawa tidaklah boleh diberi bantuan perlindungan kepada Quraisy (musuh), begitu juga tidak boleh diberi perlindungan kepada orang-orang yang membantunya.

  Fasal 44
  Bahawa hendaklah bantu-membantu mempertahankan kota Yathrib daripada mana-mana pihak yang mencerobohnya.

  Fasal 45
  Apabila mereka diajak untuk berdamai atau untuk masuk campur dalam satu-satu perdamaian maka hendaklah mereka bersedia berdamai atau masuk campur ke dalam perdamaian itu; dan bila mana mereka diajak berbuat demikian maka orang-orang mukmin hendaklah merestuinya kecuali terhadap orang-orang yang memerangi agama (Islam).

  Fasal 46
  Bahawa orang-orang Yahudi Aus sendiri dan begitu juga orang-orang yang bersekutu dengan mereka hendaklah memikul kewajipan sama seperti mana pihak-pihak yang lain yang menganggotai ini demi kebaikan mereka semata-mata (perdamaian) dari anggota-anggota piagam ini. Dan mereka hendaklah berbuat kebajikan dengan tidak melakukan dosa kerana barang siapa yang berbuat sesuatu maka dialah yang menanggungnya sendiri. Dan Allah menyaksi akan kebenaran isi kandungan Piagam ini dan merestuinya.

  Fasal 47
  Bahawa piagam ini tidak boleh dipakai bagi melindungi orang-orang zalim dan yang bersalah; dan bahawa –mulai dari saat ini barang siapa berpergiaan dari kota Madinah atau menetap di dalamnya adalah terjamin keselamatannya kecuali orang-orang yang zalim atau bersalah. Dan bahawa Allah merestui setiap orang yang membuat kebajikan dan bertakwa dan bahawa Muhammad hendaklah diakui Pesuruh Allah.

  Jika Nabi Muhammad mau baginda bisa saja menghalau orang Yahudi keluar dari Madinah awal-awal lagi atau melaksanakan kebijakan penghapusan etnik ketika itu karena bagindalah yang paling berkuasa di Madinah ketika itu.Atau memaksa semua kaum Yahudi memeluk Islam.Tapi malah baginda membuat piagam yang justru isinya melindungi kaum Yahudi terhadap darah mereka,harta dan agama mereka.Tindakan keras yang dilakukan oleh baginda terhadap orang-orang Yahudi di Madinah belakangan hanyalah setelah jelas-jelas mereka mencabul perjanjian yg dimetrai bersama dalam piagam madinah yang tersebut yang mana tindakan pencabulan perjanjian dari orang Yahudi tersebut dalam bentuk membantu musuh bagi membunuh orang-orang Islam di Madinah.Saya menyeru supaya setiap pencari kebenaran bersikap objektif supaya jelas kepada kita mana-mana fakta yang benar dan mana yang bohong.
  Wahai orang-orang kafir!Kalian akan masuk neraka jika tidak bertobat sebelum mati yang bisa datan kapan-kapan saja.Ucapkanlah Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah supaya kalian mendapat kejayaan di dunia dan di akherat.

  1. Adeng Hudaya Says:

   Baiklah akan saya nyatakan syahadat saya:

   AKU BERSAKSI, SESUNGGUHNYA ALLAH SWT ITU ADALAH SETAN PEMBUNUH LAKNATULLAH,

   dan

   SI ANJING GILA DARI PADANG GURUN ARAB SONO, ADALAH NABINYA SI SETAN PEMBUNUH LAKNATULLAH YANG DISEBUT ALLAH SWT…

   1. Adeng Hudaya Says:

    Sorry ada yang kelupaan…
    Si Anjing Gila dari Padang Arab sono namanya Momed…si pendiri Islam, agama fasis dan sesat buatannya Setan Laknatullah

   2. casper Says:

    AKU JUGA BERSAKSI YESUS CUMA MANUSIA,,, BISA BEOL,,, KENTUT,,,
    NGENTOT JG BSA,,,

    OH 1 LAGI SI PEUS DARI MANA LAH PKOKNYA.. G TW LAH…
    POKOKNYA PEUS ADALAH ORANG HOMO YG SUKA NGISEP KONTOL KUDA…
    HOMO KO’ D PELIHARA

   3. hakkullah Says:

    @Adeng Hudaya
    mungkin sj anda kehabisan akal, sehingga anda terpaksa marah seperti itu..mana ada orang akan mengikuti anda, anda sj seperti itu..Amerika dan geng-gengnya, pasti kehabisan akal ingin menghancurkan ideologi islam dan citra islam..terima kasih

 110. ilham othmany Says:

  Ubaidah bin Harith, Ali bin Abi Talib dan sepupu Ali yang juga bapa saudara Rasulullah, Hamzah Abdul Mutalib sama sekali tidak menggentarkan pihak lawan.

  Mereka ialah Utbah bin Rabiah dan anaknya Walid bin Utbah serta saudaranya Syaibah bin Rabiah ingin bertarung satu lawan satu dengan para pahlawan Islam itu.

  Ibarat buku bertemu ruas, akhirnya ketiga-tiga pahlawan Quraisy ini berjaya ditumpaskan dengan mudah oleh Ubaidah, Ali dan ‘Singa Allah’, Hamzah.

  Namun Ubaidah sebenarnya mengalami kecederaan parah ketika berlawan dengan Utbah. Sebelah tangannya putus ditetak lawan. Ini menyebabkan Hamzah segera membantu Ubaidah dengan menerkam dan terus membunuh Utbah.

  Namun Ubaidah dengan semangatnya yang masih tinggi terus bertahan walaupun cedera parah akhirnya gugur sebagai syahid.

  Setelah ketiga-tiga pahlawan mereka dibunuh menyebabkan, tentera Quraisy tergamam dan tidak lagi berani mencabar untuk berlawan satu lawan satu. Lalu strategi ditukar kepada serangan besar-besaran terhadap tentera Islam.

  Pihak musuh yakin dengan cara itu dengan jumlah anggota tentera Quraisy yang lebih ramai berbanding pihak lawan, kemenangan di medan Badar akan menjadi milik mereka.

  Rasulullah yang mengetahui taktik serangan yang bakal dilakukan oleh pihak musuh terus mengeluarkan arahan kepada anggota tentera baginda, satu arahan yang disifatkan agak pelik dan luar biasa kerana tidak pernah strategi seperti itu dilakukan sebelum ini.

  Lazimnya serangan akan dibalas dengan serangan. Maka pada suatu titik pertempuran kedua-dua belah akan bertempur dan berlawan antara satu sama lain.

  Tetapi kali ini baginda meminta anggota tenteranya supaya bertahan.

  Baginda memerintahkan supaya tenteranya duduk berlutut dan menunggu kemaraan pihak musuh.

  “Kalau pihak musuh mula menyerang sambil memanah kamu bertahan di belakang perisai masing-masing. Tetapi apabila mereka semakin dekat dan menyerbu untuk menyerang ketika itulah kamu segera bangun dan serentak itu juga kamu balas serangan dengan cara mengejut,” tegas Rasulullah.

  Sebagaimana yang dijangkakan, gerombolan tentera Quraisy mara dan apabila mendapati pihak Islam tidak turut mara, mereka begitu galak untuk terus menyerang dengan anak-anak panah dihala dan menghujani tentera Islam.

  Sebagaimana diarahkan, tentera Islam hanya tunduk menahan di sebalik perisai masing-masing. Namun ada juga anggota tentera Islam yang menemui ajal akibat terkena anak panah yang beracun dari pihak musuh itu.

  Namun pasukan tentera Islam terus bangkit secara mengejut dan mengeluarkan pedang masing-masing lalu dengan pantas menyerang pasukan Quraisy yang menyerbu mereka.

  Lalu berlakulah pertempuran buat pertama kalinya antara tentera kafir Quraisy dan tentera Islam.

  Walaupun dalam jumlah yang sedikit daripada pihak lawan namun tentera Islam tetap bertarung seolah-olah kekuatan seorang tentera Islam itu mampu mengalahkan lebih dari seorang tentera musuh. Atau dengan nisbah 1:3.

  Begitupun dikatakan bantuan Allah sebagaimana yang dipohon oleh baginda turut bersama dengan pasukan tentera Islam.

  “Bergembiralah wahai Abu Bakar! Bergembiralah wahai Abu Bakar! Ini Jibrail, malaikat yang sedang menunggang kuda putih datang bagi mengetuai 1,000 malaikat lain yang turun membantu kita,” kata Rasulullah SAW.

  Kehadiran para malaikat untuk membantu itu sebenarnya tidak disedari oleh para anggota tentera Islam yang lain. Ini kerana mereka tetap beradu berlawan dan bertempur walaupun ada malaikat yang turut memerangi kafir Quraisy itu.

  Dalam satu riwayat oleh Ibnu Saad menyebutkan: “Pada hari itu ada kepala orang Quraisy yang gugur tanpa diketahui siapa yang memenggalnya dan ada tangan yang putus sehingga terpelanting jatuh ke tanah tanpa diketahui siapa yang mencantasnya.”

  Dan pelbagai lagi dikisahkan oleh para sahabat mengenai kehadiran para malaikat yang membantu tentera Islam.

  Begitu pun dikatakan di pihak musuh ada Iblis yang menyamar untuk membantu mengalahkan tentera Islam pula.

  Iblis menyamar diri sebagai Suraqah bin Malik (terkenal sebagai musuh Islam dan pernah memburu Rasulullah ketika baginda keluar menyelamatkan diri bersama Abu Bakar As Siddiq sehingga mereka menyembunyikan diri ke Gua Tsur).

  Tetapi apabila Iblis itu menyaksikan kehadiran ribuan para malaikat, dia menjadi gentar dan tahu adalah mustahil untuknya membantu mengalahkan tentera Islam.

  Apabila iblis itu ditahan apabila dilihat cuba melarikan diri, Iblis itu berkata dengan ketakutan: “Aku melihat apa yang kamu tidak lihat, aku benar-benar takut!”

  Tentera musuh mula melihat tanda-tanda kekalahan apabila satu demi satu atau semakin ramai tentera mereka yang berjaya dibunuh oleh tentera Islam.

  Begitupun mereka masih diperkuatkan dari aspek semangat oleh ketua panglima mereka yang tak pernah mengenal erti kalah, Abu Jahal.

  Sesuai dengan peranannya, Abu Jahal akan mengeluarkan kata-kata semangat dan menyeru kepada bala tenteranya supaya meneruskan serangan kerana inilah sahaja peluang yang ditunggu-tunggu selama ini untuk mereka menghancurkan umat Islam.

  Jika ada di kalangan tentera Quraisy yang mati ditangan tentera Islam, tuduh Abu Jahal hanya disebabkan mereka bertindak terlalu gopoh dan tidak berhati-hati.

  Namun Abu Jahal benar-benar tidak dapat menerima hakikat bahawa kekalahan akan hanya menjadi milik kepada tentera yang beliau pimpin.

  Malah nyawanya sendiri dalam bahaya kerana sentiasa diintai dan diambil kesempatan untuk dibunuh oleh mereka yang begitu marah dengan tindak tanduk beliau selama ini yang begitu memusuhi Islam.

  Nama peperangan:Peperangan Badar.
  Tempat :Di Badar nama sebuah perkampungan.
  Sebab berlaku:Orang-orang kafir Mekah cuba menyerang Madinah dengan niat menghapuskan agama Islam dan Nabi Muhammad.
  Jumlah orang kafir:1000 0rang lengkap dengan senjata dan kuda.
  Jumlah tentra Islam:300 orang.Kebanyakan hanya bersenjata pedang dan hanya dua orang penunggang kuda.
  Pemenang:Tentra Islam
  Sebab kemenangan:Bantuan daripada Allah.

  Wahai orang-orang kafir!Kalian akan masuk neraka jika tidak bertobat sebelum datangnya kematian yang bisa datang kapan saja.Ucapkanlah Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah semoga kalian berjaya di akherat nanti.Di dunia orang kafir dengan kafirnya dan juslim dengan muslimnya.Tapi diakherat nanti semua nafsi-nafsi(sendiri sendiri).Jika kita mengadap Tuhan dengan tidak membawa iman yang benar kita sendirilah yang rugi.Alangkah ruginya nanti apabila kita dihukum oleh Yang Maha Pengasih.Udah jelas-jelas Tuhan itu Maha Pengasih.Kan rugi jika masih dihukum.

  1. Adeng Hudaya Says:

   Sesungguhnya, Allah swt itu adalah Setan Pembunuh Laknatullah…
   dan si anjing gila dari padang gurun sono adalah Nabinya si Setan Pembunuh Laknatullah, yang bernama Allah swt…

 111. THENLI80 Says:

  ITU BELUM SEBERAPA DARIPADA ORANG DISESATKAN SAMA PULUS, MIRZA GULAM AHMAD KALAU TIDAK KEMBALI KE ISLAM DIBAKAR KEKAL DI NERAKA, MAU ANDA KALAU ITU MENIMPA ANDA ANAK ISTRI ANDA, ORANG TUA ANDA???
  QURAN SUDAH JELAS DARI ALLAH 100% MURNI, AL KITAB? 100 % ORANG KRISTEN DI BARAT TIDAK PERCAYA ITU KATA2 TUHAN.

  JUSTRU SEKARANG ORANG 2 DI SELURUH DUNIA KEMBALI KE ISLAM.KARENA ORANG 2 BARAT UDAH PINTAR DARI SEKULER MEREKA MENJADI ISLAM KARENA MEREKA SUDAH LAMA MURTAD DARI KRISTEN YANG TIDAK BISA DIPERCAYA LAGI SEJAK PEMUKA2 GEREJA (MAHKAMAH INQUISISI)MEMBAKAR HIDUP2 32.000 ORANG DAN MEMBUNUH 300.000 ORANG TERMASUK BRUNO DAN GALILEO GALIELE MEREKA PARA AHLI ILMU DISEBUT SESAT MENENTANG GEREJA DAN PAUS YANG MENGATAKAN BAHWA BUMI ITU DATAR.

  ORANG PINTER KAYAK GALILE MAU DIAKALIN GEREJA.

  TAPI SI ADANG SAMA DAMMAHUM DKK SAMA SAMA NGIKUT GEREJA SAMA2 JADI PENGIKUT SETAN .NANTI DIAKHIRAT DIUSIR NABI ISA NYANG DIBILANGNYA YESUS.SAMA JUGA SEKARANG NABI MUHAMMAD MAU DIGANTI SAMA MIRZA GULAM AHMAD.BIASA PENGIKUT SETAN IBLIS BEGITU NGGA MAU MELIHAT KEBENARAN KARENA DENGKI.
  SEHARUNYA IBLIS LIAT PERINTAH ALLAH TAPI KARENA DENGKI SAMA NABI ADAM MALAH DURHAKA SAMA ALLAH.

  YAHUDI ISRAEL JUGA BEGITU DENGKI SAMA NABI MUHAMMAD KARENA ALLAH UTUS NABI BUKAN KEPADA BANI ISRAIL MELAINKAN KEPADA NABI MUHAMMAD ORANG ARAB KETURUNAN NABI IBRAHIM.

  SIADANG DAN DAMMAHUM KALO NGGA TOBAT JADI NASIB MEREKA SAMA DENGAN IBLIS BERKAWAN DENGAN IBLIS DI NERAKANYA ALLAH.

  MATIUS
  12:18 “Lihatlah, itu Hamba-Ku yang Kupilih, yang Kukasihi, yang kepada-Nya jiwa-Ku berkenan; Aku akan menaruh roh-Ku ke atas-Nya, dan Ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa.

  HUKUM SUNAT MANA?? HUKUM DILARANG MAKAN BABI MANA???DILAWAN SEMUA.

  12:19 Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak dan orang tidak akan mendengar suara-Nya di jalan-jalan.

  BETUL KRISTEN SERTA SI ADANG DAN DAMMAHUM NDA SUNAT , MAKAN BABI SEMUA NDDA MAU NGIKUT PESAN ALLAH DIKITAB MEREKA

  Matius
  15:8 Bangsa ini memuliakan Aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh dari pada-Ku.
  15:9 Percuma mereka beribadah kepada-Ku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia.”
  BETUL YESUS MEREKA MUNAFIK SEMUA.NGIKUT PAULUS.
  YAH ANDA MEMANG BELA MATI MATIAN YESUS, TAPI APA KATA YESUS, ANDA IKUTI PERINTAH PAULUS.

  12:50 Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di sorga, dialah saudara-Ku laki-laki, dialah saudara-Ku perempuan, dialah ibu-Ku.”

  ANDA TIDAK MELAKUKAN KEHENDAK BAPA, ANDA BUKAN SAUDARA YESUS TEMPAT ANDA ADALAH.

  5:29 Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, dari pada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka.
  5:30 Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggallah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa dari pada tubuhmu dengan utuh masuk neraka.

  CUNGKIL MATAMU, PENGGAL TANGANMU!.MASUKKAN KEDALAM NERAKA.SEHARUSNYA YANG KAMU PENGGAL ADALAH PAULUS.KARENA IA MENYESATKANMU.KARENA IA MENJAUHKAN ANDA DARI PERINTAH ALLAH DISURUH SUNAT, JANGAN MAKAN BABI.

  KARENA PAULUS UDAH MATI SEKARANG SELUURUH KEHIDUPANMU TELAH SESAT.TIDAK ADA JALAN LAIN SEBELUM TUBUHMU DIMASUKKAN KEDALAM NERAKA SEGERAH PIKIRKAN NASIBMU.

  ANDA AKAN DI IBLISKAN DAN DIANJINGKAN BACA NIH.
  MATIUS
  16:23 Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus: “Enyahlah Iblis. Engkau suatu batu sandungan bagi-Ku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia.”
  16:24. Lalu Yesus berkata kepada murid-murid-Nya: “Setiap orang yang mau mengikut Aku, ia harus menyangkal dirinya
  APA YANG DIBUAT PAULUS BERTENTANGAN DENGAN KEHENDAK ALLAH. MAKAN BABI, TIDAK SUNAT BERARTI PAULUS DISAMAKAN DENGAN PETRUS SEBAGAI IBLIS.
  BAHKAN ANDA DISAMAKAN DENGAN ANJING BACA DIWAH INI
  MATIUS
  15:22 Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru: “Kasihanilah aku, ya Tuhan, Anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita.”
  15:23 Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-murid-Nya datang dan meminta kepada-Nya: “Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak.”
  15:24 Jawab Yesus: “Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel.”
  15:25 Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata: “Tuhan, tolonglah aku.”
  15:26 Tetapi Yesus menjawab: “Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing.”
  15:27 Kata perempuan itu: “Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya.”
  ORANG KANAAN SAMA ANAKNYA DIBILANG ANJING SAMPAI PEREMPUAN ITU MERENDAHKAN DIRINYA MENYEBUT DIRINYA ANJING.APA KARENA DIA BUKAN BANI ISRAIL.
  SEKARANG PERTANYAAN SAYA ANDAKAN BUKAN BANI ISRAIL?ANDA AKAN DIUSIRNYA NANTI PADA HARI PENGHISABAN.INGAT ANAK ISTRI ANDA, ORANG TUA ANDA?INGAT NASIB ANDA KELAK.KEPADA SIAPA ANDA AKAN KEMBALI SETELAH MATI?KE YESUS? LIHAT DAN BACA BERKALI KALI AYAT DIATAS.PAHAMI.

  SELAMAT TINGGAL DI NERAKA SAMA IBLIS BAGI YANG TIDAK TOBAT PADA ALLAH DAN TIDAK KEMBALI KE ISLAM.ITU FIRMAN DALAM ALKITAB.KARENA ANDA NYEMBAH PAULUS MENGIKUTI KATA2NYA.MEMANG ANDA TIDAK MENYEMBAH ALLAH SEBAGAIMANA ORANG ISLAM MENYEMBAH ALLAH.TAPI ANDA MENGIKUTI KATA2 PAULUS LALU MENGAMININYA DENGAN TIDAK SUNAT , MAKAN BABI ITU SAMA DENGAN MENYEMBAHNYA.
  AGAMA ITU ADALAH AKAL TIDAK ADA AGAMA BAGI YANG TIDAK BERAKAL.
  SEKALI LAGI SELAMAT MASUK NERAKA KALAU TIDAK TOBAT.APALAGI KALAU HABIS BACA INI NGGA TOBAT LALU MATI.YA SELAMAT JADI KAWAN IBLIS.

  1. Adeng Hudaya Says:

   Sesungguhnya, Allah swt itu adalah Setan Pembunuh Laknatullah…
   dan si anjing gila dari padang gurun sono adalah Nabinya si Setan Pembunuh Laknatullah, yang bernama Allah swt…

   1. casper Says:

    @adeng…
    ya…ya…ya,,
    sesungguhnya paus paulus kapur barus ,,japanikus,,,christoper colombus,,neptunus… adalah ANJING PELIHARAAN SETAN,,,
    YESUS ADALAH PEMBUAT PILM PORNO….
    ROMO ADALAH ORANG CABUL GEREJA…
    POKOKNYA MIRIP PANTAT BABI!!!

  1. Adeng Hudaya Says:

   Saya sangat setuju dengan Anda.
   Allah swt itu memang Setan Pembunuh Laknatullah…

   Dan si cabul Muhammad…nabinya si Setan Pembunuh Laknatullah yang bernama Allah swt…

   Inna lillahi waina ilaihi rolling stones

   1. girek Says:

    zyiiiik jg deng.

    baca juga ini dong

    Pelecehan Seksual di Gereja Belanda Terungkap

    Liputan6.com, Amsterdam: Selama lebih dari 60 tahun terakhir, ribuan anak mengalami pelecehan seksual di Gereja Katolik Roma Belanda dan 800 tersangka telah diperiksa. Demikian dikatakan penyidik dalam laman CNN, belum lama ini.
    Beberapa puluhan ribu anak di bawah umur mengalami berbagai jenis pelecehan, baik ringan maupun serius. Akibatnya, para korban trauma selama bertahun-tahun. Mereka memerlukan perhatian dari keluarga korban dan konseling dari psikolog profesional.
    Menurut laporan yang dimuat dari 1945 hingga 2010, pelecehan ini masih terbilang ringan. Tapi merupakan masalah serius karena menimpa banyak korban dalam jangka waktu panjang. Seorang penyidik mengatakan, petugas gereja, seperti pendeta dan pastor harus bertanggung jawab untuk menangani para korban.
    Kasus ini berdampak pada negara, karena Katolik Roma yang merupakan agama terbesar di Belanda telah tercemar di mata masyarakat. Selama ini Katolik Roma telah berperan dalam agama, politik, media, pendidikan, dan serikat buruh.
    Sementara Komisi Penyelidikan telah menerima 1.795 laporan terkait pelecehan seks terhadap anak-anak di gereja. Laporan berisi informasi tentang 800 nama tersangka. Mereka adalah petugas gereja di dalam keuskupan Katolik Roma. Sebagian besar pelaku merupakan korban pelecehan sewaktu muda. Mereka menyesal dan meminta maaf setelah dipertemukan dengan korban.(RZK/CNN/AIS)

    Dijaman modern begini masih gak mbuka pikiran akal budi sebagai manusia yg cuman bisa caci maki doang??????

    inikah gunanya agama?????

 112. Dung ah Says:

  Eh elu pada ngeributin yang lu ga tau bener atow salah. liat dulu kitab-kitab yesuit yang elu pegang kagak jauh dari buku stensilan murahan yang isinya cuma ngurusi kelamin nih contohnya:
  Semua Referensi ini Berasal dari Kitab Yesuit
  (Injil – Kejadian 19: 30-36)
  (Injil – Kejadian 35: 22)
  (Injil – Kejadian 38: 15-30)
  (Injil – 2 Samuel 13: 5-14)
  (Injil – 2 Samuel 16: 21-23)
  (Injil – Yehezkiel 23: 1-35)
  (Injil – Amsal 7: 7-22)
  (Injil – Kidung Agung 1: 12-13)
  (Injil – Kidung Agung 3: 1-4)
  (Injil – Kidung Agung 4: 1-7)
  (Injil – Hakim-hakim 16: 1)
  George Bernard Shaw, pemikir dan dramawan besar Inggris, sewaktu membaca Kitab Suci Injil dengan teliti mengatakan bahwa kitab tersebut adalah “Kitab yang paling berbahaya di bumi. Jaga kitab tersebut dalam keadaan terkunci: larang anak-anak Anda membacanya.”
  Dan majalah The Plain Truth, sebuah terbitan “World Church of Tomorrow,” dalam salah satu artikelnya mengatakan, “Banyak badan sensor akan memberi Injil rating X.”
  Dr. W Graham Scroggie dari Moody Bible Institute, Chicago, adalah salah seorang penginjil yang paling dihormati di dunia, ia menjawab pertanyaan, “Apakah Injil Merupakan Firman Tuhan?” (juga judul bukunya), di bawah judul: Bersifat Manusia, Juga Bersifat Ketuhanan, dikatakan pada halaman 17:
  “Benar, Injil adalah bersifat manusia, meski beberapa orang yang tidak berdasarkan pengetahuan, telah mengingkari hal ini. Kitab-kitab itu telah melalui pikiran manusia, ditulis dalam bahasa manusia, dengan tangan manusia, dan mengandung gaya karakteristik manusia.”

 113. ONAN Says:

  INJIL BUKAN FIRMAN TUHAN, INI BUKTINYA :

  Yang Maha Mengetahui dan Maha Kuasa tidak dapat menghitung sehingga tidak mengetahui perbedaan antara 8 dan 18? Jika kita percaya terhadap Injil sebagai Firman Tuhan, maka akan terbentur dengan sifat Tuhan dan status Tuhan Yang Maha Kuasa.

  2 TAWARIKH 36: 9
  Yoyakhin berumur delapan tahun pada waktu ia menjadi raja dan tiga bulan sepuluh hari lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan.

  2 RAJA RAJA 24: 8
  Yoyakhin berumur delapan belas tahun pada waktu ia menjadi raja dan tiga bulan lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Nehusta binti Elnathan, dari Yerusalem.

  Kavaleri atau Infanteri

  Bandingkan 2 Samuel 10: 18 dengan 1 Tawarikh 19: 18. Berapa banyak penunggang kereta pertempuran yang dibunuh Daud? Tujuh ratus atau tujuh ribu? Dan lebih jauh lagi, apakah ia membunuh 40.000 “Penunggang Kuda” atau 40.000 “Pejalan Kaki”? Adanya pertentangan antara kedua ayat di atas bukan hanya membuat Tuhan tidak dapat melihat perbedaan antara ratusan dan ribuan, tetapi juga Tuhan tak dapat membedakan “Kavaleri” dan “Infanteri”! Jelaslah bahwa penyamaran yang memalukan dalam kamus Kristen disebut dengan “inspirasi!”

  Seberapa Higienis?

  Sekarang perhatikan bahwa
  penulis 1 Raja-raja 7: 26 menghitung 2.000 kamar mandi di dalam kediaman Sulaiman, tetapi penulis 2 Tawarikh 4: 5 menambahkan sebesar 50% menjadi 3.000! Sebuah kesalahan yang berlebihan didalam “Kitab Tuhan” ! Meski jika Tuhan Yang Maha Kuasa tidak mempunyai hal lain yang harus dilakukan, akankah Ia “memberi inspirasi” pertentangan remeh yang tidak ada artinya bagi orang-orang Yahudi? Apakah Injil Kitab Tuhan? Apakah Injil Firman Tuhan?

  700 atau 7.000?

  Para pencinta Injil perlu mengetahui bahwa seluruh nol (baik yang ditambahkan ke 700 atau dikurangi dari 7.000) adalah benar-benar angka nol (0), sehingga pernyataan matematis Injil ini membuat bingung dan bahkan kacau.
  2 SAMUEL 10: 18
  Tetapi orang Aram itu lari dari hadapan orang Israel, dan Daud membunuh dari orang Aram itu 700 ekor kuda kereta dan 40.000 orang pasukan berkuda, Sobakh, panglima tentara mereka, dilukainya sedemikian, hingga ia mati di sana.
  1 TAWARIKH 19: 18
  Tetapi orang Aram itu lari dari hadapan orang Israel, dan Daud membunuh dari orang Aram itu 7.000 ekor kuda kereta dan 40.000 orang pasukan berjalan kaki; juga Sofakh, panglima tentara itu, dibunuhnya.
  Tuhan Bingung Antara “Kavaleri dan Infanteri”?
  Semua kenyataan ini lebih serius daripada “para penulis Injil yang diberi inspirasi” yang tidak mengetahui perbedaan antara “pasukan berjalan kaki” dengan “pasukan berkuda”, karena Tuhan sendiri sebagai sumber “inspirasi” yang tidak mengetahui perbedaan antara kavaleri dan infanteri dimaafkan. Atau mungkin orang Aram yang lari sebelum orang Israel adalah binatang (yaitu sebuah makhluk dengan badan dan kaki berbentuk kuda dan batang tubuh, kepala dan lengan berbentuk manusia). Mungkinkah “makhluk” ini tiba-tiba terlepas dari mitologi klasik Yunani dan mengagumkan semua penulis yang mudah tertipu?

  JADI BAGI UMAT KRESTAN BACA LAGI YANG TELITI!!!!!!!! INJILMU. SEBELUM KAMU BICARA NGGAK KERUAN, PAKE HUKUM INJILMU.

  1. siapmurtad Says:

   Jangan Lupa Donwload dan baca buku ini, buku ini dan buku yang ini. Semoga menjawab dengan PUAS pertanyaan2 yg sering diulang2 oleh anda dan teman2 anda.

 114. ilham othmany Says:

  MARAH salah satu daripada sifat mazmumah (tercela) yang dibenci Allah dan Rasul. Marah akan menimbulkan sifat keji lain, seperti dendam, dengki, sombong dan angkuh. Ja’far bin Muhammad berkata: “Marah itu kunci segala kesalahan (kekejian).”

  Justeru, Rasulullah menganjurkan umatnya jangan marah. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah bahawa ada seorang lelaki berkata kepada Rasulullah: “Berpesan kepadaku!. Baginda berkata: Jangan marah. Orang itu mengulangi lagi beberapa kali minta supaya dipesan. Namun Baginda masih tetap berkata: Jangan marah!” (Riwayat al-Bukhari).

  Marah adalah salah satu sifat semula jadi manusia. Biasanya ia berpunca daripada tekanan perasaan, akibat dizalimi, dianiaya dan diperkecilkan. Marah adalah senjata kepada manusia. Ia boleh membawa kebaikan dan kebinasaan. Jelasnya sifat marah boleh menjadi penyakit yang merosakkan keamanan dan keharmonian hidup.

  Pada peringkat permulaan, sifat marah bukan penyakit, cuma luahan seseorang dalam bentuk tindakan dan tingkah laku. Ia adalah akibat daripada sesuatu sebab atau kesan yang kalau tidak berbuat demikian, kita berasa tidak selesa dan resah gelisah.

  Sifat marah sudah mula bertapak di hati, jika tidak dibendung lama kelamaan akan memakan diri sendiri. Ia juga akan membawa padah kepada orang yang kita sayangi dan hormati, serta membawa keburukan serta kemudaratan kepada sekeliling kita.

  Bagi membendung dan mengubati penyakit marah, Islam mengajarkan kepada kita satu ubat terbaik iaitu menahan diri tatkala marah dan sabar ketika hawa nafsu meluap-luap.

  Rasulullah bersabda bermaksud: “Sesungguhnya marah adalah secebis api yang dinyalakan dalam hati. Tidakkah engkau melihat kepada kedua-dua matanya yang merah dan urat-urat lehernya yang mengelembung? Maka apabila salah seorang daripada kamu berasakan sesuatu dari yang demikian, maka rapatkan diri kamu ke muka bumi (duduk menenangkan diri atau sujud kepada Allah ).” (Riwayat al-Tirmizi)

  Sebenarnya, sifat marah itu dicetuskan oleh syaitan. Syaitan dijadikan daripada api oleh itu ingatlah bahawa api itu boleh dipadamkan dengan air. Apabila seseorang itu sedang marah, sebaiknya dia hendaklah segera berwuduk, kerana air yang disapukan di anggota wuduk bukan saja dapat menjauhkan diri daripada godaan dan hasutan syaitan, malah ia juga dapat menyejukkan muka dan anggota badan kita yang sedang panas akibat marah.

  Rasulullah bersabda bermaksud: “Apabila seseorang daripada kamu marah, maka hendaklah ia mengambil wuduk. Maka sesungguhnya marah itu daripada secebis api.” (Riwayat Abu Daud).

  Nabi Muhammad SAW menasihatkan kepada orang yang sedang marah supaya mengambil wuduk. Di samping itu, perbanyakkan zikir kepada Allah dapat menghapus dan memadamkan api kemarahannya yang sedang meluap-luap.

  Islam mengajar umatnya mengambil berat hubungan murni antara suami dan isteri, anak dengan ibu bapa dan antara adik beradik. Ia adalah teras penting kehidupan sesebuah keluarga.

  Allah berfirman bermaksud: “Dan Tuhanmu (Allah ) perintah, supaya engkau tidak menyembah melainkan kepada-Nya semata-mata, dan hendaklah engkau berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang daripada keduanya atau kedua-duanya sekali sampai kepada umur tua dalam jagaan dan peliharaan, maka janganlah engkau berkata kepada mereka (sebarang perkataan kasar) sekalipun perkataan ‘uh’, dan janganlah engkau menengking menyergah mereka, tetapi katakanlah kepada mereka perkataan mulia (yang bersopan-santun).” (Surah al-Israk ayat 23).

  Keluarga bahagia memang menjadi idaman kita. Namun, sepanjang hidup bersama ada ketikanya suami marah terhadap isteri dan anak dan begitulah sebaliknya. Kemarahan itu mungkin berkaitan dengan disiplin dalam rumah, tingkah laku anak, kewangan, makanan dan pelbagai perkara berkaitan hal ehwal rumah tangga.

  Tidak kurang juga sifat marah yang timbul sesama kita, lebih-lebih lagi jika tiada persefahaman dalam sesuatu perkara. Satu pihak mula marah dengan pihak lain dan seterusnya mula timbul tuduh menuduh dan berprasangka buruk sesama sendiri.

  Inilah yang sering timbul apabila sifat marah sudah mula menular di dalam jiwa. Marah boleh merosak dan mengakibatkan kemusnahan jika tidak dikawal dengan hati yang rasional dan fikiran tenang.

  Orang yang dapat menahan dirinya daripada dikuasai sifat marah akan mendapat ganjaran setimpal dengan usahanya. Rasulullah bersabda bermaksud: “Janganlah kamu marah dan bagi kamu balasan syurga.” (Riwayat al-Bukhari)

  Dalam menangani sifat marah, kita sebagai umat Islam harus bertoleransi dan persefahaman antara sesama manusia. Hindarkan sebab atau punca yang boleh menyebabkan orang lain memarahi kita.

  Sekiranya kita yang dimarahi janganlah pula kita mengeruhkan keadaan. Kita juga harus memainkan peranan untuk memadamkan api kemarahan itu. Hadapilah orang yang sedang marah dengan tenang dan bantulah dirinya mencari punca kemarahannya.

  Bagi orang sering marah, renung dan hayatilah firman Allah bermaksud: “Dan juga (lebih baik dan lebih kekal bagi) orang yang menjauhi dosa besar serta perbuatan keji; dan apabila mereka marah (disebabkan perbuatan yang tidak patut terhadap mereka), mereka memaafkannya.” (Surah al-Syura ayat 37).

  Marah adalah penyakit yang sepatutnya dihindari, tetapi marah juga amat perlu dalam keadaan tertentu. Seorang bapa wajib marah jika ahli keluarganya sengaja tidak mahu mengikut ajaran Islam. Jika mereka dalam tanggungannya sengaja melanggar perintah Allah , ketua keluarga wajib menegur dan memarahi.

  Rasulullah marah apabila hukum Allah dilanggar dan dipermainkan, tetapi harus ingat bahawa marah bukan marah yang mengikut hawa nafsu, melepaskan geram dan melayangkan kaki tangan sehingga memukul sebaliknya ia mestilah bertujuan mendidik untuk menunjukkan ketidaksenangan kita terhadap perbuatan maksiat itu. Inilah cara Islam mengarahkan sifat marah yang semula jadi pada diri manusia, supaya ia membawa kebaikan kepada manusia dan bukan membawa kebinasaan.

  Ingatlah marah adalah senjata. Ia boleh membawa manfaat dan ia juga boleh membawa mudarat. Orang pandai dan kuat, adalah orang yang dapat mengawal kemarahannya agar ia membawa manfaat, bukan mudarat.

  Wahai orang-orang kafir!Kalian akan masuk neraka yang sangat dahsyat jika tidak bertobat ketika datangnya kematian yg bisa datang kapan saja dari sekarang.Hanya Islam saja agama yang diredhai di sisi Allah.Ucapkanlah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah supaya kalian beroleh kejayaan.

 115. umat manusia Says:

  ooooooohh my gosh…..

 116. ilham othmany Says:

 117. pemirsa Says:

  Saya minta tolong dijelaskan apa saja yang telah dilakukan nabi muhamad, jika ada yang mengatakan orang termulia

  1. ilham othmany Says:

   Pada zaman jahiliah orang Arab menganggap membunuh anak perempuan adalah pekerjaan mulia.Adat tersebut telah dihapuskan oleh nabi Muhammad.
   Nabi Muhammad juga telah menghapuskan riba(interest) karena di dalamnya ada unsur penindasan terhadap orang miskin.Nabi Muhammad adalah pembela golongan miskin dengan mewajibkan zakat ke atas orang kaya.Nabi Muhammad telah melarang pembunuhan keatas wanita dan kanak-kanak semasa peperangan seperti dalam hadis yang Terjemahannya: “dari Nafi’ bahawa ‘Abdullah radliallahu ‘anhu mengkhabarkan kepadanya bahawa ada seorang wanita yang dijumpai (dalam keadaan terbunuh) di sebahagian peperangan Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam mengingkari pembunuhan terhadap wanita dan anak-anak.”

   Rujukan: Sahih al-Bukhari, Kitab Jihad dan penjelajahan, Bab Membunuh anak kecil dalam peperangan ,No. Hadist : 279
   Nabi Muhammadlah oang yang pertama yang mengasaskan negara yang menjamin kebebasan beragama dan hak-hak asasi manusia seperti yang termaktub di dalam piagam madinah.Dan amalan itu diamalkan umat Islam sebagai sunnah dan ditiru oleh agama-agama lain.Nabi Muhammad jugalah orang yang pertama yang mengisytiharkan persamaan manusia dan bahawa kemuliaan manusia adalah berdasarkan kepada ketakwaan dan bukan kepada ras.Beda bible.Bible mengatakan kemuliaan seseorang adalah berdasarkan kepada ras yaitu seseorang itu mulia jika dia berketurunan bani Israel.Nabi MUhammad adalah manusia yang pertama menegakkan undang-undang yang adil sehingga menjadi ikutan seluruh dunia.Semasa revolusi Peranchis Napoleon telah menerapkan konsep hukum Islam dalam undang-undang Peranchis dan kemudiannya ditiru oleh lain-lain Eropah sehingga undang-undang Peranchis menjadi ibu kepada undang-undang di Eropah sampai hari ini yang sebenarnya diambil dari Islam.Sebenarnya banyak lagi kemuliaan nabi Muhammad jika mahu dihuraikan secara panjang lebar.Sebab itu memang tidak syak lagi Nabi Muhammad adalah manusia yang termulia sepanjang zaman dan dunia tidak akan mampu utk mendatangkan contoh seseorang yang seperti baginda.

   1. pemirsa Says:

    Tapi kenapa dalam prakteknya:
    1.nabi muhammad melakukan penindasan, penjarahan milik orang lain, pembunuhan masal secara kejam, melakukan kebohongan demi kepentingannya sendiri/ kelompoknya

    2.melakukan teror/ ancaman bagi yg tidak sepaham

    3.tidak bisa mengendalikan hasrat seksualnya

    4.memberikan janji janji kosong kepada para pengikutnya

    apakah itu bisa dikatakan orang termulia! meskipun saya juga mengakui nabi muhammad adalah makhluk Tuhan yang diberi akal budi pasti juga pernah melakukan perbuatan baik, dipandang dari kaca mata manusia biasa.

   2. jack Says:

    mana bukti muhammad melakukan penindasan?
    janji apa yang ente maksud?masuk surga? la wong kiamat aja belom

 118. ilham othmany Says:

  Yesaya 29:12 menceritakan kepada kita bagaimana Kitab terakhir ini disampaikan kepada Nabi penerima Firman Tuhan :

  29:12 ונתן הספר על אשר לא ידע ספר לאמר קרא נא זה ואמר לא ידעתי ספר׃

  29:12 Wa-nittan ha Seifer ‘al asher lo yada‘ seifer, le’mor: Qera na ze! Va-amar: Lo yada‘ti seifer

  29:12 And the book is sent upon [‘al] the one who is not learned, saying: ‘Read this, I pray you,’ and he says: ‘I am not learned’

  29:12 dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan: “Baiklah baca ini,” maka ia akan menjawab: “Aku tidak dapat membaca.“

  Bandingkan nubuat Yesaya ini dengan kisah awal mula turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad sholallahu alaihi wassalam. Malaikat Jibril memerintahkan beliau membaca lembaran Al-Qur’an “Iqra’!” yang berarti “Bacalah !“ . Dan beliau pun menjawab “Maa ana bi Qori’” yang berarti “Aku tidak dapat membaca”. Hal ini terjadi berturut-turut tiga kali.

  Kata “IQRA” dalam bahasa Arab yang berarti “Bacalah” juga bersesuaian dengan teks Ibrani diatas yang berbunyi “QERA”

  ”IQRA!..Bacalah dengan (menyebut) nama Rabbmu Yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dengan segumpal darah. Bacalah, dan Rabbmulah Yang Paling Pemurah. Yang mengajar (manusia) dengan perantaraan kalam.Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.” (al-‘Alaq : 1-5)
  Kejadian yang sama pernah terjadi , ketika Tuhan pun berfirman kepada Nabi Elia yang sedang berada dalam gua di suatu malam, kita bisa membukanya dalam 1 Raja-raja 19:9

  1 Raja-raja 19:9. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka Firman TUHAN datang kepadanya, demikian: “Apakah kerjamu di sini, hai Elia?”
  Maka gugurlah argumentasi bagi mereka yang berdalih bahwa tak mungkin Tuhan berfirman dalam kegelapan GUA

  Dasar kisah ini adalah hadits yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dan lainnya dari Aisyah yang mengatakan :

  “Wahyu yang pertama kali dialami oleh Rasulullah Sallallahu ‘Alahi Wasallam adalah mimpi yang benar di waktu tidur. Beliau melihat dalam mimpi itu datangnya bagaikan terangnya pagi hari. Kemudian beliau suka menyendiri. Beliau pergi ke gua Hira untuk beribadah beberapa malam. Untuk itu beliau membawa bekal. Kemudian beliau pulang kembali ke Khadijah radiyallahu ‘anha, maka Khadijahpun membekali beliau seperti bekal terdahulu. Lalu di gua Hira datanglah kepada beliau satu kebenaran, yaitu seorang malaikat, yang berkata kepada Nabi : “Bacalah!” Rasulullah menceritakan : “maka akupun menjawab : Aku tidak bisa membaca”. Malaikat tersebut lalu memelukku sehingga aku merasa amat payah. Lalu aku dilepaskan, dan dia berkata lagi : “Bacalah!” maka akupun menjawab : “Aku tidak bisa membaca”. Lalu dia merangkulku yang kedua kali sampai aku kepayahan. Kemudian dia lepaskan lagi dan berkata : “Bacalah!” Aku menjawab : “Aku tidak bisa membaca”. Maka dia merangkulku yang ketiga kalinya sehingga aku kepayahan, kemudian dia berkata :

  “Bacalah dengan (menyebut) nama Rabbmu Yang menciptakan.. sampai dengan …apa yang tidak diketahuinya”.

  Yesaya 29 adalah sebuah pasal dalam ALKITAB yang memuat banyak petunjuk-petunjuk yang sangat menakjubkan tentang akhir dari Kerajaan Kenabian Bani Israel.. Pasal 29 dari Yesaya yang terkait dengan Nubuatan ini dimulai dari ayat 9

  29:9. Tercengang-cenganglah, penuh keheranan, biarlah matamu tertutup, buta semata-mata! Jadilah mabuk, tetapi bukan karena anggur, jadilah pusing, tetapi bukan karena arak!

  29:10 Sebab TUHAN telah membuat kamu tidur nyenyak; matamu–yakni para nabi–telah dipejamkan-Nya dan mukamu–yaitu para pelihat–telah ditudungi-Nya.

  Yang tampak dari nubuatan di atas adalah bahwa ada suatu masa dimana kenabian dan pengutusan para utusan akan terhenti, dunia akan kosong dari kenabian, tidak ada nabi yang diutus pada suatu masa Bani Israel. Sesuatu yang dalam Islam disebut FATRAH…Masa kekosongan wahyu. Masa tak ada para utusan Tuhan dan para Nabi yang mengabarkan kepada umat manusia tentang kabar dari langit. Masa ini digambarkan sebagai “mata yang tertutup”, “buta”, “mabuk”, “pusing”.

  Kemudian kalimat nubuatan berlanjut dengan

  29:11 Maka bagimu penglihatan dari semuanya itu seperti isi sebuah kitab yang termeterai, apabila itu diberikan kepada orang yang tahu membaca dengan mengatakan: “Baiklah baca ini,” maka ia akan menjawab: “Aku tidak dapat, sebab kitab itu termeterai”;

  29:12 dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan: “Baiklah baca ini,” maka ia akan menjawab: “Aku tidak dapat membaca.”

  Maka yang tampak dari nubuatan ini adalah “Kitab yang bermeterai” atau “Kitab yang tertutup” atau “Sefer Ha Hatm”…Kitab Penutup diserahkan kepada kaum yang bisa baca tulis tapi mereka tak mampu membacanya…

  Maka ketika kitab itu, dan tidak dikatakan kitab tertutup lagi..Kitab itu diperintahkan kepada seseorang yang tidak tahu baca tulis maka ucapannya adalah “Aku tidak dapat membaca”

  Pasal ini kemudian melanjutkan nubuatan akan kedegilan bangsa Yahudi yang abai terhadap perintah-perintah dan larangan Tuhan dalam Taurat:

  29:13 Dan Tuhan telah berfirman: “Oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan Aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh dari pada-Ku, dan ibadahnya kepada-Ku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan,

  Mengapa ayat diatas ditujukan kepada bangsa Yahudi ? Karena dalam Perjanjian Baru sendiri Yesus Kristus Nabi dari Nazaret telah merujuk kepada pasal Yesaya ini ketika mencela pelanggaran demi pelanggaran yang dilakukan Bani Israel terhadap perintah dan larangan Tuhan

  Matius 15

  15:7 Hai orang-orang munafik! Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu:
  15:8 Bangsa ini memuliakan Aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh dari pada-Ku.
  15:9 Percuma mereka beribadah kepada-Ku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia.”

  Atas sebab itulah maka terjadilah hal yang ajaib dan tidak masuk akal, susah diterima oleh akal ketika kenabian dan hikmat dicabut dari bangsa Yahudi dan tidak lagi tampak lagi kearifan yang dahulu tampak pada Nabi-Nabi zaman dahulu

  29:14 maka sebab itu, sesungguhnya, Aku akan melakukan pula hal-hal yang ajaib kepada bangsa ini, keajaiban yang menakjubkan; hikmat orang-orangnya yang berhikmat akan hilang, dan kearifan orang-orangnya yang arif akan bersembunyi.”

  Inilah ketetapan dari Tuhan Semesta Alam ketika berkehendak mencabut Kenabian itu dari Bani Israel dan diberikanNya Kenabian itu kepada bangsa yang diremehkan dan mereka hinakan, Bani Ismael, Bangsa Arab. Bangsa yang dianggap sebagai bangsa keturunan Ismael, anak Abraham yang dibuang ke Padang Bersyeba..

  Matius 21:42 Kata Yesus kepada mereka: “Belum pernahkah kamu baca dalam Kitab Suci: Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru: hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita.

  Yesus Kristus Nabi dari Nazaret telah menubuatkan hal ini sebelum kemangkatan beliau ke langit, perihal pencabutan Kerajaan Kenabian..Penutup Kenabian kepada bangsa yang lain yang bukan bangsa Yahudi,

  Matius 21:43 Sebab itu, Aku berkata kepadamu, bahwa Kerajaan Allah akan diambil dari padamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah Kerajaan itu.

  Pasal kemudian lebih jelas lagi menunjukkan bahwa Bani Ismael yang direndahkan akan ditinggikan dan bangsa yang semula ditinggikan tapi tegar tengkuk lagi ingkar terhadap hukum2 Tuhan akan direndahkan

  29:17. Bukankah hanya sedikit waktu lagi, Libanon akan berubah menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan?

  Dan dilanjutkan bahwa bangsa yang tak pernah mendapatkan pengutusan Nabi dan Rasul akan mendapatkan sebuah Kitab, dan kegelapan dan kebodohan bangsa Jahiliyah itu akan berakhir dengan diutusnya seorang Nabi kepada mereka

  29:18 Pada waktu itu orang-orang tuli akan mendengar perkataan-perkataan sebuah kitab, dan lepas dari kekelaman dan kegelapan mata orang-orang buta akan melihat.

  Disamping itu disebutkan bahwa pengikut Nabi itu banyak dari golongan kaum miskin nan sengsara tertindas,

  29:19 Orang-orang yang sengsara akan tambah bersukaria di dalam TUHAN, dan orang-orang miskin di antara manusia akan bersorak-sorak di dalam Yang Mahakudus, Allah Israel!

  Dan ini semua adalah akhir dari kesombongan bangsa Yahudi yang enggan dan abai terhadap hukum Tuhan yang mengakibatkan mereka harus beriman kepada seorang Nabi dari bangsa yang mereka hinakan ,

  29:20 Sebab orang yang gagah sombong akan berakhir dan orang pencemooh akan habis, dan semua orang yang berniat jahat akan dilenyapkan,

  Para pembaca ALKITAB tidak akan gagal memahami bahwa Ishak akan menjadi bangsa yang besar dengan banyaknya nabi-nabi yang diutus kepada keturunannya yang banyak berasal dari keturunan Yehuda anak Yakub. Akan tetapi ada masanya ketika pewarisan kenabian ini kelak akan berpindah tangan kepada keturunan yang lain. Kita bisa melihat isyarat ini di Kitab Kejadian 49 ketika Yakub pada akhir hidupnya menceritakan nubuat tentang nasib keturunan anak-anaknya, dan ketika menceritakan tentang keturunan Yahuda yang kelak akan mewarisi tongkat raja-raja dan kenabian maka ternubuatkan :

  49:10 Lo yasūr SHEIBET mi-yehūda u-mahoqeiq mi-bein raglayu ‘ad ki yabu SHILOH, va-lu yiqhat ‘amim49:10 The SCEPTER shall not depart from Judah nor a lawgiver from between his feet until SHILOH comes, and unto HIM shall the obedience of the people be49:10 TONGKAT KERAJAAN tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai DIAdatang yang BERHAK ATASNYA, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa.

  Sheibet atau tongkat kerajaan adalah perlambang kekuasaan kenabian dan kepemimpinan. Kerajaan dan Kenabian tidak akan berpindah dari keturunan Yahuda sampai datangnya “SHILOH” atau “DIA yang BERHAK ATASNYA“ dan kepadanya akan takluk bangsa2 di bumi. Kepada dia inilah Kerajaan dan Kenabian akan diberikan.

  Perpindahan tongkat kerajaan dan kenabian kepada keturunan yang lain ini lebih jelas dinyatakan dalam Yehezkiel 21:25-27 sebagai pembuangan SERBAN kenabian dan MAHKOTA kerajaan.

  21:25 Dan hai engkau, raja Israel, orang fasik yang durhaka, yang saatmu sudah tiba untuk penghakiman terakhir,
  21:26 beginilah firman Tuhan ALLAH: Jauhkanlah serbanmu dan buangkanlah mahkotamu! Tiada yang tetap seperti keadaannya sekarang. Yang rendah harus ditinggikan, yang tinggi harus direndahkan.
  21:27 Puing, puing, puing akan Kujadikan dia! Inipun tidak akan tetap. Sampai IA datang YANG BERHAK ATASNYA, dan KEPADANYA akan Kuberikan itu.”

  The New Interpreter’s Bible memberikan referensi bahwa SHILOH adalah sesosok manusia dari bangsa selain keturunan Yehuda yang akan menerima estafet tongkat kerajaan dan kenabian, “It most likely refers to a person. The basic image is clear: The poet depicts Judah as a royal figure, whose rule…will continue for a lengthy period until a climactic event occurs that assures a glorious future, …

  Yesus Kristus Nabi dari Nazaret memberikan isyarat yang sama tentang perpindahan tongkat kenabian dan kerajaan ini akan terjadi sepeninggal beliau,

  Matius 21:43 Sebab itu, Aku berkata kepadamu, bahwa Kerajaan Allah akan diambil dari padamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah Kerajaan itu.

  Wahai orang-orang kafir!Kalian akan masuk neraka yang sangat panas selama-lamanya jika mati tanpa sempat bertobat.Ucapkanlah Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah agar kalian mendapat kejayaan.

 119. mamil Says:

  okelah gue pusing

  1. puli Says:

   Gue jg seng puseng nih Mil… Ilham ribet banget comentnya.
   Harusnya kan gini ;
   Yg bodoh itu malaikat jibril, muhammad ato pengikutnya ya…
   Masak malaikat sekelas jibril gak tau kalo muhammad buta huruf ?
   msh maksa nanya 3x segala…

 120. Harris Says:

  Fakta :
  Jangan terlalu jauh melihat sejarah, walaupun ada unsur kebenaran tetapi sulit untuk dibuktikan, lihat yang dekat-dekat saja.
  1. Islam masuk ke Indonesia dengan perantara Niaga (perdagangan) tanpa merugikan masyarakat setempat, jual beli dimanapun saling menguntungkan, apa lagi ada hukum jual beli yang dipraktekan Rosulullah.

  2. Coba bandingkan dengan Kristen, masuk ke Indonesia dengan perantara Penjajah, mulai Portugis sampai Belanda, pasti kita tahu…dimanapun yang namanya penjajah pasti menguras kekayaan negara yang dijajahnya. Pertanyaannya dimanakah waktu itu para pendeta yang menyebarkan ajaran Yesus..? Apakah mereka membolehkan penjajahan..? yang katanya menanamkan kasih sayang kenyataannya mengajarkan penindasan selama 350 tahun, Kenapa pemuka aga kristen membiarkan hal tersebut…?

  3. Di Italia yang nyatanya dekat dengan Patikan, banyak melakukan penjinahan dimana masyarakatnya punya anak dahulu baru menikah di Gereja, begitupun dengan negara-negara yang mayoritas KRISTEN, mengapa ini dibiarkan oleh PATIKAN/Paus, padahal hal itu tidak ada dalam ajaran yesus..
  4. Saat ini yang banyak membunuh manusia adalah Bangsa Amerika, Inggris, Prancis dan sekutunya yang notabene agama mayoritasnya Kristen, Amrozi dkk membunuh tidak lebih dari 500 orang (walaupun saya SANGAT TIDAK SETUJU tindakan mereka), jadi siapakah yang lebih kejam….?

  5. Semua orang (apapun agamanya) selalu mengatakan yang pantas Masuk SURGA, tapi tahukah anda bagi Kami umat Islam… masuk surga dan neraka itu haknya Alloh SWT. SEANDAINYA TUHAN KAMI TIDAK MEMBUAT SURGA BAHKAN DIAKHIRAT NANTI KAMI HANYA DISEDIAKAN NERAKA, DEMI ALLOH….IMAN DAN KETAQWAAN KAMI TIDAK AKAN GOYAH, YANG KAMI HARAPKAN BUKAN SURGA TAPI HANYA RIDHO-NYA………

  SUBHANALLOH

  1. bolongjilu Says:

   Klo anda percaya injil bisa dipalsukan…
   Sejarah islampun pastinya gampang dipalsukan.

   Banyak sumbernya koq…silahkan pilih-pilih. Gunakan akal biar nda dapet barang palsu melulu.

   1. nana jaguar Says:

    AL-Quran seLaLu asLi donkz… dari duLu kaLa gak pernah diubah2… gak pernah direvisi, xixixiixi

 121. alexvegaz Says:

  bom lagiiii……bom lagiiiii….sekarang di cirebon…….capeee deeeeeh……siapakah pelakunya????????

  1. bolongjilu Says:

   moslem mode on

   Kami cinta Damai!
   Pasti Agen Yahudi.

   1. Makan kerupuk Says:

    zzzzzzzzzzzz

 122. faira Says:

  wah ramai sekali pembahasan disini

 123. Muallaf Says:

  Tuhan itu Atnatu… Tuhan itu Esa, Tuhan tidak beranak/diperanakkan,
  Tuhan itu tidak tidur/istirahat dan makan. Karena apa????
  semua makhluk yg makan itu pasti membawa dan membuang kotoran/najis.
  Siapakah Tuhannya Adam AS, Abraham AS, Noah AS, Moses AS, Jesus AS?? Tiada lain tiada bukan Hanya Allah SWT Tuhan Muhammad SAW
  Bahkan di film2 buatan umat kristiani tentang Noah / Moses, Disana terlihat mereka memohon kpd Allah SWT bukan Jesus. Karena mungkin Jesus blm lahir. Lahir????
  Kenapa Jesus berucap” Illa, Illa. Lima Sabahtani… (pada saat disalib)? karena yang disalib itu bknlah Isa AS melainkan pengikut Isa AS yg berkhianat shg dihukum Allah SWT wajahnya diserupai mirip Isa AS. Dia memohon Ampun karena telah mengkhianati Isa AS… Allah SWT Tuhannya Adam AS, siapakah Adam AS, nenek moyang manusia. mungkin umat kristiani berasal dari apa yg telah diajarkan oleh Charles Darwin. Wallahualam.

 124. TEKUTEFU Says:

  YA AMPUN ALANGKAH DANGKALNYA PEMIKIRAN KALIAN SEMUA TENTANG AGAMA..
  KALIAN TAU APA ITU AGAMA ?
  SEHINGGA KALIAN SUDAH MERASA MAMPU UNTUK MEMBEDAKAN MANA AGAMA YANG BAIK DAN MANA AGAMA YANG BURUK ?
  ESSENSI DARI AGAMA ADALAH KEBAIKAN DAN KETENANGAN, LANTAS KENAPA SAAT INI JUSTRU AGAMA YANG KALIAN JADIKAN ALAT UNTUK KEBURUKAN DAN MENGHANCURKAN KETENANGAN..
  SEBAGAI ORANG YANG BERAGAMA TENTU KALIAN SEMUA SUDAH MENGERTI BETAPA TEPATNYA KEPUTUSAN TERHADAP KEYAKINAN YANG KALIAN AMBIL, JADI JALANKANLAH KEBAIKANNYA ..
  SAYA YAKIN SEMUA AGAMA TIDAK ADA YANG MENGAJARKAN KEBURUKAN, SEMUA DEMI KEBAIKAN UMMAT.
  HIDUPLAH LAYAKNYA SEPERTI ORANG BERAGAMA YANG BERINTELEKTUAL, HIDUP BERDAMPINGAN DALAM KEHARMONISAN…
  SALAM SUPER

 125. Missing Link Says:

  Prestasi Muhammad yg teramat dahsyat :

  1. Nama Muhammad ada di tubuh semua manusia.

  Termasuk di dalam tubuh Yesus. Lihat gambar.

  http://blog-jempol.blogspot.com/2011/07/manusia-adalah-muhammad.html

 126. YESUS Says:

  beri ane ayat di injil ente yang isinya, saya (yesus) tuhanmu dan sembahlah saya (perintah untuk nyembah yesus yang diucapkan oleh yesus sendiri)….

 127. YESUS Says:

  mohon untuk umat muslim…jangan tanggapi hal2 kaya gini….
  mari kita belajar bersabar untuk tidak menanggapi blog syetan kaya gini…

  1. anti-taqiya Says:

   hanya satu kesan saya Muhammad adalah nabi yang tidak bermoral.

   1. Isa Bin Ahmad Binti Mariam Says:

    . Gak tau moral aja nyebut2 masalah moral,,duit jatah jaga parkir gereja dari orang2 sembahyang aja palink diembat,,buat foya2 beli vodka. . .kalo lebih buat beli babi bikin pesta. . .hah. . .dasar domba sesat. . .

    . Sia2 tuhan lo disalib buat nebusin dosa2 orang macem lo pada. . .”
    emg kristen bejat lo pada. . . . . .Omong kosong lo semua ngehayalin surga sebelum lo pada tobat semua. . . . .”

    . Semoga Allah Yang Maha Kuasa Dan Perkasa,,Yang tidak butuh salib dalam mengampuni/memberi pengampunan dosa. . .memberi Hidayah dan ampunan buat lo lo pada. . .”amin. . .